Piirkondliku ringbiomajanduse teekaardi koostamise piloteerimine valitud Eesti piirkondades

Projekt: Piirkondliku ringbiomajanduse teekaardi koostamise piloteerimine valitud Eesti piirkondades

Projekti kestvus: 23.10.2023−31.12.2024

Läbi viija: Eesti Maaülikool

Projekti rahastaja: Regionaal- ja Põllumajandusministeerium

Projekti üldeesmärk: piirkondlike ringbiomajanduse teekaartide koostamise piloteerimine Kesk-Eestis ja Lääne-Eestis vastavalt ringbiomajanduse piirkondlike teekaartide koostamise metoodilisele raamistikule.

Taust

2023. a valmis Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi koordineerimisel koostöös Kliimaministeeriumi, teadlaste, ettevõtjate ja avaliku sektoriga ning EMÜ kaasabil Eesti ringbiomajanduse teekaart, kus määratleti Eesti ringbiomajanduse arengu peamised tegevussuunad, arenguks vajalikud tegevused lühi- (2023‒2027) ja pikas perspektiivis (kuni aastani 2035). Üle-eestiline teekaart on aluseks Eesti piirkondlike teekaartide välja töötamiseks. Piirkondlike teekaartide eesmärgiks on kohalike sidus- ja huvirühmade huvi alusel määratleda kohalikest bioressurssidest, vajadustest ja võimalustest tulenevalt prioriteetsed suunad ja tegevused, mis oleks aluseks piirkondliku biomajanduse  lisandväärtuse kasvule, uuteks algatusteks ja koostööks ning kohalike bioressursside kestlikumale kasutusele.

Käesoleva projekti käigus piloteeritakse teekaardi loomist kahes Eesti piirkonnas. Metoodiliseks aluseks on Tallinna Ülikooli poolt välja pakutud metoodiline raamistik.  

Projekti tegevused

  • Piirkondliku juhtrühma moodustamine
  • Piirkondlike huvi- ja sidusrühmade määratlus ning kaasamine
  • Piirkondade ringbiomajanduse ressursside ja osapoolte analüüs
  • Põllumajandus-, metsandus-, kalandus- ja muu bioressurside väärtusahelate analüüs
  • Ringbiomajanduse piirkondlike võimaluste ja takistuste kaardistamine
  • Piirkondlike teekaartide eesmärkide ja tegevussuundade seadmine
  • Tegevusmeetmete, mõõdikute ja teekaardi rakendamistegevuste välja töötamine
  • Piirkondlike teekaartide tutvustus

Projekti juht: professor Rando Värnik rando.varnik@emu.ee

Kontakt: analüütik Kersti Aro kersti.aro@emu.ee