KINNITATUD:
Rektori 20.12.2021 käskkirjaga nr 1-8/116

EESTI MAAÜLIKOOLI
PÕLLUMAJANDUS- JA KESKKONNAINSTITUUDI
PÕHIMÄÄRUS

 
I. ÜLDSÄTTED

1. Eesti Maaülikooli (edaspidi: ülikool) põllumajandus- ja keskkonnainstituudi (edaspidi: instituut) põhimäärus (edaspidi: põhimäärus) sätestab instituudi ülesanded ja juhtimise.

2. Instituut on ülikooli akadeemiline struktuuriüksus, mis tegutseb Eesti Maaülikooli seaduse, ülikooli põhikirja, käesoleva põhimääruse ja teiste õigusaktide alusel.

3. Instituudi eesmärk on Eesti ühiskonna arenguhuvist lähtuvate teaduslike alus- ja rakendusuuringute ning arendustegevuse korraldamine, teadmiste vahendamine õpetamise, publitseerimise, ettevõtluskoostöö ja teadmussiirde kaudu ning akadeemiliste tavade edendamine.

4. Oma eesmärgi saavutamiseks instituut:
4.1. teeb oma akadeemilise tegevuse vastutusvaldkondades rahvusvahelisel tasemel konkurentsivõimelist teadus- ja arendustööd, tagades valdkondade kompleksse arengu instituudis, ülikoolis ja Eestis;
4.2. korraldab õppetööd ülikooli õppekavade alusel;
4.3. nõustab ja teeb ekspertiise ning osutab teisi teadmusteenuseid;
4.4. sõlmib, muudab ja lõpetab lepinguid õigusaktide alusel ning ülikoolis kehtestatud korras;
4.5. viib ellu instituudi ja instituudi akadeemilise tegevuse vastutusvaldkondade arengukavasid;
4.6. tagab oma akadeemilise tegevuse vastutusvaldkondades järelkasvu;
4.7. edendab oma materiaal-tehnilist baasi.

5. Instituudil on õigus kasutada ülikooli sümboolikat ülikoolis kehtestatud korras.

6. Instituudi ametlik nimetus on:
6.1. eesti keeles Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut, lühendatult PKI;
6.2. inglise keeles Institute of Agricultural and Environmental Sciences.

 

II. JUHTIMINE

7. Instituudi kõrgeim otsustuskogu on instituudi nõukogu (edaspidi: nõukogu).

8. Instituudi tööd juhib direktor, kes valitakse rektori kehtestatud korras.

 

III. NÕUKOGU

9. Nõukogu on 19-liikmeline. Nõukogu moodustamise korra sätestab põhimäärus.

10. Nõukogu tööd juhib nõukogu esimees, kes valitakse nõukogu liikmete hulgast. Esimehe äraolekul juhib nõukogu tööd instituudi direktor, tema äraolekul direktori kohusetäitja.

11. Nõukogu istungeid protokollib ja asjaajamist korraldab nõukogu sekretär. Nõukogu sekretäri ja tema asendamise korra määrab instituudi direktor.

12. Nõukogu pädevuses on:
12.1. esitada instituudi põhimäärus ja selle muudatused rektorile kinnitamiseks;
12.2. esitada instituudi arengukava ja akadeemilise tegevuse vastutusvaldkondade arengukavad ülikooli senatile kinnitamiseks;
12.3. võtta vastu instituudi nõukogu kodukord;
12.4. moodustada töö otstarbekaks korraldamiseks instituudi töökorralduslikke üksusi;
12.5. kinnitada instituudi eelarve ja alaeelarved;
12.6. valida avalikul konkursil akadeemilised töötajad, välja arvatud korralised professorid;
12.7. kuulata ära direktori, õppetooli juhtide ning töökorralduslike üksuste juhtide tegevuse aruanded;
12.8. otsustada teiste õigusaktide alusel nõukogu pädevusse antud küsimusi.

13. Nõukogu võib peale punktis 12 nimetatu võtta oma pädevusse ka teisi instituudi eesmärkide ja ülesannetega vastavuses olevaid küsimusi, mis ei kuulu seaduse või ülikooli põhikirja järgi kellegi teise pädevusse.

14. Nõukogu õigusaktid ja nende jõustumine.
14.1. Nõukogu võtab oma pädevuse piires vastu otsuseid, millele kirjutavad alla nõukogu esimees ja nõukogu sekretär. Nõukogu otsused tehakse asjaosalistele teatavaks viie tööpäeva jooksul pärast nõukogu koosolekut.
14.2. Nõukogu otsused jõustuvad nende avalikustamise päevast või otsuses nimetatud tähtajal.
14.3. Nõukogu otsused on instituudi liikmeskonnale kohustuslikud.

Nõukogu moodustamine
15. Nõukogu koosseisu kuuluvad ametikohajärgselt instituudi direktor ja õppedirektor.

16. Üliõpilaste esindusnorm on 20% nõukogu koosseisust (4 liiget), kusjuures esindatud peavad olema kõigi kolme kõrgharidusastme üliõpilased. Üliõpilasesindus valib oma esindajad instituudi nõukogusse salajastel valimistel üheks õppeaastaks.

17. Direktor määrab nõukogusse 20% nõukogu koosseisust (4 liiget), kes esindavad ülikooli teisi struktuuriüksusi või instituudi tegevusvaldkondadega seotud riigiasutusi, rahvusvahelisi organisatsioone või teisi organisatsioone ja isikuid.

18. Nõukogu instituudipoolsete liikmete kandidaate seavad üles iga õppetooli akadeemilised töötajad oma õppetooli akadeemiliste töötajate seast. Nõukogu liikmed valib iga õppetool eraldi kõikidest oma õppetooli akadeemilistest töötajatest koosneva valimiskogu salajasel hääletusel. Iga õppetool on nõukogus esindatud ühe liikmega.Õppetoolide esindajatest koostatakse valimistel saadud häälte arvu järgi pingerida. Nõukogu liikme töölepingu lõppemisel nimetatakse nõukogu koosseisu liikmekandidaatide pingereas järgmine isik. Kui pingereas isikud puuduvad, siis korraldatakse asendusliikme leidmiseks õppetoolis uued valimised.

19. Nõukogu liikmete volitused hakkavad kehtima pärast nõukogu nimelise koosseisu kinnitamist ja kehtivad kolm aastat, v.a üliõpilased, kelle volitused kehtivad üks õppeaasta.

20. Nõukogu nimelise koosseisu kinnitab instituudi direktor. Esimesel istungil, mille kutsub kokku direktor, valib nõukogu oma liikmete hulgast esimehe.

Nõukogu tegevuse alused
21. Nõukogu peamiseks töövormiks on istung, sh elektrooniline istung, mis toimub instituudi nõukogus vastu võetud nõukogu kodukorra alusel.

22. Nõukogu kodukord sätestab nõukogu kokkukutsumise, päevakorra kinnitamise, küsimuste arutelu, hääletamise ja teiste küsimuste arutamise.

23. Nõukogu istungid toimuvad vähemalt kuus korda aastas nõukogu kinnitatud päevakorra alusel.

24. Nõukogu istungi kutsub kokku nõukogu esimees, erakorralistel juhtudel rektor või nõukogu vähemalt 1/4 koosseisu nõudmisel nõukogu sekretär.

25. Nõukogu sekretär saadab istungi päevakorra ja ettevalmistatud materjalid välja hiljemalt viis tööpäeva enne nõukogu istungit.

26. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui otsustamisel on kohal rohkem kui pool nõukogu liikmetest. Otsus on vastu võetud, kui otsuse poolt on hääletanud üle poole otsustamisel osalenud nõukogu liikmetest, v.a juhul, kui otsustatakse instituudi põhimääruse muutmist. Põhimääruse muutmiseks on nõutavosalevate nõukogu liikmete 2/3 häälteenamus. Avalikul hääletamisel otsustab häälte võrdse jagunemise korral nõukogu istungi juhataja hääl.

27. Nõukogu istungid on üldjuhul avalikud. Nõukogu esimehe või vähemalt kolme nõukogu liikme ettepanekul võib nõukogu kuulutada oma koosoleku kinniseks.

28. Nõukogu otsused võetakse vastu avalikul hääletamisel, isikuvalimised viiakse läbi salajase hääletamise teel.

 

IV. DIREKTOR

29. Instituuti juhib direktor, kellega sõlmib töölepingu rektor. Direktor vastutab instituudi üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest ning annab aru nõukogule, ülikooli nõukogu eelarvekomisjonile,prorektoritele ja rektorile. Direktori kohustus on juhtida instituudi tegevust põhimääruse, ülikooli põhikirja ja teiste õigusaktide kohaselt.

30. Direktori äraolekul täidab direktori kohuseid direktori volitatud isik.

31. Direktor
31.1. esindab instituuti ja tegutseb instituudi nimel temale antud volituste piires ning põhimääruses sätestatud õiguste ulatuses;
31.2. täidab tööandja esindaja õigusi ja kohustusi temale antud volituste piires;
31.3. tagab nõukogu otsuste ning ülikooli nõukogu ja senati määruste ja otsuste täitmise;
31.4. annab välja korraldusi instituudi töö korraldamiseks, mis on instituudi töötajatele kohustuslikud;
31.5. esitab instituudi eelarve kavandi rahandusosakonnale, tagab alaeelarvete ja nende täitmise kavandite esitamise nõukogule;
31.6. lahendab muude õigusaktidega tema pädevusse antud küsimusi.

32. Direktor annab oma tegevusest aru instituudi nõukogu istungil vähemalt üks kord aastas.

 

V. INSTITUUDI LIIKMESKOND

33. Instituudi liikmeskonna moodustavad instituudi töötajad, üliõpilased, professor emeeritused ja emeriitdotsendid.


VI. JÄRELEVALVE, ARUANDLUS JA KONTROLL

34. Instituut esitab oma tegevuse kohta instituudi arengukavaga kooskõlas oleva eelarve ja eelarve täitmise aruanded õigusaktides kehtestatud korras ning tähtaegadel.
35. Õppetoolide ja töökorralduslike üksuste juhid vastutavad oma vastutusala üldseisundi ja arengu ees ning annavad aru instituudi direktorile ja nõukogule.


VII. PÕHIMÄÄRUSE RAKENDAMINE

36. Tunnistada kehtetuks rektori 04.03.2021. a käskkiri nr 1-8/21 ja 1-8/20.
37. Põhimäärus jõustub 1.jaanuaril 2022. a..