2016

2016. aastal kaitstud tööd

Magister

 1. Signe Hunt; Turismi turunduse efektiivsuse hindamine Valgamaa näitel; juhendajad: Lea Sudakova; Mailiis Tampere 
 2. Katrin Kaljuste; Jaapani turismituru potentsiaal ning Eestit külastatavate Jaapani turistide profiil; juhendaja: Lea Sudakova
 3. Luize-Ingrid Klimova; Mitteformaalse keskkonnahariduse lõiming põhikooli riikliku õppekava loodusainete valdkonda; juhendaja: Lea Sudakova
 4. Kerli Lina; Loodusturismi pakkujate uuring ja teenuste süstematiseerimine Lõuna –Eesti näitel; juhendajad: Lea Sudakova; Ly Siilak
 5. Ere Raudsepp; Ratsutamise mõju metsastunud luidete taimestikule; juhendaja: Tiiu Kull
 6. Mario Traks; Metsise (Tetrao urogallus) pesitsusedukus ja rüüstemäär – katsed tehispesadega; juhendaja: Karli  Ligi
 7. Katrin Trumm; Maamajutusettevõtetega rahulolu sõltuvus suhtlemiskvaliteedist broneerimissüsteemi tagasiside alusel; juhendaja: Lea Sudakova
 8. Merili Vipper; Kaitseväe harjutusväljade mõjust kohalikule kogukonnale ja looduslikule mitmekesisusele; juhendajad: Lea Sudakova; Tiiu Kull

Bakalaureus

 1. Kaspar Dobrus; Sauna osatähtsus ning roll kaasaegse Eesti turismiteenuses; juhendaja: Pille Tomson 
 2. Egle Erm; Voolutsütomeetria kasutatavus seeneeoste suurusparameetrite hindamiseks; juhendaja: Bellis Kullman
 3. Sander Erik; Ülduse ja jahimeeste suhtumine ulukitesse ja jahindusse; juhendaja: Tiit Randveer
 4. Maria-Heleen Hiie; Eesti siseveekogude loodusturismi potentsiaal ja pakkumine; juhendajad: Marika Kose; Tarmo Pilving
 5. Merilin Juhkam; Söögiseente tarbimisharjumused Eestis; juhendaja: Rein Drenkhan
 6. Margret Jürison; Eesti parmlaste (Tabanidae) liigiline koossesis ja nende iseloomustus; juhendajad: Olavi Kurina; Heli Kirik
 7. Kaisa Kamenik; Pargiturism Eesti mõisakoolide parkide näitel; juhendajad: Marica-Maris Paju; Tiiu Kull
 8. Kadi Kard; Elva kui aktiivse puhkuse sihtkoha kuvand Tartlastele; juhendaja: Marika Kose
 9. Kaia Koolmeister; Loodusturismi arenguvõimalustest Hiiumaal; juhendaja: Marika Kose
 10. Suzanne Kulbach; Jäätmekäitlus Eesti turismiettevõtetes; juhendaja: Malle Leht
 11. Doris Liivak; Loodusainete uurimusliku õppe haridusprogrammide tähtsus formaalhariduse täiendusena SA Teaduskeskus AHHAA näitel; juhendajad: Kaire Lanno; Kairi Möller
 12. Elis Liivaru; Looduskosmeetika Eestis viimase 100 aasta jooksul; juhendajad: Marika Kose; Malle Leht
 13. Tõnn Püttsepp; Inimene jäljendab hundiulgu – on see loodusele häiriv?; juhendajad: Tiit Randveer; Juhani Püttsepp
 14. Maris Toomse; Pool-looduslike koosluste väärtused ja hooldatus külastajate hinnangul; juhendaja: Kalev Sepp
 15. Tiia Trolla; eksam