Projektist

Projekti nimi: Maakogukondade arendamise magistriõppe ühisõppekava – RuralCOM

Projekti kestus: 01.09.2020-31.08.2023

Taotleja organisatsiooni riiklik esindus: Sihtasutus EE01 Archimedes

Keel: inglise keel

Projekti partnerid: Eesti, Läti, Leedu, Soome ja Rumeenia ülikoolid

RuralCOM projekt on algatatud ja ellu viidud viie ülikooli poolt: Eesti Maaülikool (EMÜ), Läti Maaülikool (LBTU), Vytautas Magnus Ülikool Leedus (VMU), Helsingi Ülikooli Ruralia Instituut (UH) ja Bukaresti Majandusteaduste Ülikool (ASE), kes töötasid üheskoos välja magistriõppekava, mis on suunatud maapiirkondade arendamisele ja mille sihtrühmaks on erinevad kogukonnad. Projektil on kolm peamist väljundit, millest esimest, ühist magistriõppekava viivad ellu kolm Baltikumi partnerülikooli. Soome ja Rumeenia partnerid on kaasategevad peamiselt kahe teise väljundi, e-õppe ja täiskasvanuõppe ehk valdkonnas tegutsejale mõeldud praktiliste kursuste väljatöötamises. Täpsemalt juhtis UH Maakogukonna Arengu Sotsiaalse Ettevõtluse MOOCi (Massive Open Online Course) väljatöötamist ja ASE täiskasvanuõppe kursuste väljundit. Peale selle on nad olulisteks partneriteks edasiseks võrgustiku loomiseks, loenguteks, õppejõudude vahetuseks või mobiilsuseks ja koostööks üliõpilaste magistriõpingute jooksul.

RuralCOM projekti eesmärk oli ühiste arendustegevuste käigus töötada välja kompleksne õppeprogramm maapiirkondadele, edendades koostööd, vastastikust õppimist ja kogemuste vahetamist nii Euroopa kui ka lokaalsemal tasandil.

Maakogukondade arendamine hõlmab mitmesuguseid lähenemisviise ja tegevusi, mille eesmärk on parandada maapiirkondades elavate inimeste heaolu ja toimetulekut, keskendudes maaelu sotsiaalsele poolele, turismile, kohalikule majandusele ja keskkonna jätkusuutlikkusele. Projekti raames loodud õppeprogramm erineb suurel määral varasematest sarnastest programmidest, sest keskendub konkreetsetele ning aktuaalsetele maakogukondade ja sealsete inimeste väljakutsetele ja probleemidele, sealhulgas ka sotsioloogilistele aspektidele (mitte ainult taristule ja majandusele). Teadaolevalt ei ole hetkel taolist terviklikku ja integreeritud õppeprogrammi. Seega toetab kompleksne õppeprogramm maakogukondades väljakutsete lahendamist, kohalike võimaluste ja ressursside paremat ärakasutamist, ettevõtlust ja tegevuste elluviimisel kestlikku mõtteviisi.

RuralCOM projekti konsortsium töötas koostöös erinevate organisatsioonide ja õppematerjali testimisse kaasatud sihtrühmade esindajatega (Lahemaa Turismiühing, kohalike arendusorganisatsioonide nagu LEADER grupid esindajad, külakogukondade esindajad Lahemaa rahvuspargist ja mujalt, giidid, ettevõtjad, külavanemad jt) läbi uue põimõppeprogrammi ja rakendab seda läbi innovatiivse lähenemisviisi, mis edendab õppijate loovust, ettevõtlikku mõtlemist ja uusi oskusi.

Projekti eesmärgid saavutati läbi kolme projekti peaeesmärgi täitmise, millest esimene on uus maakogukonna arendamise magistritaseme ühisõppekava (E1), teine kõigile soovijatele avatud e-õppe ja MOOC kursus (E2), ning kolmas jätku- ja täiskasvanuõppe kursused koos õppematerjalidega maaelu/kogukonna sidusrühmadele (E3).

Õppematerjali koosloome ja testimine

Kõigi kolme projekti eesmärgi (E1-3) loomisel kasutati maaelu arendamisega seotud sidusrühmade abi, et õppeprogramm saaks võimalikult kvaliteetne ja asjakohane. Näiteks testiti erinevaid E3 õppemooduleid- ja teemasid EMU Avatud Ülikooli korraldatud loodusgiidi kursusel, mille läbis kolmel erineval toimumiskorral üle saja inimese (erineva tasemega loodusgiidid, ettevõtjad jm maaelu arendamisega seotud isikud). Peale kursuse toimumist, küsiti osalejatelt tagasisidet, mida kasutati loodavate kursuste paremaks ülesehituseks ja kvaliteetse sisu loomiseks. Samasugust kaasamist õppematerjalide asjakohasusse ja käsitletavate teemade vajalikkusese kasutati ka teiste projektiväljundite (E1ja 2) puhul, kus õppematerjale testisid nii tudengid kui ka erinevatel kaasamisüritustel osalejad.

Projekti peamised tulemused:

1) E1: Väljatöötatud maakogukondade arendamise uut magistriõppekava rakendatakse Balti riikides (EMÜ, LBTU, VMU). Soome (UH) ja Rumeenia (ASE) osalesid õppekava väljatöötamises ja kasutavad igapäevaselt E2 ja E3 õppemooduleid.

2) E2: E-õppe ja MOOC kursus – e-õppe sisu töötati välja 25 EAP ulatuses, kus digimaterjalid (õppevideod, veebipõhised harjutused, testid jne) toetavad silmast silma õppimist. MOOC kursus on välja töötatud teemal „Sotsiaalne ettevõtlus maaelu arendamiseks“ (ingl k, 5 ainepunkti).

3) E3: jätku- ja täiskasvanuõppe kursused maaelu arendamisega seotud sidusrühmadele. Loodi 10 kursust, mis põhinevad E1 ja E2 materjalidel ja on kohandatud lühikesteks intensiivkursusteks (8-16h). Iga projektipartner töötas välja kaks kursust (kokku 10). Kõik kursused on saadaval inglise keeles ja vastavalt vajadusele tõlgitakse need eesti, läti, leedu, soome ja rumeenia keelde, et võimaldada kohalikku keskkonda sobivat koolitust.

Huvilistel on võimalus võtta osa MOOC kursusest, mille info on saadaval siin samas lehel inglise keelse variandi juures. MOOC kursus avatakse taas kevadsemestril, perioodil jaanuar-mai 2024.

Lisainfo MOOC kursuste kohta: Aapo Jumppanen, aapo.jumppanen@helsinki.fi

Lisainfo RuralCom õppeprogrammi kohta: Tarmo Pilving, tarmo.pilving@emu.ee

 

   

 

Fotod: Visit Lahemaa