LIIGIKAITSELISELT OLULISTE RANNA-ALADE KAITSEMEETMED - VÄÄRTUSTE HINNAG JA LAHENDUSED

Suur osa meie kunagistest avatud looduslikest rohumaadest on eelmise sajandi keskpaigast alates kas täielikult metsastunud või siis olulisel määral puudest/põõsastest killustatud. See on toimunud nii loodusliku protsessina niitude majandamise lõppemisel kui ka eelmise sajandi teises pooles toimunud põllumajanduslikult väheväärtuslike maade metsastamiskampaania tulemusena. Poollooduslike koosluste hoidmiseks ja taastamiseks  makstakse looduskaitse alustel maadel niitude majandamiseks ja taastamiseks toetusi. Samas on Natura kaitsealade võrgustikku kuuluval alal võimalik saada toetusi seal asuva metsamaa säilitamiseks. Nende kahe toetuse rakendamise tulemusena on paljudes kohtades tekkinud olukord, kus niitudel asuvatele noortele sekundaarsetele puistutele makstakse metsa säilitamiseks toetusi. Kitsad, metsatukkade ja põõsastikega killustunud niidud ei paku kvaliteetset elupaika avatud niiduelupaikadega kohustunud liikidele (nt kahlajad, kõre).

Projekti eesmärgiks oli välja selgitada ranniku lähedal olevatel niitudel paiknevate puistute looduskaitseline väärtus ning hinnata nende mõju ümbritsevate niidualade looduskaitselisele väärtusele. Lisaks oli projekti eesmärgiks anda teaduslikult põhjendatud soovitusi Natura 2000 niidu- ja metsaelupaikade kaitsemeetmete konflikti vältimiseks.

Käesolev töö on valminud Eesti Maaülikooli ja MTÜ Madalmurune vahel sõlmitud töövõtulepingu nr 4- 14/14-2 raames ajavahemikus veebruar 2019 kuni detsember 2020. 

 

       
    


Uuringu lõpparuandega ja alusuuringuga saab tutvuda siin: 
Lõpparuanne
Alusuuring


Viitamine: 
• Luhamaa, H., Pehlak, H., Rannap, R., Tali, K. 2020. Liigikaitseliselt oluliste ranna-alade kaitsemeetmed - väärtuste hinnag ja lahendused. "Liigikaitseliselt oluliste ranna-alade kaitsemeetmed - väärtuste hinnang ja lahendused (1.02.2019-10.12.2020)" projekti lõpparuanne.

• Raet, J., Semm. M. 2020. Projektialade maakate ja pika ajalooga puistualad. "Liigikaitseliselt oluliste ranna-alade kaitsemeetmed - väärtuste hinnang ja lahendused (1.02.2019-10.12.2020)" projekti alusuuring. Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Keskkonnakaitse ja maastikukorralduse õppetool.

 

Uuringu koostamist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus keskkonnaprogrammi looduskaitse alamprogrammist (projekt nr 15419).