Keskkonnakaitse ja maastikukorralduse õppetoolis alates aastast 2000 kaitstud bakalaureuse- ja magistritööde nimekirjad. 
Kõikide töödega on võimalik tutvuda PKI raamatukogus (Fr.R. Kreutzwaldi 5, ruum D178).

 

2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010

 
2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000

 

Vigadest andke palun teada meiliaadressil janar.raet@emu.ee


2019

Magister

 1. Egle Kons Alvarite taastamise mõju käpaliste populatsioonidele Muhu saarel; juhendajad: Valdo Kuusemets, Kadri Kask
 2. Merilin Kruuse; Lubatud ja keelatud tegevused Lõuna-Eesti kaitsealadel; juhendaja: Mart Külvik
 3. Jane Kukk Eesti veekogude supluskvaliteedi hindamine; juhendajad: Jane Raamets, Vivika Kängsepp
 4. Villem Kutti Toidujäätmetest biogaasi tootmise potentsiaali hindamine; juhendaja: Kaja Orupõld
 5. Mari-Liis PuiestikPäevapaabusilma toidutaimede herbivooriresistentsus erinevate kasvutemperatuuride juures; juhendaja: Triinu Remmel
 6. Silva SulgKõdra- ja varre-peitkärsaka kahjustuse ja parasiteerituse tase talirapsil; juhendaja: Eve Veromann
 7. Ingrid Tust; Komposti stabiilsuse hindamine; juhendaja: Kaja Orupõld

 

Bakalaureus

Keskkonnakaitse õppekava

 1. Ketlin Bergmann; Orhideeliikide arvukuse uuring projekti "Elu alvaritele" raames taastatud ja taastamata loopealsetel Muhu saarel; juhendajad: Annely Holm, Kadri Kask
 2. Kätlin Ild; Tartu ja Pärnu linna kortermajade elanike valmisolek olmejäätmete liigiti kogumiseks; juhendaja: Eva-Liis Tuvi
 3. Mikk Lustmets; Ühekordsete biolagunevate plastnõude kompostitavus; juhendaja: Kaja Orupõld
 4. Jürgen Hendrik Voitka; Plastide biolagunemine aeroobses ning anaeroobses keskkonnas; juhendaja: Kaja  Orupõld
   

2018

Magister

 1. Helari Buht; Uuring klaasijäätmete ladustamisega seonduvatest keskkonnaohtudest; juhendajad: Mait Kriipsalu ja Kaja Orupõld
 2. Eveli Eliaser; Naeri-hiilamardikate (Brassicogethes aenus Fab.) ja tolmeldajate nakatumine entomopatogeense seenega Beauveria bassiana kasutades preparaati BotaniGard 22WP rapsil (Brassica napus L.); juhendajad: Reet Karise ja Marika Mänd
 3. Carmen Masing-Jugaste; Veeseaduse nõuded ja saavutatud eesmärgid Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikul alal; juhendaja: Eva-Liis Tuvi
 4. Sandra Jürgens; Ristõieliste kultuuride sobivus olulisematele rapsikahjuritele ning parasitoididele; juhendajad: Luule Metspalu, Angela Ploomi ja Katrin Jõgar
 5. Kätlyn Kaart; Hiilamardika erinevate põlvkondade arvukused ja toidutaimede eelistused; juhendaja: Eve Veromann
 6. Merilyn Kasepuu; Eesti taluaiad maakasutuse muutuste taustal (1918-2018); juhendaja: Mari Nõmmela
 7. Elen Kuningas; Kimalaste (Bombus spp. L.) arvukuse muutused punasel ristikul (Trifolium pratense L.); juhendaja: Marika Mänd
 8. Triin Lõhmus; Naeri-hiilamardika (Brassicogethes aeneus) lõhnaeelistuste käitumiskatse ja lõhnapüünise tõhusus: juhendajad: Eve Veromann ja Gabriella Kovacs
 9. Pille-Riin Meltsas; Püünistaimed maakirpude tõrjes; juhendajad: Luule Metspalu, Angela Ploomi ja Katrin Jõgar
 10. Kelly Mölder; Maakasutustüüpide mõju kimalaste (Bombus terrestris L.) õietolmu korjele aedmaasika (Fragaria x ananassa Duch.) istandikes; juhendajad: Anna Bontšutsnaja, Reet Karise ja Marika Mänd
 11. Mattias Oga; Rahvastiku olukord sotsiaalselt aktiivsetes Eesti maa-asulates „Aasta külade“ laureaatide näitel; juhendaja: Jaak Kliimask
 12. Terje Raadom; Elurikkuse teemalise harrastusteaduse andmete kasutus Eestis: võimalused ja problemaatika; juhendajad: Monika Suškevitcs ja Veljo Runnel

 

Bakalaureus

Keskkonnakaitse õppekava

 1. Tiina Ait; Keskkonnasõbraliku käitumise muutus Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides; juhendajad: Elis Vollmer, Elen Peetsman
 2. Annika Anni; Teadlikkus mahetoidust ja selle tarbimisharjumused Eestis; juhendaja: Elen Peetsman
 3. Ilona JegorkinaEesti geoportaalis paiknevate INSPIRE ruumiandmete võrdlus Maa-ameti geoportaali andmetega; juhendaja: Anne Kull
 4. Kerdi Koonik; Energiatõhusad hooned Eestis; juhendaja: Valdo Kuusemets
 5. Jaana Leis; Käokeelte seemnekvaliteedi ja viljumisedukuse analüüs majandatud ja majandamata populatsioonides; juhendaja: Marilin Mõtlep
 6. Marilin Palmist; Turba kaevandamine Eestis ja tekkinud jääksoode korrastamine; juhendaja: Valdo Kuusemets
 7. Merilyn Rohi; Põlevkivi kaevandamise ja töötlemisega seotud tööstuspärandi kasutusvõimalused; juhendaja: Kalev Sepp
 8. Kaidi Sootalu; Ida-Virumaa keskkonna kuvand Eesti trükimeedias aastatel 2012-2016; juhendaja: Kadri Kask
 9. Diana Elisa Tammiste; Tallamisest tuleneva koormuse mõõtmise metoodika väljatöötamine ja rakendamine sookooslustes Kullisoo näitel; juhendajad: Marika Kose, Tiiu Kull

 


2017 

Magister  

 1. Madis AalVäärtuslike maastike käsitlused Pärnumaa omavalitsuste üldplaneeringutes ja koostatavas maakonnaplaneeringus; juhendaja:Valdo Kuusemets
 2. Gerda ArrasNaeri-hiilamardika (Brassicogethes aeneus) talvitunud ja uue põlvkonna arvukuse erinevused ja nende toidutaimede eelistused; juhendajad: Eve Veromann, Gabriella Kovacs
 3. Kerstin KaintsTerroir mõju haiguste levikule ja saagi kvaliteedile viinapuu (vitis) istandikes; juhendaja:Kadri Karp
 4. Kertu Kannumäe; Üliõpilaste ja töötajate valmisolek jäätmete sorteerimiseks Eesti Maaülikoolis; juhendajad: Mait Kriipsalu, Elen Peetsmann
 5. Kati KarusSeitsme päevaliblikaliigi leviku muutused Eestis;  juhendajad: Valdo Kuusemets, Kadri Kask
 6. Merje LauriMehaanilis-bioloogiliselt töödeldud olmejäätmete peenfraktsiooni omaduste uuring; juhendajad:Kaja Orupõld, Mait Kriipsalu, Kaur-Mikk Pehme
 7. Maris PritsonKiletiivaliste parasitoidide (Apocrita: Parasitica) arvukus ja taksonoomiline mitmekesisus talirapsi põllul ja sellega piirneval maastikuelemendil; juhendaja: Eve Veromann
 8. Kristi Pärn; Sõjahaudade kaitse ja hooldus Virumaal; juhendaja: Mari Nõmmela
 9. Teele SikkaEesti festivalide jäätmetekke vähendamise praktika; juhendaja:Eva-Liis Tuvi
 10. Kairi SosareParasitoidsete kiletiivaliste arvukus ja taksonoomiline koosseis erinevatel kultuurpõlluga piirnevatel maastikuelementidel; juhendaja: Eve Veromann
 11. Annika VanambMulla orgaanilise süsiniku stabiilsus rannaniitude majandamise tingimustes; juhendajad:Ülle Püttsepp, Karin Kauer

 

Bakalaureus

Keskkonnakaitse õppekava

 1. Doris JärvÕpilaste ja õpetajate arvamus loodusõpetuse aine õpetamisest linna-ja maakooli näitel; juhendaja: Kadri Kask
 2. Grete Klettenberg; Keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste uuring jäätmetekke seisukohast Viljandi kooliõpilaste näitel; juhendaja: Diana Pungar
 3. Maris RebaneEesti käokeelte populatsioonide analüüs Lääne-Eestis; juhendaja: Marilin Mõtlep
 4. Raimo SelgisPuhkealad kui kaitsealad; juhendaja: Eva-Liis Tuvi 
 5. Eliisabet SergEesti rahva hoiakud metsloomade rehabilitatsiooni suhtes ja arvamused sellest; juhendajad: Monika Suškevics, Madis Leivits
 6. Silva SulgGeoinformaatika õpetamine Eesti üldhariduskoolides; juhendaja Anne Kull
 7. Gretta TamuriLooduskaitse valdkonna õigusrikkumised Põlvamaal 2004-2016; juhendaja: Janar Raet
 8. Kristi TederEesti käokeelte seemnekvaliteedi analüüs erinevates kasvukohtades; juhendaja:Marilin Mõtlep
 9. Annette TilkToidujäätmete biogaasi tootlikkus; juhendaja: Kaja Orupõld
 10. Karen Katri VollKeskkonnaterminite tulek eesti keelde ning nende areng; juhendaja:Kalev Sepp
 11. Kadi VäliTaimepopulatsioonide taastamispraktika Euroopas; juhendaja: Tiiu Kull
   

2016

Magister  

 1. Anna Koltsa; Ida-Viru maakonna looduskeskkonna õigusrikkumiste dünaamika 2004-2014; juhendaja: Eva-Liis Tuvi
 2. Kätlin Rannamäe; Seltsilistaimede mõju kapsakahjurite arvukusele ja nende parasiteerituse tasemele; juhendajad: Eve Veromann ja Riina Kaasik
 3. Mari Sisask; Keskkonnamõju hindamise alternatiivide võrdlemismetoodikate analüüs Pärnu- ja Viljandimaal 2009-2015 ajavahemikul tehtud aruannete põhjal; juhendaja: Olavi Hiiemäe
 4. Kati Zoobel; Energia tootmine lamminiitude heina põletamisel – kliima soojenemise potentsiaali muutus läbi olelusringi; juhendaja: Sirli Pehme
 5. Kaia Treier; Röövtoiduliste lülijalgsete arvukus ja mitmekesisus põllumajandusmaastiku elementidel; juhendajad: Eve Veromann ja Riina Kaasik

 

Bakalaureus

Keskkonnakaitse õppekava (406)

 1. Ave Ansper; Karula rahvuspargi maastiku muutused viimasel sajal aastal; juhendaja: Maaria Semm
 2. Sandra Jürgens; EMÜ Põllumajandus- ja Keskkonnainstituudi ning Tehnikainstituudi õppejõudude ja tudengite elektrienergia tarbimisharjumused ja energiateadlikkus; juhendaja: Kadri Kask
 3. Merilyn Kasepuu; Metsa loodusliku uuenduse tekkimine ja formeerumine viis aastat pärast lageraiet; juhendaja: Andres Jäärats
 4. Kristi Loit; Elupaiga muutuste mõju kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus) populatsioonile Õisu maastikukaitseala näitel; juhendaja: Tiiu Kull
 5. Kelly Mölder; Väike-kiirgliblika (Apatura ilia) ja suur-kiirgliblika (Apatura iris) levik ja populatsiooni seisund Eestis; juhendaja: Lektor Kadri Kask

Keskkonnakaitse õppekava (406) spetsialiseerumisega maastikukaitse ja -hoolduse erialale:

 1. Gert EnnoRannaniitude taimestiku liigilise koosseisu muutused erineva majandamise tingimustes; juhendajad: Kadri Tali ja Marika Kose
 2. Laura KappVõõrliigiliste ambroosiate (Ambrosia spp. L.) tahtmatu levik Euroopas ja situatsioon Eestis; juhendaja Merle Ööpik
 3. Carmen Masing - Jugaste; Järvamaa keskkonnavaldkonna rikkumised 2004-2014 Keskkonnainspektsiooni andmetel; juhendaja: Eva-Liis Tuvi
 4. Maarja Mikk; Männikjärve raba kujunemine ja taastamine; juhendaja: Eva-Liis Tuvi 
 5. Märt Reha; Metsalaigud põllumajandusmaastikel kui biogeograafilised saared; juhendaja: Lauri Laanisto
 6. Ott Toomsalu; Eesti Rabade päevaliblikad; juhendaja: Valdo Kuusemets
 7. Anett Uibo; Intsikurmu parkmetsa hooldusettepanekud; juhendaja: Mari Nõmmela (***)
   

2015

Magister  3+2

 1. Kai AllikasEestis ehitatud põhust elumajade ehituslikud lahendused ja omadused; juhendaja: Valdo Kuusemets
 2. Marko AnsipEerik Kumari preemia laureaatide motivatsiooniprofiil; juhendaja: Mart Külvik
 3. Tiit HallikmaLiigisisese varieeruvuse mustrid tšiili keerispeal (Phacelia secunda); juhendaja: Lauri Laanisto
 4. Anneli HaugasVälkude mõju hindamine õhu koostisele Eesti foonijaamades; juhendaja: Veljo Kimmel 
 5. Riina KartauInterpoleerimismeetodite sobivuse hindamine kõrgusmudeli loomisel; juhendaja: Anne Kull
 6. Maarja-Liisa LinnasmägiKomposti sertifitseerimine Eestis; juhendaja: Mait Kriipsalu
 7. Leana LõhmusTolmeldajate arvukus ja liigiline mitmekesisus talirapsipõldudel ja nendega piirnevatel maastikuelementidel; juhendajad: Eve Veromann; Riina Kaasik
 8. Nurana MamedovaTartu ühisaedade sotsiaalseid maakasutuslikke ja aianduslikke aspekte; juhendajad: Mart Külvik; Merle Karro- Kalberg
 9. Maarja MännisteTalvituvate röövtoiduliste lülijalgsete koosseis erinevatel põllumajandusmaastiku elementidel; juhendajad: Eve Veromann; Gabriella Kovacs
 10. Alan OlonenÜhisaiapidajate keskkonnahoiakud ja –teadlikkus: Paide piimakombinaadi aianduskooperatiivi juhtumiuuring; juhendaja: Mart Külvik
 11. Risto RaimetsPestitsiidide tau-fluvalinaadi ja tebukonasooli mõju kimalaste füsioloogiale ja suremusele; juhendajad: Reet Karise; Marika Mänd
 12. Kristo TikkÕhusaaste mõju uurimine puude kasvule kirde Eesti rabades; juhendaja: Veljo Kimmel
 13. Tauno TilkMatsalu rahvuspargi poollooduslike koosluste ökosüsteemi teenuste rahaline väärtus; juhendaja: Aija Kosk
 14. Annemai Tuvike; Mahetoodete viitamise võimalused  ja turustamine 2014. aastal; juhendajad: Elen Peetsmann; Jana Adari
 15. Sten Urbanik; Harrastusliku ahvenapüügi efektiivsus Saaremaa järvedel; juhendaja: Teet Krause
 16. Enri UusnaKohaseotus Eesti maapiirkondades: kvalitatiivne valimiuuring Lustivere, Adavere ja Obinitsa näitel; juhendajad: Mart Külvik; Joanna Storie
 17. Triin ViilvereEesti inimeste suhtumine geneetiliselt muundatud organismidesse ja teadlikkus keskkonnamõjudest; juhendajad: Eve Veromann; Elen Peetsmann

 

Bakalaureus  3+2

 1. Tanel AdsonMetsade looduslikkusega seotud struktuurielementide esinemine kaitsealadel Haanja looduspargi ja Karula rahvuspargi näitel; juhendaja: Pille Tomson
 2. Gerda ArrasTartu linna ökosüsteemiteenused; juhendaja: Aija Kosk
 3. Kristjan Erusk; Uurimustöö biojäätmete käitlemisest Ida –Euroopa riikides; juhendajad: Mait Kriipsalu; Karin Nurme
 4. Kerstin KaintsMaakasutuse jätkusuutlikkuse analüüs Lahemaa Rahvuspargi näitel; juhendaja: Kalev Sepp
 5. Kertu KannumäeKoduskompostimine Võru linna näitel;  juhendaja: Mait Kriipsalu
 6. Marge Kruus;  Euroopa Liidu loodusdirektiiviga kaitstud päevaliblika vareskaera-aasasilmiku (Coenonympha hero) elupaiganõudlused ja levik Eestis; juhendaja: Kadri Kask
 7. Elen Kuningas; Kimalaste kui looduslike tolmeldajate tähtsus ja nende kaitsemeetmed agroökosüsteemides; juhendaja: Marika Mänd (***)
 8. Merje LauriVõõrliikide leviku seos matkaradadega Vapramäe-Vellavere-Vitipalu näitel; juhendaja: Merle Ööpik
 9. Maris PritsonHariliku kirikakra (Bellis perennis L.) levik ja tõrjevõimalused Hulja aleviku näitel (Lääne-Virumaa); juhendaja: Merle Ööpik
 10. Merilyn Rang; Högbytorpi prügilast kaevandatud peenfraktsiooni kirjeldamine; juhendajad: Kaja Orupõld; Mait Kriipsalu (***)
 11. Liisa RuuderPassiivmajad Eesti kliimas; juhendajad: Siiri Römer; Valdo Kuusemets
 12. Kairi SosareKarula rahvuspargi ökosüsteemiteenused; juhendaja: Aija Kosk
 13. Annika VanambBioetanooli tootmisjääkide biogaasi tootlikkuse uurimine; juhendajad: Kaja Orupõld; Marion Mitt
   

2014

Magister  3+2

 1. Burtin, ViktoriaPistesääsklaste (Diptera:Culicidae) liigiline koosseis ja elupaigaeelistused Tartu linnas; juhendaja Olavi Kurina, Phd
 2. Horn, IlonaLooduskaitseliste küsimuste analüüs läbi kohalike vaateprisma kolme Lõuna-Eesti kaitseala näitel; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 3. Kera KertiMeemesilaste Apis mellifera L.ja karukimalaste Bombus terrestris L. efektiivsuse võrdlus preparaadi Prestop Mix siirutajatena aedmaasikal (Fragaria x ananassa Duch.); juhendajad: Reet Karise, PhD; Marika Mänd, PhD
 4. Kruusimägi, RiinEesti Vabariigi tööstusheite seaduse rakendamise analüüs ettevõttes Kunda Nordic Tsement AS; juhendajad: Kalev Sepp, PhD; Kalle Kikas
 5. Lääne, AllarKudjape prügilast kaevandatud peenfraktsiooni ökotoksilisuse määramine; juhendajad: Kaja Orupõld, PhD; Fabio Kaczala
 6. Mölder JanneErinevate maastikuelementide mõju naeri-hiilamardika arvukusele ja vastsete parasiteerituse tasemele talirapsil; juhendajad: Eve Veromann, PhD; Riina Kaasik, PhD
 7. Sapelkov, KertuUuring prügilademest välja sõelutud peenfraktsiooni kasutamisest Kudjape prügila kattematerjalina; juhendajad: Kaja Orupõld, PhD; Mait Kriipsalu, PhD
 8. Vaino, LiisMaastikuelementide mõju tolmeldajate arvukusele põllumajandusmaastikus; juhendajad: Eve Veromann, PhD; Gabriella Kovacs

Bakalaureus  3+2

 1. Juhkam, MeelisInvasiivsed konnatatrad (Fallopia sp. Adans.): situatsioon Eestis ja võimalused ohjamiseks; juhendaja Merle Ööpik, MSc
 2. Kivisalu, RailiTartu Puiestee tänava kalmistud: väärtused ja hooldusettepanekud; juhendaja Mari Nõmmela, PhD
 3. Koltsa, AnnaIda-Virumaa kaitsealade ajalooline areng; juhendaja Eva-Liis Tuvi, MSc
 4. Resev, JaneÖkosüsteemiteenuste kaardistamise vajadus; juhendaja Aija Kosk, MSc
 5. Sarapuu, MarianJärvede maastikupõhine kaitsekorraldus Eestis; juhendaja Maaria Semm, MSc
 6. Toom, MaarekŠaakali  (Canis aureus L.) areaali laienemine Euroopas viimastel aastakümnetel; juhendaja Tiit Randveer, PhD
   

2013

Magister  3+2

 1. Arras, Kadri; Üliõpilaste teadlikkus bioinvasioonide olemusest; juhendaja Merle Ööpik, MSc
 2. Aavik, Katrin; Metsatulekahjude mõju õhu kvaliteedile; juhendaja Veljo Kimmel, PhD
 3. Dreyersdorff, Gerit; Konkureerivate toidutaimede mõju aedmaasika (Fragaria x ananassa Duch.) hahkhallituse (Botrytis cinerea Pers.) biotõrjes karukimalaste (Bombus terrestris L.) ja meemesilaste (Apis mellifera L.) näitel; juhendajad Marika Mänd, PhD; Reet Karise, PhD
 4. Eensaar, Triin; Tuult mõjutavate tegurite muutuste analüüs Tartus viimastel kümnenditel; juhendajad Veljo Kimmel, PhD; Anne Kull, MSc
 5. Kikkas, Kadri; Kaadmiumi liikuvus ja fütosaadavus hariliku kuuse (Picea abies L.) enamusega metsade muldades; juhendajad Ülle Püttsepp, PhD; Kaja Orupõld, PhD
 6. Lehtpuu, Kadi; Kompostide stabiilsuse uurimine respiromeetriliste meetoditega; juhendaja Kaja Orupõld, PhD
 7. Leivategija, Irene; Valgla maakasutuse mõju järve vee kvaliteedile; juhendaja Valdo Kuusemets, PhD
 8. Lõhmus, Lii; Kuresoo raba ökosüsteemi teenused ja nende majandusliku väärtuse hindamine; juhendaja Aija Kosk, MSc
 9. Paara, Mari-Liis; Võõrliikide ohjamine vereva lemmmaltsa (Impatiens glandulifera Royle) näitel; juhendajad Merle Ööpik, MSc; Toomas Kukk, PhD
 10. Pannerlein, Kristin; Pestitsiidide subletaalsete dooside ning nende segu mõju karukimalase (Bombus terrestris L.) hingamisfüsioloogiale; juhendaja Reet Karise, PhD
 11. Paju, Maris; Metsatulekahjude mõju hindamine õhu koostisele Järvseljal; juhendajad Veljo Kimmel, PhD; Steffen Manfred Noe, PhD
 12. Purik, Triinu; Parkide restaureerimiseks soovitatud võõrpuittaimede riskihindamine; juhendaja Merle Ööpik, MSc
 13. Püvi, Leane; Loodusõpperaja külastaja rahulolu hinnang; juhendajad Kalev Sepp, PhD; Ain Vellak, PhD; Tarmo Denks
 14. Savka, Daniel; Ulukikahjustused Lõuna-Eesti männinoorendikes; juhendaja Tiit Randveer, PhD
 15. Vassar, Liisi; Eesti inimeste teadlikkus toidutootmisega kaasnevatest keskkonnamõjudest; juhendajad Sirli Pehme, MSc; Eve Veromann, PhD (***)
 16. Vesi, Marilyn; Niidukoosluste kujunemine endisele põllumaale; juhendajad Silja Kana, MSc; Marek Sammul, PhD

Bakalaureus  3+2

 1. Allikmäe, Mark; Poollooduslikud kooslused Ida-Viru kaitsealadel; juhendaja Eva-Liis Tuvi, MSc
 2. Eelnurm, Marili; Lahemaa rahvuspargi ökosüsteemi teenuste muutumine; juhendaja Aija Kosk, MSc
 3. Kotkas, Meriliis; Tallinna ja Tartu kaitsealused taimed; juhendaja Tiiu Kull, PhD
 4. Mandel, Maret; Kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus) viljumine sõltuvalt ümbritsevast maastikust; juhendajad Tiiu Kull, PhD; Silja Kana, MSc
 5. Mõtlep, Marilin; Eesti käokeelte tolmeldamise jaoks oluliste õietunnuste morfoloogiline võrdlus; juhendaja Kadri Tali, PhD
 6. Mägi, Maarja; Võru maakonda reklaamiv kultuuri-ja looduspärand; juhendaja Eva-Liis Tuvi, MSc
 7. Pehlak, Eva-Triin; Metsamaastikud lageraiejärgselt Roosa metsandikus; juhendaja Eino-Endel Laas
 8. Raimets, Risto; Mesilasperede hukkumise põhjused Eestis aastatel 2011-2012; juhendaja Taimi Paal, PhD
 9. Raud, Jaanika, Nõukogude-aegse ehituspärandi kasutamine Torma sovhoosi näitel; juhendaja Simon Bell, PhD (***)
 10. Tõnisalu, Grete; Loodusolude mõju Soomaa asustusele 19.sajandist kuni tänapäevani; Juhendaja Pille Tomson, MSc
 11. Vee, Maris; Põlva kihelkonna ristipuude maastikuline analüüs; Juhendajad Pille Tomson, MSc; Marju Kõivupuu
 12. Vorobjov, Andrei; Kaevandamisega seotud pärandkultuur Ida-Virumaal; juhendaja Eva-Liis Tuvi, MSc
 13. Öövel, Heidi; Palumaa sood ja nende seisund; juhendaja Valdo Kuusemets, PhD
   

2012

Magister  3+2

 1. Haas, Ermo; Kaitseväe harjutusväljade keskkonnakorralduse toimimise tõhususest; juhendaja Olavi Hiiemäe, MSc
 2. Järve, Kadri; Puistu koosseisu hinnang spektri optilises piirkonnas passiivse kaugseire vahenditega; juhendaja Urmas Peterson, PhD
 3. Männaste, Rutt; Ranniku roostumise mõju kahlajate pesitsusaladele rannaniitudel; juhendaja Hannes Pehlak, PhD
 4. Neito, Elen; Kunda lahe  rannaprotsessid mõjutatuna Kunda sadamast ja looduslikest teguritest; juhendaja Hannes Tõnisson, PhD
 5. Nurme, Kairi; Eesti rohevöö loodusväärtused, kõlvikuline koosseis ja rahvastik; juhendaja Janar Raet, MSc
 6. Rammo, Marianne; Rohelise turunduse kontseptsioon ja selle rakendamine Eesti ettevõtetes AS  Ecoprint  ja Eesti Energia AS näitel; juhendajad Mart Külvik, PhD; Viire Viss
 7. Rennel, Liisa; Alutaguse lendoravaelupaikade käsitiivalised; juhendajad Meelis Leivits, MSc; Jaanus Remm, PhD
 8. Sepp, Kärt; Energiavõsa maastikul; juhendaja Elis Vollmer, MSc

 

Bakalaureus  3+2

 1. Burtin, Viktoria; Tuuleparkide mõju veelindudele ja nende rändele Eesti  näitel; juhendaja Aivar Leito, PhD
 2. Heinsoo, Helen; Püramiid-koerakäpa (Anacamptis pyramidalis) levik, bioloogia ja ohustatus Eestis; juhendaja Tiiu Kull, PhD
 3. Hermann, Terje; Luke mõisapargi turuväline väärtus; juhendaja Aija Kosk, MSc
 4. Horn, Ilona; Puhke-ja virgestusalade kavandamine Võrumaa omavalitsustes; juhendaja Toomas Muru, MSc
 5. Jaagus, Triin; Matsalu rannaniidu pakutavad ökosüsteemi teenused ja nende väärtuse leidmise meetodid; juhendajad Aija Kosk, MSc; Kalev Sepp, PhD
 6. Kartau, Riina; Lehitu pisikäpa bioloogia, levik ja ohustatus Eestis; juhendaja Tiiu Kull, PhD
 7. Kruusimägi, Riin; Strateegiline mõjude hindamine Tartumaa valdade üldplaneeringutes; Toomas Muru, MSc
 8. Kostabi, Kadri-Liisa; Eesti elumajade  energiatarve ja selle võrdlus naaberriikidega; juhendaja Veljo Kimmel, PhD
 9. Laiverik, Liina; Osakeselise õhusaaste mõõtemeetodite erinevuste analüüs Õismäel; juhendaja Veljo Kimmel, PhD
 10. Linnasmägi, Maarja-Liisa; Ülevaade Eestis toodetud jäätmekompostidest; juhendajad Mait Kriipsalu, PhD; Helis Rossner, MSc
 11. Lükk, Villu; Tegevusloa taotlemisega seotud keskkonnamõju hindamise algatamisest/algatamata jätmisest teatamine. Avaldatud teadete iseloomustus ja vastavus seadusele aastatel 2010-2011; juhendajad Kaja Peterson, PhD; Aija Kosk, MSc
 12. Männiste, Maarja; Vegetatiivse liikuvuse mõju  kahe hüpoteetilise taimeliigi kooseksisteerimisele; juhendaja Marek Sammul, PhD
 13. Mölder, Janne; Botaanikaaiad ja bioinvasioon: Eesti botaanikaaedade tegevused ja protsessi ohjamiseks; juhendaja Merle Ööpik, MSc
 14. Nõu, Triin; Rohtsete bioenergiakultuuride invasiivsusriskid Eestis; juhendaja Merle Ööpik, MSc
 15. Saar, Mari; Keskkonnasäästlike toodete turunduskommunikatsioon Plastrex plastlaua näitel; juhendajad Mait Kriipsalu, PhD; Ülle Roosma, MSc
 16. Savikov, Liis; Niidukoosluste liigirikkuse seos taimede vegetatiivse liikuvuse varieeruvusega; juhendaja Marek Sammul, PhD
 17. Teppo, Tuuli; Maastikuhoiu planeerimine maastikukaitsealadel; juhendaja Pille Tomson, MSc
 18. Tikk, Kristo; Õhusaaste mõju puude kasvule Kirde Eesti rabades uurimine; juhendaja Veljo Kimmel, PhD
 19. Vaino, Liis; Pärandkultuuri objektid Vinni vallas; juhendaja Eva-Liis Tuvi, MSc
 20. Vesso, Elerin; Ettepanekuid Vana-Kuuste mõisapargi hoolduskava koostamiseks; juhendaja Mari Nõmmela
 21. Viilvere, Triin; Arheoloogiliste objektide arvestamine maastikuhoolduse planeerimisel; juhendaja Pille Tomson, MSc

2011

Magister  3+2

 1. Jürma, Helen; Mahetoidu nõudlus ja pakkumine; juhendajad Eve Veromann; Sirli Pehme, MSc
 2. Karu, Signe; Pärandkultuuri väärtustamine üldplaneeringutes; juhendaja Mart Külvik, PhD
 3. Kiudorv, Anneli; Põlva linna ja valla biojäätmete käitluse korraldamine; juhendajad Aija Kosk, MSc; Rein Kalle, MSc
 4. Leibur, Kairi; Kaitsealade kaitsetõhususe hindamine; juhendaja Mart Külvik, PhD
 5. Magnus, Marek; Kompostrite turu-uuring; juhendaja Aija Kosk, MSc
 6. Meister, Sigrit; Lammirohumaad ja nende kaitsekorraldus Soomaa rahvuspargis; juhendaja Eva-Liis Tuvi, MSc
 7. Mägi, Merko; Endisel põllumaal kasvava halli lepa (Alnus incana (L.) Moench) kultuuri maapealse biomassi produktsioon ja kasvudünaamika; juhendaja Jürgen Aosaar, MSc; Mats Varik, MSc
 8. Mölter, Merje; Metsa uuendamisel kasutada lubatud võõrpuuliikide riskianalüüs; juhendaja Merle Ööpik, MSc
 9. Nael, Anu; Invasiivse hulgalehise lupiini (Lupinus polyphyllus Lind.) levik ja selle põhjused Saare vallas Jõgevamaal; juhendaja Merle Ööpik, MSc
 10. Nurk, Kadri; Mahetootmisest loobumise põhjused ja nende analüüs aastatel 2009-2010; juhendajad Elen Peetsmann, MSc; Eve Veromann, MSc
 11. Raidla, Mari; Karuputke võõrliikide tõrje tõhusus Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni näitel; juhendajad Bert Holm, MSc; Merle Ööpik, MSc
 12. Tenn, Marili; Seltsilistaimede mõju suur-kapsaliblika (Pieris brassica) ja tema parasitoidide arvukusele ja liigilisele koosseisule valgel peakapsal (Brassica oleracea var. Capitata); juhendajad Eve Veromann, MSc; Riina Kaasik, MSc
 13. Ulm, Antti; Maaturismi olukord ja arengueeldused Läänemaal; juhendaja Jaak Kliimask, MSc

 

Bakalaureus  3+2

 1. Arras, Kadri; Kooliõpilaste teadlikkus bioinvasioonidest; juhendaja Merle Ööpik, MSc
 2. Assmann, Kristiina; Lammastega seotud maastikud ajaloolistel fotodel; juhendaja Maaria Semm, MSc
 3. Bukatš, Anton; Muraka looduskaitseala ülevaade asustusest ja maakattetüüpide kujunemisest, juhendaja Eva-Liis Tuvi, MSc
 4. Kikkas, Kadri; Lõuna-Eesti keskkonnainfopunktid kui teabe allikad; juhendaja Eva-Liis Tuvi, MSc
 5. Koni, Kirsika; Ülevaade põllumajanduses toodetavatest avalikest hüvistest ning nende rahalise väärtuse leidmise metoodikatest; juhendaja Aija Kosk, MSc
 6. Kupri, Hanna-Lii; Looduskaitse mõju valdade toimetulekule; juhendajad Valdeko Palginõmm MSc; Kalev Sepp, PhD
 7. Lõhmus, Lii; Ülevaade Eestis kasutatavatest ja toodetavatest kasvumuldadest; juhendaja Aija Kosk, MSc
 8. Mäll, Andrus; Tartu Kaubamajas tekkivate jäätmeliikide käitlemine ning soovitused jäätmekäitluse tõhustamiseks; juhendaja Aija Kosk, MSc
 9. Paara, Mari-Liis; Võõrliik verev lemmalts (Impatiens glandulifera Royle):levik Eestis, võimalused ohjamiseks; juhendaja Merle Ööpik, MSc
 10. Paju, Maris; Metsatulekahjude mõju hindamine õhu kvaliteedile; juhendaja Veljo Kimmel, PhD
 11. Purik, Triinu; Looduslikku tasakaalu ohustavate taimeliikide riskihindamine; juhendaja Merle Ööpik, MSc
 12. Sapelkov, Kertu; Pärandkultuur Eesti rohevöö rannaalal; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 13. Tammeorg, Triin; Ülevaade Eestis komposti valmistavatest ettevõtetest; juhendaja Mait Kriipsalu, PhD
   

2010

Magister  3+2

 1. Alev, Kadri; Keskkonnaharidusalase koostöövõrgustiku analüüs Tartu-ja Läänemaal; juhendajad Eva-Liis Tuvi, MSc; Helle Kont, MSc
 2. Järg, Kristi; Keskkonnakaupade ja-teenuste osatähtsus kinnisvarahindade kujundajana; juhendaja Aija Kosk, MSc
 3. Kruusmaa, Karin; Akvakultuur Eestis: riskid ja eelised; juhendaja Aija Kosk, MSc
 4. Kostiv, Karina; Eesti-Vene piiriülese rohevõrgustiku planeerimise võimalustest Põlva ja Võru maakondade ning Petseri rajooni näitel; juhendaja Mart Külvik, PhD
 5. Lindman, Ly; Sõõrsilmiku (Lopinga achine) röövikute toidutaime-eelistus Eestis: olulisus liigikaitse seisukohalt; juhendajad Valdo Kuusemets, PhD; Toomas Tammaru, PhD
 6. Luts, Anneli; Eesti mahetalunike taimekasvatuse ja-loomakasvatuse nõuete rikkumise analüüs; juhendajad Sirli Pehme, MSc; Anne Luik, PhD
 7. Lõhmus, Luule; Pärandkultuuri objektide inventuur ja kaitsekorralduse analüüs Eesti rohevöös; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 8. Raska, Marlen; Eesti võõrfloora invasiivsete liikide klassifitseerimine ohtlikkuse alusel; juhendaja Merle Ööpik, MSc
 9. Sahtel, Marko; Erivanuseliste arukaasikute maapealse osa biomass ja produktsioon jänesekapsa kasvukohatüübis; juhendaja Veiko Uri, PhD
 10. Saar, Kristina; Kohalike ja külastajate maastikulised eelistused Valga ja Pärnu maakondades; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 11. Tischler, Monika; Eesti iluaianduse turul pakutavate rohtsete püsikute bioinvasiooniline analüüs; juhendaja Merle Ööpik, MSc
 12. Tubli, Tiina; Tartu linna lasteaedade võimalused ja valmisolek mahetoidustamiseks; juhendajad Sirli Pehme, MSc; Anne Luik, PhD
 13. Vendla, Varje; Külastajate mõju hindamine Elva puhkepiirkonnas; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 14. Vesi, Annika; Mahe-ja tavatootjate hinnang põllumajandustootjate keskkonnakavale; juhendaja Kalev Sepp, PhD

 

Bakalaureus  3+2

 1. Aavik, Katrin; Looduskaitseliste  probleemide analüüs Lahemaa rahvuspargis läbi kohalike vaateprisma; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 2. Balin, Liisi; Metskits (Capreolus capreolus) metsakultuuride kahjustajana Eestis; juhendaja Veiko Uri, PhD
 3. Buschmann, Mai; Kirde-Eesti rabade aluselistumine; juhendaja Veljo Kimmel, PhD
 4. Haas, Ermo; Jäätmekäitlus kontoris Kaitseväe Peastaabi näitel; juhendaja Mait Kriipsalu, PhD
 5. Kase, Sille; Euroopa Liidu loodusdirektiiviga kaitstud päevaliblika suur-kuldtiiva (Lycaena dispar) elupaiganõudlused ja levik Eestis; juhendaja Kadri Kask, MSc
 6. Kliiman, Maarja; Taimede  mõju aerosooliosakestele ja osoonile; juhendaja Veljo Kimmel, PhD
 7. Kuurberg, Kadri; Liigirikkuse, funktsionaalse mitmekesisuse ja keskkonnatingimuste kujunemine Nedrema puisniidu taastatud aladel; juhendajad Kaili Kattai, MSc; Marek Sammul, PhD
 8. Leivategija, Irene; Klaasi ümbertöötlemine ja uuesti  kasutamine; juhendaja Mait Kriipsalu, PhD
 9. Liin, Urmas; Bioinvasioonide kajastamine  Eesti Looduse ajakirjas 2000-2009; juhendaja Merle Ööpik, MSc
 10. Lipp, Ragnar; Põdra arvukuse dünaamika Ida-Virumaal ja seda mõjutavad tegurid; juhendaja Tiit Randveer, PhD
 11. Nassar, Liis; Päevaliblikate liigiline koosseis ja seisund Ida-Virumaal; juhendajad Jaan Luig, MSc; Ave Liivamägi, MSc
 12. Orlova, Kristina; Põhjamaade kogemus  katkematu rohevõrgustiku tagamisel seoses loomade ohutu teeületamisega ning hinnang vastavale olukorrale Eestis; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 13. Pajumaa, Kaidi; Eesti Maaülikooli Metsamaja töötajate ja tudengite valmisolek  jäätmete sorteerimiseks; juhendaja Aija Kosk, MSc
 14. Pindus, Mihkel; Õhusaaste päritolu hindamise metoodikad ja nende rakendamise võimalused Eestis; juhendaja Veljo Kimmel, PhD
 15. Pidmann, Ele; Energiakultuuride kasvatamise toetuste seosed võõrliikide levikuga Eestis rapsi (Brassica napus L.) näitel; juhendaja Merle Ööpik, MSc
 16. Post, Lauri; Keskkonnaõppemarsruudid Eestis: jäätmekäitluskohad Garmin nüvi 255w näitel; juhendaja Mait Kriipsalu, PhD
 17. Potter, Mirjam; Võru maakonna jäätmejaamade toimimise analüüs; juhendaja Aija Kosk, MSc
 18. Püvi, Leane; Reaktorkompostimine Eesti Maaülikooli ühiselamu „Torn“ näitel; juhendaja Mait Kriipsalu, PhD
 19. Raja, Triin; Eesti Maaülikooli tudengite suhtumine  Tartu linnatransporti ja säästvasse transporti; juhendaja Kadri Kask, MSc, Tiia Rõivas
 20. Rennel, Liisa; Tehispesade kasutamine ohustatud metsaselgroogsete kaitsel; juhendaja Jaanus Remm, PhD
 21. Sepp, Kärt; Energiavõsa maastikul; juhendajad Katrin Heinsoo, PhD; Bert Holm, MSc
 22. Sinijärv, Liis; Biolagunevate jäätmete koduskompostimise suunamine ja korraldamine riiklikul ja kohalikul tasandil; juhendaja Aija Kosk, MSc
 23. Suurthal, Jana; Otepää jäätmejaama asukoha ja suuruse valik; juhendaja Aija Kosk, MSc
 24. Susi, Triin; Looduskaitseliste tunnustuste kajastamine ajakirjas „Eesti Loodus“ 1958-2010; juhendaja Mart Külvik, PhD
 25. Sutt, Ott; Lisasöötmine kui metssea (Sus scrofa) elupaiga valikut mõjutav tegur; juhendaja Tiit Randveer, PhD
 26. Tambik, Tane; Kimalaste (Bombus) liigirikkus Tartus ja selle  ümbruses aastatel 1946-1999; juhendajad Ave Liivamägi, MSc; Jaan Luig, MSc
 27. Tatar, Eldin; Tööstuslik pärandkultuur Kolga-Jaani vallas; juhendaja Eva-Liis Tuvi, MSc
 28. Vassar, Teele; Elanike teadlikkus jäätmehoolduseeskirja olemasolust Tallinna  Nõmme linnaosas; juhendaja Aija Kosk, MSc
   

2009

Magister  4+2

 1. Koorberg, Pille; Kõrge loodusväärtusega põllumajandus Eestis: situatsioonianalüüs; juhendajad Kalev Sepp, PhD; Tambet Kikas, MSc; Tiina Köster, MSc
 2. Kollom, Kuldar; Eeslinnastumise keskkonnaaspektid Tartu linna lähivaldades; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 3. Leetsaar, Kerli; Siseruumide mikrobioloogiline analüüs Tartus; juhendajad Valdo Kuusemets, PhD; Ene Indermitte, MSc
 4. Niidumaa, Maarika; Looduskaitseliste küsimuste ja probleemide analüüs kaitsealadel läbi kohalike vaateprisma; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 5. Pilm, Kadri; Metallide leostumine puidukaitsevahenditega töödeldud puidus; juhendaja Valdo Kuusemets, PhD
 6. Põder, Indrek; Sookure Grus grus pesitsusaegse kodupiirkonna struktuur ja elupaigaeelistused ida-Eestis; juhendajad Aivar Leito, PhD; Ivar Ojaste, MSc

Magister  3+2

 1. Kalle, Kadri; Ühiskondlikult aktiivsete noorte teadlikkus säästvast tarbimisest Euroopas tudengiorganisatsiooni AEGEE näitel; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 2. Kivipõld, Kauri; Vooremaa maastikukaitseala pärandkultuurmaastike inventeerimine; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 3. Kull, Gerli; Kalakasvatuse keskkonnariskid ja veekvaliteet Eesti kalakasvandustes; juhendajad Kaja Orupõld, PhD; Tiit Paaver, PhD
 4. Leydier, Thomas; Eesti põllukultuuride ja jäätmete koostis ja metaanitekke potentsiaal; juhendaja Henri-Charles Dubourguier, PhD
 5. Ligi, Karli; Saaremaa punahirvepopulatsiooni morfoloogilised ja ökoloogilised iseärasused; juhendaja Tiit Randver, PhD
 6. Liiva, Helen; Rohevõrgustiku metoodika rakendamise analüüs maakondade teemaplaneeringutes; juhendajad Kalev Sepp, PhD; Janar Raet, MSc
 7. Lillemets, Marika; Võimalikud ohud jäätmeladestusaladel ja- laoplatsidel ning nende ennetamine; juhendajad Aija Kosk, MSc; Mait Kriipsalu, PhD
 8. Parker, Kati; Mahepõllumajanduse ja mahetoidu teema Eesti üldhariduskoolides; juhendajad Anne Luik, PhD; Sirli Pehme, MSc
 9. Sepp, Liina; Valgeranna golfiväljaku mulla keemiliste ja füüsikaliste näitajate analüüs; juhendaja Endla Reintam, PhD
 10. Viks, Reigo; Eesti istikumüüjate teadlikkus võõrliikide invasioonidest puukoolide näitel; juhendaja Merle Ööpik, MSc

 

Bakalaureus  3+2

 1. Akenpärg, Helen; Prügi sortimise korraldamine „Teeme ära 2008“ Tartu Raadi kogumisplatsi näitel; juhendaja Mait Kriipsalu, PhD
 2. Areng, Marit; CORINE maakatte andmebaasi põllumajanduslik maakasutus võrrelduna Eesti Põhikaardiga; juhendaja Janar Raet, MSc
 3. Jürma, Helen; Muutused jäätmekäitluse korralduses aastatel 1995-2008 Tartu linnas; juhendaja Aija Kosk, MSc
 4. Karu, Signe; Pärandkultuur Piusa jõe ürgoru maastikukaitsealal Vastseliina vallas; juhendaja Mart Külvik, PhD
 5. Kägu, Maarja; Pärandkooslused ja pärandkultuuri objektid Tori vallas; juhendaja Henn Korjus, PhD
 6. Laur, Merit; Metsapõlengud Ida-Virumaal aastatel 1999-2008; juhendajad Marika Kose; Merle Ööpik, MSc
 7. Laurend, Triinu; Jõgeva valla söötis alade analüüs; juhendaja Janar Raet, MSc
 8. Meister, Sigrit; Lasteaia keskkonnaharidust toetavad projektid Viljandimaa näitel; juhendaja Eva-Liis Tuvi, MSc
 9. Nael, Anu; Lupiini võõrliikide põllumajanduslik kasvatamine kui hilisema invasiooni alus hulgalehise lupiini näitel; juhendaja Merle Ööpik, MSc
 10. Nurk, Kadri; Õpperajad Võrumaal; juhendajad Eva-Liis Tuvi, MSc; Maris Kivistik, MSc
 11. Nurme, Kairi; Eesti metsasus ja CORINE maakatte andmebaasi metsaandmed; juhendaja Janar Raet, MSc
 12. Raidla, Mari; Metsatulekahjud Põlvamaal aastatel 1999-2008; juhendajad Merle Ööpik, MSc; Marika Kose
 13. Raudsepp, Raili; Bioinvasiooniliste protsesside ennetamise võimalused; juhendaja Merle Ööpik, MSc
 14. Rumvolt, Kateriina; Paplid Eesti võõrflooras: ülevaade liikidest ja levikukolded Matsalu Rahvuspargis; juhendaja Merle Ööpik, MSc
 15. Runnel, Kadri; Tartumaa rohevõrgustikul asetsevate vääriselupaikade kaitstus;  juhendaja Mart Külvik, PhD
 16. Salutamm, Elo; Kormoranide levik ja sellega seonduvad keskkonnaprobleemid; juhendajad Kadri Kask, MSc; Vilju Lilleleht
 17. Savka, Daniel; Metskitse (Capreolus capreolus) arvukuse hindamine Kikepera proovialal, juhendaja Tiit Randveer, PhD
 18. Sommer, Sille; Eesti ökopoodide hetkeolukord ja tulevikuvõimalused; juhendaja Elen Peetsmann, MSc
 19. Tenn, Marili; Nahkhiirte käitumine,elupiaga valikud ja orienteerumine maastikul; juhendaja Valdo Kuusemets, PhD; Lauri Lutsar
   

2008.

Magister  4+2

 1. Kureoja, Aile; Eesti elanike ootused jäätmekäitluse arendamise suhtes ja soov arendamisprotsessis osalemiseks; juhendaja Mait Kriipsalu, PhD
 2. Laurisson, Piret; Standardite ISO 9001 ja ISO 14001 mõju organisatsiooni tegevuse rakendamisel; juhendaja Katrin Kreegimäe, MSc
 3. Rehema, Merlin; Väärtuslike maastike olemus ja neil rakendatavad meetmed: maakonna teemaplaneeringute põhjal; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 4. Semm, Maaria; Maastikuhooldusplaani koostamise metoodika maastikuhoolduskava rakendusena; juhendajad Kalev Sepp, PhD; Mart Külvik, PhD

Magister  3+2

 1. Järv, Henri; Ülevaade olmekütmisest Tartu uuseramurajoonides; juhendaja Veljo Kimmel, PhD
 2. Kaal, Reeda; Kimalaste arvukuse ja liigirikkuse seire erineva tootmisviisiga taludes; juhendaja Marika Mänd, PhD
 3. Kreilis, Raido; Punahirv (Cervus elaphus) Lääne-Virumaal; juhendaja Tiit Randveer, PhD
 4. Peetsmann, Elen; Mahepõllumajanduslik turustamine Eestis; juhendaja Anne Luik, PhD
 5. Pehme, Sirli; Eesti tarbija teadlikkus ja suhtumine mahetoitu; juhendaja Anne Luik, PhD
 6. Persidski, Rainer; Maaharijate hoiakud pool-looduslike koosluste hooldamisel ning hoiakuid mõjutavad tegurid; juhendajad Kalev Sepp, PhD; Marek Sammul, PhD
 7. Pärk, Britta; Võimalused ja valmisolek biolaguneva plasti kasutuselevõtuks Eestis; juhendajad Aija Kosk, MSc; Mait Kriipsalu, PhD
 8. Remmelgas, Reeme; Rohevõrgustiku planeerimine linnakeskkonnas-Viljandi linna näitel; juhendajad Kalev Sepp, PhD; Mart Külvik, PhD
 9. Suskevics, Monika; Kaasamise korraldus maakonna tasandi rohevõrgustiku planeerimisel; juhendaja Mart Külvik, PhD

Bakalaureus  3+2

 1. Alev, Kadri; Keskkonnaharidus Jõgevamaal; juhendajad Eva-Liis Tuvi, MSc; Aita Saksing
 2. Bogdanov, Risto; Karjääride rekultiveerimiskogemused ja Maidla valla elanike eelistused Aidu põlevkivikarjääri rekultiveerimisel; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 3. Jermakova, Nadeźda; Põllumajandusmaastike seire Euroopa riikides; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 4. Järve, Kadri; Metsaga alade pindalamuutused Tartumaa neljas vallas aastate 1987 kuni 2005 vahemikus-hinnang keskmise lahutusega Landsat Thematic Mapper satelliidipiltidelt; juhendaja Urmas Peterson, PhD
 5. Kahusk, Salme; Põllumajanduslik maakasutuse Setumaal aastatel 1990 ja 2006-hinnang keskmise ruumilise lahutusega Landsat TM satelliidipiltidelt; juhendaja Urmas Peterson, PhD
 6. Kool, Karel; Rakvere tammik:seisukord,kaitse ja tulevikuperspektiivid; juhendaja Kadri Meier, 5-aastane diplom
 7. Laanemets, Anni; Loodushariduse võimaluste kaardistamine RMK Sakala puhkealal; juhendaja Eva-Liis Tuvi, MSc
 8. Laasi, Tõnu; Emajõe Suursoo pärandkoosluste kasutamine ja seisund; juhendaja Valdo Kuusemets, PhD
 9. Leibur, Kairi; Vääriselupaikade olemi muudatused aastatel 2003-2008 Vara ja Tartu valla näitel; juhendaja Mart Külvik, PhD
 10. Lille, Liis; Põllumajanduslik maakasutus aastatel 1990 ja 2000 Lääne-Viru maakonnas-hinnang Landsat TM satelliidipiltidelt; juhendaja Urmas Peterson, PhD
 11. Lindman, Ly; Euroopa Liidu loodusdirektiiviga kaitstud päevaliblika sõõrsilmiku (Lopinga achine) elupaiganõudlused ja levik Eestis; juhendaja Kadri Meier, 5-aastane diplom
 12. Luts, Anneli;  Korraldatud jäätmevedu ja sellega liitumise olukord Tartumaa valdades; juhendaja Aija Kosk, MSc
 13. Lõhmus, Luule; Väärtustatud maastikud Mikitamäe valla üldplaneeringus; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 14. Mägi, Karl; Energiavõsa maastikuelemendina; juhendajad Toomas Kukk, MSc; Katrin Heinsoo, PhD
 15. Mölter, Merje; Metsanduse roll puittaimede invasiivsuse kujunemisel; juhendaja Merle Ööpik, MSc
 16. Rammo, Marianne; Eestis välja antavate tootemärgiste keskkonnaaspektid; juhendaja Aija Kosk, MSc
 17. Raska, Marlen; Võõrtaimeliikide poolt põhjustatud eritasemelised mõjud elusloodusele ja ühiskonnale; juhendaja Merle Ööpik, MSc
 18. Saar, Kristina; Kohtla-Järve linna jäätmekava koostamise soovitused; juhendaja Aija Kosk, MSc
 19. Tamm, Egle; Tartu linna aluspõhja pealispinna kolmemõõtmeline mudel; juhendaja Urmas Uri, MSc
 20. Tiido, Mihkel; Rohelise võrgustiku käsitlemine üldplaneeringus Veriora valla näitel; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 21. Tischler, Monika; Aianduse roll bioinvasioonilistes protsessides; juhendaja Merle Ööpik, MSc
 22. Vendla, Varje; Risti valla metsade pärandkultuur; juhendaja Eva-Liis Tuvi, MSc; Jürgen Kusmin
 23. Vesi, Annika; Räpina ja Mikitamäe valla jäätmekäitlusjaamade kasutuse uuring; juhendaja Aija Kosk, MSc
   

2007

Magister  4+2

 1. Oinberg, Anu; Suletud väikeprügilate keskkonnariskid ja järelhooldus; juhendajad Kalev Sepp, PhD; Urmas Uri, MSc
 2. Puhkan, Annika; Teadlikkus ja suhtumine seoses Natura alade moodustamisega Raplamaa näitel; juhendaja Mart Külvik, PhD
 3. Raet, Janar; Söötis alade analüüs Jõgeva maakonnas; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 4. Vollmer, Elis; Maade aadeldumine Lahemaa rahvuspargis; juhendajad Kalev Sepp, PhD; Priit-Kalev Parts, MSc
 5. Õunsaar, Maris; Sügisrändel peatuvate sookurgede arvukus ja selle seos põllukultuuride kasvupinnaga Eestis; juhendaja Aivar Leito, PhD

Magister  3+2

 1. Birnbaum, Christina; Kanada kuldvitsa (Solidago Canadensis L.) kogumike kasvu dünaamika; juhendajad Tiiu Kull, PhD; Marek Sammul, PhD
 2. Kana, Silja; Maakasutuse muutused (1950ndad-2002) ja nende mõju floristilisele liigirikkusele Saare valla näitel; juhendaja Tiiu Kull, PhD
 3. Kivisaar, Marjaliis; Kollase kiviriku (Saxifraga hirculus) kasvukohad, levik ja paljunemine; juhendaja Tiiu Kull, PhD
 4. Maastik, Veiko; Räpina linna ja selle lähiümbruse väärtusliku maastiku maastikuhoolduskava; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 5. Meikup, Merit; Tumepunase neiuvaiba (Epipactis atrorubens) paljunemisbioloogia; juhendaja Tiiu Kull, PhD
 6. Pulk, Eleri; Võõrliik ida-kitseherne (Galega orientalis Lam.) invasiivsusest (sensu latu) Kesk-Eesti valdade näitel; juhendaja Merle Ööpik, MSc
 7. Püü, Kadri; Sisetemperatuuri ja –niiskuse uuring viies Tartu elamus; juhendajad Valdo Kuusemets, PhD; Argo Soon, MD, MPH
 8. Rimm, Diana; Euroopa maastikukonventsiooni rakendamise vajadus ja võimalused Eestis; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 9. Tekkel, Ethel; Raskemetallide sadenemise muutlikkus Eestis (sademete seire alusel); juhendaja Veljo Kimmel, PhD
 10. Toots, Mairi; Kihnu pärandkooslused ja nende hooldus; juhendaja Kalev Sepp, PhD

Bakalaureus  4+2

 1. Laas, Veiko; Tõravere lepaistanduse biomassi produktsiooni hindamine; juhendaja Madis Sulev, 5-years diploma
 2. Luiga, Jaanika; Majandamise mõju rannaniitude taimkattele ja muldadele (Silma, Matsalu, Haeska, Tõstamaa ja Häädemeeste uurimisalade näitel); juhendaja Marek Sammul, PhD
 3. Maask, Merlit; Võru linna ja lähiümbruse biolagunevate jäätmete kompostimine; juhendaja Valdo Kuusemets, PhD
 4. Trahv, Liana; Jaan Eilarti uuenduslikud ideed maastikuhoolduses; juhendaja Kalev Sepp, PhD

Bakalaureus  3+2

 1. Juhanson, Katrin; REACH situatsioonianalüüs Eestis; juhendaja Valdo Kuusemets, PhD
 2. Kivi, Tarmo; Sinialliku puhkeraja ideekavandi koostamine ja tulu-kulu analüüs; juhendaja Aija Kosk, MSc
 3. Kostiv, Karina; Loodusturismi potentsiaali uurimine Ida-Virumaal; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 4. Liiva, Helen; Maaturismi paindlikus kaitsealadel; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 5. Liivet, Martina; Eramaja elanike kaasamine jäätmete valikkogumissüsteemi; juhendajad Aija Kosk, MSc; Kalle Grents
 6. Loiku, Helis; Tava –ja mahetoidu võrdlus; juhendaja Anne Luik, PhD
 7. Martin, Anne; Tallamiskoormuse mõju laanekuklase (Formica aquilonia)  asurkondadele Akste ja Padakõrve  looduskaitsealade näitel; juhendajad Ants-Johannes Martin, PhD; Mart Külvik, PhD
 8. Oks, Elke; Euroopa loodusdirektiiviga kaitstud päevaliblika suur-mosaiikliblika (Euphydryas maturna) elupaiganõudlused ja  levik Eestis; juhendaja Kadri Meier, 5-years diploma
 9. Oraste, Eneli; Kabli küla turismitalu projekt; juhendaja Enn Lauringson, PhD; Kalev Sepp, PhD
 10. Parker, Kati; Poollooduslikele kooslustele makstavad subsiidiumid-tõhusad või mitte?; juhendaja Aija Kosk, MSc
 11. Raiste, Ragni; Euroopa Liidu loodusdirektiiviga kaitstud päevaliblika tähnik-sinitiiva (Maculinea arion) elupaiganõudlus  ja levik Eestis; juhendaja Kadri Meier, 5-years diploma
 12. Tani, Aet; Rohevõrgustiku teemaplaneeringu rakendumise analüüs Harju maakonna ja Keila valla näidetel; juhendajad Mart Külvik, PhD; Kadri Kreisman, MSc
 13. Tobreluts, Ingrid; Juhusliku hindamise meetodi kasutamine Luitemaa looduskaitseala tulu leidmiseks; juhendaja Aija Kosk, MSc
 14. Viks, Reigo; Jõgevamaa puukoolides kasvatatavate puittaimede invasiiviohu analüüs; juhendaja Merle Ööpik, MSc
   

2006

Magister  4+2

 1. Kattai, Kaili; Taimede elu- ja kasvuvormide ning elustrateegiate osakaalude muutused Laelatu pikaajalises väetuskatses; juhendaja Marek Sammul, PhD
 2. Meltsov, Vivika; Eesti tarnade palünoloogia; juhendajad Tiiu Kull, PhD; Maret Saar
 3. Mälton, Evely; Rändkarbi Dreissena polymorpha (Pallas) hulk ja filtreerumiskiirus Peipsi järves; juhendaja Külli Kangur, PhD
 4. Ojaste, Ivar; Sookure (Grus grus) kodukasutus; juhendaja Aivar Leito, PhD
 5. Rakko, Aimar; Controlling factors of the growth rate and biomass of two Baltic Sea filamentous cyanobacteria; juhendajad Ingmar Ott, PhD; Jukka Seppälä, MSc
 6. Seene, Marit; Laguja prügila puhastatud õlitiigi kujundamine märgalaks; juhendajad Mait Kriipsalu, PhD; Jaak Truu, PhD
 7. Tamm, Heidi; Perekond Geopora (Pyronemataceae, Pezizales) fülogeneetiline analüüs rDNA ITS regiooni alusel; juhendaja Bellis Kullman, PhD
 8. Vöö, Tiina; Jäätmete põletamise võimalused Eestis; juhendajad Rein Ratas, PhD; Mart Kont, MSc

Bakalaureus  4+2

 1. Kruuse, Maris; Põdra asustustiheduse määramine talviste ekskrementide loenduse teel. Loendustulemuste usaldatavus.; juhendaja Tiit Randveer, PhD
 2. Langus, Angela; Karu kohtumine inimesega; juhendaja Tiit Randveer, PhD
 3. Pikalo, Natalija; Vaivara maastikukaitseala hoolduskava; juhendajad Kalev Sepp, PhD; Ene Ilves, MSc
 4. Sumnikova, Jelena; Peipsi kalanduse arengukava 2005-2009; juhendaja Kalev Sepp, PhD

Bakalaureus  3+2

 1. Aunapuu, Aune; Laenuprojektide keskkonnaanalüüsi teostamise võimalused ettevõtete panganduses; juhendajad Aija Kosk, MSc, Ants Tammepuu, MSc
 2. Kalle, Kadri; Avalikkuse kaasamine kaitsekorralduskava koostamisse Karula rahvuspargi näitel; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 3. Kask, Kristi; Keskkonnakaupade ja-teenuste väärtuse leidmine hedoonilise hinna metoodikat rakendades; juhendaja Aija Kosk, MSc
 4. Kreilis, Raido; Punahirv (Cervus elaphus) Lääne-Virumaal; juhendaja Tiit Randveer, PhD
 5. Ligi, Karli; Punahirv (Cervus elaphus) Saaremaal aastatel 1982-2006; juhendaja Tiit Randveer, PhD
 6. Lillemets, Marika; Omavalitsuse jäätmekava koostamine Jõhvi valla näitel; juhendaja Rein Haak, MSc
 7. Mägi, Merko; Kohapärimuse analüüs Sõrve poolsaare maastike näitel; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 8. Onno, Evelin; Monitoring of endangered plant species in Estonia; juhendajad Malle Leht, PhD; Ülle Kukk, PhD
 9. Peetsmann, Elen; Keskkonnainvesteeringute keskuse jäätmekäitluse programmi rahastamise analüüs aastatel 2001-2005; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 10. Pehme, Sirli; Seemne ja taimse paljundusmaterjali kasutamine Eesti mahepõllumajanduses; juhendaja Anne Luik, PhD
 11. Persidski, Rainer; Kohalike elanike ja maaomanike teadmised ning hinnangud looduskaitse korralduse toimimisse Elva-Vitipalu maastikukaitsealal; juhendajad Kalev Sepp, PhD; Ain Vellak MSc
 12. Pärk, Britta; Kuidas kujuneb põlevkivienergeetika hind koos väliskuluga; juhendaja Aija Kosk, MSc
 13. Suskevizs, Monika; Teadlikkus ja kaasamine Natura 2000 avalikustamisel Otepää looduspargis; juhendaja Mart Külvik, PhD
 14. Teever, Diana; Soomaa rahvuspargis Raudna jõe kaldavööndis esinevate looduslike ja inimmõjude hindamine; juhendajad Kadri Meier, 5-years diploma, Valdo Kuusemets, PhD; Meelis Suurkask, MSc
 15. Unt, Karina; Humallutserni (Medicago lupulina L.) varieerumine Lõuna-Eestis; juhendaja Malle Leht, PhD
 16. Võsaste, Marit; Aedviljades sisalduvad pestitsiidijäägid ja nende mõju inimese tervisele; juhendaja Anne Luik, PhD
   

2005

Magister  4+2

 1. Heinsoo, Kris; Jääksoode maastikuline uuendamine: ökohüdroloogiline lähenemisviis; juhendaja Elve Lode, PhD
 2. Kalle, Rein;  Kalmistujäätmete käitlemine Põlva maakonna näitel; juhendaja Mait Kriipsalu, PhD
 3. Kütt, Kristiina; Emajõe reostuskoormus Võrtsjärve ja Tartu linna vahelisel lõigul aastatel 1998-2004; juhendajad Eduard Sizov, MSc; Lembit Nei, PhD
 4. Leiner, Elina; Ammendatud freesturbatootmisalade taimestumist mõjutavad tegurid Pärnu ja Tartu maakonna jääksoode näitel; juhendajad Taimi Paal, PhD; Jaanus Paal, PhD

Bakalaureus  4+2

 1. Grünberg, Anne; Heakorrakava koostamise metoodika Viiratsi aleviku pargiala näitel; juhendaja Nele Nutt, MSc
 2. Heinlaan, Margit; Luminestseeruvatel bakteritel põhinevate testide kasutamine muldade ökotoksikoloogilises uuringus; juhendajad Anne Kahru, PhD; Henri-Charles Dubourguier, PhD; Kalev Sepp, PhD
 3. Holvandus, Anu; Poollooduslike koosluste majandamine Võru- ja Põlvamaal loodushoiutoetuste abil; juhendaja Toomas Kukk, MSc
 4. Küppar, Marion; Reostuse mõju Emajõe kaladele; juhendaja Arvo Tuvikene, PhD
 5. Lehemets, Arvo; Maaparandusobjektide hooldus Karula rahvuspargis. Veetaseme muutuse ulatuse hindamise lihtsustatud metoodika ja osaline hindamine; juhendaja Koit Alekand, PhD
 6. Liiv, Keily; Õigusrikkumiste analüüs kalanduse valdkonna keskkonnainspektsiooni Võrumaa osakonna töö põhjal aastatel 1998-2003; juhendajad Aija Kosk, MSc; Uno Minka, 5-years diploma
 7. Lipping, Moonika; Hädaolukorraks valmisolek Lõuna-Eesti suurõnnetuse ohuga ja ohtlikes ettevõtetes; juhendaja Ants Tammepuu, MSc
 8. Loorman, Kadri; Mullakaitse õiguslikud, loodusteaduslikud ja eetilised aspektid; juhendaja Mari Ivask, PhD
 9. Loormann, Heleri; Mõisaansambli maastiku kaitsekorralduslik planeerimine: metoodiline katse Väike-Rõude näitel; methodical test on the example of Väike-Rõude; juhendajad Mart Külvik PhD; Nele Nutt, MSc
 10. Paas, Margus; Saarnaki laiu haudelinnustik; juhendaja Aivar Leito, PhD
 11. Paat, Andrus; Jäätmekäitlusarengu võimalused ääremaadel Mustvee linna näitel; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 12. Pariis, Airi; Karula Rahvuspargi karjääride inventeerimine ja rekultiveerimissoovitused; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 13. Polli, Lilian; Viljandi maastikukaitseala maastikuhoolduskava; juhendaja Age Merila, MSc
 14. Sõelsep, Reeli; Kloororgaanilised ohtlikud ained Eesti rannikumeres; juhendaja Mart Simm, PhD
 15. Tamm, Marianne; Ida-Virumaa jõgede seisund ja seda mõjutavad tegurid; juhendajad Eduard Sizov, MSc; Mari Ivask, PhD
 16. Toom, Gerli; Pärandkultuur Matsalu külas Läänemaal; juhendaja Mart Meriste, MSc
 17. Torop, Jane; Kaitsealuste ja ohustatud taimeliikide kaitstus Võru maakonnas; juhendaja Ülle Kukk, PhD
 18. Vollmer, Elis; Pärandkultuur Kloostri ja Kelu külades Läänemaal; juhendajad Mart Külvik, PhD; Kaja Lotman, 5-years diploma
 19. Võrno, Ingrid; Riskianalüüsi teostamine Lõuna-Eesti suurõnnetuse ohuga ja ohtlikes ettevõtetes; juhendaja Ants Tammepuu, MSc

Bakalaureus  3+2

1.      Birnbaum, Christina; Kanada kuldvitsa (Solidago canadensis L.) levik Tartu lähiümbruses; juhendaja Tiiu Kull, PhD

2.      Johanson, Kaiu; Haanja looduspargi maakasutuse muutused 20. sajandil; juhendaja Kalev Sepp, PhD

3.      Järv, Henri; Rohealad linnaplaneerimises Tallinna näitel; juhendaja Maris Järv, MSc

4.      Kana, Silja; Metsasuse muutused Saare valla põhjaosas viimase 50 aasta jooksul; juhendaja Tiiu Kull, PhD

5.      Kaselo, Henri; Haeska küla pärandkultuur ja maakasutus; juhendaja Anneli Palo, PhD

6.      Kivisaar, Maarjaliis; Kollase kiviriku levik ja bioloogia; juhendaja Tiiu Kull, PhD

7.      Kõue, Kerli; Seadusnõuded jäätmekopmpostimisel; juhendaja Mait Kriipsalu, MSc

8.      Lukk, Heinrich; Sõraliste seire võimalused ja nende rakendamine Alam-Pedja looduskaitsealal; juhendaja Tiit Randveer, PhD

9.      Maasik, Anna; Märgalade kadu Ahja ja Võnnu vallas viimasel 50 aastal; juhendaja Tiiu Kull, PhD

10.  Maastik, Veiko; Keskkonnakahjuga metsaõigusnormide rikkumised Põlva maakonnas aastatel 2000-2004; juhendaja Margus Lehiste

11.  Meikup, Merit; Vihmaussid Eesti metsades; juhendaja Mari Ivask, PhD

12.  Nikitin, Gerli; Ökomärgised inimeste tarbimisharjumuste kujundajana; juhendaja Aija Kosk, MSc

13.  Pulk, Eleri; Võõrliik ida-kitseherne (Galega orientalis Lam.) leviku ulatus ja mõju taimekooslustele Karksi vallas Viljandimaal; juhendaja Merle Ööpik, MSc

14.  Püü, Kadri; Energiavõsa istanduste mõju bioloogilisele mitmekesisusele; juhendaja Marek Sammul, PhD

15.  Sahtel, Marko; Endisel põllumaal kasvava arukaasiku maapealse osa biomass ja produktsioon; juhendaja Veiko Uri, PhD

16.  Sepp, Triinu; Invasiivsete karuputkede tõrje tõhusus 2004. aastal Tartu maakonnas; juhendaja Bert Holm, MSc

17.  Tamm, Catheline; Matsalu Rahvuspargi püha- ja pärimustega paigad: seisukord ja hooldus; juhendajad Mart Külvik, PhD; Kaja Lotman, MSc

18.  Tekkel, Ethel; Pärandkultuur ja ajalooline maakasutus Kiideva külas Läänemaal; juhendaja Mart Meriste, MSc

19.  Toots, Mairi; Kihnu pärandkooslused ja nende hooldus; juhendaja Kalev Sepp. PhD

20.  Uibo, Monika; Võõrokaspuuliikide mõju Eesti kohalikule dendrofloorale; juhendaja Urmas Roht, MSc
 


2004

Magister  4+2

 1. Aunpuu, Moonika; Jäätmekomposti kasutamise võimalused; juhendaja Mait Kriipsalu, PhD
 2. Haak, Rein; Korraldatud jäätmekäitluse juurutamise metoodika väljatöötamine Tartu linna näitel; juhendaja Aija Kosk, MSc
 3. Looring, Merle; Merereostuse riskide hindamine ja kontrollimine Liivi lahel;
 4. Troškin, Tiina; Keskkonnajärelvalvest Eesti kaitsealadel ja vastavate andmestike kasutatavusest; juhendajad Mart Külvik, PhD; Uudo Timm, MSc
 5. Väärtnõu, Eino; Arengustrateegia Säästev Eesti 21 rahvusliku jätkusuutlikkuse analüüs; juhendaja Rein Ratas, PhD

Bakalaureus  4+2

 1. Ermel, Maigi; Pilliroo tõrjumise mõjust põhjaselgrootutele Võrtsjärves; juhendaja Henn Timm, PhD
 2. Grosnõi, Helen; Erosioon. Pinnaseerosiooni tõkestamine Viljandi linnas; juhendaja Riho Karjus; MSc
 3. Hirse, Toomas; Nõo Karujärvede ümbruse ja Tatra ürgoru haruldaste taimeliikide levik ja kaitse; juhendaja Ülle Kukk, PhD
 4. Jalak, Merlene; Põllumajanduslikust maakasutusest välja jäänud alade analüüs Jõgeva maakonnas; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 5. Kaasik, Merit; Loodus- ja keskkonnakaitsealased piirangud ehitamisel veekogude ääres; juhendaja Uku Alakivi
 6. Kangur, Timo; Aidu põlevkivikarjääri rekultiveerimistulemuste hindamine kase ja männikultuuride põhjal; juhendajad Kalev Sepp, PhD; Tiit Kangur
 7. Kasvandik, Maia-Liisa; Soontagana väärtusliku maastiku hoolduskava; juhendaja Urmas Vahur, MSc
 8.  Kivirand, Maarika; Nõu valla jäätmekäitluse areng lähtudes olemasolevast jäätmekavast ning jäätmeseadusest; juhendaja Hegri Narusk, BSc
 9. Kljutšivski, Piret & Rehema, Merlin; Maakonna teemaplaneeringus määratletud väärtuslike maastike olemus ja korraldus; juhendajad Kalev Sepp, PhD; Katre Daniel, MSc
 10. Kõiv, Margit; Nõrgvee järelpuhastamine turvasfiltris; juhendajad Pille Kängsepp, MSc; Mait Kriipsalu, MSc
 11. Laurisson, Piret; Pet-joogipudeli optimaalse tagatisraha uuring Tartu linna näitel; juhendaja Aija Kosk, MSc
 12. Maasikmets, Marek; Lõhnahäiringu peamised määramismeetodid ja võimalikud lahendused Eestis; juhendajad Rein Ratas, PhD; Joel Valge
 13. Neljandik, Triin; Pärandkultuur Kirikuküla maastikul; juhendajad Mart Külvik, PhD; Kaja Lotman, MSc
 14. Olle, Lilian; Toidujäätmete käitlemine vermikompostimise abil sisetingimustes; juhendajad Mari Ivask, PhD; Mait Kriipsalu, MSc
 15. Peterson, Kristi; Üheksa haruldase metsataime seisundi hinnang kümne seireaasta näitel; juhendaja Ülle Kukk, PhD
 16. Pung, Kristi; Hinnang Järvamaa looduskaitsealustele parkidele; juhendaja Olavi Randver
 17. Ruut, Katri; Feromoonpüüniste kasutamine Lääne-Virumaal Männi ja Karli Uuspõllu Liiva talus ning Jõgeva Sordiaretusjaamas; juhendaja Enno Mõttus
 18. Sillaste, Marit; Energiavõsa kui alternatiivse keskkonnahoidliku energiaallika kasvatamise võimalused Võru maakonnas; juhendaja Peeter Muiste, PhD
 19. Tamm, Piia; Sertifitseeritud keskkonnajuhtimissüsteemi juurutamist mõjutavad tegurid Eesti ettevõtetes; juhendajad Aija Kosk, MSc; Harri Moora, MSc
 20. Tamm, Sirli; Looduskaitseterminoloogia kujunemise põhijooni ja praeguseid arenguid Eestis; juhendaja Mart Külvik, PhD
 21. Tammla, Tuuli; Trell, Tanel; Põhja-Kõrvemaa puhkeala kasutuskorralduskava; juhendaja Mart Külvik, PhD
 22. Traks, Katrin; Jäätmekäitlusteenuste kvaliteedi, sortimendi ja hinna võrdlus Jõgeva maakonnas; juhendaja Moonika Aunpuu
 23. Tuvi, Triinu; Keskkonnainvesteeringute Keskuse noorsooprojektid (2001-2002) ja nende mõju õpilaste keskkonnateadlikkusele; juhendajad Kalev Sepp, PhD; Mai Zernask
 24. Tõnisots, Eve; Veeluba omavad väikepuhastid Pärnumaal ja nende olukord; juhendaja Mihkel Gross
 25. Viik, Eneli; Erinevate kasvatustehnoloogiate mõju suvirapsi tolmeldajate arvukusele; juhendaja Marika Mänd, PhD
 26. Õigemeel, Reelika; Uuring loometsade kaitsest ja kasutamisest rekreatsioonialadena Kohila vallas; juhendaja Jüri Ehrpais
   

2003

Magister  4+2

 1. Kuu, Annely; Põllumuldade elustik ja seda mõjutavad tegurid; juhendaja Mari Ivask, PhD
 2. Liimand, Kristiina; Võldase (Cottus gobio) elupaikade kui väärtuslike veealadekaitstus Eesti vooluvetes; juhendaja Mart Külvik, PhD

Bakalaureus  4+2

 1. Andrejeva, Evelin; Kaitsekorralduskava koostamise metoodikast Elva - Vitipalu näitel; juhendaja Mart Külvik, PhD
 2. Ani, Moonika; Jäätmaade energeetilise potentsiaali analüüs Palamuse ja Saare valla näitel; juhendaja Peeter Muiste, PhD
 3. Joost, Katrin; Metsakuklased turismiobjektina, rekreatsioonikoormuse mõju metsakuklaste asurkondadele; juhendaja Ants-Johannes Martin, PhD
 4. Koemets, Kaimar; Satelliidipiltidest koostatud Jõgevamaa metsakaart ja piltidelt mõõdetud lageraiealad; juhendajad Urmas Peterson PhD; Kalev Sepp, PhD
 5. Kollom, Kuldar; Satelliidipiltidest koostatud Põlvamaa metsakaart ja piltidelt mõõdetud lageraiealad; juhendajad Urmas Peterson PhD; Kalev Sepp, PhD
 6. Kurnasov, Ave; Muiste, Merje; Tartu linna mõju Suure Emajõe vee kvaliteedile; juhendaja Lembit Nei, PhD
 7. Käis, Lilika; Plastide tootmine, tarbimine ning taasväärtustamine; juhendaja Mait Kriipsalu, MSc
 8. Kütt, Kristiina; Tartu linna heitvesi ja selle mõju Emajõe vee kvaliteedile aastatel 1992-2002; juhendajad Eduard Sizov, MSc; Pille Vals, MSc
 9. Märtson, Mariliis; Loodi looduspargi kaitsekorralduskava 2003-2007; juhendajad Kalev Sepp, PhD; Hille Lapp
 10. Oinberg, Anu; Kagu-Eesti jäätmehooldus; juhendaja Urmas Uri, MSc
 11. Reisenbuk, Lemme; Kalakasvatuse negatiivsed mõjud looduskeskkonnale ja nende vähendamise võimalused; juhendaja Tiit Paaver, PhD
 12. Ruthe, Ain; Orgaaniliste jäätmete kompostimine; juhendaja Mait Kriipsalu, MSc
 13. Semm, Maaria; Põllumajandustootjate teadlikkus maastikuhoolduse tähtsusest; juhendajad Kalev Sepp, PhD; Argo Peepson
 14. Sinjukina, Galina; Looduskasutuse probleemid Kurtna järvestikus ja võimalikud lahendused; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 15. Tanilsoo, Jaanus; Hiilamardikate Meligethes spp. ja maakirpude Phyllotreta spp. kairomoonpreparaatide katsetamine ning kasutamine seireks; juhendaja Enno Mõttus
 16. Toom, Kristi; Võrumaa rohelise võrgustiku täiendav analüüs ja määratlemine; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 17. Õunsaar, Maris; Muutused Hiiumaa põllumajandus- toodangu ning selle seos sügisrändel peatuvate sookurgede arvukuse ja levikuga; juhendaja Aivar Leito, PhD
   

2002

Magister  4+2

 1. Kalde, Enno; Kartuli kadude ja jäätmete tekkepõhjused tootmisel ja hoiustamisel; juhendaja Mari Ivask, PhD
 2. Parts, Priit-Kalev; Väärtuste määratlemine maastikul; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 3. Sizov, Eduard; Narva jõe reostuskoormuse kujunemine aastatel 1990-2000; juhendaja Rein Ratas, PhD

Bakalaureus  4+2

 1. Eiert, Evelin; Vooremaalaste maastikuliste väärtushinnangute ja eelistuste ning Vooremaa maakasutuse muutuste analüüs; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 2. Harak,Ülle; Natura 2000 võrgustiku moodustamine Võru maakonnas; juhendaja Merit Otsus, PhD
 3. Hämarik, Margit; Keskkonnatasude analüüs vee erikasutustasu ja saastetasu näitel; juhendaja Aija Kosk, MSc
 4. Jaanimäe, Jaana; Rohumaade ja metsade vihmaussikoosluste arvukus ja mitmekesisus; juhendaja Mari Ivask, MSc
 5. Kibuspuu, Ege; Rabad ja nende metsastamine Rae raba näitel; juhendaja Heino Seemen, PhD
 6. Kruuse, Merike; Õliga reostunud pinnase biotervendamine preparaat OXYPRO abil; juhendaja Mait Kriipsalu, MSc
 7. Kulp, Katrin; Lokaalne kompostimine Vana-Pärnu näitel; juhendajad Tõnu Mauring, PhD; M. P. Mayer
 8. Kuusepuu, Tiina; Kagu-Eesti maaelanike joogivesi; juhendaja Urmas Uri, MSc
 9. Leenurm, Diana; Kaleste ja Kalana külade ning Ristna sõjaväe kompleksi hoolduskava; juhendaja Kristiina Hellström, PhD
 10. Leola, Külli; Matsalu looduskaitseala puisniitude taastamise kaitsekorralduskava; juhendaja Tiit Kaljuste
 11. Looga, Helen; Paberi tootmine,tarbimine ning taasväärtustamine; juhendaja Mait Kriipsalu, MSc
 12. Loona, Ingrid; Raplamaa pärandkooslused, Estonia; juhendaja Toomas Kukk, MSc
 13. Mark, Merle; Uurimistöö toidujäätmete kogumisest Tartus; juhendaja Mait Kriipsalu, MSc
 14. Pedosk, Angelika; Elutingimuste talvine dünaamika karpkala talvitustiikides; juhendaja Tiit Paaver, PhD
 15. Piho, Katrin; Vee kvaliteedi talvised muutused Ilmatsalu kalakasvanduse peatiigis (Ilmatsalu paisjärves); juhendaja Tiit Paaver, PhD
 16. Rand, Monica; Paikuse prügila teeninduspiirkonna jäätmekäitlus; juhendaja Valdeko Palginõmm, MSc
 17. Räim, Gerli; Kihnu Väina Merepargi väärtuslikud maastikud; juhendajad Kalev Sepp, PhD; Raine Viitas
 18. Toots,Maiu; Kaitsealused kalaliigid,nende olukord ja kaitsemeetmed Eestis ja Euroopas; juhendaja Tiit Paaver, PhD
 19. Vals, Pille; Välisõhu saaste kujunemise modelleerimine Tartu linna Ropka linnaosa näitel; juhendajad Marko Kaasik, PhD; Eduard Sizov, MSc
   

2001

Magister  4+2

 1. Nekrassova, Olga; Kromatograafilised meetodid mõningate antibiootikumide määramiseks mullast; juhendaja Tõnu Püssa, PhD
 2. Piirsoo, Malle; Jäätmete uurimise metoodika; juhendaja Mait Kriipsalu, PhD

Bakalaureus  4+2

 1. Arik, Aivar & Kalda, Toomas; Otepää Looduspargi maastikuanalüüs ja funktsionaalne tsoneerimine; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 2. Heinsoo, Kris & Vask, Katrin; Sood, nende kasutamine ja rekultiveerimine Pööravere jääksoo näitel; juhendajad Elve Lode; Heino Seemen
 3. Helm, Katre & Rüütli, Eve; Kompaktne reoveepuhasti Micro-Step omapuhastina; juhendaja Mait Kriipsalu, MSc
 4. Hirv, Kaidi; Hiiumaa laidude maastikukaitseala suuremate saarte: Saarnaki, Hanikatsi, Vareslaiu, Ahelaiu ja Kõrgelaiu haudelinnustike omavaheline võrdlus; juhendaja Aivar Leito, PhD
 5. Koorberg, Pille; Ekstensiivse katusehaljastuse loomine ja selle linnaökoloogiline tähendus; juhendaja Tõnu Mauring PhD
 6. Kreisman, Kadri; Ökoloogilistest võrgustikest ning nende hierarhiliste tasemete vahelistest seostest Tartu maakonna ja Nõo valla näitel; juhendaja Mart Külvik, PhD
 7. Kukk, Kadi; Peamised aine-ja energiavood erineva saastekoormusega halllepikutes; juhendaja Mari Ivask, PhD
 8. Kuu, Annely; Mullaelustiku koosluste ajaline ja liigiline struktuur ja mitmekesisus tava-ja ökoloogilise maaviljelusega taludes; juhendaja Mari Ivask, PhD
 9. Kõnnusaar, Anu; Rehvide tootmise,kasutamise ja utiliseerimise mõju keskkonnale; juhendaja Mait Kriipsalu, MSc
 10. Luik, Älis & Tilger, Triin; Kultuurmaastike muutused Alam-Pedja looduskaitsealal; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 11. Lääne, Aivar; Soojusenergeetika arengusuunad AS Tamme Soojus näitel; juhendaja Lembit Nei, PhD
 12. Niidumaa, Maarika; Hariliku männi juureparameetrite kasutamine bioindikatsioonis saastatud ja foonialadel; juhendajad Mari Ivask, PhD; Krista Lõhmus
 13. Pertels, Triinu; Elva-Vitipalu maaastikukaitseala taimkate; juhendaja Ülle Kukk
 14. Rätsep, Kaili; Pangodi maastikukaitseala kaitsekorralduskava koostamine; juhendaja Maris Paju
 15. Selge, Iiri; Viljandi Tänassilma oru kirjeldus ja oru märgala võimalik kujundamine heitveepuhastiks; juhendaja Tõnu Mauring
   

2000

Bakalaureus  4+2

 1. Kalle, Rein; Põlvamaa jäätmeaudit; juhendaja Mait Kriipsalu, MSc
 2. Kiiver, Siiri; Roheline võrgustik ja selle määratlemine Karksi valla näitel; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 3. Kikas, Kaire; Maastike esteetiline hindamine Viljandi linna lähiümbruse näitel; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 4. Liimand, Kristiina; Tartu seisuveekogud; juhendajad Mart Külvik, PhD; Helve Arukask
 5. Peepson, Argo & Tummeleht, Lauri-Indrek; Väärtuslike maastike määratlemine Lõuna-Viljandimaa näitel; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 6. Troškin, Tiina; Metsa vääriselupaikade inventeerimise metoodika analüüs; juhendaja Mart Külvik, PhD
 7. Vendla, Erle; Eesti kaitsealade süsteem lähtudes IUCN kaitsekorralduskategooriatest; juhendaja Mart Külvik, PhD