Uudised

Seminar otsib lahendusi kliimamuutustega kohanemisel

11. augustil 2015 toimub Tallinna Ülikooli konverentsikeskuses BioClim projekti lõpuseminar, milles räägitakse huvirühmadega läbi kliimamuutustega kohanemise võimalused looduskeskkonda ja biomajandust puudutavail teemadel. Arutlusele tuleb nii kohanemismeetmete sisu kui praktiline rakendusskeem (nt vastutavad osapooled, maksumus).

Vastavalt hiljutisele Keskkonnaagentuuri poolt koostatud kliimaprognoosile on Eestis lähiaastakümnetel oodata nii märgatavat aastakeskmist õhu- ja veekogude temperatuuri tõusu, muutusi sademete hulgas ja aastaajalises jaotuses kui ka äärmuslike ilmanähtuste (nt tormid, põuad) sagenemist. Mõned neist trendidest on selgelt tajutavad juba praegu, ometi on kliimamuutused ja eriti nendega kohanemine on Eestis suhteliselt uus teema. Kuidas mõjutavad muutuv temperatuur, sademete hulk, jm kliimategurid näiteks metsaökosüsteeme ja nendega seonduvat elurikkust? Kas ja kuidas peaksime sellest tulenevalt üle vaatama metsamajanduse praktikad ning kaitse- ja hoiualade eesmärgid ja tegevuskavad? Milline on Eesti põllumajanduse tulevik prognoositavate kliimamuutuste kontekstis ja kuidas mõjutavad need põllumajandusettevõtjate toimetulekut? Mida tuleks teha riiklikul ja piirkondlikul tasandil, et õigesti reageerida uute võimalike taimekahjustajate või loomataudide puhul? Mida saavad kliimariskidega toimetulekuks ära teha riik ja mida põllumajandusettevõtjad? Kuidas kohanemismeetmeid rahastada?

Praeguseks on projektis analüüsitud kohanemise hetkeolukorda Eestis ning eeldefineeritud kliimastsenaariumide alusel muutuste mõju eri valdkondadele, nt metsa- ja põllumajandus, turba kaevandamine ja turismikorraldus. Mõjude analüüsi alusel on teadlased välja töötanud ettepanekud valdkondlikeks kohanemismeetmeteks, s.t võimalused, kuidas negatiivseid kliimamõjusid minimeerida ja positiivseid paremini ära kasutada.

Kohtumisel tutvustavad teadlased ning eksperdid Eesti Maaülikoolist, Tartu Ülikoolist, Säästva Eesti Instituudist ja Eestimaa Looduse Fondist ettepanekuid kohanemismeetmeteks (kohanemise rakendusplaan). Ettepanekud arutatakse läbi valdkonna praktikute ja teiste huvilistega, et strateegia visand saaks rakendatav ning kõigile osapooltele vastuvõetav.

Projekt BioClim on osa Keskkonnaministeeriumi algatatud protsessist, mille tulemusel valmib "Kliimamuutuste mõjuga kohanemise arengukava aastani 2030". Käesoleva uuringu tulemusi arvestatakse riikliku arengukava koostamisel, mis plaanikohaselt valmib 2016. aasta suvel. Arengukava koostamise eesmärgiks on tagada Eesti riigi valmisolek ja võimekus kliimamuutuste mõjudega kohanemiseks. See tähendab, et ühiskond laiemalt oleks kliimamuutustest teadlik, suudaks muutustega kaasnevaid riske õigesti hinnata ja nendele asjakohaselt reageerida.

Seminari päevakava

Seminari ettekanded:

Lisainfo:
http://www.klab.ee/kohanemine/ ja http://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/kliima/kliimamuutustega-kohanemise-arengukava
Monika Suškevičs, smonika@emu.ee
Telefon: 7313773 / 53955911