NB!
Alates 2020 kevadest esitatakse Eesti Maaülikoolis kõik lõputööd ainult elektroonsel kujul ja digiallkirjastatult
(erandiks vaid olukord, kus allkirjastamise võimalus puudub)

  

Üldised regulatsioonid ja juhendid: 
 http://www.emu.ee/oppijale/oppimine/opingute-alusdokumendid/

(sh Lõputööde vormistamise nõuded tööde kaitsmiseks alates 30.01.2018)

 

Õppekorraldajatele enne kaitsmist esitatavad dokumendid:

• Avaldus bakalaureusetööga lõpetamiseks

• Avaldus bakalaureuseeksamiga lõpetamiseks

• Avaldus magistritööga lõpetamiseks

• Avaldus lõputöö kaitsmise kinniseks kuulutamiseks/töö üldsusele mitteavalikustamiseks

 

Lõputööle lisatavad dokumendid:

• Lihtlitsents (töö avalikustamise lubamine)

• Lihtlitsents (tähtajaline piirang)

• Lihtlitsents (tähtajatu piirang)

• Lõputöö lühikokkuvõtte (eesti keeles)

• Lõputöö lühikokkuvõte (inglise keeles)

• EHIS klassifikaatorid (ehk siis mida kirjutada lühikokkuvõtte uurimisvaldkonnaks)

 

Abimaterjalid:

• Eelkaitsmise juhend (Keskkonnakaitse ja maastikukorralduse õppetool)

• Guidelines for preparing presentations and posters

 

Seni kaitstud lõputööde nimekirjad:

• Aiandus

Kalandus ja rakendusökoloogia

Kalandus ja vesiviljelus

Keskkonnakaitse

Keskkonnakorraldus ja -poliitika

• Linna- ja tööstusmaastike korraldus

• Loodusturism

Maastikuarhitektuur (BSc: Keskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus)

• Maastikukaitse ja -hooldus

• Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine

• Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia 


Lõputöö üleslaadimine

Lõputööd kaitsma hakkav tudeng peab enne lõputöö kaitsmist (olenemata sellest, kas töö hiljem avalikustatakse või ei avalikustata) esitama oma lõputöö ning lõputöö eesti- ja inglisekeelse lühikokkuvõtte digitaalsel kujul Eesti Maaülikooli Raamatukogule. Failide edastamine raamatukogule toimub raamatukogu vastava kodulehe vahendusel:

http://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmine/

Lõputöö esitatakse digitaalselt allkirjastatuna (ühe tervikuna). Esitatavad failid peavad olema pdf failid. Failide nimed peavad olema üheselt arusaadavad ja sisaldama töö autorit, õppekava, õppetaset ning lõpetamise aastat:

• lõputöö tervikuna (nt Näiteks: Valter_Kuusk_MA2023_PS_täistekst);
• vajadusel eraldi jooniste, graafikute vms osa (nt Valter_Kuusk_MA2023_PS_tehniline_joonis)

 Plagiaadituvastus:

 

 
 
Koduleht          Lisainfo