Uudised

Veekonverents Maaülikooli Limnoloogiakeskuses 28. aprillil 2015

Eesti Maaülikool ja Keskkonnaministeerium korraldavad 28. aprillil 2015 Võrtsjärve Limnoloogiakeskuse järvemuuseumis konverentsi „Eesti veeteaduse horisondid“. Veepäev toimub Euroopa teaduse ühisprogrammeerimise algatuse (JPI) Vesi raames. Eesmärgiks on kokku tuua Eesti veeteadlased ning arutada, millised on uued suunad veeteaduses ning kuidas saaksid Eesti teadlased JPI Vee ja Horisont 2020 teadusprogrammide täitmises kaasa lüüa. 19 noort rahvusvahelise tasemega veeteadlast Eesti Maaülikoolist, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudist, Tallinna Ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist ja Tartu Ülikoolist annavad ülevaate Eestis tehtava veeteaduse läbimurdelistest uuringutest, mis võiksid olla konkurentsivõimelised Euroopa teadust rahastavates programmides. Käsitletav lai teemadering hõlmab mere ja sisevete uuringute füüsikalisi, keemilisi, bioloogilisi ja rakenduslikke aspekte ning modelleerimist. Lisatud kava

Kava

10.00 – 11.00  transport Tartust Limnoloogiakeskusesse (Transpordile registreerujad! Buss veepäevale väljub Vanemuise alumisest parklast kell 10.00. Bussi nr on 171 TKP, bussijuhi telefon 5022397. Transpordi info: Tiina Nõges, tel. 5297148)

11.00-11.30  registreerumine, hommikukohv

11.30 – 11.45 Elve Lode, TLÜ JPI Water arengust: vaadatuna Euroopast ja Eestist.

11.45 – 12.00 Elve Lode, TLÜ Ülevaade JPI Water strateegilisest teadusprogrammist SRIA 1.0.

12.00 – 12.15 Kalle Olli, TÜ Fütoplanktoni liigirikkuse tõusust Läänemeres ja selle seosest ökosüsteemi produktiivsusega.

12.15 – 12.30 Teele Ligi, TÜ Tehismärgalade kasutamine veekogudesse jõudva erinevat tüüpi reostuse vähendamiseks ja nende lämmastikuärastuse geneetilise potentsiaali uurimine

12.30 – 12.45 Kaido Soosaar, TÜ Nitraadi vähendamine ning CH4 ja N2O vood põllumajanduslikku hajureostust puhastavates tehismärgalades.

12.45 – 13.00 Randel Kreitzberg, EMÜ/TÜ/HM Meie kalade igapäevaelu – kuidas hakkama saada muutuvas keskkonnas?

13.00 – 13.10 Maris Eelsalu TTÜ Laserskaneerimise võimalused rannikuprotsesside. Kvantifitseerimiseks.

13.10-13.20 Katri Pindsoo TTÜ Ekstreemsete veetasemete problemaatika.

13.20 – 13.35 Taavi Liblik, TTÜ MSI Soome lahe stratifikatsioonist erinevates mastaapides.

13.35 – 13.50 Ilja Maljutenko, TTÜ MSI Hoovuste mustrid Eesti rannikumeres 40-aasta pikkusest mudelarvutusest.

13.50 – 14.30 Lõuna

14.30 – 14.45 Evelyn Uuemaa, TÜ Veekvaliteedi seos valgla maastiku struktuuriga

14.45 – 15.00 Liisa Puusepp, TLÜ Silmaga nähtavad ja nähtamatud inimmõju jäljed väikejärvedes – Eesti ja Jaapani näitel.

15.00 – 15.15 Atko Heinsalu, TTÜ Kliima soojenemine ja järvede ökosüsteemi muutused paleoperspektiivis.

15.15 – 15.30 Priit Zingel, EMÜ Mikroobne ling veekogude toiduahelates – teekond bakteritest kaladeni.

15.30 – 15.45 Anu Kisand, TÜ/EMÜ Molekulaarbioloogilise luubiga settes ja vees  – kuidas näha nähtamatut?

15.45 – 16.00 Helen Agasild, EMÜ Võrtsjärv ja Peipsi – mida uut on välja toonud stabiilsete isotoopide uuring?

16.00 – 16.15 Fabien Cremona, EMÜ Using high-frequency measurements and modelling for estimating lake metabolism.

16.15 – 16.30 Villem Aruoja, KBFI Vetikad ja nanod

16.30 – 16.45 Kristjan Herkül, TÜ EMI Põhjaelustiku mitmekesisuse kaardistamisest kaugseire ja modelleerimise abil

16.45 – 17.00 Anti Vasemägi, EMÜ Proliferatiivse neeruhaiguse (PKD) uuringutest lõhelistel

17.00 – 17.15 Elve Lode, TLÜ Kokkuvõte – kuidas Eesti veeteadlaste järelkasv sobitub JPI Vee strateegilisse teadusprogrammi.

17.15-19.00 Kohv, suupisted, mõttevahetus, limnoloogiakeskuse ja järvemuuseumi tutvustus

19.00-20.00 Transport Tartusse

 

Seminari korraldamist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Eesti riikliku struktuuritoetuse programm "Teaduse rahvusvahelistumine" Keskkonnaministeeriumi JPIde projekti kaudu.

Lisainfo Tiina Nõges tiina.noges@emu.ee tel. 5297148