MAAMAJANDUSE ÖKONOOMIKA ÕPPETOOL

In English

Postiaadress: Fr.R. Kreutzwaldi 1A; Tartu 51006

Õppetooli juht: professor Rando Värnik; Fr.R. Kreutzwaldi 1A, ruum 029; Tel. (+372) 731 3813; e-post: rando.varnik@emu.ee

Meie kompetents maamajanduse valdkonnas

Ettevõtluse arendamine maal

 • Alternatiivsete tegevusvaldkondade (marjakasvatus, maaturism jne) uurimine: tootmise efektiivsus,
 • investeeringute vajadus, tööhõive probleemid, turundusprobleemid.
 • Alternatiivsete tootmissuundade turundusstrateegiad ideest kuni turundusmudeli rakendamiseni.
 • Strateegilise tootmisotsuse majanduslik põhjendatus lähtuvalt turusituatsioonist ning majanduse olukorrast.
 • Hinnangud ettevõtte maakasutusplaanide ratsionaalsusele mastaabi- e. mahuökonoomika alusel.
 • Tootja andmetest lähtuv marjakasvatuse hetkesituatsiooni analüüs.
 • Võimalus ühitada erinevate marjakultuuride kasvatamist sõltuvalt tehnoloogiate ja maakasutuse ratsionaalsusest.
 • Bio- ja ringmajanduse sotsiaalmajanduslik analüüs ja ärimudelid.
 • Ühistegevuse võimalused erinevates maaelu valdkondades.
 • Ühistulise tegevuse kasulikkuse analüüs marjakasvatuses.
 • Riskide hindamine ja juhtimine.
 • Efektiivsete keskkonnasäästlike tehnoloogiate ja ressursside kasutamine väiketootmises.
 • Ettevõtete üld- ja personalijuhtimine, kvaliteedijuhtimine põllumajanduses.
 • Raamatupidamise korraldamise ja täiustamise ning maamajanduse finantseerimise probleemid põllumajandusettevõtetes.

Majandusmatemaatika põllumajanduses

 • Majandusmatemaatilised mudelid põllumajanduses - tootmise optimeerimine ettevõttes.

Eesti põllumajanduse probleemid ja võimalused seoses Eesti astumisega Euroopa Liitu

 • Üleminekuajaga Eesti maaelus kaasnenud muutuste uurimine majandustegevuse (tegurid ja tulemused) ja keskkonna aspektist.
 • Maaelu arenguga ja maaelanikkonnaga seotud uuringud: maarahva väärtuste ja elustiilide muutumine, muutused tööhõives jne.
 • Kohalike omavalitsuste roll maaelu arengus.
 • Euroopa Liidu ühisturu tingimustele vastavate kvaliteedijuhtimise programmide koostamine (alates
  põllumajandustoodangu tootmisest kuni pakendamise ja turustamiseni).
 • Euroopa Liidu makstavate toetuste analüüs maamajanduse jätkusuutlikkuse aspektist
  (pikaajalised prognoosid).

Maakasutuse ökoloogilis-majanduslik analüüs ja loodushoidlik põllumajandus

 • Pikaajalistel andmebaasidel põhinevad erinevate muldade produktiivsuse agronoomilis-majanduslikud mudelid, mis võimaldavad hinnata eri kultuuride (teraviljad, kartul, rohumaad, raps ja rüps jt.) kasvatamise tasuvust ja riski suurust Eesti eri osades.

Alustavale ettevõtjale

 • Ärimudelite arendamineja mentorlus.
 • Tasuvusanalüüsid.
 • Ühistegevuse erinevate tüüpide (põllumajandusühistud, korteriühistud, tootmisühistud) alased konsultatsioonid ja koolitused.
 • Raamatupidamine ettevõttes ja FIEs, sh talumajapidamistes.
 • Uute turgude leidmise probleemid, turuanalüüs.

TOIDUKALKULAATOR

Lugupeetud väiketootja-toidutöötleja!

Projekti FOODART raames valminud töövahend tooraine ja valmistoodangu planeerimiseks ning hinnaarvutuste tegemiseks (lühinimega: Toidukalkulaator) on Teie jaoks saadaval peale registreerimist. Tutvuge toidukalkulaatori lühikirjelduse ja struktuuriskeemiga.

Toidukalkulaator on mõeldud  kasutamiseks oma ettevõttes, selle arvel ei tohi teenida tulu, pakkudes teenust teistele. Kalkulaatorit ei tohi modifitseerida.

Eelnevalt palume sisestada enda andmed.