LIFE + projekt
„Terviklikud planeerimislahendused poollooduslike koosluste jätkusuutlikuks majandamiseks - LIFE Viva Grass
(“Integrated planning tool to ensure viability of grasslands”)
LIFE13 ENV/LT/000189

Projekti kestvus: 06.2014 - 11.2018
Rahastaja: projekti toetab rahaliselt Euroopa Liidu LIFE+ programm
Koduleht: https://vivagrass.eu/ee/

Euroopa põllumajandusmaadel, mis asuvad geograafiliselt äärealadel või ei sobi intensiivseks põllumajanduseks, leidub siiski elurikkaid looduslikke ja pool-looduslikke rohumaid, mis on kujunenud looduslike ökosüsteemide ja ekstensiivsete põllumajanduspraktikate koostoimel. Tänapäeva elustiili muutused on aga tinginud maapiirkondade rahvastiku vähenemise ja põllumajandusmaade hülgamise, mis viib rohumaade võsastumiseni ja nendega seotud elurikkuse kadumiseni. Nii on juhtunud ka Balti riikides, kus kasutusest välja jäänud põllumajandusmaade pindala suurenes järsult 1990-ndate aastate alguses. Euroopa Liiduga liitumise ja põllumajandustoetuste mõjul on põllumajanduslikus kasutuses oleva maa hulk jälle suurenenud, kuid maaelu arengukava meetmed toetavad pigem põllumajanduslikku tootmist ja maa intensiivset kasutust kui loodussõbralikku ekstensiivset põllumajandust.

Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on toetada rohumaade elurikkuse ja nende poolt pakutavate hüvede (ökosüsteemiteenuste) säilimist, edendades ökosüsteemipõhist planeerimist ning majanduslikult jätkusuutlikku rohumaade majandamist. Projekti käigus demonstreeritakse rohumaade mitmeotstarbelise kasutuse võimalusi, mis on aluseks maapiirkondade jätkusuutlikkusele ja stiimuliks kohalikule majandusele

Täpsemad eesmärgid:

 • Analüüsida sünergia võimalusi ja puudujääke maakasutus- ja looduskaitsepoliitikates ja ka parimaid näiteid jätkusuutlikust rohumaade majandamisest ning teha ettepanekuid poliitikate ja seadusandluse paremaks muutmiseks.
 • Töötada välja terviklikud ökosüsteemipõhised planeerimislahendused rohumaade majandamiseks, mis põhinevad majanduslikult jätkusuutlikel stsenaariumidel.
 • Edendada majanduslikult jätkusuutlike rohumaade majandamismudelite rakendamist erinevate looduslike ja sotsiaalmajanduslike tingimustega aladel.
 • Tõsta planeerijate ja kohalike huvirühmade teadlikkust rohumaade ning nende poolt pakutavate hüvede (ökosüsteemiteenuste) jätkusuutlikust majandamisest.

Projekti sihiks on tõsta looduslike ja pool-looduslike rohumaade majandamise efektiivsust, panustades strateegilise planeerimise protsessidesse projektis väljatöötatava tervikliku planeerimisvahendi kaudu. Terviklik planeerimisvahend rohumaade jätkusuutlikuks majandamiseks peaks tugevdama sotsiaal-, majandus-, keskkonna- ja põllumajanduspoliitikate vahelisi seoseid.

Projektis tehakse ka praktilisi tegevusi ettevõtluse edendamiseks ja koostatakse ettevõtluse arendamise stsenaariumid, mis võivad olla aluseks investeerimisplaanidele. Praktiliste tegevuste (nt võsastunud, hooldamata rohumaade pool-looduslikkuse taastamine) käigus valmistatakse pool-looduslikke kooslusi ette edasiseks hooldamiseks. Taastatud rohumaade hooldamiseks saab talunik või maaomanik küsida põllumajandustoetusi.

Projekti tegevused Eestis: 

 • Pilootalade (Lääne maakond, Lümanda vald ja Kurese talu) pool-looduslike koosluste seisundi analüüs (sh ökosüsteemiteenuste kaardistamine ja hindamine) ning sotsiaalmajandusliku olukorra analüüs. Lümanda vallas analüüsitakse ka 20 aasta pool-looduslike koosluste majandamise kogemust ja mõju kohalikule kogukonnale.
 • Projektis väljatöötatava PLKde majandamise planeerimisvahendi katsetamine Eesti pilootaladel.  Planeerimisvahend kujutab endast veebirakendust, mille abil on arengukavade ning strateegiate väljatöötamisel võimalik hinnata PLKde hooldamise erinevaid stsenaariume nii talu, maakonna, kohaliku omavalitsuse kui ka looduskaitseala tasandil, sisestades konkreetse ala parameetrid.
 • Planeerimisvahendi abil koostatakse:
  - jätkusuutlik multifunktsionaalne ärimudel PLKde majandamiseks ettevõtja/talu tasandil Kurese talu näitel;
  - sisend Lääne maakonna strateegilise planeerimise dokumenti (rohevõrgustike teemaplaneering – 2016) ja Lümanda valla keskkonna arengukavasse.
 • Praktilise tegevusena rajatakse kariloomade joogikoht (tiik) Kurese loodustalu maadele, mis on eelduseks kariloomade arvu ja hooldatava ala suurendamisele.
 • Projekti tulemusena koostatakse ka soovitused pool-looduslike koosluste jätkusuutliku majandamise korraldamiseks riiklikul tasandil.
 • Teavitamine ja kaasamine: teave projekti kohta partnerite kodulehtedel ja projekti kodulehel (valmib septembris 2014); ümarlauakohtumised huvirühmadega; külastuspäevad Kurese talus ja Lümanda vallas, teabematerjalid (infotahvlid, trükised), koolitused väljatöötatava planeerimisvahendi kasutamise kohta.

LIFE VivaGrass projekti viivad ellu 15 partnerit kolmest Balti riigist:

Leedu:  Läti: Eesti:
Balti Keskkonnafoorum Leedu
(BEF Leedu, juhtpartner)

Pavilniai ja Verkiai Regionaalpark
Dubysa Regionaalpark
Silute piirkond
OÜ Hnit-Baltic
Balti Keskkonnafoorum Läti (BEF Läti)
Läti Ülikool
Cesise vald
SOVITES talu
Otras Majas
Keskkonnalahenduste Instituut
Balti Keskkonnafoorum Eesti (BEF Eesti)
Eesti Maaülikool 
Lümanda vald
Kurese loodustalu

 


Kontaktid:

Projektijuht: Kęstutis Navickas
Balti Keskkonnafoorum Leedu
Tel +370 5 255 9146
E-post: kestutis.navickas@bef.lt
 
Projekti Eesti koordinaatorMerle Kuris
Balti Keskkonnafoorum
Tel +372 6597 029; +372 56 203 864
E-post: merle.kuris@bef.ee
  Eestipoolsed partnerid:
Eesti Maaülikool: Kalev Sepp
Tel +372 5100678
E-post: kalev.sepp@emu.ee
  Lümanda vald: Jaanika Tiitson
Tel +372 56 236 402
E-post: vallavanem@lymanda.ee
  Kurese talu: Urmas Vahur
Tel +372 53476454
E-post: kurese@gmail.com