Uudised

Konverents Agronoomia 2010/2011

Eesti Maaviljeluse Instituut, Jõgeva Sordiaretuse Instituut ja Eesti Maaülikool korraldavad teaduslik-praktilise konverentsi Agronoomia 2010/2011.  Konverents toimub Neljapäeval, 10. märtsil 2011. a kell 10.00 Sakus, Teaduse 1, Saku Valla Maja saalis. Kõik huvilised on oodatud.

Konverentsi päevakava (pdf)

PÄEVAKAVA

 • 9.30     Hommikukohv, registreerimine, stendiettekannete ülespanek
 • 10.00   Avamine, EMVI direktor R. Lillak
 • 10.15   Ettekanne Põllumajandusministeeriumist
 • 10.35   Suuremõõtkavalisest mullastiku-kaardist maakasutuse otsusteni. Elsa Suuster, Alar Astover, Hugo Roostalu, Priit Penu.
 • 10.55   Ilmastikuressursid kartuli kasvatuseks kliimamuutuste tingimustes. Jüri Kadaja, Triin Saue.
 • 11.15   Suvinisu agronoomilistest omadustest ja saagi kvaliteedist erinevates katsekohtades. Tiia Kangor, Anne Ingver, Ilmar Tamm, Matis Moks, Ülla Põldur, Ülle Soorm, Loona Iisak, Jüri Kukk.
 • 11.35   Mullaviljakuse muutusest mahe- ja tavaviljelusel külvikordades. Karli Sepp, Jaan Kanger, Marje Särekanno.
 • 11.55   Vahekultuuride biomassi moodus-tumise ja toitainete sidumise võime. Liina Talgre, Enn Lauringson, Arvo Makke, Merili Lükko, Liis Nurm.
 • 12.15   Lõuna, tutvumine stendiettekannetega
 • 13.45   Sõnniku liigiline jaotus Eestis ja selle toitainete rahaline väärtus. Kalvi Tamm, Raivo Vettik.
 • 14.05   Väetamise mõju lämmastiku ja kaaliumi leostumisele rohumaal. Mailiis Tampere, Karin Kauer, Merrit Noormets, Argaadi Parol, Henn Raave, Are Selge, Rein Viiralt.
 • 14.25   Viljelusviisi mõju suviteraviljade   saagi komponentide ja kõrre omadustele. Anne Ingver, Ilmar Tamm, Ülle Tamm.
 • 14.45   Külvisenormi mõju teraviljade umbrohtumusele mahe- ja tavapõllumajanduslikus külvi-korras. Liina Edesi, Malle Järvan, Ando Adamson, Miralda Paivel.
 • 15.05   Sobivate maheväetiste välja-selgitamine köögiviljadele (PRIA meede 1.7.1). Margit Olle.
 • 15.15   Arutelu, kokkuvõtted.   Aret Vooremäe, Mati Koppel,  Rein Lillak

Info ja kontakt:
Jaanus Siim, tel.: 50 64 197; jaanus.siim@eria.ee
Jüri Kadaja, tel.: 53 00 23 13; jyri.kadaja@eria.ee
Riina Kaljulaid, tel.: 52 49 573; riina.kaljulaid@eria.ee