Uudised

Filmi ja raamatu „Estonian Green Belt“ esitlus Eesti Maaülikooli aulas

18. jaanuaril kell 16.00 toimub Eesti Maaülikooli aulas (Kreutzwaldi 1) filmi ja raamatu „Estonian Green Belt“ esitlus. Eesti Maaülikool osales aastatel 2009-2012  Baltic Sea Region INTERREG IVB 2007-2013 programmi raames projektis „Baltic Green Belt“. Üheks projekti tulemuseks olid inglisekeelne raamat ja film „Estonian Green Belt“.

Ürituse raames tutvustatakse projekti "Baltic Green Belt", räägitakse geoturismist, näidatakse filme ja pakutakse teed.

Päevakava:
1.  Avasõnad
2. Geoturismi edendamine Läänemere saartel, Heikki Bauert
3. Projekti „Baltic Green Belt“ tulemuste tutvustamine, Henri Järv, Kalev Sepp
4. Arutelu koos kella viiese teega

Osalemisest palume teatada Kristel Kirsimäele ( kristel.kirsimae@emu.ee ) hiljemalt 17.jaanuariks, kell 14.00.

Taustinfo:
Läänemeremaade roheline koridor
Euroopa rohelise koridori idee ulatub  paarikümne aasta taha. Pärast raudse eesriide langemist Euroopas 1989.a. korraldati  Saksamaal seminar, kus sündis rohevöö idee. Seminari resolutsioonis kutsuti üles endise raudse eesriide aladel inventeerima loodusväärtusi ja looma kaitsealasid nii Saksamaal kui ka laiemalt Kesk-Euroopas.

2001.aastaks oli kogu Saksamaa roheline koridor inventeeritud. Järgmisel aastal tulid sakslased välja ideega luua Barentsi merest Musta mereni ulatuv Euroopa rohevöö (European Green Belt), mis kulgeb üle poole sajandi Euroopat lõhestanud raudse eesriide lahkmejoonel.

2009. aasta jaanuaris sai alguse Interreg IVB projekt „Baltic Green Belt“, mis keskendub otseselt Baltimaadele ja Fennoskandiale ning peaks täitma viimase tühimiku Euroopa rohevöös. Projekti üldeesmärgiks on kaasa aidata Läänemere rannaala kultuuriväärtuste väärtustamisele ja säilitamisele.

Eestis on Baltic Green Belt projektiga seotud Eesti Maaülikool, MTÜ Läänerannik ning Eesti Looduskaitse Selts. Maaülikooli spetsialistid koostasid rannikualade inventeerimise metoodika ning selle alusel viidi läbi  ulatuslik pärandkultuuriobjektide inventuur Eesti rohevöö aladel. Olulisematest projekti tulemustest peaks nimetada veel Estonian Green Belt‘i teemalise dokumentaalfilmi ja samateemalise raamatu koostamist, rannikualade kaitse ja säilitamise heade tavade väljatöötamist ning nende juurutamist ruumilises planeerimises ühel testalal Lahemaal.

Lisainformatsiooni projekti kohta on võimalik saada www.estoniangreenbelt.eu ning inglise või saksa keeles põhjalikumalt kodulehelt http://www.balticgreenbelt.uni-kiel.de/

Geoturismi edendamine Läänemere saartel
Viimastel aastatel on maailmas populaarsust kogumas geoturism. See on  loodusturismi vorm, kus lisaks loodusväärtustega tutvumisele püütakse säilitada või parendada sihtkoha keskkonda, kultuuri ja kohaliku kogukonna heaolu ning kaitsta loodust ja kultuuripärandit.

Aastatel 2009-2011 viis MTÜ Geoguide Baltoscandia koos Uppsala Ülikooliga ellu űhisprojekti "Geoturismi edendamine Läänemere saartel", mida rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt Central Baltic INTERREG IVA 2007-2013 programmi raames. 

Projekti tulemiks on värviküllased ja piltiderohked inglisekeelsed ülevaateraamatud ja videofilmid Hiiu- ja Saaremaa ning Eesti väikesaarte olulisematest turismiobjektidest, samuti Läänemere regiooni meteoriidikraatritest ning geoturismi vaatamisväärsustest Saaremaa sõsarsaarel Gotlandil. Lisaks valmisid veel raamatud ja videofilmid Läänemerest ning Paleozoikumi kivististest Läänemere piirkonnas.

Projekti "Geoturismi edendamine Läänemere saartel" raames valminud materjalid (nii raamatute PDF-failid kui ka multimeediaklippidega rikastatud interaktiivsed PDF-failid ja iPad tahvelarvutite abil loetavad EPUB-failid) on allalaaditavad projekti veebilehelt http://www.centralbalticgeotourism.eu. Samas on võimalik vaadata ka vastavatel teemadel tehtud videofilme.