Uudised

X Mullapäeva ettekanded ja aasta muld 2020 (Erodeeritud muld) infomaterjalid

5. detsembril Eesti Maaülikooli aulas toimunud X Mullapäeva esinejate ettekanded ja ettekannete videosalvestused on Mullapäeva kodulehe vahendusel kõigile järelvaadatavad. 

Eesti Mullateaduse Seltsi ja Eesti Maaülikooli koostöös on alates aastast 2014 läbi viidud aasta mulla valimist. Eesmärgiks on teadvustada laiemat avalikkust, et mullad on paiguti väga erinevad. Erinevad on nii omadused, kasutussobivus kui ka väljanägemine. X Mullapäeval kuulutati välja aasta muld 2020, milleks sedapuhku on Erodeeritud muld.

Erodeeritud mulla infovoldik

Erodeeritud mulla postkaart
 

Tüüpilised erodeeritud mullad tekivad künklike alade järsematel osadel intensiivse vihmasaju või lumesulamisvee mõjul. Tugev erosioon saab maaülikooli mullateaduse professor Alar Astoveri sõnul aset leida vaid taimkatteta või hõreda taimkattega mullal, mistõttu on muld levinud praegustel või endistel kallakulistel põllumaadel.

Eestis moodustavad erodeeritud mullad ainult 1,2% kogu maafondist, suurem on nende osakaal põllumajandusmaal (u 3,1%). Rohkesti leidub neid Lõuna-Eesti kõrgustikel, samuti Kagu-Eesti lavamaal, vähemal määral aga Sakala kõrgustiku ümbruses ja Pandivere kõrgustikul.

Erosiooniastme ja lähtekivimi karbonaatsuse alusel liigitatakse aasta mulda kolmeks: nõrgalt, keskmiselt ja tugevasti erodeeritud mullaks. Tugevasti ja keskmiselt erodeeritud mullad paiknevad reljeefi kõrgematel osadel ja on seetõttu sageli põuakartlikud.

Maastikus on nad kõrvuti reljeefi madalamatel osadel asuvate deluviaalmuldadega ning erodeerimata leostunud, leetjate, näivleetunud ja leetunud muldadega.

„Harides erodeeritud mullaga maad tuleks kallakulistel aladel rakendada mulda kaitsvaid maaviljelusviise, näiteks kasutada minimeeritud mullaharimist,“ kirjeldas Astover. Mullaharimistöid tuleks tema sõnul teha risti kallakuga, järsemaid kallakuid kasutada aga püsirohumaana või need hoopis metsastada. Tugeva erosiooniohuga metsas ei tohi lageraiet teha.

Mulla kiirenenud erosiooni all mõistetakse tänapäeval enamasti inimtegevusest (ebaõiglane mullaharimine, metsa lageraie ja liigkarjatamine) tingitud kiirenenud degradeerimisprotsessi, mis ületab oluliselt looduslikku taset. Erosiooni tagajärjel õheneb huumushorisont ja kujuneb erodeeritud horisont.

Lisainfo: 
Alar Astover, alar.astover@emu.ee