Uudised

Kogumik ootab kaastöid keskkonnaseire alal

Tõnissoni maja (EMÜ Mahekeskus)

Eesti Maaülikooli Mahekeskus korraldab sügisel konverentsi „Põllumajandus ja keskkond“, kus tuleb esitlemisele ka eestikeelsete lühiartiklite kogumik "Põllumajandus ja keskkond". Kõigi teadlaste ja keskkonnaseire läbiviijate kaastööd sellesse kogumikku on oodatud.

Põllumajandus mõjutab oma tegevusega nii eluta kui elusat loodust ja maastikke.  Kutsume kogumikku kirjutama nii keskkonna kui ka erinevate põllumajanduse toetusmeetmete (ÜPT, KSM, Mahe) seiretega tegelevaid inimesi ning teadlasi, kes on uurinud põllumajandusliku tegevuse mõjul muutusi nii mullas, vees, elurikkuses kui maakasutuses, teatab maaülikooli Mahekeskus.

Tulemuste tutvustamine on tähtis põllumajandustootjatele, andes neile väärtuslikku infot keskkonnahoidlikumaks majandamiseks ja tagamaks kestlikku tootmist. 
Samuti on seniste uuringute tulemused kasulik sisend poliitikate kujundamiseks ning ametkondadele info edastamiseks.

Kogumikku jagatakse põllumajandustootjatele jt soovijatele erinevatel vastava teemalistel infopäevadel ja konverentsidel. Väljaande tiraaž on 500 eksemplari ja elektroonilisel kujul tehakse see kättesaadavaks erinevates teemakohtastes veebiportaalides. Kogumiku väljaandmist toetab Euroopa Liit.

Autoritel palutakse artiklid esitada hästi arusaadavas keeles, lõpetades järelduste ja soovitustega, mida on praktikas oluline silmas pidada. Maksimaalne artikli pikkus on kuus A4-formaadis lehekülge.

Kogumiku toimetaja on Eesti Maaülikooli vanemteadur Luule Metspalu, kõik artiklid eelretsenseerib toimetuse kolleegium. Kaastööd on oodatud hiljemalt 31. märtsiks 2021 Luule Metspalule aadressil: luule.metspalu@emu.ee.