• Leaflet in English


Education for Sustainable Development for 2030 - ESD for 2030

LEARNIN FOR AND IN RESILIENT AND SUSTAINABLE COMMUNITIES
THE BIG TRANSFORMATION: SUSTAINABILITY DILEMMAS AND DEALING WITH VULNERABILITIES


ESD aastaks 2030

ÕPPIMINE ELUJÕULISTES JA JÄTKUSUUTLIKES KOGUKONDADES NING KOGUKONDADELE

The Big Transformation: Jätkusuutlikkuse Dilemmad Ja Tegelemine Haavatavusega
 

Kestvus: 01.04.2021 – 31.03.2024

Rahastus: Saksamaa Liitvabariigi Keskkonnafond (DBU)

Rahastamiskood: AZ 35601/42

Projekti kirjeldus

Sissejuhatus

Linnade ja omavalitsuste aktiivne panus edukasse üleminekusse jätkusuutlikkuse põhimõtetele eeldab seotud osalejate individuaalseid ja ühiskondlikke õppeprotsesse, mis võimaldavad neil teha otsuseid jätkusuutlike dilemmade kontekstis, osaledes aktiivselt nende kujundamisel. Säästva arengu õppeprotsesse, mille käigus saab omandada uusi pädevusi ning arendada ja katsetada disainivalikuid, võib mõista ja korraldada transdistsiplinaarse õppena. Hõlmates nii osalejate õppimisprotsesse ühiskonna ja teaduse kokkupuutepunktides ning ühiskonna ja teaduse omavahelises suhtlemises.

Reaalselt tegutsevad laborid loovad raamistiku individuaalsetele ja organisatsioonilistele õppevormidele. Neid võib mõista uue koostöövormina teaduse ja kodanikuühiskonna vahel, keskendudes vastastikusele õppimisele eksperimentaalses keskkonnas. Uuenduste katsetamisel pakutakse nii üksikisikutele kui ka sotsiaalsetele rühmadele võimalusi eeltoodud oluliste väljakutsetega tegelemiseks.

Omavalitsuse kontekstis on seni vähe tähelepanu pööratud kolmele haridusega seotud valdkonnale:

 • Kuidas saab noori aktiivsemalt kaasata reaalsetesse-tegevusse, edendamaks nende jätkusuutlikkusega seotud oskuseid ja väärtustada nende poolt esitatud innovaatilisi ideid?
 • Kuidas saab edendada osalejate oskuseid ja võimeid läbi eksperimentides ja reaalsetes olukordades osalemise?
 • Kuidas saab erinevates kultuurikontekstides rakendada koostööle suunatud lähenemisviise ja kuidas saab kogukondade vahelisi õppimisprotsesse ellu viia selliselt, et kohalikest kogemustest saada vastastikust kasu?

Tegeledes nende küsimustega nelja ülikooli ja nelja omavalitsuse rahvusvahelise koostöö raames on projekti eesmärk aidata kaasa läbi reaalsete olukordade ja eksperimentide teha kättesaadavaks säästvale arengule suunatud haridus omavalitsustele.

Projekti objekt ja eesmärgid

Projektiga luuakse ja tehakse kättesaadavaks reaalsete olukordade ja eksperimentide potentsiaal läbi vastastikuse õppimise säästvaks linnaarenguks, tugevdades eelkõige noorte rolli neis protsessides.

Sel eesmärgil pööratakse erilist tähelepanu õpilaste ja üliõpilaste individuaalsetele õppeprotsessidele projekti- ja kogemuspõhises õppimises, sealhulgas koos kohalike osalejatega, eelkõige kohalike omavalitsustega. Käsitletavad jätkusuutlikkuse küsimused pakuvad suurepäraseid õppimisvõimalusi üliõpilaste pädevuse arendamisel ja praktiliste lahenduste katsetamisel omavalitsuse arengu protsesside kujundamiseks.

Eespool nimetatud õppe- ja kasvatusaspekte silmas pidades tuleb järgida järgmisi eesmärke:

 • Uurida koostöövõimalusi läbi sarnaste lähenemisviiside erinevates (kultuurilistes) kontekstides, et luua võimalused vastastikuseks õppimisprotsessiks säästva arengu eesmärkide rakendamiseks kohalikul tasandil;
 • Töötada välja võimakuse mobiliseerimise lähenemisviisid osalejatele, et nad saaksid kavandada ja osaleda reaalsetes eksperimentides;
 • Noorte rolli tugevdamine kogukonna ja linnade kujundamises ning aktiivne osalemine otsustusprotsessides;
 • Erinevate omavalitsuste vaheliste õppeprotsesside hõlbustamine, muutes kogemused ja arusaamad vastastikku kasutatavaks;
 • Tegevusvõimaluste ja vahendite pakkumine, mis võimaldavad omavalitsustel iseseisvalt teostada vastastikuseks õppimiseks reaalseid eksperimente.

Ühelt poolt aitab projekt konkreetselt kaasa säästva arengu eesmärkide rakendamisele osalevates omavalitsustes ning asjaomaste osalejate oskuste ja võimete arendamisele, et tulla toime väljakutsetega, mis on seotud säästva arengu elluviimisega pikas perspektiivis. Teiselt poolt tehakse projekti tulemused kättesaadavaks Saksamaa, Balti riikide ja teiste riikide omavalitsustele digitaalse WiKi platvormi raames, selliselt et oleks võimalik iseseisvalt rakendada kohalikul tasandil reaalseid eksperimente meenutavaid lähenemisviise.

Projekti uuenduslikkus ja eeskujulikkus

Projektis võetakse arvesse uuenduslikke elemente vähemalt kolmel tasandil, mis toetavad õppimisprotsesse jätkusuutliku arengu kontekstis ja millest oodatakse ülekantavaid tulemusi edasiste projektide jaoks, samuti väljatöötatud lähenemisviiside iseseisvaks rakendamiseks teistes omavalitsustes. Erilist tähelepanu pööratakse noorte pädevuste arendamisele ja nende osalemisele omavalitsuste arengu- ja kujundusprotsessides:

 • Reaalsed olukorrad kui transdistsiplinaarse õppimise formaat.

Õppimisprotsesside selgesõnalise käsitlemisega reaalsetes keskkondades ja selliste protsesside kujundava hindamisega laiendatakse süstemaatiliselt selle keskkonna potentsiaali ning antakse panus arutelusse vastastikuse õppimise vormide üle transdistsiplinaarsetes keskkondades, eelkõige säästva arengu eesmärkide kohalikul rakendamisel.

 • Individuaalse ja organisatsioonilise õppimise põimimine

Käesolevas projektis kavandatud lähenemisviis võimaldab süstemaatiliselt põimida individuaalsed õppeprotsessid pädevuse omandamiseks organisatsioonilise ja lõppkokkuvõttes ka ühiskondliku õppimise protsessidega. Sel viisil saab lähemalt uurida vastastikuseid sõltuvusi, soodustavaid ja takistavaid tegureid ning tuua esile nende õpiprotsesside omavahelised seosed.

 • Võrdlev lähenemisviis ida-lääne kontekstis

Projekti ülesehitus Ida- ja Lääne-Euroopa omavalitsuste vahelise võrdleva juhtumiuuringuna toetab kontekstist tulenevaid tingimusi koos tulemuste ülekantavuse võimalustega või piirangutega. Selliselt saab õppeprotsesside kogemused kujundada erinevates omavalitsustes vastastikku kasutatavaks.

Selliselt peaks saama viiteid samalaadsete projektide edukriteeriumide ülekantavuse kohta. Digitaalsel platvormil Wiki välja töötatud ja avaldatud materjalid toetavad nende rakendamist erinevates omavalitsusüksustes.

Rahvusvaheline koostöö kui projekti lahutamatu osa

Projekt viiakse läbi kolmes Balti partnerlinnas ja Lüneburgis kui Saksamaa võrdluslinnas. Lisaks Lüneburgi linnale on osalevateks omavalitsusteks Viljandi Eestis, Valmiera Lätis ja Klaipeda Leedus. Lisaks Lüneburgi Leuphana Ülikoolile on projektis partneriteks ka Eesti Maaülikool Eestis, Läti Ülikool Lätis ja Klaipeda Ülikool Leedus.

Balti riike ja Saksamaad seob traditsiooniliselt hea ja tihe koostöö, mis hõlmab ka intensiivset teabevahetust teaduslikul tasandil. Lüneburgi Leuphana Ülikooli Säästva arengu ja õppimise instituudis (ISDL) ning osalevates Balti riikide partnerülikoolides on olemas laialdased teadmised transdistsiplinaarsete jätkusuutlikkuse uuringute kohta, mis hõlmavad erinevaid kogemusi reaalsete olukordade ja eksperimentide ning säästva arengu alase hariduse valdkonnas.

Põhimõtteliselt seisavad kõik riigid silmitsi sarnaste raamtingimustega omavalitsuste arenguprotsesside kujundamisel, kuid muu hulgas erineva ajaloolise ja kultuurilise arengu tõttu on neil erinevad kogemused seoses osalemisega - eriti noorte ja noorte täiskasvanute osas. See on projektile paljulubav lähtepunkt ja sellega seotud vastastikuse õppimise protsessidele.

 

Projektijuhtimine

Prof. Dr. Daniel Lang
Säästva arengu ja õppimise instituut
Ülikooli alevik 1
21335 Lüneburg
Telefon 04131.677-1678
E-post: daniel.lang@leuphana.de

Co-Projektijuhtimine
Prof. Dr. Matthias Barth
Telefon 04131.677-2150
E-post: matthias.barth@leuphana.de

Projekti koordineerimine
Dr. Lina Bürgener
Tel. 04131.677-2189
E-post: lina.buergener@leuphana.de

Projekti koostöö
Stefanie Drautz, M.Sc.
Tel.04131.677-2936
E-post: stefanie.drautz@leuphana.de

 

Projekti partnerid

Ülikoolid:
Eesti Maaülikool, Eesti, Prof. Dr. Kalev Sepp; Hr Andres Rõigas
Läti Ülikool, Läti, Prof. Dr. Raimonds Ernsteins
Klaipeda Ülikool, Leedu, Hr Antanas Kontautas

Assotsieerunud projektipartnerid:
Omavalitsused:

Lüneburg (koostöös Lüneburg 2030+)
Viljandi, Eesti
Valmiera, Läti
Klaipeda, Leedu

Koolid:
Viljandi Gümnaasium, Viljandi, Eesti
Privata pamatskola ZALA SKOLA, Valmiera, Läti
Valmiera Pargauja põhikool, Valmiera, Läti
Vidzeme rakenduskõrgkool, Valmiera, Läti
Gargzdai "Krantas" põhikool, Klaipeda, Leedu