Väikesaarte loodus- ja pärandkultuuri väärtuste andmebaas

KIK projektiinfo

Projekti eesmärk oli väljavalitud 167 väikesaare ja laiu looduslike ja pärandkultuuri väärtuste väljaselgitamine, nende põhjal saarte prioritiseerimine elupaikade taastamise ja edasise hooldamise korraldamiseks. Projekti tulemused aitavad kaasa EL Loodus- ja Linnudirektiivi ning Eesti Looduskaitse Arengukava täitmisele liikide ja elupaikade seisundi parandamisega. Projekti tulemusi saab vajadusel kasutada merelaidude pärandniitude taastamise ja hooldamise Life-projekti koostamisel.

Projekti raames koostati andmebaas väikesaarte ja laidude soontaimede, sammaltaimede, samblike, linnustiku, elupaikade ning pärandkultuuri- ja turismiväärtustest. Andmebaas on koostatud 167 saare kohta. Valminud andmebaasis on teadaolev info liikide kohta (mh liikide üldarv), Linnu- ja Loodusdirektiivi liikide ja elupaikade ning kaitstavate liikide loend kaitsekategooriate kaupa ning staatus Eesti Punase nimestiku viimase hindamise järgi, samuti saarte pärandkultuuriobjektid. Aruande koostajad soovitavad saari järjestada majandamist vajavate elupaikade arvu ja esmatähtsate majandamist vajavate elupaikade arvu järgi ning alles seejärel pöörata tähelepanu olemasolevale liigiandmestikule. Andmebaasi näol on info kultuuriväärtuste kohta koondatud ja seda on võimalik kasutada maaomanike ja saari külastavate inimeste teadlikkuse suurendamiseks. Kogutud kultuuriväärtuste infost saavad kasu saareretkede korraldajad või omal käel saari külastavad kajakimatkajad, purjetajad jt. Andmebaasi näol on info kultuuriväärtuste kohta koondatud ja seda on võimalik kasutada maaomanike ja saari külastavate inimeste teadlikkuse suurendamiseks ja objektide säilitamiseks või eksponeerimiseks.

Andmebaasi koostamist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus keskkonnaprogrammi looduskaitse alamprogrammist (projekt nr 18509).

 

• Väikesaarte loodus- ja pärandkultuuri väärtuste andmebaas - lõpparuanne