Loodusteaduslikud kogud

Link: Eesti Maaülikooli Loodusteaduslike kogude leht

Tänase Eesti Maaülikooli haldusalas olevate suuremate loodusteaduslike kollektsioonide tekkelugu on erinev. Esimese rühma moodustavad õppekogud, mis on tekkinud seoses põllumajandusliku, veterinaarse ja metsandusliku hariduse andmisega. Teise rühma moodustavad kollektsioonid, mis jõudsid EMÜ haldusalasse Eesti teadusasutuste reformimise käigus.

Kogudes tehtava õppe- ja teadustöö suhe on erinev, ka puudub nende vahel terav piir ning kraadiõppega on seotud kõik. Bakalauruseõppega on enim seotud mullamuuseum, mille baasil loetakse mitmeid kursusi (Eesti mullastik, peatükid mullateaduse põhi- ja üldkursustest) ning Zoomeedikum, mis osaleb loomaarstide koolitamises. Klassikalisteks muuseumi-vaatekogudeks on Võrtsjärve Limnoloogiakeskuses asuv Järvemuuseum ja Zoomeedikum. Ka teistes kogudes on piisavalt  atraktiivset materjali, mis väärib eksponeerimist internetis.

EMÜ nõukogu võttis 29. juunil 2005 vastu määruse, milles ühe punktina on kirjas: töötada välja loodus- ja põllumajandusteaduslike kogude arendamise kava. Selle tulemusena loodi interdistsiplinaarne üksus “Loodusteaduslikud kogud”, mille põhimääruse kinnitas ülikooli nõukogu 29. novembril 2007 ja mis alustas tegevust 2008.aastal. Üksuse tegevuse eesmärgiks on tagada ülikooli kõigi loodusteaduslike kogude säilitamine, korrastamine, täiendamine ja kogude andmebaaside loomine ning nende kättesaadavaks tegemine uurijatele. Kogude arendamise kava kinnitas ülikooli nõukogu 26. mail 2008.