Põllumajandus- ja keskkonnainstituudis kaitstud doktoritööd

2024   2023   2022   2021   2020   2019  2018  2017  2016  2015 
2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005

  2024


Collins Aimuaenvbosa Agho
Transkriptoomika ja lenduvate orgaaniliste ühendite analüüs resistentsusmehhanismide uurimisel ja kartuli-lehemädaniku tekitaja Läänemere piirkonna populatsioonide mitmekesisus / Transcriptomic and volatile organic compounds analysis of resistance mechanisms and diversity of late blight pathogen populations in the Baltic Sea region

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal
Juhendajad: Ülo Niinemets, PhD; Eve Runno-Paurson, PhD; Eve Kaurilind, PhD 

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Upendra Bhele
Suure madala järve toiduahelate modelleerimine pikaajaliste seireandmete põhjal / Modelling of large shallow lake food web based on long term monitoring data

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks rakendusbioloogia erialal
Juhendajad: Fabien Cremona, PhD 

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Angela Koort
Väetamise ja modifitseeritud atmosfääris säilitamise mõju aedmustika (Vaccinium spp) viljade kvaliteedile / The effect of fertilizing and modified atmosphere storage on blueberry (Vaccinium spp) fruit quality

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal
Juhendajad: Kardi Karp, PhD; Marge Starast, PhD; Ulvi Moor, PhD 

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Fiona Nevzati
Ökosüsteemiteenuste ja nende mõju hindamine inimheaolule Harku valla linnalähedasel maastikul / Evaluating ecosystem services and their impact on human well-being in the peri-urban landscape of Harku Municipality, Estonia

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks maastikuarhitektuuri erialal
Juhendajad: Mart Külvik, PhD; Joanna Tamar Storie, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Silva Vilumets
Kahjurite jätkusuutlikud tõrjestrateegiad rapsi integreeritud taimekaitses / Sustainable approaches to oilseed rape pest control: steps towards to integrated pest management

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal
Juhendaja: Eve Veromann, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Tana Wuyun
Eostaimede lehtede struktuur, füsioloogia ja hormoonvastused / Leaf structure-function relationships and responses to plant hormones in non-seed plants

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks rakendusbioloogia erialal
Juhendaja: Ülo Niinemets, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


2023


Raul Sampaio de Lima
Mehitamata õhusõidukite uudsed rakendused tuleohjesüsteemide täiustamisel / Novel approaches in multi-sensor unmanned aerial vehicles as basis for enhancing fire management frameworks

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnakaitse erialal
Juhendajad: Kalev Sepp, PhD; Mait Lang, PhD; Ants Vain, PhD 

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Marge Lanno
Biojäätmete kompostimine ringmajanduse tingimustes / Biowaste composting in the framework of a circular economy

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal
Juhendajad: Merrit Shanskiy, PhD; Mait Kriipsalu, PhD; Anu Kisand, PhD 

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Keyvan Esmaeilzadeh Salestani
Mulla mikrobioom ja odra transkriptoom eri viljelusviisides / Impact of cropping systems on soil microbiome and barley transcriptome

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal
Juhendaja: Evelin Loit, PhD 

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Viive Sarv
Pihlaka (Sorbus spp.) genotüüpide viljade väärindamine funktsionaalse toidu koostisosadeks / Valorisation of fruits of rowan (Sorbus spp.) genotypes for functional food ingredients

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal
Juhendajad: Petras Rimantas Venskutonis, PhD; Rajeev Bhat, PhD; Reelika Rätsep, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Hassan Yusuf Sulaiman
Koosesinevate biootiliste ja abiootiliste stresside mõju taimedele: stressivastustest kohanemiseni / Quantitative impacts of interactive biotic and abiotic stresses on plant performance: stress responses, priming, and acclimation

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks rakendusbioloogia erialal
Juhendaja: Ülo Niinemets, PhD 

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


2022


Marta Maria Alos Orti
Linnaökoloogia väljakutsed: uued ökosüsteemid, uued lahendused / Urban ecology: novel ecosystems, novel challenges

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks rakendusbioloogia erialal
Juhendaja: Lauri Laanisto, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Fariba Bahrini
Linnaparkide kasutusmustrid, ruumiline ligipääsetavus ja kasutajaeelistused / Pattern of urban park use, spatial accessibility and preferences of urban park users in Tehran, Iran

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks maastikuarhitektuuri erialal
Juhendaja: Simon Bell, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Olesja Escuer
Ilutaimede kasv ja areng sõltuvalt orgaaniliste lisanditega muudetud mullatingimustest / Ornamental plant growth and development depending on soil conditions modified by organic additives

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal
Juhendajad: Kadri Karp, PhD; Merrit Shanskiy, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Jordi Escuer Gatius
Põllumullast eralduva dilämmastikoksiidi vähendamine / Mitigation of nitrous oxide emissions from arable soils

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal
Juhendajad: Merrit Shanskiy, PhD; Kaido Soosaar, PhD; Alar Astover, PhD 

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Thaisa Fernandes Bergamo
Kliimamuutuse mõju hindamine rannaniidu taimekooslusele mesokosmi katse ja mehitamata õhusõidukiga kogutud andmete põhjal / Combining unmanned aerial vehicles and a mesocosm experiment to unveil plant communities shifts under global change conditions in coastal meadows

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnakaitse erialal
Juhendajad: Kalev Sepp, PhD; Raymond David Ward, PhD; Christopher B. Joyce, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Henri Järv
Kaitsealade haldussüsteemi ja kaitsekorralduslike meetmete mõju inimeste heaolule ning kohalikele sotsiaalmajanduslikele oludele / The impact of protected areas governance and management practices on human well-being and local socioeconomic conditions

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia erialal
Juhendajad: Kalev Sepp, PhD; Raymond David Ward, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Indrek Keres
Viljelusviisi mõju mulla viljakusele ja talinisu taina kvaliteedile / Effect of cropping systems on soil fertility and winter wheat dough quality

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal
Juhendajad: Tiina Tosens, PhD; Ülo Niinemets, PhD; Evelin Loit, PhD 

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Heli Kirik
Pistesääsklaste (Diptera: Culicidae) mitmekesisus Eesti linnakeskkonnas ja looduses / Mosquito (Diptera: Culicidae) diversity in the urban environment and countryside of Estonia

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks rakendusbioloogia erialal
Juhendajad: Olavi Kurina, PhD; Lea Tummeleht, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Carmen Kivistik
Keskkonnahäiringute mõju seedekulgla mikrobioomile ja peremeesorganismi seisundile veetigude näitel / The impact of environmental disturbances on the gastrointestinal bacterial community and the viability of aquatic gastropods

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia erialal
Juhendajad: Daniel Philipp Ralf Herlemann, PhD; Kairi Käiro, PhD; Helen Tammert, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Reine Koppel
Nisu saagi ja küpsetuskvaliteedi stabiilsus Balti regioonis / Stability of yield and baking quality of wheat in Baltic conditions

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal
Juhendajad: Evelin Loit, PhD; Mati Koppel, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Kai-Yun Li
Mehitamata õhusõiduki rakendamine põllukultuuride saagikuse ja maa harimisviiside tuvastamisel / Unmanned aircraft systems and image analysis in yield estimation and agricultural management

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnakaitse erialal
Juhendajad: Kalev Sepp, PhD; Niall Burnside, PhD; Ants Vain, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Neda Najdabbasi (Ghenti Ülikooli kaaskaitsmisega)
Alternatiivsed biotõrje strateegiad kartuli-lehemädaniku integreeritud tõrjeks / Alternative Biocontrol Strategies in the Potato-Phytophthora infestans Pathosystem for Integrated Management of Late Blight

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse (EMÜ) ja biotehnoloogia (UGent) erialadel
Juhendajad: Marika Mänd, PhD; Geert Haesaert, PhD; Kris Audenaert, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Chikodinaka Nkechinyere Okereke
Keskkonnastresside mõju troopiliste kultuurtaimede lehtede fotosünteesile ja lenduvate orgaaniliste ühendite emissioonidele / Effects of abiotic stress on foliage photosynthetic characteristics and volatile organic compound emissions in tropical agricultural species

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks rakendusbioloogia erialal
Juhendaja: Ülo Niinemets, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Kristel Panksep
Mikroskoopiast geenideni, kuidas otsida toksilisi sinivetikaid madalast eutroofsest järvest / From microscopy to genes - unmasking toxic cyanobacteria in a shallow eutrophic lake

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks rakendusbioloogia erialal
Juhendajad: Veljo Kisand, PhD; Helen Agasild, PhD; Kaarina Sivonen, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Liina Soonvald
Väetamise, põllukultuuri ning sordi mõju taimejuurte seente kooslustele / Response of root fungal communities to fertilisation, crop species and cultivar

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal
Juhendajad: Marika Mänd, PhD; Alar Astover, PhD; Leho Tedersoo, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Grete Tõnisalu
Pisiimetajad ja väike-konnakotkas servaaladel: saaklooma, kiskja ja elupaiga seosed põllumajandusmaastikel / Small mammals and the lesser spotted eagle in ecotones: a case study on predator-preyhabitat relationships in agricultural landscape

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks rakendusbioloogia erialal
Juhendaja: Ülo Väli, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


2021


Ingrid Bender
Maheviljeluse meetodite mõju porgandi saagile ja kvaliteedile ning umbrohtudele / Effect of organic management methods on yield and quality of carrot and on weeds

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal
Juhendajad: Anne Luik, PhD; Evelin Loit, PhD; Ilmar Tamm, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


 

Nasime Janatian Ghadikolaei (Barcelona Ülikooli kaaskaitsmisega)
Hüdrometeoroloogiliste ja kliimategurite mõju järvede fütoplanktonile: ajaskaalade olulisus / Hydrometeorological and climatic control over lake phytoplankton: the importance of time scales

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks rakendusbioloogia (EMÜ) ja ökoloogia (UB) erialadel
Juhendajad: Peeter Nõges, PhD; Biel Obrador, PhD; Fabien Cremona, PhD; Alo Laas, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Elina Karron
Erinevate kasvatustehnoloogiate mõju Fusarium spp. esinemisele ja mükotoksiinide tekkimisele teraviljadel / Influence of cultivation technologies on pathogenic Fusarium spp. occurrence and production of mycotoxins in cereals

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal
Juhendajad: Eve Runno-Paurson, PhD; Ülo Niinemets, PhD; Enn Lauringson, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Hares Khan (Barcelona Ülikooli kaaskaitsmisega)
Kaltsiidi avaveeline sadenemine: põhjused ja tagajärjed globaalses ja kohalikus vaates / Pelagic calcite precipitation in lakes: from a global to a local perspective on its drivers and implications

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks rakendusbioloogia (EMÜ) ja ökoloogia (UB) erialadel
Juhendajad: Biel Obrador, PhD; Alo Laas, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Marika Kose
Rannaniidud: säilimine, taastamine ja taastumine / Coastal meadows: maintenance, restoration and recovery

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal
Juhendajad: Karin Kauer, PhD; Kadri Tali, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Kaire Loit
Patogeensed ja arbuskulaarmükoriissed seened Eesti kartulipõldudel / Pathogenic and arbuscular mycorrhizal fungi in potato fields in Estonia

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal
Juhendajad: Alar Astover, PhD; Maarja Öpik, PhD; Leho Tedersoo, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Kairi Maileht
Fütoplankton järvede seisundi indikaatorina / Phytoplankton as ecological quality indicator of lakes

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks rakendusbioloogia erialal
Juhendajad: Ingmar Ott, PhD; Peeter Nõges, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Mariana Maante-Kuljus
Viinapuu (Vitis sp) saagi küpsusnäitjad / Maturity parameters of grapevine (Vitis sp) yield

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal
Juhendajad: Kadri Karp, PhD; Leila Mainla, PhD; Ele Vool, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Tarmo Pilving (väitekiri kaitsti Eesti Maaülikooli Majandus- ja sotsiaalinsituudis)
Koostöö Eesti Maaturismis / Collaboration in Estonian Rural Tourism

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal
Juhendajad: Ants-Hannes Viira, PhD; Tiiu Kull, PhD; Monika Suškevičs, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Merili Toom
Erinevate vahekultuuride biomassi moodustamise ja lämmastiku sidumise võime sõltuvalt külviajast ning vahekultuuride mõju suviodra saagile / Biomass and nitrogen accumulation by cover crops depending on species and sowing date and the effect of cover crops on spring barley yield

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal
Juhendajad: Enn Lauringson, PhD; Liina Talgre, PhD; Andres Mäe, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Jonathan Martin Willow (Ghenti Ülikooli kaaskaitsmisega)
Tiaklopriidi, taimsete eeterlike õlide ja kahe-ahelalise RNA rakendamise võimalused hiilamardikate keskkonnasäästlikus tõrjes / Examining thiacloprid, essential oils and double-stranded RNA for potential use in biosafe management of pollen beetle

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse (EMÜ) ja biotehnoloogia (UGent) erialadel
Juhendajad: Eve Veromann, PhD; Guy Smagghe, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Burak Öğlü
Kliimamuutuste ja teiste ökoloogiliste tegurite mõju valitud kalaliikide populatsioonidele ja kalapüügile Eesti suurjärvedes / Impact of climate change and other ecological factors on selected fish populations and fishery in Estonian large lakes

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks rakendusbioloogia erialal
Juhendajad: Tanel Kaart, PhD; Külli Kangur, PhD; Fabien Cremona, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


2020


Lagle Heinmaa
Õunamahla kvaliteeti ja mükotoksiini patuliini teket mõjutvad tegurid / Factors affecting apple juice quality and mycotoxin patulin formation

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal
Juhendajad: Ulvi Moor, PhD; Eivind Vangdal, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Anne Ingver
Viljelussüsteemi, eelvilja ja ilmastiku mõju suvinisu saagile ja kvaliteedile / Impact of farming system, pre-crop and weather conditions to yield and quality of spring wheat

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnateaduste erialal
Juhendajad: Evelin Loit, PhD; Ilmar Tamm, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Oleksandr Karasov
Maastikumeetrika ja ökosüsteemi kultuuriteenused – ressursipõhine integreeriv lähenemine maastikuharmoonia kaardistamisele / Landscape metrics and cultural ecosystem services: an integrative resource-driven mapping approach for landscape harmony

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnakaitse erialal
Juhendajad: Mart Külvik, PhD; Igor Chervanyov, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Kaia Kask
Kuumastressi mõju musta kapsasrohu (Brassica nigra L.) ja vääristubaka (Nicotiana tabacum L.) fotosünteesile ja lenduvühendite emissioonidele / The effects of heat stress severity on photosynthesis and volatile organic compound emissions in black mustard and tobacco

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks rakendusbioloogia erialal
Juhendajad: Ülo Niinemets, PhD; Astrid Kännaste, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Riinu Kiiker
Kartuli-lehemädaniku tekitaja Phytophthora infestans Baltikumi populatsioonide mitmekesisus / Diversity of potato late blight pathogen Phytophthora infestans in the Baltic populations

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal
Juhendajad: Marika Mänd, PhD; Eve Runno-Paurson, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Joanna Tamar Storie
Kui rahu ja vaikus pole küllalt – uurimus kogukondade väljakutsetest Eesti ja Läti ruraalmaastikes / When peace and quiet is not enough: Examining the challenges communities face in Estonian and Latvian rural landscapes

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks maastikuarhitektuuri erialal
Juhendajad: Mart Külvik, PhD; Simon Bell, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Linda-Liisa Veromann-Jürgenson
Paljasseemnetaimede mesofülli juhtivus / Mesophyll conductance in gymnosperms

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks rakendusbioloogia erialal
Juhendajad: Tiina Tosens, PhD; Ülo Niinemets, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Miguel Villoslada Peciña
Pool-looduslike koosluste ökosüstemiteenuste kaardistamine ja hindamine erinevatel tasanditel: eksperthinnangud, kaudsed indikaatorid ja drooniuuringud / A tiered framework for mapping and assessing ecosystem services from semi-natural grasslands: expert-based assessments, proxy indicators and uav surveys

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnakaitse erialal
Juhendajad: Kalev Sepp, PhD; Robert G.H. Bunce, PhD; Raymond D. Ward, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


​2019


Marek Maasikmets
Inimtekkeliste peenosakeste eriheidete määramine õhuemissioonide ja tervisemõjude hindamiseks / Determination of emission factors from anthropogenic particle sources for air emission and health impact assessment

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnakaitse erialal
Juhendajad: Valdo Kuusemets, PhD; Erik Teinemaa, PhD; Hans Orru, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Kaie Metsaots
Põlevkiviregiooni terviklik areng tööstuspärandi-, puhke-, spordi- ja turismipiirkonnana / Holistic development of the oil shale region as an industrial heritage, recreational, sports and tourism district

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks maastikuarhitektuuri erialal
Juhendaja: Kalev Sepp, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Karin Nurme
Kõrgete välistemperatuuride sensoorne kodeerimine putukate antennaalsete termo- ja hügroneuronite triaadi poolt / Encoding of environmental heat by the sensory triad of insects antennal thermo- and hygroreceptor neurons

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal
Juhendajad: Enno Merivee, PhD; Anne Must, PhD; Ivar Sibul, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Ivar Ojaste
Sookure (Grus grus L.) pesitsus- ja rändeökoloogia / Breeding and migration ecology of Common Crane (Grus grus L.)

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks rakendusbioloogia erialal
Juhendajad: Kalev Sepp, PhD; Aivar Leito †, PhD; Ülo Väli, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Risto Raimets
Sünteetiliste ja bioloogiliste pestitsiidide mõjud meemesilastele ja kimalastele / Effects of synthetic and biological pesticide exposure on honey bees and bumble bees

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal
Juhendajad: Marika Mänd, PhD; Reet Karise, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Margot Sepp
Orgaaniline aine parasvöötme järvedes – seire ning seosed valgalaga / Organic matter in temperate lakes – monitoring and connections with catchment

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks rakendusbioloogia erialal
Juhendaja: Tiina Nõges, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Marju Tamm
Pigmentidel põhinev kemotaksonoomia – tõhus vahend fütoplanktoni koosseisu selgitamiseks järvedes ja rannikumeres / Pigment-based chemotaxonomy – efficient tool to quantify phytoplankton groups in lakes and coastal sea areas

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks rakendusbioloogia erialal
Juhendajad: Tiina Nõges, PhD; René Freiberg, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Kersti Vennik
Eesti muldadel militaarsõidukite ülesõitude tulemusena kujunenud roopad ja nende looduslik taastumine / The effect of military vehicles on rut formation on Estonian soils and natural recovery of the ruts

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal
Juhendajad: Endla Reintam, PhD; Thomas Keller, PhD; Peeter Kukk, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Jiayan Ye
Biootilise stressi kvantitatiivne mõju lehtede fotosünteesile ning konstitutiivsete ja indutseeritud lenduvate ühendite emissioonile / Quantitative scaling of foliage photosynthetic characteristics and release of constitutive and induced volatiles with severity of biotic stress

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks rakendusbioloogia erialal
Juhendaja: Ülo Niinemets, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


2018


Arooran Kanagendran
Biogeensete lenduvühendite emissiooni regulatsioon stressitingimustes: geeniekspressioonist lenduvühendite emissioonivastusteni erinevate abiootiliste stresside korral / Differential regulation of release of leaf stress volatiles: from terpene synthase gene expression to emission responses under heat, ozone and wounding stresses

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks taimefüsioloogia erialal
Juhendaja: Ülo Niinemets, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Sergey Kask
Virtuaalne reaalsus toetamas säästlikku turismi: Ida-Euroopa kogemused / Virtual reality in support of sustainable tourism

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnateaduste erialal
Juhendajad: Tiiu Kull, PhD; Kati Orru, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Shuai Li
Taimelehtede lenduvühendite emissiooni induktsioon osooni ja metüül jasmonaadi mõjul / Induction of volatile organic compound emissions from leaves upon ozone and methyl jasmonate (MeJa) treatments

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks taimefüsioloogia erialal
Juhendaja: Ülo Niinemets, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Pille Tomson
Ajaloolise alepõllunduse roll Lõuna-Eesti maastike ja metsataimestiku kujunemisel / Role of historical slash and burn cultivation in the development of cultural landscapes and forest vegetation in south Estonia

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnakaitse erialal
Juhendajad: Kalev Sepp, PhD; Robert Gerald Henry Bunce, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Lea Tuvikene
Loodusliku muutlikkuse mõju madalate järvede ökoseisundi hindamisele / The effect of natural variability on the assessment of ecological status of shallow lakes

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks rakendusbioloogia erialal
Juhendaja: Peeter Nõges, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


2017


Kadri Just
Begomoviiruste infektsioon tomati viljas / Begomovirus infection in tomato fruit

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal
Juhendajad: Anne Luik, PhD;  Anders Kvarnheden, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Raivo Kalle
Eesti looduslike ressursside kasutamise muutus: looduslike toidutaimede näitel / Change in Estonian natural resource use: the case of wild food plants

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks rakendusbioloogia erialal
Juhendajad: Tiiu Kull, PhD; Renata Sõukand, PhD; Rajindra K. Puri, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Seyed Mahyar Mirmajlessi
Mulla patogeeni Verticillium dahliae Kleb. ja mulla seenekoosluste iseloomustamine maasikapõldudel / Assessment of Verticillium dahliae Kleb. And Soil Fungal Communities Associated with Strawberry Fields

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal
Juhendajad: Evelin Loit, PhD;  Marika Mänd, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Pille Meinson
Pidevmõõtmised - uus lähenemine limnoloogias / High-frequency measurements - a new approach in limnology

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks hüdrobioloogia erialal
Juhendajad: Peeter Nõges, PhD;  Alo Laas, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Nele Nutt
Tajutav maastik teoreetilis-metodoloogiline käsitlus maastikust / The perceivable landscape a theoretical-methodological approach to landscape

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks maastikuarhitektuuri erialal
Juhendajad: Juhan Maiste, PhD;  Zenia Kotval, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Kadi Palmik
Looduslike ja inimtekkeliste survetegurite mõju Peipsi järve suurtaimestikule / Effects of natural and anthropogenic pressures and disturbances on the macrophytes of Lake Peipsi

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks hüdrobioloogia erialal
Juhendajad: Helle Mäemets, PhD; Külli Kangur, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Leila Pazouki
Terpenoidide emissooni füsioloogilised ja molekulaarsed kontrollmehhanismid tomati (Solanum lycopersicum) ja h. raudrohu (Achillea millefolium) näidetel / Emission, gene regulation and function of terpenoids in tomato (Solanum lycopersicum) and yarrow (Achillea millefolium)

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal
Juhendaja: Ülo Niinemets, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Mailiis Tampere

Vedelsõnnikuga väetamise mõju toitainete leostumisele ja antibiootikumi resistentsusgeenide arvukusele põllumullas / Impact of slurry fertilization on nutrient leaching and on the abundance of antibiotic resistance genes in agricultural soil

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal
Juhendajad: Evelin Loit, PhD; Henn Raave, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Ene Tooming
Neurotoksiliste insektitsiidide subletaalne toime põllumajanduslikult oluliste jooksiklaste põhikäitumistele / The sublethal effects of neurotoxic insecticides on the basic behaviours of agriculturally important carabid beetles

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal
Juhendajad: Enno Merivee, PhD; Anne Must, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


2016


Alice Aav

Kartuli-lehemädaniku tekitaja Phytophthara infestans Baltikumi populatsioonide fenotüübiline iseloomustamine / Phenotypic characterisation of potato late blight pathogen Phytophthora infestans in Baltic countries

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal
Juhendajad: Eve Runno-Paurson, PhD; Marika Mänd PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Aigi Ilves

Geneetiline mitmekesisus ja selle püsimine ohustatud taimeliikide äärealade populatsioonides / The level and maintenance of genetic diversity in endangered plant populations at the margin of the distribution range

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks botaanika erialal
Juhendaja: Kadri Tali, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Hiie Ivanova
Respiratoorse ja fotorespiratoorse dekarboksüülimise vastused sisemiste ja väliste faktorite toimele C3 taimedes / Responses of respiratory and photorespiratory decarboxylations to internel and external factors in C3 plants

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks taimefüsioloogia erialal
Juhendajad: Ülo Niinemets, PhD; Olav Keerberg, PhD; Tiit Pärnik, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Kadri Maikov
Maastiku tervendavad omadused: uurimus tervendavatest aedadest metsa vaadeteni / Exploring the salutogenic properties of the landscape: from garden to forest

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks maastikuarhitektuuri erialal
Juhendajad: Kalev Sepp, PhD; Simon Bell, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Lilian Pukk
Ahvena (Perca fluviatilis L.) molekulaargeneetiliste näitajate ja elukäiguomaduste analüüs / Analysis of molecular genetic and life-history traits in Eurasian perch (Perca fluviatilis L.)

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal
Juhendajad: Anti Vasemägi, PhD; Riho Gross, PhD; Tiit Paaver, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Elsa Putku
Mineraalsete põllumuldade orgaanilise süsiniku ja lasuvutiheduse statistilised prognoosimudelid / Prediction models of soil organic carbon and bulk density of arable mineral soils

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal
Juhendajad: Alar Astover, PhD; Christian Ritz, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Reelika Rätsep
Kasvatustehnoloogiliste võtete mõju viinapuu (Vitis sp.) ja aedmaasika (Fragaria x ananassa Duch.) viljade kvaliteedile / Effect of cultivation techniques on grapevine (Vitis sp.) and strawberry (Fragaria x ananassa Duch.) fruit quality

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal
Juhendajad: Ele Vool, PhD; Kadri Karp, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Diego Sanchez de Cima
Vahekultuuride ja väetamise mõju mulla omadustele külvikorrakatses / Soil properties affected by cover crops and fertilization in a crop rotation experiment

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks mullateaduse erialal
Juhendajad: Endla Reintam, PhD; Anne Luik, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Kalle Toomemaa
Mesilasperede talvise hukkumise vähendamise võimalused / Winter mortality of honey bee (Apis mellifera L.) colonies: reducing the impact of different factors.

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks entomoloogia erialal
Juhendaja: Marika Mänd, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Terje Tähtjärv
Kartuli sordiresistentsuse ja kartulilehemädanikutekitaja populatsiooni uuringud Eesti sordiaretuses / Cultivar resistance and population studies of late blight pathogen in potato breeding in Estonia.

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal
Juhendajad: Marika Mänd, PhD; Eve Runno-Paurson, PhD; Aide Tsahkna, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


2015


Liina Edesi
Erinevate viljelusviiside mõju mikroobide koosseisule ja aktiivsusele mullas / The influence of cultivation methods on soil microbial community composition and activity

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal
Juhendajad: Enn Lauringson, PhD; Malle Järvan, DSc. Agr.

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Bert Holm

Pajude (Salix sp.) kasvatamine kasutades väetisena reoveepuhastusprotsessi- ja biogaasi tootmise jääke / Cultivation of willows (Salix sp.) using residues of the wastewater purification process and biogas production as fertilisers

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnakaitse erialal
Juhendaja: Katrin Heinsoo, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Kadri Kask
Mustlaik-apollo [Parnassius mnemosyne (L.)] levik ja elupaiga eelistused Eestis / Distribution and habitat preferences of Clouded Apollo butterfly [Parnassius mnemosyne (L.)] in Estonia

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnakaitse erialal
Juhendaja: Valdo Kuusemets, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Priit-Kalev Parts
Kestlik kogukonnakorraldus: kultuuripärandiga seostuvate arendustegevuste peegeldusi Kihnu saarelt, Viljandi maakonnast ja Eesti kaitsealadelt / Sustainable community management in Estonia: reflections on heritage projects on Kihnu Island, in Viljandi County, and in various protected areas

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnakaitse erialal
Juhendaja: Kalev Sepp, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Maret Saar
Eoslavaseente kandeoste elektrilaeng ja selle bioloogiline tähendus / Electrical charge of basidiospores of hymenomycetes (Fungi) and its biological significance

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks rakendusbioloogia erialal
Juhendajad: Erast Parmasto D.Sc.; Tiiu Kull, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Berit Tein
Viljelussüsteemide mõju kartuli mugulasaagile ja kvaliteedile / The effect of farming systems on potato tuber yield and quality

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal
Juhendajad: Are Selge, PhDViacheslav Eremeev, PhD; Evelin Loit, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Tõnu Tõnutare
Aedmaasika viljade antioksüdatiivsete omaduste mõjutamise võimalustest ja metoodilistest aspektidest nende määramisel  / Possibilities to affect antioxidant properties of strawberries and some methodological aspects in their determination

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal
Juhendajad: Ulvi Moor, PhD; Lech Szaidak, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail2014


Are Kaasik
Maakasutusmuutuste mõju maapiirkondade maastikulisele ja bioloogilisele mitmekesisusele / The detection of land use change and its interactions with biota in Estonian rural landscapes

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnakaitse erialal
Juhendaja: Kalev Sepp, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Riina Kaasik
Tritroofiliste suhete rakendamine jätkusuutliku taimekaitse strateegia leidmiseks rapsile / Utilizing tritrophic interactions to develop sustainable plant protection strategies for oilseed rape

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks entomoloogia erialal
Juhendaja: Eve Veromann, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Katrit Karus
Veetaimestiku, kalade ja metazooplanktoni mõju mikroobsele toiduahelale / Effects of macrophytes, fish and metazooplankton on a microbial food web

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks hüdrobioloogia erialal
Juhendaja: Priit Zingel, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Kaire Lanno
Pikaajalised muutused Eesti taimestikus ja floora kaitseks sobivad looduskaitsemeetmed / Long-term changes in the Estonian flora and measures for conservation

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks ökoloogia erialal
Juhendaja: Marek Sammul, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Ave Liivamägi
Tolmeldajate elupaiganõudluste mitmekesisus poollooduslikes kooslustes / Variation in the habitat requirements of pollinating insects in semi-natural meadows

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnakaitse erialal
Juhendaja: Valdo Kuusemets, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Indrek Melts
Poollooduslike rohumaade biomassi kasutamine bioenergia tootmiseks / Biomass from semi-natural grassland for bioenergy

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnakaitse erialal
Juhendajad: Katrin Heinsoo, PhD; Tiiu Kull, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Monika Suškevičs
Kaasamisprotsesside tõhusus ja tulemuslikkus ökoloogilise võrgustiku planeerimisel ning rakendamisel mitmetasandilises valitsemismudelis / Knowledge, learning and legitimacy in multi-level participatory ecological network governance

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnakaitse erialal
Juhendajad: Mart Külvik, PhD; Aivar Leito, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Olga Tammeorg
Looduslike ja inimtekkeliste survetegurite toime vee kvaliteedi muutlikkusele suurjärvedes / Effects of natural anthropogenic pressures on variations in the water quality of large lakes

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks hüdrobioloogia erialal
Juhendajad: Tõnu Möls, PhD; Külli Kangur, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Ants Tammepuu
Hädaolukorra riskianalüüs Eestis / Emergency risk assessment in Estonia

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnakaitse erialal
Juhendaja: Kalev Sepp, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail2013


Liina Arus
Sordi ja looduslike vaenlaste mõju vaarikamardikale (Byturus tomentosus De Geer) / The influence of cultivar and natural enemies on raspberry beetle (Byturus tomentosus De Geer)

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks entomoloogia erialal
Juhendaja: Anne Luik, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Karin Kaljund
Sirplutserni (Medicago sativa ssp. falcata) looduslike populatsioonide geneetiline mitmekesisus, genotüüpne struktuur ja ohustatus Eestis / Genetic diversity, genotypic structure and vulnerability of sickle medic (Medicago sativa ssp. falcata) in Estonia

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks botaanika erialal
Juhendajad: Malle Leht, PhD; Vello Jaaska, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Leila Mainla
Muutused õunte biokeemilises koostises sõltuvalt aed-õunapuu (Malus domestica Borkh.) pookealusest ja kaltsiumiga väetamisest / Changes in the biochemical composition of apple (Malus domestica Borkh.) fruits depending on rootstock and calcium treatment

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal
Juhendajad: Kadri Karp, PhD; Ulvi Moor, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Miguel Portillo Estrada
Euroopa metsaökosüsteemide süsiniku- ja lämmastikuringe seosed taimse varisega / On the relationships between plant litter and the carbon and nitrogen cycles in European forest ecosystems

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks ökofüsioloogia erialal
Juhendajad: Ülo Niinemets, PhD; Steffen M. Noe, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Zhihong Sun
Keskkonnategurite mõju haava (Populus sp.) isopreeni emissioonile / Isoprene emission from aspen (Populus sp.) in relation to environmental drivers

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks taimefüsioloogia erialal
Juhendaja: Ülo Niinemets, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Liina Talgre
Erinevate haljasväetiskultuuride bioproduktsioon ja mõju järgnevate kultuuride saagile / Biomass production of different green manure crops and their effect on the succeeding crops yield

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks taimekasvatuse erialal
Juhendajad: Enn Lauringson, PhD; Hugo Roostalu, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Kaire Toming
Lahustunud orgaaniline aine ja selle ökoloogiline tähtsus suurtes madalates veekogudes / Dissolved organic matter and its ecological role in large and shallow water bodies

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks hüdrobioloogia erialal
Juhendajad: Tiina Nõges, PhD; Helgi Arst, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail2012


Kätlin Blank
Füto- ja zooplanktoni dünaamika ja nende omavahelised suhted kui Peipsi järve seisundi indikaatorid / Dynamics and Interactions of Phyto- and Zooplankton as Indicators of the Status of Lake Peipsi

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks hüdrobioloogia erialal
Juhendajad: Juta Haberman, PhD; Reet Laugaste, PhD; Külli Kangur, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Tõnu Feldmann
Järvedes valitsevad tingimused veetaimestiku kujundajatena / The structuring roel of lake conditions for aquatic macrophytes

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks hüdrobioloogia erialal
Juhendajad: Juta Haberman, PhD; Reet Laugaste, PhD; Külli Kangur, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Rene Freiberg
Kuidas fütoplanktoni pigmendid peegeldavad suurte madalate järvede ajaloolist ja tänapäevast seisundit? / How phytoplankton pigments reflect historical and contemporary status of large shallow lakes?

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks hüdrobioloogia erialal
Juhendajad: Arvo Tuvikene, PhD; Ilmar Tõnno, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Kai Ginter
Koha Sander lucioperca noorkalade toitumine Peipsi ja Võrtsjärves: seosed kalastiku koosseisu ja toiduvarude pikaajaliste muutustega madalates suurjärvedes / The diet of juvenile pikeperch Sander lucioperca in lakes Peipsi and Võrtsjärv: relations between long-term changes in the fish communities and food resources in large shallow lakes

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks hüdrobioloogia erialal
Juhendajad: Külli Kangur, PhD; Andu Kangur, PhD; Peeter Kangur, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Karin Kauer
Taimejäätmete ja väetamise mõju taimede kasvule ja orgaanilise süsiniku sisaldusele mullas / The effect of plant residues management and fertilization on plant growth and organic carbon content in soil

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal
Juhendajad: Henn Raave, PhD; Rein Viiralt, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Irja Kivimägi
Looduslike ja antropogeensete faktorite mõju putukate füsioloogilisele seisundile / The effects of natural and anthropogenic factors on the physiological state of insects

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks entomoloogia erialal
Juhendajad: Luule Metspalu, PhD; Angela Ploomi, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Liia Kukk
Asukohapõhine energiakultuuride planeerimine: potentsiaalne maaressurss, mullastik-klimaatilised ja majanduslikud riskid / Site-specific energy crop planning: potential land resource, pedo-climatic and economic risks

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal
Juhendajad: Alar Astover, PhD; Merrit Shanskiy, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Alo Laas
Järvede produktiivsuse ja toitainete peetuse sesoonsus, aastatevahelised erinevused ning sõltuvus järvede morfomeetriast /  Production and nutrient retention of lakes on seasonal, interannual and morphometric scales

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks hüdrobioloogia erialal
Juhendaja: Tiina Nõges, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Indrek Sell
Puitulagundavate kandseente valitud taksonite süstemaatika ja ökoloogia / Systematics and ecology of selected taxa of wood-decaying basidiomycetes

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks mükoloogia erialal
Juhendajad: Anne Luik, PhD; Heikki Kotiranta, PhD; Kadri Põldmaa, PhD

  • Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Eneli Viik
Väetamise ja pestitsiidide kasutamise mõju mesilaselaadsetele (Apoidea) suvirapsil / The impact of spring oilseed rape fertilization and pesticide application on bees (Apoidea)

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks entomoloogia erialal
Juhendajad: Marika Mänd, PhD; Anne Luik, PhD

  • Abstrakt ja väitekirja PDF fail2011


Villem Aruoja
Vetikad Pseudokircheriella subcapitata kemikaalide ja sünteetiliste nanoosakeste keskkonnaohtlikkuse hindamisel / Algae Pseudokircheriella subcapitata in environmental hazard evaluation of chemicals and synthetic nanoparticles

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnakaitse erialal
Juhendajad: Kalev Sepp, PhD; Anne Kahru, PhD; Henri-Charles Dubourguier, PhD

  • Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Isabel Margarita Diaz Forero
Abiootiliste ja biootiliste faktorite mõju kimalaste populatsioonidele poollooduslikel kooslustel: maastikuline analüüs / Influence of abiotic and biotic factors at patch and landscape scale on bumblebees (Bombus spp.) in semi-natural meadows

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnakaitse erialal
Juhendajad: Valdo Kuusemets, PhD; Marika Mänd, PhD

  • Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Marit Komendat
Jooksiklaste (Coleoptera: Carabidae) antennaalne kemoretseptioon / Antennal contact chemoreception in ground beetles (Coleoptera: Carabidae)

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks entomoloogia erialal
Juhendajad: Enno Merivee, PhD; Anne Luik, PhD

  • Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Merike Lillenberg
Mõnede ravimijääkide sisaldus Eesti reoveesettes, nende stabiilsus keskkonnas ja akumuleerumine kompostväetisest toidutaimedesse / Residues of some pharmaceuticals in sewage in Estonia, their stability in the environment and accumulation into food plants via fertilizing

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnakaitse erialal
Juhendajad: Kalev Sepp, PhD; Lembit Nei, PhD

  • Abstrakt ja Väitekirja PDF fail


Mario Alberto Luna del Risco
Eesti substraatide biokeemilise metaanitootlikkuse potentsiaali määramine ja anaeroobse kääritamise mõnede inhibiitorite uurimine / Biochemical methane potential of Estonian substrates and evaluation of some inhibitors of anaerobic digestion

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnakaitse erialal
Juhendajad: Kaja Orupõld, PhD; Henri-Charles Dubourguier, PhD; Marta Carballa Arcos, PhD

  • Abstrakt ja Väitekirja PDF fail


Vivika Meltsov
Taimestiku mitmekesisuse peegeldumine kaasaegsete järvesetete õietolmus / Inferring floristic diversity from modern sedimentary pollen records

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks botaanika erialal
Juhendajad: Tiiu Kull, PhD; Anneli Poska, PhD

  • Abstrakt ja Väitekirja PDF fail


Pille Sooväli
Integreeritud taimekaitse kasutamine odral ja kaeral / Integrated plant disease management in spring barley and oat production

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks taimekaitse erialal
Juhendajad: Marika Mänd, PhD;  Ülle Lauk,PhD; Mati Koppel, PhD

  • Abstrakt ja Väitekirja PDF fail


Marje Särekanno
Eri meetodil paljundatud ja avamaal kasvatatud kartuli meristeemtaimede produktiivsuse näitajate analüüs / Analysis of productivity indicators of field-grown potato meristem plants multiplied by different methods

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks taimekasvatuse erialal
Juhendajad: Katrin Kotkas, PhD; Evelin Loit, PhD

  • Abstrakt ja Väitekirja PDF fail


Eha Švilponis
Kartuliingerja (Ditylenchus destructor Thorne 1945) levikut ja talvist ellujäämist mõjutavad faktorid / Factors influencing the distribution and overwintering survival of the potato rot nematode (Ditylenchus destructor Thorne1945)

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks taimekaitse erialal
Juhendajad: Anne Luik, PhD; Eino Krall, PhD

  • Abstrakt ja Väitekirja PDF fail2010


Tairi Albert
Väetamise ja multši mõju mustikataimede kasvule, saagikusele ning viljade biokeemilisele koostisele / Influence of fertilisation and mulch on growth, yield and fruit biochemical composition of blueberries

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal
Juhendaja: Kadri Karp, PhD

  • Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Margit Heinlaan
Sünteetiliste nanoosakeste ja tahkete keskkonnaproovide ökotoksikoloogiline hindamine / Ecotoxicological evaluation of synthetic nanoparticles and particulate environmental samples

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnakaitse erialal
Juhendajad: Kalev Sepp, PhD; Anne Kahru, PhD; Henri-Charles Dubourguier, PhD

  • Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Thea Kull
Väheneva arvukusega tarnaliikide (Carex) paljunemisökoloogia ja geneetiline mitmekesisus / Reproduction ecology and genetic diversity of declining sedge (Carex) species

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks botaanika erialal
Juhendajad: Tiiu Kull, PhD; Tatjana Oja, PhD

  • Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Anne Must
Jooksiklaste (Coleoptera: Carabidae) termo- ja hügroretseptsioon / Thermo- and hygroreception in ground beetles (Coleoptera: Carabidae)

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks entomoloogia erialal
Juhendaja: Enno Merivee, PhD

  • Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Eve Runno-Paurson
Kartuli-lehemädaniku tekitaja Phytophthora infestans Eesti populatsioonide fenotüübiline ja genotüübiline iseloomustamine / Phenotypic and genotypic characterisation of potato late blight pathogen Phytophthora infestans in Estonian populations

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks fütopatoloogia erialal
Juhendajad: Marika Mänd, PhD; Mati Koppel, PhD; William E. Fry, PhD

  • Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Merje Toome
Pigirooste pajudel: ökoloogia ja taime reaktsioon nakkusele / Leaf rust (Melampsora) on willow: ecological and plant response studies

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks fütopatoloogia erialal
Juhendajad: Anne Luik, PhD; Katrin Heinsoo, PhD

  • Abstrakt ja väitekirja PDF fail2009


Simon Bell
Maastikumuutuste ja maastikutaju analüüs Läti maapiirkondades / Landscape change, landscape perception and the Latvian countryside

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks maastikuarhitektuuri erialal
Juhendaja: Kalev Sepp, PhD

  • Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Ele Vool
Perekonna murakas (Rubus) mõnede liikide saagikus ja viljade kvaliteet / Yield and fruit quality of some selected bramble (Rubus) species

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks taimekasvatuse erialal
Juhendaja: Kadri Karp, PhD

  • Abstrakt ja väitekirja PDF fail2008


Anu Kisand
Settefosfori vormid ning nende mõju järvede ökosüsteemile / Sediment Phosphorus Forms and Their Role in Lake Ecosystems

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks hüdrobioloogia erialal
Juhendaja: Tiina Nõges, PhD

  • Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Ruth Lauk
Kaun- ja teraviljade segukülvide kasvatamise teoreetilisi ja praktilisi aspekte / Theoretical and practical aspects of growing legume-cereal mixes

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks taimekasvatuse erialal
Juhendaja: Ervi Lauk, PhD

  • Abstrakt ja väitekirja PDF fail2007


Helen Agasild
Zooplanktoni toitumise mõju madalate eutroofsete järvede ökosüsteemile / The role of zooplankton grazing in shallow eutrophic lake ecosystems

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks hüdrobioloogia erialal
Juhendaja: Tiina Nõges, PhD

  • Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Alar Astover
Eesti maakasutus põllumajanduses üleminekul sotsialistlikust ajastust Euroopa Liitu ja selle optimeerimine asukohapõhise agromajandusliku nõuandesüsteemi abil / Land use and soil management in Estonian agriculture during the transition from the Soviet period to the EU and its current optimisation by the spatial agro-economic decision support system

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks mullateaduse erialal
Juhendaja: Hugo Roostalu, PhD  

Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Viacheslav  Eremeev
Termošoki ja eelidandamise mõju kartuli seemnemugulate saagistruktuuri elementide kujunemisele / The influence of thermal shock and pre-sprouting on formation of yield structure elements in seed potatoes

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks taimekasvatuse erialal
Juhendajad: Juhan Jõudu, PhD; Merrit Noormets, PhD

  • Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Reet Karise
Mesilaselaadsete korjekäitumine ja füsioloogia: insektitsiidide mõju / Foraging behaviour and physiology of bees: impact of insecticides

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks entomoloogia erialal
Juhendaja: Marika Mänd, PhD

  • Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Eve Veromann
Rapsi kahjurid ja nende parasitoidid Eestis / Oilseed rape pests and their parasitoids in Estonia

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks entomoloogia erialal 
Juhendajad: Anne Luik, PhD; Luule Metspalu, PhD

Abstrakt ja väitekirja PDF fail2006


Katrin Jõgar
Talvituvate liblikanukkude füsioloogiline seisund: vastse toidutaimede roll ja bioinsektitsiidi Neem EC efektid / Physiological state of hibernating lepidopterous pupae: role of larval food plants and effects of the bioinsecticide Neem EC

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks entomoloogia erialal
Juhendajad: Aare Kuusik, PhD; Luule Metspalu, PhD; Külli Hiiesaar, PhD


Ave Kikas
Maasikakasvatuse tehnoloogilisi ja entomoloogilisi aspekte / Technological and entomological aspects of strawberry growing

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks taimekaitse erialal
Juhendaja: Anne Luik,PhD


Ulvi Moor
Aiasaaduste kvaliteedi parandamise võimalusi aedmaasika (fragaria x ananassa Duch.) ja aed- õunapuu (malus domestica Borkh.) viljade näitel / Possibilities to improve quality of horticultural crops: strawberry (Fragaria x ananassa Duch.) and apple (Malus domestica Borkh.) as examples

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks taimekasvatuse erialal
Juhendajad: Ao Pae, PhD; Kadri Karp, PhD


Merrit Noormets
Ahtalehise mustika (Vaccinium angustifolium Ait.) ja kanada mustika (V. myrtilloides Michx.) õie bioloogia mõningaid aspekte; ahtalehise mustika ja hariliku jõhvika (Oxycoccus palustris Pers.) kultiveerimine ammendatud freesturbaväljadel / Some aspects of flower biology of lowbush blueberry (Vaccinium angustifolium Ait.) and velvet- leaf blueberry (V. myrtilloides Michx.); cultural management of lowbush blueberry and cranberry (Oxycoccus palustris Pers.) on exhausted milled peat areas

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks taimekasvatuse erialal
Juhendajad: Kadri Karp, PhD; Taimi Paal, PhD; Arhtur Randall Olson


Kai Piirsoo
Fütoplanktoni koosluse struktuur ja seda mõjutavad keskkonnategurid eesti vooluvetes / Structure of the phytoplankton community and its relation to environmental conditions in Estonian running waters

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks hüdrobioloogia erialal
Juhendaja: Ingmar Ott, PhD


Endla Reintam
Muutused mulla omadustes, suviodra (Hordeum vulgare L.) ja umbrohtude toitumises ning koosluses sõltuvalt mulla tallamisest ja väetamisest liivsavilõimisega pruunil näivleetunud mullal / Changes in soil properties, spring barley (Hordeum vulgare L.) and weed nutrition and community due to soil compaction and fertilization on sandy loam stagnic luvisol

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks mullateaduse erialal
Juhendajad: Jaan Kuht, PhD; Raimo Kõlli, PhD

Väitekirja PDF fail2005


Maarika Alaru
Talitritikale bioloogiliste iseärasuste ja erinevate kasvufaktorite mõju tema saagile ja söödaväärtusele / Influence of winter triticale biological peculiarity and different growth factors on grain yield and nutritive value

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks taimekasvatuse erialal
Juhendaja: Enn Jaama, PhD


Helle Mäemets
Eesti järvede suurtaimestiku seosed keskkonnatingimustega ja muutumine antropogeense eutrofeerumise käigus / Relationships of the macrophyte vegetation of Estonian lakes with environmental conditions and changes in the course of anthropogenic eutrophication

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks hüdrobioloogia erialal
Juhendajad: Reet Laugaste, PhD; Peeter Nõges, PhD; Klaus Friedrich Schmieder, PhD

 Uuendatud: 31.10.2022
Veateated: janar.raet@emu.ee