Loodusturismi eriala praktika

Aine info EMÜ õppeinfosüsteemis: PK.0162 Loodusturismi eriala praktika

 

Loodusturismi eriala magistriõppe üliõpilased peavad õppe käigus sooritama 5 nädala e. 128 tunni mahuga erialapraktika. Erialapraktika peamiseks eesmärgiks on teoreetiliste teadmiste kinnistamine ja arendamine läbi töökogemuse. Praktika käigus omandab üliõpilane nii praktilise töö kui ka tööde organiseerimise kogemusi valitud erialal

Praktika kestuseks on kolm nädalat, mis võib toimuda vaheaegadega.

Praktikale suunatakse üliõpilased instituudi (EMÜ PKI), asutuse ja praktikandi vahel sõlmitud kolmepoolse erialapraktika lepingu alusel (leping)

Igale üliõpilasele määratakse nii ülikoolipoolne kui ka asutusepoolne juhendaja. Ülikoolipoolseks juhendajaks on eeldatavalt magistritöö juhendaja. Praktikabaasis saab kohapealseks juhendajaks olla vaid erialase ettevalmistusega isik.

Praktika ajal peab üliõpilane regulaarselt täitma päevikut (kõik vajalikud dokumendid on saadaval ÕIS-is aine õppematerjalide all). Sissekandeid päevikusse tuleb teha iga praktikal viibitud päeva kohta eraldi.

Praktika edukalt läbinud üliõpilane:

  • Omab süvendatud praktilise töö kogemusi mõnes loodusturismi kitsamas valdkonnas ja oskab neid kogemusi kriitiliselt analüüsida;
  • Omab andmekogumisoskusi loodusturismi monitooringuks;
  • Mõistab õpitud teoreetiliste teadmiste vajalikkust igapäevases praktilises töös ja oskab seda selgitada;
  • Omab ülevaadet praktika sooritamise kohaks olnud asutuse või ettevõte (või selle allüksuse) erialasest rollist ühiskonnas;
  • On täiendanud oma iseseisva töö oskusi.
  • On kinnistanud analüüsimisoskust;
  • On arendanud suhtlemis- ning organiseerimisoskust.

Üldjuhul eeldatakse, et üliõpilane leiab praktikakoha enda initsiatiivil pidades nõu oma juhendajaga. Ülikoolipoolseks kontaktisikuks on EMÜ PKI Elurikkuse ja loodusturismi õppetooli nooremteadur Ly Härm (ly.harm@emu.ee, tel 58416599, kabinet D-211), kes annab ka vajadusel nõu. Üliõpilane peab kooskõlastama praktika koha ja erialalepingu ülikoolipoolse kontaktisikuga hiljemalt esimese õppeaasta kevadsemestril üks kuu enne praktika algust.

Erialapraktika peab toimuma riigiasutuses, omavalitsusüksuses või ettevõtteregistris registreeritud firmas erialase kõrgharidusega töötaja või kogenud praktiku järelvalvel ja juhendamisel.

Praktikakohaks võiks olla üks alljärgnevaist:
a) turismiarenduse organisatsioon;
b) loodusturismi ettevõtte
c) keskkonnakaitse, planeerimise ja/ või konsultatsioonifirma;
d) riiklik või kohaliku omavalitsuse keskkonna-, arendus- ja planeerimisosakond;
e) keskkonnaamet;
f) keskkonnahariduskeskused;
g) keskkonnaministeerium ja selle allasutused või mõne teise ministeeriumi keskkonnakaitse osakond;


Praktika läbimise järel tuleb esitada erialapraktika kontaktisikule järgmised dokumendid:

  • Täidetud praktika päevik
  • Juhendaja iseloomustus üliõpilase kohta ja/või tagasiside ankeet juhendajalt (vt leping lisa 2)

 

Praktika sooritamiseks esitab magistriõppe üliõpilane praktika aruande, mis tuleb esitada hiljemalt 1 nädal enne I õppeaasta kevadsemestri lõppu. 

 

Ülikoolipoolse praktikajuhendaja kontaktid:
Ly Härm, EMÜ PKI Elurikkuse ja loodusturismi õppetooli nooremteadur
ly.harm@emu.ee, tel +372 5841 6599, Kreutzwaldi 5, D-211