Kääritusjäägi (digestaadi) ohutus, sobivus mullaparandaja või väetisena kasutamiseks ja kääritusjäägi kasutamise majanduslik tasuvus. Uuringu lõpparuanne

Projektis osalesid: Rando Värnik, Mait Kriipsalu, Allan Kaasik, Kaja Orupõld, Henn Raave ja Kersti Aro.

Projekti lõpparuanne on leitav siin. 

 

Tulemusmõõdikute süsteemi rakendamine teadlikuma otsustusprotsessi  juurutamiseks ning tootmise efektiivsuse tõstmiseks piimatootmisettevõtetes

Projekti eesmärgiks on tõsta piimatootmisettevõtete teadlikkust oma tootmisprotsessi efektiivsusest tootmisprotsessis tekkiva info ja majandustulemuste analüüsi. Selleks kogume igakuiselt andmeid ca 20 piimatootmisettevõttest, arvutame nende põhjal ühtse metoodika alusel asjakohased mõõdikud ning anname ettevõtetele võimaluse oma tulemusi mõõdikute abil teistega võrrelda. Lisaks ettevõtete poolt kogutavatele andmetele kasutame ka Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS kogutavaid andmeid.

PIIMA OMAHINNA KALKULEERIMISE ÜHTNE METOODIKA

Projekti teadusjuht: professor Rando Värnik, Dr (Econ), e-post: rando.varnik@emu.ee, tel: +372 527 4808

 

Projekt „Bioressursside kõrgema väärindamise huvi  tõstmine ja ressursside uuring“ Kagu-Eesti bioressursside uuringu aruanne.

Uuring on leitav siit

Uuringu eesmärk oli koondada ja süstematiseerida Võru, Valga ja Põlva maakonna (Kagu-Eesti) bioressursside info ja tuua välja soovitused kõrvalsaaduste ja biolagunevate jäätmete väärindamise jaamade asukohtadele/paiknemisele, suurusele, põhitoodangule ja üldisele tehnoloogiale. Uuringu sihtrühmaks olid Kagu-Eesti põllumajandusettevõtted (taime- ja loomakasvatajad), toiduainete tootjad (EMTAK 2018 jagu C10) ja joogitootjad (C11) ning ettevõtjad ja maakasutajad, kes on huvitatud olemasolevate bioressursside väärindamisest. Lisaks kirjeldati Kagu-Eesti reoveepuhastite bioressursside andmeid.

 

Projekti rahastati Kagu-Eesti programmist. Uuringut koostas Eesti Maaülikooli ekspertide töörühm: Rando Värnik (projektijuht), Mait Kriipsalu, Allan Kaasik, Kaja Orupõld, Jüri Lillemets ja Kersti Aro.

Täiendav informatsioon: Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi maamajanduse ökonoomika õppetool Reg nr 74001086 Fr. R. Kreutzwaldi 1a, Tartu 51006 Tel: +372 731 3014 E-post: rando.varnik@emu.ee http://www.emu.e

Kontaktisik: Kersti Aro; Kersti.aro@emu.ee

 

Koostöö edendamine bioressursside jätkusuutlikuks ja ringmajandavaks kasutamiseks põllumajanduses, metsanduses ja vesiviljeluses

Projekti akronüüm: CIRCLE

Projekti kestvus: 01.10.2021 – 30.04.2024

Koordinaator: Balti uuringute keskus, BSC (Läti)

Partnerid: Põllumajandusressursside ja -ökonoomika instituut, AREI (Läti); Vilniuse ülikool (Leedu); Eesti Maaülikool, EMÜ maamajanduse ökonoomika - ja maaehituse ja veemajanduse õppetoolid (Eesti); Maaelu- ja regionaaluuringute instituut, RURALIS (Norra)

Projekti rahastus: Balti teaduskoostööprogramm, Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetused, projekti nr EEZ/BPP/VIAA/2021/9 (https://eeagrants.org/)

Projekti koduleht: https://circle-eea.eu/

 

Eesmärk: Projekti eesmärk on arendada erialade vahelist sidusust ringmajanduse arendamiseks Balti- ja Põhjamaades, integreerides teadmisi sotsioloogiast, majandusest, filosoofiast, politoloogiast ja keskkonnateadustest. Projekt keskendub põllumajanduse, metsanduse ja vesiviljeluse esmatootmise käigus tekkivate kõrvalsaaduste (bioressursside) sektoriülesele kasutamisele. Uuritakse ringmajanduspraktikate laialdasemat kasutamist ning sotsiaalset ja ärilist koostööd soodustavaid ja takistavaid tegureid.

 

Oodatav tulemus: Projekti CIRCLE käigus kogutakse olemasolevaid ning luuakse uusi teadmisi põllumajanduses, metsanduses ja vesiviljeluses ning nende sektorite vaheliste teaduspõhiste uuenduslike ringmajanduslike ärimudelite, koostöökokkulepete ja poliitikate kohta, mille rakendamine aitab soodustada bioressursside säästlikku kasutamist. Projekt annab ülevaate kasutatavatest bioressurssidest ning teguritest, mis nende kasutuselevõttu ning sektorisisest ja -vahelist ringlust võimaldavad ja takistavad. Töötatakse välja kriteeriumid ringmajanduse ärimudelite sotsiaalmajandusliku ja keskkonnaalase jätkusuutlikkuse hindamiseks. Põllumajanduses, metsanduses ja vesiviljeluses ringbiomajandusele ülemineku hõlbustamiseks arendatakse välja kava, mis põhineb jätkusuutlikel ja eetilistel ringmajanduse ärimudelitel, valdkondade vahelistel seostel ning neid toetavatel valitsemis- ja koostöökorraldusel. Projekti tulemused avaldavad laiemat

sotsiaalset mõju, sealhulgas panustavad poliitika kujundamisse ja ettevõtluse arendamisse, kasutades mitmesuguseid praktikale ja poliitikale orienteeritud väljundeid, mis edendavad bioressursside kasutamisel sektorisiseseid ja -vahelisi ringlahendusi. Projekt CIRCLE tugevdab osalevate organisatsioonide teadussuutlikkust ning arendab ringmajandust käsitlevat uurimistööd ja teadmussiiret Balti- ja Põhjamaades.

 

Projekti teadusjuhid: professor Rando Värnik, Dr (Econ); professor Mait Kriipsalu, PhD

Kontaktisik: Kristina Hiir, kristina.hiir@emu.ee

Eraldatud toetuse summa: 984 224€

 

BalticBiomass4Value

Projekt BalticBiomass4Value – „Bioloogilistel ressurssidel põhinevate väärtusahelate potentsiaali kasutamine“

Projekti eesmärgiks on suurendada Läänemere piirkonna avaliku ja erasektori osaliste suutlikkust toota bioenergiat keskkonna­säästlikumalt ja konkurentsivõimelisemalt, kasutades energiatootmiseks uusi biomassi allikaid (sh bioloogilised jäätmed), samuti kasutada bioenergia tootmise kõrval võimalusi suure väärtusega biotoodete arendamiseks.

Projekti partnerid:

Projekti rahastatakse Interreg Baltic Sea Region programmist. Projektis osaleb 17 organisatsiooni kaheksast Läänemere äärsest riigist. 2021. aasta juunini kestva projekti Eesti poolsed partnerid on Eesti Maaülikool, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ja Maa­elu­minis­tee­rium. Lisainfot partnerite kohta leiad siit.

Projekti tegevused:

Pro­jekti käigus kaardistatakse erinevatest allikatest pärit biomass (põllumajan­dus, toidu- ja söödatööstus, metsandus, puidutööstus, olmejäätmed, reovee­setted, kalandus, vetikad), selle logistika, erinevad biomassi väärindamise tehnoloogiad ja väärtusahelad, et teha kindlaks bioenergia tootmise parimad tavad ja potentsiaal biomassi tõhusama ning säästvama kasutuselevõtu kohta Läänemere piirkonnas. Projekt keskendub küll eelkõige bioenergiale, kuid ühtlasi uuritakse ka biomassi kasutamise teisi võimalusi biotoodete arenda­miseks (toit, sööt, väetised, kemikaalid, kosmeetika ja muud kasutusalad). Läänemere piirkonna riikide koostöö aluseks on sarnased bioloogilised ressursid, samas kui nende väärindamiseks kasutatakse erinevaid tehno­loogiaid ja ärimudeleid.

Projekti eelarve:

Projekti eelarve kokku on 2,79 miljonit eurot, sealhulgas Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERDF) toetus 1,86 eurot, Norra riigi toetus 0,19 miljonit eurot ning Euroopa naabruspoliitika rahastusvahendi (ENI) toetus 0,09 miljonit eurot. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja eelarve kokku on 111 620 eurot.

Projekti kodulehekülg:

Lisainfot projekti kohta leiad siit: https://balticbiomass4value.eu/

Lisainfo ja kontakt:

Roomet Sõrmus 
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda 
tel 600 9349 
e-post: roomet.sormus@epkk.ee

 

E-ruralnet

E-ruralnet on Euroopa võrgustiku projekt, mida rahastatakse osaliselt Euroopa Komisjoni poolt Elukestva Õppe programmi IKT – alaste ristprogrammide raames. Projektis käsitletakse e-õpet kui elukestva õppe võimaluste parandamise vahendit maapiirkondades, rõhuasetusega VKE-del, mikroettevõtetel, üksikettevõtjatel ja tööotsijatel. Euroopa e-turu varasem uuring (www.euracademy-observatory.org) tuvastas olulisi puudujääke, mis ei võimaldanud maapiirkondade tööjõulistel elanikel kasutada arvutipõhist õpet, enamasti kas infrastruktuuri mahajäämuse või madal motivatsiooni tõttu. Sellele kogemusele tuginedes seab E-ruralnet eesmärgiks tegeleda e-õppe nõudluse ja pakkumise uurimisega maapiirkondades, hõlmates üksteist Euroopa riiki, nii uusi kui ka vanu liikmesriike. Samuti ühendatakse innovatiivsed lahendused ja uute meediavahendite poolt pakutavad õppevõimalused elukestva arvutipõhise õppe laiendamise ja tugevdamise eesmärgiga maapiirkondades.

Projekti koduleht: www.e-ruralnet.eu ja http://www.prismanet.gr/eruralnet/ee/project_background.php (eestikeelne).

Projekti infovoldikuga saate tutvuda SIIT või allpool asuvale pildile vajutades!