PKI arengukava 2018 - 2025(pdf) 
Kinnitatud EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi
nõukogu 29. oktoober 2018. a otsusega
 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi arengukava 2018–2025

1. SISSEJUHATUS

Eesti Maaülikooli (edaspidi ka ülikool, EMÜ) põllumajandus- ja keskkonnainstituudi (edaspidi instituut, PKI) arengukava 2018–2025 on dokument, kus esitatakse instituudi visioon, missioon, põhiväärtused ja strateegilised eesmärgid, mille täitmine tagab instituudi jätkusuutliku arengu ning tugevdab EMÜ ja PKI osa ühiskonnas. Instituudi arengukava lähtub Eesti Maaülikooli arengukavast, Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegiast 2014–2020 „Teadmistepõhine Eesti“ ja instituudi arengueeldustest ning arvestab arengutega Eestis ja rahvusvahelisel tasandil.

PKI loodi EMÜ struktuurireformi käigus 2005. aastal. Instituut koondab põllumajanduse, keskkonnakaitse ja loodushoiu erinevad valdkonnad. Selline kombinatsioon järgib rahvusvahelisi suundumusi, mille kohaselt käsitletakse põllumajandust kui inimtegevust loodusressursside kasutamisel. Olemasolev struktuur võimaldab teostada mitmete üleilmsete väljakutsete (kliima- ja keskkonnamuutused, elurikkuse säilitamine, kvaliteetne elukeskkond, tulevikuenergeetika jt) alaseid uuringuid ja loob eeldused laialdaseks rahvusvaheliseks koostööks.

Eesti Maaülikool on defineerinud 22 õppe- ja teadustöö vastutusvaldkonda, mille edendamine ning arendamine ühiskonnas on Eesti Maaülikooli kohustus. 2017. aastal töötati ülikoolis välja õppetoolidel põhinev struktuur, kusjuures iga õppetool seisab hea õppetooliga samanimelise vastutusvaldkonna arengu eest Eesti ühiskonnas. PKI koosseisu kuuluvad järgmised õppetoolid:

Aianduse õppetool
Elurikkuse ja loodusturismi õppetool
Hüdrobioloogia ja kalanduse õppetool
Keskkonnakaitse ja maastikukorralduse õppetool
Maastikuarhitektuuri õppetool
Mullateaduse õppetool
Taimekasvatuse ja taimebioloogia õppetool
Taimetervise õppetool

Peale õppetoolide kuulub instituudi koosseisu Polli Aiandusuuringute Keskus koos ettevõtluskoostööle ja tootearendusele suunatud kompetentsikeskusega PlantValorTM. Teadus- ja arendustegevuse tugistruktuurina tegutseb instituudi koosseisus Rõhu katsejaam.

Instituudi eesmärk on tagada oma vastutusvaldkondade jätkusuutlik areng, tehes selleks koostööd teiste teadus- ja arendusasutustega, valmistades ette interdistsiplinaarseid projektitaotlusi ning arendades välja kvaliteetseks õppe- ja teadustööks vajalikku taristut.


2. PKI VISIOON, MISSIOON JA PÕHIVÄÄRTUSED

VISIOON:
PKI on ühiskonna vajadustele reageeriv tipptasemel teaduskeskus, tuntud ja tunnustatud põllumajanduse, keskkonnateadlikkuse ja loosudhoiu edendaja

MISSIOON:
Anname teadmised loodusest ning oskused looduse nutikaks kasutmiseks ja kaitseks

PÕHIVÄÄRTUSED:
• Akadeemiline vabadus
• Avatus ja koostöötahe
• Hoolivus, lojaalsus ja motivatsioon
• Loodushoidlik mõtteviis
 

Põhiväärtused
Akadeemiline vabadus. Instituut väärtustab teadlase ja õppejõu analüütilist loomust, tema vabadust teadustöö uurimissuundade valikul ja konstruktiivset kaasarääkimist ühiskonna ning ülikooli arengus.

Avatus ja koostöötahe. Instituut peab oma arengueelduseks laialdast koostööd, seda nii ülikooli sees kui ka väljaspool. Instituut väärtustab Eesti-sisest ja rahvusvahelist koostööd, soodustab õpirännet, ühisprojektide edendamist ning tippspetsialistide kaasamist.

Hoolivus, lojaalsus ja motivatsioon. Hoolime oma kolleegidest, üliõpilastest, koostööpartneritest ja instituudist. Instituudi töötajad tunnevad end kollektiivi osana ja peavad vastastikust lugupidamist oma töö eelduseks. Peame tähtsaks dialoogi ja arvestame teiste
seisukohtadega. Tunnustame ja väärtustame oma kolleege.

Loodushoidlik mõtteviis. PKI ja selle töötajad on eeskujuks loodushoidlike ning keskkonnateadlike hoiakute rakendamisega oma tegevustes.


3. INSTITUUDI STRATEEGILISED EESMÄRGID

Instituudi strateegilised eesmärgid on arengukavas jaotatud nelja tegevussuunda: teadus-, õppe- ja ühiskonnale suunatud tegevus ning üldiste väärtuste edendamine. Iga tegevussuuna raames on välja toodud kolm-neli peamist strateegilist eesmärki, mille saavutamiseks
vajalikud planeeritavad tegevused ja indikaatorid on ära toodud eraldi tabelis.
 

 

Teadustegevus

PKI on EMÜ teadustegevuse juhtrollis, koondades enda kätte üle poole ülikooli teadusprojektide arvust ja rahastusest ning hõlmates teadusvaldkondi mullateadusest atmosfääriuuringuteni ning taimebioloogiast maastikukujunduseni. Ülikooli arengukava kontekstis on PKI tähtis lüli, mis võimaldab kogu ülikoolis edendada väärtusahelapõhist biomajandust, alustades toorme tootmiseks vajalike loodusressursside uurimisest ja lõpetades toorme väärindamise, ettevõtluskoostöö ning teadmistepõhise tootearendusega. Instituut annab oma panuse looduskapitali ja keskkonna nutikaks kasutamiseks ning kaitseks.

Ülikooli teaduspotentsiaali säilimise tagamiseks on esmatähtis instituudi teadusvaldkondade jätkusuutlikkuse tagamine. See kätkeb endas aktiivset osalemist Eesti ning EL-i teadus- ja haridusprogrammide projektivoorudes, rahvusvaheliselt avatud teaduskoostööd, teadlaste kindlustunde garanteerimist karjäärimudeli rakendamise teel ning tänapäevase töökeskkonna tagamist.

Instituut loob eeldused teadustaristu ühiskasutuseks ja ajakohastamiseks.

Instituut jätkab doktoriõppe õppekavade ja kvaliteedijuhtimise arendamist. Soodustatakse doktorantide kaasamist teadustöödesse ja rahvusvahelist õpirännet.

Uue arengukava perioodil pööratakse senisest rohkem tähelepanu teadusturundusele ja ettevõtluskoostööle.
 

Õppetegevus

PKI eesmärk on anda üliõpilastele võimalus õppida nüüdisaegses õpikeskkonnas ja saada kvaliteetne, ühiskonna praegustele ning tulevastele vajadustele suunatud teadmisi ja oskusi hõlmav haridus kõigil kolmel kõrgharidusastmel. PKI õppekavade põhjal saadav haridus süvendab üliõpilase looduslähedasest maailmavaatest lähtuvaid erialaseid hoiakuid ja annab teadmised keskkonnahoiust. Nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondadesse kuuluvad põllumajandussuuna õppekavad toetavad ressursisäästlikku, teadmistepõhist ning tänapäevast põllumajandust. PKI õppetoolide õppekavade alusel õppivad üliõpilased saavad oma eriala teoreetilisi teadmisi siduda praktiliste oskustega erialapraktika ja praktikute osalusel täidetavate õppeülesannete raames.

PKI-s antav õpe on üha enam rahvusvaheline ja avatud. Lisaks ingliskeelsele maastikuarhitektuuri õppekavale arendatakse võõrkeelseid mooduleid mitmel õppesuunal, mistõttu on olemas eeldused uute võõrkeelsete õppekavade avamiseks.

Instituut pakub laialdast võimalust paindlikuks ümber- ja täiendõppeks ning on elukestva õppe keskus.

Instituut motiveerib oma töötajaid, luues neile parimad võimalikud töötingimused. Soodustatakse õppejõudude enesetäiendust ja rahvusvahelise töökogemuse saamist.

PKI juhitavad õppekavad on akrediteeritud, õppekavu täiendatakse regulaarselt, arvestades süsteemselt kogutavat üliõpilastelt, tööandjatelt ja vilistlastelt saadud tagasisidet.


Ühiskonnale suunatud tegevus

PKI on avaliku sektori, ettevõtete ja vabaühenduste tunnustatud koostööpartner nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil. Instituut teeb riigile ja kohalikele omavalitsustele vajalikke uuringuid ning koostab eksperdiarvamusi, instituudi töötajad osalevad oma uurimisvaldkondadega seotud strateegiliste dokumentide väljatöötamisel ja õigusloomes ning on kaasatud eri institutsioonide ja erialaorganisatsioonide otsustuskogudesse ning töörühmadesse. PKI teeb koostöös ettevõtjatega rakendusuuringuid, üliõpilastele pakutakse ettevõtetes õppekavaga seotud praktikavõimalusi, ettevõtetele ja asutustele tutvustatakse huvipakkuvaid lõputööde teemasid. Instituut töötab välja koostööpartnerite tunnustamise alused.

Õppetoolide tegevust kajastatakse senisest aktiivsemalt ajalehtedes ja võrguväljaannetes avaldatavate populaarteaduslike artiklitega, instituut rakendab rohkem sotsiaalmeediat. PKI teadlased ja õppejõud võtavad sõna ühiskonnas aktuaalsetel teemadel.


Üldiste väärtuste edendamine

Õppetoolide juhid, professorid ning juhtiv- ja vanemteadurid on oma valdkonna arvamusliidrid. PKI arendab läbipaistvat, töötaja arengueeldusi ja tulemuslikkust arvestavat personalipoliitikat, suurendades töötajate turvatunnet ning tugevdades motivatsiooni. Instituut toetab õppetoolide vahelisi uuenduslikke algatusi. PKI tunnustab parimaid ja innustab noori teadlasekarjääri edendama. PKI loob eeldused akadeemilise vabaduse avaldumiseks selle parimal moel.

 

> PKI strateegilised eesmärgid tabelina