Varasem Linna- ja tööstusmaastike korralduse õppekava läbis 2019. aastal põhjaliku uuenduskuuri ja kannab nüüd nime Keskkonnakorraldus ja - poliitika 
http://pk.emu.ee/oppeinfo/oppekavad/keskkonnakorraldusjapoliitika/

 

Kõikide kaitstud töödega on võimalik tutvuda PKI raamatukogus (Fr.R. Kreutzwaldi 5, ruum D178).

 

2019     2018     2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009


Vigadest andke palun teada meiliaadressil janar.raet@emu.ee

2019

Magister

 1. Elo KassPärnu linna arengu eesmärkide täitmine ja muutmine aastatel 1998-2018; juhendaja: Jaak Kliimask
 2. Merilin MerirandÜleujutuste mõju arvestamine Pärnu linna planeerimises; juhendaja: Valdo Kuusemets
 3. Pille MetsikEttevõtte sotsiaalse vastutuse mõju keskkonnasäästlikumate lahenduste loomisel ja sellest tulenev muutus tarbija käitumises; juhendaja: Kadri Kask
 4. Kati MillerDroonide kasutamine prügilagaasi seires; juhendaja: Valdo Kuusemets
 5. Tiiu TaliTurbakaevanduse mõju soos pesitsevate kahlajaliikide arvukusele ja liigilisele koosseisule 1959.–2017. aastatel Lavassaare soostikus; juhendajad: Meelis Leivits, Anne Kull 
 6. Oksana TsibernajaUikala prügila metaanilagunduskatte uuring; juhendajad: Valdo Kuusemets, Mait Kriipsalu

 


2018

Magister

 1. Helena Hallasoo; Pärnu maakonna põhjavee kvaliteet uute puurkaevude andmete põhjal aastatel 2007–2017; juhendajad: Kaja Orupõld, Anne Kull
 2. Mihhail Kisseljov; Ökosüsteemiteenuste teema käsitlused Ida-Virumaa linnade üldplaneeringutes; juhendaja: Kalev Sepp
 3. Kaia Kivikas; Tartu maakonna rohelise võrgustiku analüüs planeeringutes; juhendaja: Kalev Sepp
 4. Kristi Loit; Keskkonnahariduse programmid Lõuna-Eesti gümnaasiumites; juhendaja: Eva-Liis Tuvi
 5. Kristel Murumaa; Uuring toidujäätmete tekkimise põhjuste ja vähendamise võimaluste kohta Tallinna hotellide näitel; juhendaja: Mait Kriipsalu
 6. Tiina Nurk; Maastiku kvaliteedi eesmärkidega seonduvad teemad Järvamaa valdade üldplaneeringutes; juhendaja: Toomas Muru
 7. Annika Orav; Kaasamise vormid, asjalised ja nende mõju linnaruumi projekteerimisel: juhtumiuuringud Tartus, Elvas ja Põlvas; juhendajad: Monika Suškevics, Mart Külvik
 8. Laura Puude; Inimmõju roll konnakotkaste rändepeatuspaikade valikul; juhendaja: Ülo Väli
 9. Siim Sellik; Sillamäe prügila metaanilagunduskatte uuring; juhendajad: Mait Kriipsalu, Valdo Kuusemets
 10. Merle Zimmer; Ehitustehnoloogia ja materjalide valik keskkonna aspekte arvestades Eesti ehitusturul – hetkeolukord ja trendid; juhendaja: Kaarel Sahk

 


2017

Magister

 1. Janne Kalda; Poollooduslike koosluste hooldajate hoiakud ning hooldust mõjutavad tegurid Võru maakonna näitel; juhendaja: Kadri Kask
 2. Priit Kappak; Aerolaserskaneerimise (ALS) andmestiku kasutamisvõimalusest põlevkivi kaevandamise mõjude uurimisel; juhendajad: Kalev Sepp, Ants Vain
 3. Mairis Karus; Rail Balticu trassi loodus- ja kultuuriväärtused; juhendaja: Mari Nõmmela
 4. Christopher-Andre Kontus; Prügilagaasi kogumine Väätsa, Torma ja Viljandi prügilas; juhendajad: Valdo Kuusemets, Mait Kriipsalu
 5. Aigrid Kõõra; Linnade mõju jõgede füüsikalis-keemilisele seisundile viies Eesti linnas; juhendaja: Sirje Vilbaste
 6. Kaidar Kängsepp; Hekseldamise nõude muutumise otstarbekus Viljandi- ja Valgamaal; juhendaja: Kadri Kask
 7. Eleri Laidma; Saasteosakeste ladestumine rohtsetele taimedele maanteede ääres; juhendaja: Ele Vool
 8. Anne-Liis Lõhmus; Mardikaliste arvukuse ja liigirikkuse seos keskkonnaparameetritega Eesti rabades; juhendajad: Kadri Kask, Valdo Kuusemets
 9. Asko Põder; Andmeanalüüs: kasvuhoonegaaside taustkontsentratsioonid metsa ökosüsteemis; juhendaja: Steffen Manfred Noe
 10. Antti-Armin Pärna; Kloriidide kasutamine teehooldel – keskkonnamõju; juhendaja: Kaja Orupõld
 11. Kersti Tamm; Stalinistliku hoone säästlik renoveerimine; juhendaja: Valdo Kuusemets
 12. Martin Veltmann; Säästlikud sademevee süsteemid parklates; juhendaja: Valdo Kuusemets
 13. Katri Vene; Kiirabikutsete jaotuvus elanikkonna riskirühmade alusel Tartu linnas kuumalainete ja kuumapäevade ajal; juhendaja: Kalev Sepp
 14. Tuuli Viks; Keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 14001 head praktikad Eestis erasektori näitel; juhendaja: Ants Tammepuu
   

2016

Magister

 1. Arlene Allandi; Välisõhu saastekoormus Ida-Virumaal; juhendajad: Andres Tõnisson, Valdo Kuusemets
 2. Merilin Heinsoo; Kudjape prügila metaanilagunduskatte uuring; juhendajad: Mait Kriipsalu, Valdo Kuusemets
 3. Viktoria Januškevitš; Põlevkivitööstuspärandi väärtustamine Ida-Viru maakonnas; juhendajad: Kaie Metsaots, Anu Printsmann
 4. Raido Kivikangur; Transpordimüra häiringu käsitlemine detailplaneeringutes ja keskkonnamõjude hindamistes Eestis; juhendajad: Kalev Sepp, Olavi Hiiemäe
 5. Liina Kungla; Roheala võimalused eesti hooldekodude ümber: personali puhkevõimalused; juhendaja: Kadri Maikov
 6. Liina Leinmets; Kaasamine Tudulinna valla lendorava püsielupaikade moodustamisel; juhendajad: Eva-Liis Tuvi, Uudo Timm
 7. Kadi Mõttus; Võru miljöö- ja muinsuskaitsealad: kogukond ja linnaplaneerimine; juhendaja: Mari Nõmmela
 8. Kadi Rahuelu; Ökolinnaku planeerimine; juhendaja: Valdo Kuusemets
   

2015

Magister

 1. Liis KeerbergLinnustikku mõjutavad tegurid ning elupaikade säilitamise ja loomise võimalused karjäärides; juhendajad: Riho Marja, Hannes Pehlak
 2. Ave Konso; Rakvere linna lähiümbrus aastatel 2005-2013 kehtestatud elamuarenduse detailplaneeringute kaardistamine ja analüüs; juhendaja: Toomas Muru
 3. Roland LindeburgKortermajade soojustamise efektiivsuse hinnang; juhendaja: Valdo Kuusemets
 4. Helle LinkRiski hindamine keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise raames; juhendaja: Ants Tammepuu
 5. Tiiu ReitavTaimede kasvu mõjutamise võimalused katusehaljastuses; juhendaja: Ele Vool
 6. Kaarel SvätskiSissehingatavate osakeste päritolu selgitamine Tartus; juhendajad: Veljo Kimmel; Marek Maasikmets

Bakalaureus

 1. Kaidar Kängsepp; Kergliiklusteede vajaduse hindamine Valgamaa omavalitsustes; juhendajad: Toomas Muru; Margis Sein
 2. Liina Tarkus; Valgusreostuse reguleerimine Eesti linnades: valgustatud välireklaami linnakeskkonda paigutamise nõuded; juhendaja: Toomas Muru
 3. Katri Vene; Võõrliikidega kaasnevad ohud inimese tervisele; juhendaja: Merle Ööpik
   

2014

Magister

 1. Kaska, Kadri; Rohelise võrgustiku  rakendumine Põlvamaa omavalitsustes; juhendajad Mart Külvik, PhD; Tuuli Veersalu, MSc
 2. Undrits, Kaisa; Väärtuslike põllumaade käsitlemine ruumilises planeerimises; juhendaja Toomas Muru, MSc
   

2013

Magister

 1. Bogdanov, Risto; Kaevanduspärandi väärtustamise ja kasutamise võimalused Ida-Virumaal; juhendajad Kaie Metsaots, MSc; Kalev Sepp, PhD
 2. Kork, Taavi; Toidukasvatamise võimalused ja tegelikkus Tartu maakonna tiheasustusaladel; juhendajad Sirje Vabrit, PhD; Mart Külvik, PhD
 3. Soldatov, Vladimir; Balti raudteel tüüpprojektide järgi ehitatud raudteejaamad (1870-1917) tänapäeval; juhendaja Mari Nõmmela, MSc
 4. Tamm, Egle; Lääne-Saaremaa valdade ühine jäätmekava aastateks 2012-2016; juhendaja  Aija Kosk, MSc
 5. Ventman, Eduard; Ehitusmaavarade kaevandamisega seotud seadusandluse võrdlus Eestis ja Soomes; juhendaja Kaie Metsaots, MSc

Bakalaureus

 1. Link, Helle; Jäätmete ja teisese toorme käitlus tootmisettevõttes; juhendaja Valdo Kuusemets, PhD
 2. Meerits, Kristel; Militaarobjektid Eesti rohevöös Ida-Virumaal; juhendaja Henri Järv, MSc
 3. Peever, Asso; Ehituspärandi käsitlemine Rapla maakonna üldplaneeringutes; juhendaja Toomas Muru, MSc
 4. Reitav, Tiiu; Tartu linna olemasolevate haljastatud katuste kaardistamine ja nende olukorra analüüsimine; juhendajad Ülle Griŝakov, Merle Karro-Kalberg, MSc
 5. Sander-Sõrmus, Meelika; Pargihoolduse praktikad Baltimaades kolme väikelinna pargi näitel; juhendaja Toomas Muru, MSc
 6. Sigin, Aleksei; Valglinnastumise mõju Tartu linna lähiümbruse õhusaastele; juhendaja Veljo Kimmel, PhD
 7. Ŝvõrov, Dimitri; Väärtuslikke põllumaade käsitlusi Tartumaal; juhendaja Toomas Muru, MSc
 8. Treufeld, Siiri; Laste ja noorte kaasamise võimalustest ja vajalikkusest linnaruumi ja teiste tiheasulate planeerimisel; juhendaja Toomas Muru, MSc
 9. Unt, Arti; Eesti kaitsealade rahvastik; juhendajad Kalev Sepp, PhD; Jaak Kliimask, MSc
   

2012

Magister  3+2

 1. Belyaeva, Diana; Elektri- ja soojuselektrijaamade tehnoloogiate muutuste mõju analüüs sadenemiskoormustele Kirde-Eestis viimastel kümnenditel (1999-2011.a.); juhendaja Veljo Kimmel, PhD
 2. Hurt, Maanus; Aastatel 2007-2011 arvutatud saastetasude analüüs ja ülenormatiivse keskkonnakasutuse hindamine; juhendaja Aija Kosk, MSc
 3. Juhanson, Katrin; Veekeskkonnale ohtlike ainete esinemine Eesti veekogudes ja nende võimalikud allikad; juhendajad Heli Nõmmsalu; Kaja Orupõld, PhD
 4. Karvak, Evely; Biotoopide järeleaimamine ja inimeste eelistused puhkemaastikena käsitletavates aedades, parkides; juhendaja Peeter Vassiljev, MSc
 5. Kaŝirova, Jekaterina; Kohtla-Järve õhu kvaliteedi muutused ja nende põhjuste hindamine viimasel kümnendil; juhendaja Veljo Kimmel, PhD
 6. Krull, Signe; Puhke-ja virgestusalade käsitlusi Harjumaa üdplaneeringutes; juhendaja Toomas Muru, MSc
 7. Mill, Tarmo; Harju maakonna ja Rae valla halduspiiride muutused ajavahemikul 1219 kuni 2012; juhendaja Mari Nõmmela
 8. Pukk, Krista; Kohaliku omavalitsuse riskijuhtimine Tapa valla näitel; juhendaja Ants Tammepuu, MSc
 9. Pustoshnaya, Galina; Kurtna maastikukaitseala looduskasutus ja arendamise väimalused; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 10. Pärsim, Triin; Paljukorteriliste hoonete roll maa-asustuses ja selle rahvastiku sotsiaalne koosseis:Torma valla majandikeskuste näitel; juhendaja Jaak Kliimask
 11. Rebane, Marge Kaitsealadel külastuskorraldust reguleerivate dokumentide analüüs Lahemaa rahvuspargi ja Dartmoori rahvuspargi näitel; juhendajad Triinu Vaab; Jaak Jansen
 12. Saag, Anita; Kaasamine ja huvide kajastamine Haanja looduspargi kaitsekorralduskavas; juhendajad Mart Külvik, PhD; Monika Suŝkevics, MSc
 13. Tatsi, Kristel; Puhke-ja virgestusalade käsitlusi Tartumaa üldplaneeringutes; juhendaja Toomas Muru, MSc
 14. Vende, Elerin; Paide valla nõukogudeaegsete tootmishoonete kasutamine; juhendaja Mari Nõmmela
 15. Vint, Janek; Liivakarjääride korrastamise tegelikkus ja puudused korrastamist reguleerivas seadusandluses; juhendaja Kaie Metsaots, MSc

Bakalaureus  3+2

 1. Aimsalu,  Maire; 1920.-30.aastate iluaiad Koeru kihelkonna taludes - kujunemine ja väljanägemine; Juhendajad Kadri Maikov MSc;  Anneli Banner
 2. Koop, Margit; Valga linna ruumiline areng alates 18.sajandist; juhendaja Pille Tomson, MSc
 3. Konso, Ave; Riigimetsa Majandamise Keskuse Põhja-Eesti piirkonna puhkealade külastuse infrastruktuuri analüüs; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 4. Kullamaa, Kaido; Kumulatiivsete mõjude käsitlemine keskkonnamõju hindamisel; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 5. Lindus, Ülle; Keila linna elanike ootused korraldatud jäätmeveole; juhendaja Aija Kosk, MSc
 6. Lootus, Meigo; Eramute olmekütmise ülevaade Järvakandi alevis; juhendaja Veljo Kimmel, PhD
 7. Oja, Andres; Tervendavate maastike teooriate alusel leitud Tartu linna rohealade statistilise analüüsi võimalused; juhendaja Kadri Maikov, MSc
 8. Pärn, Krista; Valglinnastumise mõju õhusaastele Tallinna lähiümbruses; juhendaja Veljo Kimmel, PhD
 9. Rummel, Reigo; Tallinna Aaviku elurajooni elukeskkonna kujunemine ja elanikkonna rahulolu; juhendaja Toomas Muru, MSc
 10. Tamm, Meelis; Rohevõrgustiku temaatika kajastamine eestikeelses veebis; juhendajad Monika Suŝkevics, MSc; Mart Külvik, PhD
 11. Tamm, Rait; Ökokülade planeerimine Kiia ökoküla detailplaneeringu eskiislahenduse näitel; juhendaja Karl Hansson, MSc
 12. Virkunen, Helen; Alesti karjääri rekultiveerimine Raplamaal; juhendaja Kaie Metsaots, MSc
   

2011

Magister  3+2

 1. Kalmu, Malle; Paekarjäärid pärandmaastike kujunduses; juhendajad Kaie Metsaots, MSc; Rein Einasto, MSc
 2. Luks, Marika; Tervendavate teekondade võimalused Põhja-Eesti spaades; juhendaja Kadri Maikov, MSc
 3. Riisalo, Silver; Hiiumaa militaarpärandi analüüs; juhendajad Kalev Sepp, PhD; Janar Raet, MSc
 4. Sein, Margis; Maakonnaplaneeringu ülevaatamine Lääne maakonna näitel; juhendaja Toomas Muru, MSc
 5. Säde, Inga; Parima võimaliku tehnika katsetused Balti elektrijaama 26. tolmpõletuskatlal; juhendaja Aija Kosk, MSc

Bakalaureus  3+2

 1. Aleksandrov, Janar; Ehituskeeluvöönd tänases Eesti õigusruumis ja selle rakendus Ida-Virumaa näitel; juhendaja Aija Kosk, MSc
 2. Joosing, Liisi; Lapsehoolduspuhkusel olevate emade hinnang kodupiirkonna avaliku välisruumi kvaliteedile (Ülenurme alevik); juhendaja Peeter Vassiljev, MSc
 3. Leht, Heigo; Olmekütmine Tapa linnas; juhendaja Veljo Kimmel, PhD
 4. Lõiv, Berit; Ligipääsetavus Tähtvere valla matkaradadele; juhendaja Toomas Muru, MSc
 5. Põdra, Andres; Harjumaa ehitusmaavarad ja nende kasutamine teedeehituseks; juhenaja Kalev Sepp, PhD
 6. Sepa, Aive; Väärtuslike maastike määratlemisest: viie maakonna näitel; juhendajad Valdeko Palginõmm, MSc, Maaria Semm, MSc
 7. Sildnik, Renee; Helme ümbruse maastikuhoolduskava elluviimise kogemus; juhendaja Maaria Semm, MSc
 8. Svätski, Kaarel; Välisõhu kvaliteedi muutuste analüüs Tartus; juhendaja Veljo Kimmel, PhD
 9. Tomson, Alo; Metsakultuuride ulukikahjustuste leevendamise ja vältimise võimalused Eestis, juhendaja Tiit Randveer, PhD
 10. Toots, Janika; Majutuse iseloom ja dünaamika Jõgeva maakonnas 2000ndatel aastatel; juhendaja Jaak Kliimask, MSc
 11. Vors, Tuuli; Keskkonnakorraldus Eesti kaitseväe harjutusväljadel; juhendaja Ants Tammepuu, MSc
   

2010

Magister  3+2

 1. Adamson, Kalev; Karmide ilmastikuperioodide mõjust linna-ja metsapuudele hariliku männi (Pinus sylvestris L.), hariliku saare (Fraxinus excelsior L.) ja perekonna lehis (Larix spp.) mudelpuude  näitel; juhendaja Rein Drenkhan, MSc
 2. Antons, Pille; Farmide sõnnikukäitlusest tulenev pinna-ja põhjavee reostusoht Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikul alal; juhendajad Toomas Pallo, MSc; Valdo Kuusemets, PhD
 3. Arnik, Ervin; Kostivere maastikukaitseala maastikuhoolduskava; juhendajad Mart Külvik, PhD; Maaria Semm, MSc
 4. Jakovleva, Larissa; Universaalse disaini põhimõtete rakendamine RMK loodusaladel; juhendaja Toomas Muru, MSc
 5. Kukk, Tiia; Väärtusliku mõisamaastiku hooldustööde planeerimine Polli mõisakompleksi näitel; juhendaja Kadi Karro, MSc
 6. Pettai, Tiina; Teemaplaneeringu „Vastseliina aleviku miljööväärtuslikud alad ja ehitustingimused“ koostamise metoodika; juhendajad Toomas Muru, MSc; Tõnu Laos
 7. Punnisk, Siret; Keskkonnamõju strateegiline hindamine Põlvamaa üldplaneeringutes; Aija Kosk, MSc
 8. Saarniit, Grete; Kolmel erineval tehnoloogial töötava reoveepuhasti uuring Valgamaal; juhendajad Valdo Kuusemets, PhD; Kristo Kärmas
 9. Sellik, Katren; AS Repo Vabrikud tooraine laoplatside rekonstrueerimise projekti eskiis; juhendaja Aija Kosk, MSc
 10. Uprus, Maarika; Rohestruktuuri planeerimise metoodilised alused väikelinnades Elva näitel; juhendaja Koit Alekand, PhD
 11. Vähi, Indrek; Pühajärve Spa -ja Puhkekeskuse soojatootmise efektiivsuse hinnang; Elis Volmer, MSc

Bakalaureus  3+2

 1. Eerma, Neily; Pudelivee ostmine ja selle eelistused Tartus; juhendajad Astrid  Saava, PhD; Kadri Kask, MSc
 2. Heina, Indrek; Lasnamäe rohestamine - linna alade rohestamine kodanikuühiskonnas. Võimalused, teostus ja ettepanekud; juhendaja Kadi Karro, MSc
 3. Helandi, Raili; Ajaloolis-kultuurilised ja looduslikud arengueeldused ja nende kasutamine Mooste näitel; juhendaja Jaak Kliimask, MSc
 4. Janson, Margit; Koerteparkide kujundamise põhimõtted ja Viljandi koertepargi kujunduskontseptsioon; juhendaja Kadri Maikov, MSc
 5. Karjus, Ave; Valglinnastumise mõju õhusaastele Tallinna lähiümbruses; juhendaja Veljo Kimmel, PhD
 6. Miller, Piret; Looduslikud, kultuurilised vaatamisväärsused arengueeldusena Saare maakonnas; juhendaja Jaak Kliimask, MSc
 7. Orav, Liia; Lustivere mõisapargi  hoolduskava; juhendaja Kadi Karro, MSc
 8. Pukk, Pille; Valjala maalinna puhkemaastiku hoolduskava; juhendaja Maaria Semm, MSc
 9. Vint, Janek; Keskkonnamõjude hindamine vs reaalne tegelikkus; juhendaja Olavi Hiiemäe, MSc
   

2009

Bakalaureus  3+2

 1. Aromäe, Kaire; Muudatused Setumaa külatüüpides sajandi jooksul Värska valla näitel; juhendajad Mart Külvik, PhD; Ahto Raudoja
 2. Enok, Janne; Laste ohud kooliteel Nõmme linnaosa näitel; juhendajad Mart Külvik, PhD; Tiia Rõivas
 3. Kalmu, Malle; Õpperada Maardu fosforiidikarjääri näitel; juhendaja Eva-Liis Tuvi, MSc
 4. Kihu, Eda; Mahetoidu kastimüügi olukord ja võimalused Eestis; juhendajad Anne Luik, PhD; Sirli Pehme, MSc
 5. Kiudorov, Anneli; Sorteeritud jäätmete kogumisvõrgustiku toimimise analüüs Põlva maakonna jäätmejaamade näitel; juhendajad Aija Kosk, MSc; Rein Kalle
 6. Laidma, Eleri; Jäätmekäitluse korraldamine hajaasustuspiirkonnas Toku küla näitel; juhendaja Mait Kriipsalu, PhD
 7. Luks, Marika; Kelvingi küla avalike alade haljastuskontseptsioon; juhendaja Kadri Maikov, MSc
 8. Lääts, Hille; Audru Keskkooli õpilaste liikumisviisid kooli ja kodu vahel; juhendajad Toomas Muru, BSc; Tiia Rõivas
 9. Mändre, Jane; Muutused Tartu õhuseire korralduses 1993-2008; juhendaja Veljo Kimmel, PhD
 10. Nurmsalu, Anu; Tänavahaljastuse rajamisel tehtud puudujääkide seosed hooldusega; juhendajad Aija Kosk, MSc; Kadri Kõresaar
 11. Ploompuu, Siret; Põlvamaa kohalike omavalitsuste jäätmehoolduse hetkeolukord; juhendaja Aija Kosk, MSc
 12. Poola, Meeli; Kõpu poolsaare loodusväärtused ja nende kaitse korraldamine; juhendajad Kadri Kask, MSc; Tiit Leito
 13. Rännel, Sigrit; Harmi mõisaansambli hoolduskava; juhendaja Kadi Karro, MSc
 14. Salupõld, Ellen; Pärandkultuur Habaja külas Harjumaal; juhendaja Mart Külvik, PhD
 15. Säde, Inga; Balti elektrijaama 12. tolmpõletuse energiaplokist ja uuest 11. keevkihtpõletuse energiaplokist aastatel 2005-2008; juhendaja Aija Kosk, MSc
 16. Viitkar, Kristi; Toidujäätmete väärindamine kompostiks Maksiköögi näitel; juhendaja Mait Kriipsalu, PhD