Maakasutuse muutuste ning ökosüsteemsete teenuste ja hüviste arvestamine jätkusuutliku maakasutuse planeerimisel (ÖKOMAA)

Projekti kestvus: 01.04.2012 – 31.08.2015

Partnerid: Eesti Maaülikool ja Tartu Ülikool.

Osalevad EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi,TÜ Ökoloogia ja Maateaduste Instituudi ja TÜ Ajaloo ja Arheoloogia Instituudi töötajad.

Projekti üldeesmärgiks on luua esmased rakendused (metoodikad, juhised) kaasaegse keskkonnakorralduse ühe kõige olulisema teema „ökosüsteemsete teenuste ja hüviste hindamine“ Eesti keskkonnakorralduses. Projektis käsitletakse ajaloolise maakasutuse muutuseid ning nende mõju ökosüsteemsetele teenustele ja hüvistele ning loodusväärtustele, töötatakse välja metoodika ökosüsteemsete teenuste ja hüviste arvestamiseks jätkusuutliku maakasutuse planeerimisel.

Avalike keskkonnahüvede hulka kuuluvad mitmekesine maastik, bioloogiline mitmekesisus, vee kvaliteet, puhta vee kättesaadavus, mulla funktsionaalsus, kliima stabiilsus, õhu kvaliteet ning kaitse üleujutuse ja tule vastu. Lähtuvalt Euroopa Liidu elustiku mitmekesisuse strateegiast aastani 2020 peavad kõik liikmesriigid välja töötama ökosüsteemsete teenuste hindamise ja kaardistamise metoodikad 2014. aastaks. Metoodika peab arvestama olulisemaid ökosüsteemsete teenuste mõjureid, eriti maakasutuse muutuste osa.

Projekti planeeritud rakenduslikud väljundid on:

  • Ökosüsteemsete teenuste ja hüviste hindamise ja kaardistamise metoodika, mis võimaldab ka hinnata maakasutuse püsivuse ja muutuste mõju ökosüsteemi teenustele ja hüvedele.
     
  • LIDAR-i kõrgusandmete kasutamise metoodika ajaloolise maakasutuse jälgede uurimiseks maastikul Indikaatorid ajaloolise ja ökoloogilise väärtusega maastike määratlemiseks ja piiritlemiseks ning juhised nende kasutamiseks keskkonnakorralduses sh planeerimises.
     
  • Soovitused väärtuslike maastike ja kaitsealade ruumiliseks planeerimiseks ja majandamiseks ning jätkusuutliku maakasutuse kujundamiseks. Soovituste alusel saab suunata ja teha põhjendatud otsuseid jätkusuutliku maakasutuse kavandamiseks.  


Projekti toetab Euroopa Liit Euroopa regionaalarengu fond meetme "Keskkonnakaitse ja -tehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine"alameetme "Keskkonnatehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine" kaudu.