Mere ja siseveekogude ökosüsteemiteenuste määramise ja kaardistamise metodoloogia väljatöötamine
 

Projekti nimi: Mere ja siseveekogude ökosüsteemiteenuste määramise ja kaardistamise metodoloogia väljatöötamine 

Rahastaja: Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi 2009–2014 programm „Integreeritud sise- ja mereveekogude majandamine"
Projekti kestus:  juuli 2014 – detsember 2015

Projekti juht: Peipsi Koostöö Keskus, Aija Kosk,  aija.kosk@ctc.ee
Partnerid:

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut 

Tartu Ülikool 

Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituut 

Säästva Eesti Instituut

Keskkonnaagentuur 

Norwegian Institute for Nature Research 

Eesmärk: 
Projekti üldine eesmärk on aidata kaasa veekogude elurikkuse vähenemise ning ökosüsteemide kahjustamise peatumisele Euroopa Liidus,  toetades ökosüsteemide ja nende teenuste säilimist ja taastamist Eestis. 

Eesmärgi täitmiseks:

  •  töötatakse välja mere ja siseveekogude ökosüsteemiteenuste määramise ja kaardistamise metodoloogiad
  •  koostatakse keskkonnaindikaatorite nimekiri ökosüsteemiteenuste seireks
  •  leitakse valitud veekogude ökosüsteemiteenuste väärtused 
  •  koostatakse soovitused kaudsete hindamismetoodikate rakendamiseks veekogude ökosüsteemiteenuste väärtuse leidmisel. 

Neile eeltöödele tuginedes saab edasi liikuda elurikkuse kaitsele suunatud strateegiliste eesmärkide elluviimisele.

Ökosüsteemi teenused:

Ökosüsteemi teenus on loodusliku või poolloodusliku ökosüsteemi poolt ühiskonnale pakutud kaup ja/või teenus.

Ökosüsteemiteenuste kontseptsioon on sotsiaal-majanduslik konstruktsioon, mis vaatleb looduslikke ja poollooduslikke ökosüsteeme kui kaupade ja teenuste pakkujaid ühiskonnale. Ökosüsteemiteenusteks nimetataksegi niisuguseid kaupu ja teenuseid, mida ökosüsteem pakub ühiskonnale ja mis rahuldavad inimeste vajadusi otseselt või kaudselt ning toetavad inimkonna elu Maal. Näiteks varustab järve ökosüsteem ühiskonda toiduga (kala, veetaimed jne), reguleerib vee kvaliteeti (puhastab järve sattunud reovett kuni ületatakse järve isepuhastusvõime), pakub liigilist mitmekesisust (veetaimede ja –loomade liigirikkus ja liikide areng) ning rekreatsioonivõimalusi. Ökosüsteemiteenuste kadumine toob kaasa suuri kulutusi alternatiividele (nt heitgaaside süsiniku sidumine, üleujutuste ohjamine ning puhta vee ja õhu tagamine tehniliste vahendite ja tehnoloogiliste võtetega). Ehkki tänapäeval moodustavad kultuur ja tehnoloogia inimese ja keskkonnamuutuste vahele puhvri, on inimkond siiski sõltuv ökosüsteemiteenuste kättesaadavusest.

 

* * *

Projekti ametlik koduleht:
http://www.ctc.ee/labiviidud-projektid/ecosystem-services

 

Projekti lõpparuanne:

http://www.ctc.ee/labiviidud-projektid/ecosystem-services/aruanne

 

Projekti kohtumiste ja seminaride ettekanded:

http://www.ctc.ee/labiviidud-projektid/ecosystem-services/seminarid