Hüdrobioloogilised kogud põhinevad peamiselt Eesti järvedest, jõgedest ja rannikumerest kogutud materjalil. 2005-2008 rahastas neid riiklik programm "Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud". 2009. a. jaanuari seisuga hõlmasid nad järgmisi osi:

  • Veetaimede herbaarium (ca 4000 säilikut)
  • Planktoni märgkogu (> 12 000 säilikut, neist umbes 200 pärinevad ajast enne Teist Maailmasõda)
  • Ränivetikate püsipreparaadid (> 600)
  • Zoobentose kogu (> 8500 säilikut: sh. märgkogu, kuivkogu ja püsipreparaadid, muuhulgas 27 väheharjasussiliigi tüüpeksemplari)
  • Kalade kogu (> 900 säiliku - otoliidid, püsipreparaadid)
  • Vee-elustiku fotokogu (>1500)
  • Veekogude fotokogu (>3000)

Kogud asuvad Eesti Maaülikooli ruumides: Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Limnoloogiakeskuses ning Tartus (Riia mnt. 181). Limnoloogiakeskuses asuvad järvede planktoni, järvede veetaimede, magevete suurselgrootute (sh. eraldi limuste ning väheharjasusside) ja kalade kogud, suurselgrootute ja veekogude fotode kogud. Tartus asuvad jõgede ja mere fütoplanktoni, ränivetikate, jõgede ja mere suurtaimede ning mere suurselgrootute kogud. Nende täiendamine, hooldamine ja arvelevõtmine toimub pidevalt. Suurem osa kogudest on nüüdseks digitaalselt katalogiseeritud.
Hüdrobioloogilised kogud on seotud ka Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi limnoloogiakeskuse kahe 2008. a. alanud teadusteemaga:
1) SF0170011s08 "Kas kliimamuutus muudab valgala- ja järvesiseste protsesside osakaalu madala järve süsinikubilansis?" ja 2) SF0170006s08 " Looduslike ja inimtekkeliste survetegurite toime suurjärvede ökosüsteemile"; samuti jooksvate seire- ja ekspertiisprojektidega. Kogude materjali kasutatakse ning ühtlasi täienevad kogud ise tööde täitmise käigus. Nad on ka aluseks üliõpilaste ja õpilaste harimisel ning Võrtsjärve õppekeskuse järvemuuseumi ekspositsioonide allikaks.
 

Henn Timm,

limnoloogiakeskuse vanemteadur

 

Kogud limnoloogiakeskuses

Füto- ja zooplanktoni proovid (väikejärved)
Limuste kojad
Oligochaeta proovid
Oligochaeta tüüpeksemplarid
Suurselgrootud (liigid ja fotode kataloog)
Suurselgrootute proovid (siseveed)
Suurtaimed (väikejärved)
Veekogude fotod (kataloog)

Kogud Tartus

Fütoplanktoni proovid (jõed ja meri)
Ränivetikate preparaadid (jõed ja meri)
Ränivetikate proovid (jõed ja meri)
Suurselgrootute proovid (meri)
Suurtaimed (jõed ja meri)