Aianduse õppetooli käimasolevad projektid


Innovatsiooniklaster aianduse valdkonnas: Aiakultuuride kasvatustehnoloogiate täiustamine. Innovaatiliste tootmisehnoloogiate arendamine aiandussektorile

Rahastus MAK 2014-2020 meetme 16.1 Innovatsooniklaster toetusmeetme Aiandusklaster tegevuskava rakendamine. Koostöö projekt “Aiakultuuride kasvatustehnoloogiate täiustamine. Innovaatiliste tootmisehnoloogiate arendamine aiandussektorile” (PRIA viitenumber 616116780011).

Tegevuskava üldiseks eesmärgiks on efektiivistada aianduslikku tootmist teadmistepõhiselt nõnda, et samaaegselt suureneks saagikuse stabiilsus ja paraneks saagi kvaliteet ning väheneks surve ümbritsevale keskkonnale. Efektiivsema tootmise läbi suurendatakse puu- ja köögiviljadega isevarustatuse taset ja tootjate ekspordivõimekust, mis on Eesti aiandussektori arengukava 2015-2020 eesmärkideks. Tegevuskava alateemade eesmärgid keskendavad uute innovatiivsete lahenduste otsimisele valdkonnapõhiselt: ilutaimede ja Eestis  vähe levinud marjakultuuride (viinamari) puhul selgitatakse välja kohalikesse oludesse sobivad innovaatilised kasvatustehnoloogiad, aedmaasikate tootmises tagatakse kodumaise maasika kättesaadavus tarbijale maist septembrini, küüslaugukasvatuses keskendutakse taimede talvitumisprobleemide lahendamisele. Üheks läbivaks eesmärgiks on välja töötada aiandussektori erinevate tootjate poolt nõutud leheanalüüside teostamise ekspressmeetod, mis võimaldaks väetada taimi vastavalt vajadusele. Puu- ja köögiviljasektori toodangu väärindamiseks täiustatakse kohaliku päritoluga aiasaaduste külmkuivatuse tehnoloogiaid (vt joonis).

 

 

 

 

Mustikasortide aretus
EV Põllumajandusministeerium 2009...2019.

Vastutav täitja: prof. Kadri Karp

Eestis on soovitatud sortide nimekirjas ainult 4 mustikasorti ja seega on tootjatel valik väga väike. Soovitatud sorte pole aga freesturbaväljadel kasvatamiseks. Pikendamaks marjade korjeperioodi ja seega ka realiseerimisaega, on vajalik leida lisaks veel erineva valmimisajaga sorte. Praegu on puudu augusti lõpus ja septembris valmivatest sortidest. Kuna tarbijate eelistused mustikate puhul on seotud seni propageeritud tervislikkusega, siis on väga oluline ka toodangule lisaväärtuse andmine saagi kvaliteedi näol. Seni on marjade biokeemiline koostis aastati olnud väga erinev, kuid vajalik on leida stabiilselt kõrge fenoolide sisaldusega kloone. Mustikakasvatus on käesoleval ajal levinud mineraalmullal, kuid suuremad istandikud on rajatud ka freesturbaväljadele. Seetõttu on katsetööde läbiviimiseks valitud mitu kohta erinevate muldadega.

Teadmussiirde pikaajaline programm aianduse tegevusvaldkonnas

19.09.2016−18.09.2021  Vastutav täitja: Kadri Karp

Projektis osalevad Eesti Maaülikool, Eesti Taimekasvatuse Instituut, Räpina Aianduskool ja Eesti Aiandusliit. Aianduse tegevusvaldkonna teadmussiirde pikaajalise programmi eesmärgiks on tootjatele tutvustada olemasolevaid ja uusi tehnoloogiaid ning innovaatilisi lahendusi (agrotehnika, sordid, aedade rajamine, niisutus, koristamine, säilitamine jne) aianduskultuuride viljelemisel avamaal ja kasvuhoones,  lisandväärtuse loomise ja tootearenduse võimalusi ning müügiedendust ja finantsmajandust järgmistes valdkondades (valdkond hõlmab ka paljundusmaterjali tootmist).

Täpsemalt saab tegevuste kohta infot www.pikk.ee  lehelt