Programm: LIFE programm
Kestus: 02.01.2020-31.12.2028
Eesti Maaülikooli esindaja:  Alar Astover (alar.astover@emu.ee)
Projekti juhtpartner: Keskkonnaministeerium 
Projekti partnerid: Keskkonnaamet, Keskkonnaagentuur, Keskkonnainspektsioon, Eesti Keskkonnauuringute Keskus, Eesti Geoloogiateenistus, Riigimetsa Majandamise Keskus, Maaeluministeerium, Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Maaülikool, Teaduskeskus AHHAA, Eesti Rahvusringhääling, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, The Rivers Trust ja Viru alamvesikonda jäävad kohalikud omavalitsused.
Koduleht: https://www.keskkonnaagentuur.ee/et/eesmargid-tegevused/projektid/life-ip-cleanest-projekt

 

 

 

Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils

 

Programm: European Joint Programme (EJP SOIL)
Kestus: 01.02.2020-31.01.2025
Eestipoolne koordinaator:  Alar Astover (alar.astover@emu.ee)
Partnerid: 
Koduleht: https://projects.au.dk/ejpsoil/about-ejp-soil/
 

 

SYStem – Share your soils (Jaga oma muldi)

 
ERASMUS+ strateegiline koostöö
Projekt nr: 2019-1-PL01-KA203-065101
Kestus: 1.10.2019-31.08.2022
Eestipoolne koordinaator:  Endla Reintam (e-post: endla.reintam@emu.ee, tel: 7313534; 5170121)
Partnerid: Eesti Maaülikool, Nicolaus Copernicus University, Extremadura University, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, University of Ljubljana, Czech University of Agriculture, Latvia University of Agriculture, Poznan University of Life Sciences, Sassari University
 

SYStem projektiga luuakse muldade kirjeldamise ja WRB süsteemi klassifikatsiooni õppevõimalus sotsiaalmeedia vahendusel. Otseseks väljundiks on mobiilne rakendus, mis võimaldab kasutajatel üles laadida fotosid mullaprofiilidest ja salvestada horisontide kirjeldusi ja omadusi koos koordinaatidega ning klassifitseerida muld WRB süsteemi järgi. Lisaks hariduse edendamisele, võimaldab antud rakendus ülemaailmselt koguda mullaandmeid ning ühtlasi ka hinnata WRB süsteemi kasutamist tüüp-mullagruppide iseloomustamisel ja nimetamisel erinevates looduslikes tingimustes. Koos rakendusega antakse välja juhend selle ning sotsiaalmeedia kasutamiseks õppetöös ning mulla klassifitseerimise kogumik. Täpsem info on leitav siit.

 

QUALS - Internal quality assurance system for agriculture and biosystem engineering related HEI of Algeria (Sisemise kvaliteedi hindamise süsteemi loomine põllumajanduse ja biomajandustehnoloogiaga seotud Alžeeria kõrgkoolidele)

 

ERASMUS+ innovatsioonialane koostöö ja heade tavade vahetamine
Projekt nr: 598176-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP
Kestus: 15.11.2018 -14.11.2021
Eestipoolne koordinaator:  Endla Reintam (e-post: endla.reintam@emu.ee, tel: 7313534; 5170121)
Partnerid: Eesti Maaülikool, Vytautas Magnus University, National Higher Education School of Agronomy, National Higher Education School of Hydraulic, National Higher Education School of Biotechnology

 

Alžeeria valitsus on seadnud prioriteediks rakendada kõrgkoolides kvaliteedi hindamise süsteem. Projekti käigus aidatakse luua kolmele Alžeeria kõrgkoolile Euroopa ja rahvusvahelistele standarditele kehtiv sisemise kvaliteedi hindamise süsteem. Sellest tulenevalt on eesmärkideks tõsta õppepersonali ja lõpetajate pädevust, edendada haridust ja teadustööd, planeerida ja juhtida sisemisi akadeemilisi tegevusi ning tõsta akrediteerimiskriteeriumitele vastavust. Väljundid saavutatakse juhendades ja koolitades Alžeeria eksperte Euroopa partnerorganisatsioonides. Täpsem info on leitav siit.

 


 

Projekt "Mulla orgaanilise aine stabiilsus"

Projektijuht: Karin Kauer
Kestus: 01.01.2018-31.12.2021
Rahastusprpgramm: Personaalne uurimistoetuse stardiprojekt
Annotatsioon: Mulla orgaaniline süsinik on olulise tähtsusega globaalses süsiniku (C) ringluses ja muld on oluline süsiniku talletaja. Samal ajal toimib muld ka atmosfääri mineva CO2 allikana. Mullas oleva orgaanilise C akumuleerumine mulda ja lagunemine sõltub mitmetest teguritest: ilmastikust, maakasutusest, erinevatest harimisvõtetest jne. Süsinikuringe mullas on siiani lõpuni ebaselge. Selleks, et paremini aru saada mehhanismidest ja faktoritest, mis mõjutavad mulla orgaanilise aine (süsiniku) ringlust ja püsivust mullas, on vaja mulla orgaanilise aine koostise detailsemat uurimist. Teades protsesside, mis kontrollivad C stabilieerumist ja mineraliseerumist mullas on olulise tähtsusega kliimamuutuste mõju ennustamiseks ja võimaldab välja arendada võimalikud strateegiad, et suurendada C talletumist mulda.