Taimetervise õppetooli teadusuuringud on suunatud loodushoidlike taimekaitsevõtete arendamisele ning need on tihedalt seotud õppetöö ja arendustegevusega. Looduslike kahjuritõrje vahendite bioloogilise toime selgitamiseks töötati välja füsioloogiliste häirete kaudse fikseerimise metoodika, mille alusel saab kiiremini ja efektiivsemalt kindlaks teha kahjuritel kujunevaid talitlushäireid erinevate looduslike vahenditega töötlemise mõjul. Kahjuritõrjeks sobivate ühendite leidmiseks määratakse nende füsioloogilisi ning kahjurite käitumist mõjutavaid toimeid. Uuritakse putukate käitumise aluseks olevate tundeorganite ehitust ja talitlust, mis võimaldab taimekaitses kasutada erinevaid käitumist muutvaid signaalaineid. Selgitatakse kahjustajate ning nende looduslike vaenlaste esinemist ning arenemist sõltuvalt põllu-, aia- või metsakultuurist ja selle kasvatustehnoloogiast, samuti põllu suurusest ja äärealadest. 

Põllukultuuridel selgitatakse seenhaiguste esinemist ja liigilist koosseisu, hinnatakse herbitsiidide erinevate kulunormide katsetamise otse- ja  kõrvalmõjusid põllukoosluste faunale ja mükofloorale. On koostatud ülevaade kõigi Eestis esinevate parasiitsete mikroseente kohta erinevatel peremeestaimedel ning hinnatud nende leviku ohtrust Eestis.

 

Käimasolevad projektid

 

Institutsionaalne uurimistoetus

 

Jätkusuutlik taimekaitse: ökosüsteemi teenuste rakendamine taimekasvatuses

Projekt IUT36-2 (01.01.2015-31.12.2020)

Vastutav täitja: professor Marika Mänd

Antud projekti peamiseks eesmärgiks on jätkusuutlike taimekaitse strateegiate arendamine. Selle töö käigus uuritakse (1) maastiku heterogeensuse, struktuuride ja põllumajandusliku intensiivsuse mõju tolmeldajate ja kahjurite looduslike vaenlaste poolt osutatavate ökosüsteemi teenuste kestlikkusele; (2) pestitsiidide subletaalseid mõjusid kahjulike ja kasulike putukate füsioloogiale ja käitumisele; (3) mehhanisme, millel põhinevad taimede, patogeenide, kahjurite ja nende looduslike vaenlaste vastastikkused suhted, eriti just liikidevahelist keemilist kommunikatsiooni. Käesoleva projekti tulemused loovad uusi teadmisi integreeritud põllumajanduse arendamiseks ja kõrgekvaliteedilise toidu tootmiseks.eks ja kõrgekvaliteedilise toidu tootmiseks.

 

 

Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2015-2021

 

Taimekahjustajate riskihinnangute tegemine rahvusvaheliste põhimõtete (IPPC, EPPO standardid) kohaselt ja taimekahjustajate kategoriseerimine Eestis põhjustatava kahju suuruse alusel; taimetervise valdkonnas tehtud teadustööde ja uuringute tulemuste ning muu usaldusväärse teabe põhjal koostatud ekspertarvamuse andmine Maaeluministeeriumile vastavalt vajadusele; taimekahjustajate riskihinnangute tegemiseks ja taimetervise valdkonnas ekspertarvamuste andmiseks valmisoleku tagamine

Projekt 8-2/T15138PKTK (01.12.2015-31.12.2016)

Vastutav täitja: professor Marika Mänd

 

 

Jätkusuutlik kartuli-lehemädaniku tõrje – patogeeni populatsiooni uuringute andmete alusel nõuandesüsteemi optimeerimine

Projekt 8T150054PKTK (01.04.2016-31.03.2019)

Vastutav täitja: dotsent Eve Runno-Paurson

 

 

Euroopa Liidu projektid    EU projects

 

Ökosüsteemi teenuste roll jätkusuutlikus põllumajanduses

Projekt 8-2/T12156PKTK (01.02.2013-31.01.2017)

Vastutav täitja vanemteadur Eve Veromann

 

Mahesektori vajadustele vastav innovaatiline haridus

Projekt 6-27/110PKTK2015 (01.09.2014-31.08.2016)

Vastutav täitja: vanemteadur Anne Luik