BioClim - kliimamuutused ja kohanemine:
looduskeskkond ja biomajandus

   
Fotod: Indrek Melts; Lauri Saks; Kaie Kriiska; Tiina Nõges

PROJEKTI INFO

BioClim: "Kliimamuutuste mõjuanalüüs, kohanemisstrateegia ja -rakenduskava looduskeskkonna ja biomajanduse teemavaldkondades"

Kestus: 01.01.2015 - 31.08.2015

Rahastus: BioClim projekti rahastavad Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi 2009−2014 www.eeagrants.org III vooru programm „Integreeritud mere ja siseveekogude majandamine“ ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) atmosfääriõhu programm.

Projekti olemus ja eesmärgid:
Kliimamuutustega kaasnevad olulised ja vahel ettearvamatud mõjud nii ökosüsteemidele kui nendega seonduvaile biomajandussektoreile. Muutuste puhul, mille negatiivseid mõjusid pole võimalik ennetada, on oluline tunda võimalusi nendega kohanemiseks (ingl. k: climate adaptation).

  • Mida tähendavad kliimamuutused Eesti tingimustes?
  • Kuidas mõjutavad need elurikkust ja erinevaid ökosüsteeme?
  • Milline on temperatuuri tõusu, sademete hulga muutuste ja äärmuslike ilmastikunähtuste mõju Eesti jaoks olulistele biomajandussektoritele, nt metsandus, põllumajandus või turism?
  • Mida on võimalik teha negatiivsete mõjude leevendamiseks ja positiivsete paremaks ärakasutamiseks?

Ka Eesti keskkonnapoliitika üks viimase aja prioriteete on lisaks kliimamuutuste negatiivsete mõjude leevendamisele (mitigation) otsida võimalusi nendega kohanemiseks. Näiteks koostati 2013. a Põllumajandussektoris kliimamuutuste leevendamise ja kliimamuutustega kohanemise tegevuskava 2012–2020.

Euroopa Liit koordineerib liikmesmaade kohanemispoliitikaid ning 2013. a valmis ühine kohanemisstrateegiate tegevusraamistik. Paljud EL liikmesmaad on juba koostanud riiklikud kliimastrateegiad ja tegevuskavad. Eesti lähinaabritest on selline strateegia olemas näiteks Soomel (2005), Rootsil (2008), Taanil (2008) ja Leedul (2008). Eestil valmib vastav strateegia ja tegevuskava 2016. aastalb

BioClim projekt koondab sisendteabe Eesti kliimamuutuste mõjuga kohanemise strateegia ja rakenduskava väljatöötamiseks üheteistkümnes looduskeskkonna ja biomajanduse valdkonnas.

2015. a jaanuarist augustini kaardistatakse kliimamuutuste mõju elurikkusele, maismaa-, magevee- ja mereökosüsteemidele (sh nende ökosüsteemiteenustele) ja kuuele nendega seotud biomajandussektorile: põllumajandus, metsandus ja jahindus, kalandus, turism ning turbatootmine.

Projektis:

  • määratletakse Eesti jaoks prioriteetsed teemad nimetatud valdkondades;
  • analüüsitakse     kliimamuutuste mõjusid ja olemasolevaid kohanemismeetmeid, sh etteantud kliimastsenaariumide RCP4.5 ja RCP8.5 alusel;    
  • tehakse ettepanekuid riikliku kohanemisstrateegia ja rakenduskava väljatöötamiseks.

Analüüsitavad kliimamuutuste mõjud ning nende põhjal välja töötatavad kohanemismeetmed aitavad kaasa Eesti kohustuste täitmisele mitmetes asjakohastes rahvusvahelistes lepetes, samuti EL ning siseriikliku poliitika järgimisele. Projekti tulemused aitavad ka Eesti 6. kliimaaruandes (2013. a ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioonile) käsitletud valdkondade (eeskätt veemajandus, metsandus, turbarabad, põllumajandus, turism) kliimamuutuste mõjusid täpsemalt selgitada ja vastavaid kohanemismeetmeid välja töötada.

Projektiga soovitakse tõsta ka avalikkuse ja asjaosaliste teadlikkust kliimamuutuste mõjudest ning nendega kohanemise meetmetest. Valdkonnapõhiseid kohanemismeetmeid saavad rakendada asjaomased huvipooled avalikust ja erasektorist. Projektis suheldakse aktiivselt erinevate huvigruppidega nii looduskaitse-, põllumajandus-, metsandus-, kalandus-, turbatootmis- kui ka turismisektorist.