Uudised

Taastuvenergia ja ökosüsteemi teenuste kaardid on nüüd kõigile kättesaadavad

IRENES kuumkohtade kaart maakonniti

Keskkonnaagentuur koostöös Eesti maaülikooliga töötas IRENES projekti raames välja taastuvenergia ja ökosüsteemi teenuste koos- ja vastastikmõjude hindamise metoodikal põhinevad kaardikihid, mida saab lihtsalt planeerimisprotsessis kasutada, et leida parimad kohad taastuvenergia energia arendamiseks Eestis.

„IRENES kaardid annavad planeerijatele väärtuslikku lisainfot - kaartidelt on selgelt näha näiteks tuuleenergia arendamise esmavaliku alad. Rohkelt erinevaid hüvesid juba pakkuvatel aladel e kuumkohtades võib tuuleenergia lisandumine olla liiast.“, sõnas Keskkonnaagentuuri projektijuht Indrek Laas

Kaartidel on kujutatud ökosüsteemi teenuste kuumkohtade levik Eestis ja seosed teiste valdkondadega (tuule kiirus, kaitse- ja rohealad). „IRENES kaardikihid põhinevad teadustulemustel, on mõõtkavas, ning neid saab lihtsalt kasutada koos teiste planeerimisel kasutatavate kaardikihtidega, et seeläbi planeeritavate objektide negatiivset mõju vähendada“, sõnas kaardikihtide looja, Eesti Maaülikooli ökosüsteemi teenuste teadur Miguel Pecina Villoslada.

Pikemas perspektiivis viib mitmekülgne taastuvenergia objektide planeerimine elukeskkonna paranemisele nii üksikisiku, looduse kui ka kogukonna tasemel ning annab panuse jätkusuutliku majanduse arenguks. „On väga oluline, et taastuvenergia objektide arendamisel tehakse otsuseid õigetel alustel ning tuginedes teaduslikule meetodile,“ lisas EMÜ taastuvenergia keskuse juhataja Elis Vollmer.

IRENES ökosüsteemi teenuste ja taastuvenergia kaardid on leitavad vastloodud Keskkonnaagentuuri kaardilugude platvormil: https://storymaps.arcgis.com/stories/2c2b3527e2134450b321e6e8a7100a14

Kaardimaterjal töötati välja IRENES projekti raames. IRENES projekt koondab kümme partnerit viiest euroopa riigist ning põhineb teadusasutuste ja avaliku sektori koostööl, et arendada välja metoodika ning efektiivsed meetodid, et tagada ökosüsteemi teenuste maksimaalne kaasatus taastuvenergia arendamisse, seda nii keskkonna- majanduslikus, sotsiaalsest kui ka valitsemise seisukohast lähtuvalt.

Rohkem infot projekti ja tegevuste kohta: Indrek Laas (Keskkonnaagentuur, indrek.laas@envir.ee) ja Elis Vollmer (Eesti Maaülikool, elis.vollmer@emu.ee)