NB!
Alates 2020 kevadest esitatakse Eesti Maaülikoolis kõik lõputööd ainult elektroonsel kujul ja digiallkirjastatult
(erandiks vaid olukord, kus allkirjastamise võimalus puudub)

  

Üldised regulatsioonid ja juhendid: 
(Lõputööde vormistamise juhend ja nõuded,  Bakalaureuse- ja magistrikraadi andmise tingimused ja kord)
 http://www.emu.ee/oppijale/oppimine/opingute-alusdokumendid/

 

Õppekorraldajatele enne kaitsmist esitatavad dokumendid:

• Avaldus bakalaureusetööga lõpetamiseks

• Avaldus bakalaureuseeksamiga lõpetamiseks

• Avaldus magistritööga lõpetamiseks

• Avaldus lõputöö kaitsmise kinniseks kuulutamiseks/töö üldsusele mitteavalikustamiseks

 

Lõputööle lisatavad dokumendid:

• Lihtlitsents (töö avalikustamise lubamine)

• Lihtlitsents (tähtajaline piirang)

• Lihtlitsents (tähtajatu piirang)

• Lõputöö lühikokkuvõtte (eesti keeles)

• Lõputöö lühikokkuvõte (inglise keeles)

• EHIS klassifikaatorid (ehk siis mida kirjutada lühikokkuvõtte uurimisvaldkonnaks)

 

Abimaterjalid:

• Eelkaitsmise juhend (Keskkonnakaitse ja maastikukorralduse õppetool)

• Guidelines for preparing presentations and posters

 

Seni kaitstud lõputööde nimekirjad:

• Aiandus

Kalandus ja rakendusökoloogia

Kalandus ja vesiviljelus

Keskkonnakaitse

Keskkonnakorraldus ja -poliitika

• Linna- ja tööstusmaastike korraldus

• Loodusturism

Maastikuarhitektuur (BSc: Keskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus)

• Maastikukaitse ja -hooldus

• Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine

• Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia 


Lõputöö üleslaadimine

Lõputööd kaitsma hakkav tudeng peab enne lõputöö kaitsmist (olenemata sellest, kas töö hiljem avalikustatakse või ei avalikustata) esitama oma lõputöö ning lõputöö eesti- ja inglisekeelse lühikokkuvõtte digitaalsel kujul Eesti Maaülikooli Raamatukogule. Failide edastamine raamatukogule toimub raamatukogu vastava kodulehe vahendusel:

http://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmine/

Lõputöö esitatakse digitaalselt allkirjastatuna (ühe tervikuna). Esitatavad failid peavad olema pdf failid. Failide nimed peavad olema üheselt arusaadavad ja sisaldama töö autorit, õppekava, õppetaset ning lõpetamise aastat:

• lõputöö tervikuna (nt Murakas_Peeter_PS_mag_2012);
• vajadusel eraldi jooniste, graafikute vms osa (nt Murakas_Peeter_AI_2012_aia_plaan)

 Plagiaadituvastusvahendeid:

 

Koduleht        Kasutusjuhend        Lisainfo
 

 Portaal “Kraaditööde Autorsuse Tuvastamise Tarkvara”  (KRATT):

https://kratt.edu.ee

Tegemist on sarnasustuvastuse põhimõttel töötava tarkvaraga, mis tekstide võrdlemisel osutab kattuvustele.
KRATTiga on liidestatud Eesti kõrgkoolide digitaalarhiivid.
KRATT võimaldab võrrelda tekste digitaalarhiividega ning internetiallikatega.
Portaali saab sisse logida ainult ülikooli kasutajatunnustega. 
KRATTi kasutusjuhend: https://kratt.edu.ee/2017-10-05%20-%20Plagiaadituvastuse%20kasutusjuhend.pdf


Tasuta: Tasulised:
http://teadusfilosoofia.ee/google/ (Firefox brauseri põhine) http://turnitin.com/
http://teadusfilosoofia.ee/bing/ (Firefox brauseri põhine) http://www.ithenticate.com/
http://www.plagiarismfinder.de/ http://www.writecheck.com/