Keskkonnakaitse ja maastikukorralduse õppetooli doktorandid

In English

Kaitstud doktoritööd    
Juhendamised väljaspool õppetooli

 

 

Jekaterina Balicka
jekaterina.balicka@emu.ee

Juhendajad: Kalev Sepp, PhD; Simon Bell, PhD
Teema: Linnatühermaa ajutise kasutamise potentsiaal Baltimaade linnades

ETIS CV


 

 


 

 

 

Edgars Bojārs 
ebojars@gmail.com

Juhendajad: Valdo Kuusemets, PhD; Janis Ozolinš, PhD
Teema: Elupaiga abiootiliste ja maastikuliste faktorite mõju pruunkaru levikule ja arvukusele

ETIS CV

 

  

 

 

Volha Kaskevich
volha.kaskevich@emu.ee

Juhendaja: Kalev Sepp, PhD
Teema: Kliimamuutuste ja majandusmuutuste stsenaariumite mõju põllumajandusmaastike elurikkusele ja ökosüsteemiteenustele

ETIS CV

 

 


 

 

 

Kaupo Kokamägi

kaupo.kokamagi@emu.ee

Juhendajad: Kalev Sepp, PhD; Natalja Liba, PhD; Miguel Villoslada, PhD

Teema: Kaugseire meetoditega analüüsida linna rohe- ja sininfrastruktuuri osa kliimamuutustest tingitud kuumasaarte mõju leevendamisel

ETIS CV


 

 

 

 

 

Siiri Külm
siiri.kylm@emu.ee

Juhendajad: Mari Nõmmela, PhD; Kalev Sepp, PhD
Teema: Kalmistukultuuri muutuste mõju Eesti kalmistumaastikule

ETIS CV

 

 


 

 

 

 

Piret Lang
piret.lang@emu.ee

Juhendaja: Valdo Kuusemets, PhD
Teema: Taimede ja putukate mitmekesisus ja nende ökoloogilised nõudlused poollooduslikes kooslustes

ETIS CV 


 

 

 

Thomas Edouard L. Leclère
thomas.leclere@emu.ee

Juhendaja: Pille Gerhold PhD
Teema: Kas fülogeneetiliselt ja funktsionaalselt mitmekesised taimekooslused on seotud mitmekesiste putukakoosluste ja mükoriisaga?

 

 

 

Anne-Liis Lõhmus
anne-liis.lohmus@emu.ee

Juhendaja: Valdo Kuusemets, PhD
Teema: Soode keskkonnatingimuste ja selgrootute koosluste omavahelised seosed

ETIS CV

 

 

 

 

 

 


 

Fiona Nevzati
fiona.nevzati@emu.ee

Juhendaja: Mart Külvik, PhD
Teema: Inimheaolu toetavate ökosüsteemiteenuste seosed rohevõrgustikuga urbaansusgradiendil (linn-maa-loodusmaastik)

ETIS CV

  

 


Ricardo Martinez Prentice

ricardo.martinez@student.emu.ee

Juhendajad: Kalev Sepp, PhD; Miguel Villoslada, PhD; Raymond Ward, PhD

Teema: Elurikkuse ja ökosüsteemiteenuste kaardistamine ja modelleerimine ranniku märgaladel

 

 

 

 

 

 

 

Diana Pungar
diana.pungar@emu.ee

Juhendajad: Robert G.H. Bunce, PhD; Kalev Sepp, PhD
Teema: Keskkonnahäiringute mõju leviku piiril olevatele liikidele

ETIS CV

 

 

 

 

 

 

 

Mariana Rodrigues Morgado
mariana.rodrigues_morgado@emu.ee

Juhendajad: Raymond David Ward, PhD; Kalev Sepp, PhD; Miguel Villoslada Pecina, PhD;
Teema: Rannikumärgala ökosüteemiteenuste pakkumine: globaalsete muutuste mõju

ETIS CV

 

 
 

 

Raul Sampaio de Lima
raul.sampaio@student.emu.ee

Juhendajad: Ants Vain, PhD; Kalev Sepp, PhD; Mait Lang, PhD
Teema: Maastiku põlengute riski hindamine erinevate kaugseiresensoritega

ETIS CV

 

 
Kaitstud doktoritööd:

Thaisa Fernandes BergamoPhD 2022
Juhendajad: Kalev Sepp, PhD; Raymond D. Ward, PhD; Christopher B. Joyce, PhD
Kliimamuutuse mõju hindamine rannaniidu taimekooslusele mesokosmi katse ja mehitamata õhusõidukiga kogutud andmete põhjal / Combining unmanned aerial vehicles and a mesocosm experiment to unveil plant communities shifts under global change conditions in coastal meadows

Kai-Yun LiPhD 2022
Juhendajad: Kalev Sepp, PhD; Niall Burnside, PhD; Ants Vain, PhD
Mehitamata õhusõiduki rakendamine põllukultuuride saagikuse ja maa harimisviiside tuvastamisel / Unmanned aircraft systems and image analysis in yield estimation and agricultural management

Henri JärvPhD 2022
Juhendajad: Kalev Sepp, PhD; Raymond David Ward, PhD
Kaitsealade haldussüsteemi ja kaitsekorralduslike meetmete mõju inimeste heaolule ning kohalikele sotsiaalmajanduslikele oludele / The impact of protected areas governance and management practices on human well-being and local socioeconomic conditions

Oleksandr KarasovPhD 2020
Juhendajad: Mart Külvik, PhD; Ihor Chervanyov, PhD
Maastikumeetrika ja ökosüsteemi kultuuriteenused – ressursipõhine integreeriv lähenemine maastikuharmoonia kaardistamisele / Landscape metrics and cultural ecosystem services: an integrative resource-driven mapping approach for landscape harmony

Miguel Villoslada Peciña, PhD 2020
Juhendajad: Kalev Sepp, PhD; Raymond D. Ward, PhD; R.G:H. Bunce, PhD
Pool-looduslike koosluste ökosüstemiteenuste kaardistamine ja hindamine erinevatel tasanditel: eksperthinnangud, kaudsed indikaatorid ja drooniuuringud / A tiered framework for mapping and assessing ecosystem services from semi-natural grasslands: expert-based assessments, proxy indicators and UAV surveys

Ivar Ojaste, PhD 2019
Juhendajad: Kalev Sepp, PhD; Aivar Leito, PhD; Ülo Väli, PhD
Sookure (Grus grus L.) pesitsus- ja rändeökoloogia / Breeding and migration ecology of Common Crane (Grus grus L.)

Kaie Metsaots, PhD 2019
Juhendaja: Kalev Sepp, PhD
Põlevkiviregiooni terviklik areng tööstuspärandi-, puhke-, spordi- ja turismipiirkonnana / Holistic development of the oil shale region as an industrial heritage, recreational, sports and tourism district

Marek Maasikmets, PhD 2019
Juhendajad: Valdo Kuusemets, PhD; Hans Orru, PhD; Erik Teinemaa, PhD
Inimtekkeliste peenosakeste eriheidete määramine õhuemissioonide ja tervisemõjude hindamiseks / Determination of emission factors from anthropogenic particle sources for air emission and health impact assessment

Pille Tomson, PhD 2018
Juhendajad: Robert G.H. Bunce, PhD; Kalev Sepp, PhD
Ajaloolise alepõllunduse roll Lõuna-Eesti maastike ja metsataimestiku kujunemisel / Role of historical slash and burn cultivation in the development of cultural landscapes and forest vegetation in south Estonia

Kadri Maikov, PhD 2016
Juhendaja: Kalev Sepp, PhD
Exploring the salutogenic properties of the landscape: from garden to forest / Maastiku tervendavad omadused: uurimus tervendavatest aedadest metsa vaadeteni

Priit-Kalev Parts, PhD 2015
Juhendaja: Kalev Sepp, PhD
Sustainable community management in Estonia: reflections on heritage projects on Kihnu Island, in Viljandi County, and in various protected areas / Kestlik kogukonnakorraldus: kultuuripärandiga seostuvate arendustegevuste peegeldusi Kihnu saarelt, Viljandi maakonnast ja Eesti kaitsealadelt

Kadri Kask, PhD 2015
Juhendaja: Valdo Kuusemets, PhD
Distribution and habitat preferences of Clouded Apollo butterfly [Parnassius mnemosyne (L.)] in Estonia / Mustlaik-apollo [Parnassius mnemosyne (L.)] levik ja elupaiga eelistused Eestis

Ants Tammepuu, PhD 2014
Juhendaja: Kalev Sepp, PhD
Emergency risk assessment in Estonia / Hädaolukorra riskianalüüs Eestis

Are Kaasik, PhD 2014
Juhendaja: Kalev Sepp, PhD
The detection of land use change and its interactions with biota in Estonian rural landscapes / Maakasutusmuutuste mõju maapiirkondade maastikulisele ja bioloogilisele mitmekesisusele

Ave Liivamägi, PhD 2013
Juhendaja: Valdo Kuusemets, PhD
Variation in the habitat requirements of pollinating insects in semi-natural meadows / Tolmeldajate elupaiganõudluste mitmekesisus poollooduslikes kooslustes

Mario Luna Del Risco, PhD 2011
Juhendajad: Kaja Orupõld, PhD; Marta Carballa Arcos, PhD; Henri-Charles Dubourguier, PhD
Biochemical methane potential of Estonian substrates and evaluation of some inhibitors of anaerobic digestion / Eesti substraatide biokeemilise metaanitootlikkuse potentsiaali määramine ja anaeroobse kääritamise mõnede inhibiitorite uurimine.

Isabel Margarita Diaz Forero, PhD 2011
Juhendajad: Valdo Kuusemets, PhD; Marika Mänd, PhD
Influence of abiotic and biotic factors at patch and landscape scale on bumblebees (Bombus spp.) in semi-natural meadows  / Abiootiliste ja biootiliste faktorite mõju kimalaste populatsioonidele poollooduslikel kooslustel: maastikuline analüüs

Villem Aruoja, PhD 2011
Juhendajad: Kalev Sepp, PhD; Anne Kahru, PhD; Henri-Charles Dubourguier, PhD
Algae Pseudokircheriella subcapitata in environmental hazard evaluation of chemicals and synthetic nanoparticles / Vetikad Pseudokirchneriella subcapitata kemikaalide ja sünteetiliste nanoosakeste keskkonnaohtlikkuse hindamisel

Merike Lillenberg, PhD 2011
Juhendajad: Kalev Sepp, PhD; Lembit Nei, PhD
Residues of some pharmaceuticals in sewage sludge in Estonia, their stability in the environment and accumulation into food plants via fertilizing / Mõnede ravimijääkide sisaldus Eesti reoveesettes, nende stabiilsus keskkonnas ja akumuleerumine kompostväetisest toidutaimedesse

Margit Heinlaan, PhD 2010
Juhendajad: Kalev Sepp, PhD; Anne Kahru, PhD; Henri-Charles Dubourguier, PhD
Ecotoxicological evaluation of synthetic nanoparticles and particulate environmental samples / Prioriteetsete saasteainete liikuvus ja biokättesaadavus komplekssetes keskkonnamaatriksites: mehhanismid ja modelleerimine

Simon Bell, PhD 2009
Juhendaja: Kalev Sepp, PhD
Landscape Change, landscape perception and the Latvian countryside / Maastikumuutuste ja maastikutaju analüüs Läti maapiirkondades


Juhendamised väljaspool õppetooli:

Kaisa Linno
kaisa.linno@emu.ee
ETIS CV
EMÜ, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Elurikkuse ja loodusturismi õppetool
Juhendajad: Monika Suškevičs, PhD; Carmen Paunescu, PhD; Tarmo Pilving, PhD
Teema: Koostööline kogukonna-korraldus rahvusparkides

Kadri Erit
kadri.erit@student.emu.ee
ETIS CV
EMÜ, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Elurikkuse ja loodusturismi õppetool
Juhendajad: Marika Kose, PhD; Miguel Villoslada Pecina, PhD
Teema: Rekreatiivsete kasutajate suunamine kaitsealadest väljapoole

Himansu Sekhar Mishra
mishra.himansu@gmail.com
ETIS CV
EMÜ, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Maastikuarhitektuuri õppetool
Juhendajad: Simon Bell, PhD; Mart Külvk, PhD
Teema: Linnakeskkonna veekogudele parendatud ligipääsust tulenevad mõjud elanike tervisele ning heaolule

Friedrich Kuhlmann
friedrich.kuhlmann@emu.ee
ETIS CV
EMÜ, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Maastikuarhitektuuri õppetool
Juhendajad: Mart Külvk, PhD; Simon Bell, PhD
Teema: Areneva linnamaastiku visualiseerimine. Panus maastikumuutuse juhtimisse

Tarmo Pilving,
PhD 2021
EMÜ, Majandus- ja sotsiaalinstituut, Maamajanduse ökonoomika õppetool
Juhendajad: Ants-Hannes Viira, PhD; Tiiu Kull, PhD; Monika Suškevičs, PhD
Teema: Koostöö Eesti maaturismis

Lisandra Marina Da Rocha Meneses, PhD 2020
EMÜ,  Tehnikainstituut 
Juhendajad: Timo Kikas, PhD; Kaja Orupõld, PhD
Teise põlvkonna bioetanooli tootmine: kõrvalvoogude valoriseerimine jätkusuutliku ringmajanduse kontseptsioonis / Second-generation bioethanol production: strategies for sidestreams valorisation in a sustainable circular economy​

Lauri Lihtmaa
lauri.lihtmaa@emu.ee
ETIS CV
EMÜ, Metsandus- ja Maaehitusinstituut, Geomaatika õppetool
Juhendajad: Kalev Sepp, PhD
Teema: Ehitatud keskkonna jätkusuutlikkuse hindamine

Kaarel Sahk
kaarel.sahk@emu.ee
ETIS CV
EMÜ,  Metsandus- ja Maaehitusinstituut, Maaehituse ja veemajanduse õppetool
Juhendajad: Kalev Sepp, PhD; Peeter Torop, PhD
Teema: Kinnisvara väärtuste teisenemist mõjutavad tegurid

Elis Vollmer
elis.vollmer@emu.ee
ETIS CV
EMÜ,  Põllumajandus ja keskkonnainstituut, Taimekasvatuse ja taimebioloogia õppetool
Juhendajad: Merrit Noormets, PhD; Kalev Sepp, PhD
Teema: Energiakultuuride keskkonnakaitselised ja maastikukaitselised aspektid

Vello Palm
vello.palm@ut.ee
ETIS CV
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geograafia osakond
Juhendajad: Aivar Leito, PhD; Mait Sepp, PhD
Teema: Lindude rändefenoloogiast

Hillar Toomiste
hillar.toomiste@gmail.com
ETIS CV
EMÜ,  Metsandus- ja Maaehitusinstituut, Maaehituse ja veemajanduse õppetool
Juhendajad: Valdo Kuusemets, PhD; Mait Kriipsalu, PhD
Teema: Orgaanikarikastes jäätmetes sisalduvate taimetoitainete eraldamine ja kasutamine