KONTAKT / CONTACT                      TULEMUSED / RESULTS                          MEEDIA / MEDIA                        ÜRITUSED / EVENTS

 

LIFE CONNECTING MEADOWS – LIFE + Nature projekt

Restoring and connecting semi-natural meadow habitats on Muhu island

LIFE19-NAT_EE_001006

Kestus / duration: 01.12.2020- 01.12.2025   

Projekti eelarve / Budget: 1 373 000 eurot   ( 75% EU; 25% SA KIK project 15675)

 

Projekt “LIFE sidusad pärandniidud”

Projekti eesmärgiks on parandada pärandniitude sidusust, taastades kooslusi ja koolitades inimesi. Projekt tegeleb sidususe loomisega kahel tasandil- fragmenteerunud pärandniitude ühendamine maastikus selleks, et neile omased liigid saaksid säilitada geneetilise mitmekesisuse ning looduskaitsjate, talunike ja teiste huvigruppide ühendamine, et aidata säilitada mitmekesine maastik ja liigirikkus.

Projektialad asuvad Lääne Eestis, Muhu saarel. See on unikaalne ala, kus on kõrge kontsentratsioon erinevaid tüüpe pärandniite ning küllalt hästi säilinud traditsiooniline elustiil. Taastame saarel 200 hektarit EL esmatähtsaid pärandniite, et parandada nende omavahelist sidusust ja toetada liigrikkust.

Projekti raames luuakse taastatavatele aladele tingimused nende alade jätkusuutlikuks majandamiseks. Selleks viiakse läbi erinevaid tegevusi nagu teavitustegevused, karjatamis ja niitmistehnika soetamine, pärandniitudelt pärit toodete märgi loomine, nõustajate koolitamine jms.

Projekti eesmärgiks on testida olulisi teaduses tehtud uurimistöid pärandniitudest, et demonstreerida fragmenteerituse vähendamisest tulenevat positiivset mõju niitude liigirikkusele. Projekti raames testitakse niitude edasise taastamise planeerimiseks mudelit, mis võtaks arvesse just sidususe taastamise pärandkoosluste laikude vahel.

Projekti raames luuakse kommunikatsiooniplatvorm huvigruppidele (maaomanikud, talunikud, looduskaitsjad, ametnikud), et edendada suhtlust ning infovahetust ning veelgi rohkem toetada väärtuslike pärandniitude säilimist.

Oluline osa projektist on kommunikatsioonitegevused pärandniitude väärtuste ja projekti tegevuste tutvustamiseks laiemale publikule.

Demonstreerime biomitmekesisuse ja sotsiaalmajandusliku mõju seire abil, et pärandniitude fragmenteerumise vähendamine omab positiivset mõju niitude biomitmekesisusele.

 

Project “LIFE connecting meadows”

The project targets the issues related to the low connectivity of semi-natural grasslands through number of concrete conservation actions and dissemination activities. This project addresses two levels of connectivity – we thrive to actually connect fragmented pieces of semi-natural landscape and create better possibilities for species to retain their genetic diversity but we also aim to connect conservationists, farmers and other stakeholders in their endeavour for more diverse landscape and species complex.

Project site is located on Muhu island in Western Estonia. This is a unique area with high concentration of priority seminatural grassland habitat types and relatively preserved traditional lifestyle. We intend to restore 200 ha of seminatural grasslands of EU priority habitats on Muhu island, Estonia to better their connectivity and promote species richness.

This project aims to create and improve conditions for sustainable continuous management of seminatural grasslands. Different actions like dissemination, seminatural grassland mowing machinery and grazing infrastructure, semi-natural grasslands product labelling, advisors etc. is planned in the project.

This project aims to make practical use of the research carried out before and during the project to demonstrate the benefits to the biodiversity from reduced fragmentation and to put it into practical use, test and adjust the restoration planning model for the future similar restorations in the way that they would reduce the fragmentation of grasslands.

This project aims to create an online communication platform for the stakeholders (landowners, farmers, conservationists, government officials) to advance communication and support further management of these valuable habitats. We also deliver the knowlegde of the values of well managed species rich meadows and ecosystem services to the wider audience. This project aims to demonstrate the success of the project and benefits to the biodiversity from the reduced fragmentation through scientific monitoring of biodiversity and assessment of the socioeconomic impact.

 

Meie partnerid / Our Partners:

MTÜ Elurikas Eesti, Pärandkoosluste Kaitse Ühing, Gotland Meadow Committee 

 

Meie rahastajad / financiers:

Euroopa Komisjon                         KIK