HEAKS KIIDETUD:
Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi
nõukogus 20.02.2017 otsusega nr 1-19.PK/7

KINNITATUD:
Rektori 27.02.2017 käskkirjaga nr 1-8/12

EESTI MAAÜLIKOOLI
PÕLLUMAJANDUS- JA KESKKONNAINSTITUUDI
PÕHIMÄÄRUS

 
I. ÜLDSÄTTED

1. Eesti Maaülikooli (edaspidi: ülikool) põllumajandus- ja keskkonnainstituudi (edaspidi: instituut) põhimäärus (edaspidi: põhimäärus) sätestab instituudi ülesanded ja juhtimise.

2. Instituut on ülikooli akadeemiline struktuuriüksus, mis tegutseb ülikooliseaduse, teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse, ülikooli põhikirja, käesoleva põhimääruse ja teiste õigusaktide alusel.

3. Instituudi eesmärk on teaduse ja Eesti ühiskonna arenguhuvidest lähtuvate alusuuringute, rakendusuuringute ning arendustegevuse korraldamine; õpetamise, publitseerimise ja teadmussiirde kaudu teadmiste levitamine ning akadeemiliste tavade edendamine.

4. Oma eesmärgi saavutamiseks instituut:

4.1. teeb õppetoolide kaudu instituudi akadeemilise tegevuse vastutusvaldkondades rahvusvahelisel tasemel konkurentsivõimelist teadus- ja arendustööd, tagades valdkondade kompleksse arengu instituudis, ülikoolis ja Eestis ning arendab innovaatilist tegevust;

4.2 korraldab õppetööd ülikooli õppekavade alusel;

4.3 nõustab ja teeb ekspertiise ning osutab teisi teadmusteenuseid oma tegevusvaldkonnas ülikoolis kehtestatud korra kohaselt;

4.4 võib sõlmida, muuta ja lõpetada lepinguid õigusaktide alusel ning ülikoolis kehtestatud korras;

4.5. viib ellu instituudi arengukava;

4.6. tagab instituudi akadeemilise järelkasvu;

4.7. edendab oma materiaal-tehnilist baasi.

5. Instituudil on õigus kasutada ülikooli sümboolikat  ülikoolis kehtestatud korra kohaselt.

6. Instituudi ametlik nimetus on:

6.1. eesti keeles Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut, lühendatult PKI;

6.2. inglise keeles Institute of Agricultural and Environmental Sciences, lühendatult IAES.

 
II. JUHTIMINE

7. Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi kõrgeim otsustuskogu on instituudi nõukogu (edaspidi: nõukogu).

8. Instituudi tööd juhib direktor, kes valitakse nõukogu poolt rektori  kehtestatud korras.

 

III. NÕUKOGU

9. Nõukogu on 15-liikmeline. Nõukogu moodustamise korra sätestab käesolev Põhimäärus.

10. Nõukogu tööd juhib nõukogu esimees, kes valitakse nõukogu liikmete hulgast. Esimehe äraolekul juhib nõukogu tööd instituudi direktor. Kui nõukogu esimees on Instituudi direktor, juhib tema äraolekul nõukogu tööd direktori kohusetäitja.

11. Nõukogu istungeid protokollib ja asjaajamist korraldab nõukogu sekretär. Nõukogu sekretäri ja tema asendamise korra määrab instituudi direktor.

12. Nõukogu pädevuses on:

12.1. esitada instituudi põhimäärus ja selle muudatused rektorile kinnitamiseks;

12.2. esitada instituudi  ja vastutusvaldkondade arengukavad ülikooli nõukogule kinnitamiseks;

12.3. võtta vastu instituudi nõukogu kodukord;

12.4. moodustada töö otstarbekaks korraldamiseks instituudi töökorralduslikke üksusi;

12.5. kinnitada instituudi õppetoolide eelarved;

12.6. valida avalikul konkursil instituudi akadeemilised töötajad, välja arvatud korralised professorid;

12.7. kuulata ära direktori, õppetooli juhtide ning töökorralduslike üksuste juhtide tegevuse aruanded;

12.8. otsustada teiste õigusaktide alusel nõukogu pädevusse antud küsimusi.

13. Nõukogu võib peale punktis 12 nimetatute võtta oma pädevusse ka teisi instituudi eesmärkide ja ülesannetega vastavuses olevaid küsimusi, mis ei kuulu seaduse või ülikooli põhikirja järgi kellegi teise pädevusse.

14. Nõukogu õigusaktid ja nende jõustumine.

14.1. Nõukogu võtab oma pädevuse piires vastu otsuseid.

14.2. Otsusele kirjutavad alla nõukogu esimees ja nõukogu sekretär. Nõukogu otsused tehakse asjaosalistele teatavaks viie tööpäeva jooksul pärast nõukogu koosolekut.

14.3. Nõukogu otsused jõustuvad nende avalikustamise päevast või otsuses nimetatud tähtajal.

14.4. Nõukogu otsused on instituudi liikmeskonnale kohustuslikud.

 

III. 1. Nõukogu moodustamine

15. Nõukogu koosseisu kuulub instituudi direktor, õppedirektor, õppetoolide esindajad, üliõpilaste esindajad ja direktori poolt määratud isikud.

16. Õppetoole esindab instituudi nõukogus õppetooli juht või tema poolt määratud isik.

17. Üliõpilasi esindab instituudi nõukogus 3 liiget (20% Nõukogu koosseisust), üks liige  igast kõrghariduse astmest. Üliõpilasesindus valib oma esindajad instituudi nõukogusse salajastel valimistel üheks õppeaastaks.

18. Direktor määrab nõukogusse 2 liiget, kes esindavad ülikooli teisi struktuuriüksusi või instituudi tegevusvaldkondadega seotud riigiasutusi, rahvusvahelisi organisatsioone ja teisi organisatsioone või isikuid.

19. Nõukogu liikmete volitused hakkavad kehtima pärast nõukogu nimelise koosseisu kinnitamist.

20. Nõukogu nimelise koosseisu kinnitab rektor instituudi direktori ettepanekul hiljemalt uue õppeaasta alguses.

 

III. 2. Nõukogu tegevuse alused

21. Nõukogu töövorm on istung, mis toimub instituudi nõukogus vastu võetud

kodukorra kohaselt.

22. Nõukogu kodukord sätestab nõukogu kokkukutsumise, päevakorra kinnitamise, küsimuste arutelu, hääletamise ja teiste küsimuste arutamise.

23. Nõukogu istungid toimuvad vähemalt neli korda aastas nõukogu kinnitatud päevakorra alusel.

24. Nõukogu istungi kutsub kokku nõukogu esimees, erakorralistel juhtudel rektor või nõukogu vähemalt 1/4 koosseisu nõudmisel nõukogu sekretär.

25. Nõukogu sekretär saadab istungi päevakorra ja ettevalmistatud materjalid välja hiljemalt viis tööpäeva enne nõukogu istungit.

26. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui otsustamisel on kohal rohkem kui pool nõukogu liikmetest. Otsus on vastu võetud, kui otsuse poolt hääletab üle poole nõukogu kohalolevatest liikmetest, va juhul, kui otsustatakse instituudi põhimääruse muutmist, kui on nõutav nõukogu kohalolevate liikmete 2/3 häälteenamus. Häälte võrdse jagunemise korral avalikul hääletamisel otsustab nõukogu koosoleku juhataja hääl.

27. Nõukogu koosolekud on üldjuhul avalikud. Nõukogu esimehe või vähemalt kolme nõukogu liikme ettepanekul võib nõukogu kuulutada oma koosoleku kinniseks. Nõukogu otsused võetakse vastu avalikul hääletamisel. Isikuvalimised viiakse läbi salajase hääletamise teel.

 

IV. DIREKTOR

28. Instituuti juhib direktor, kelle nimetab ametisse rektor. Direktor vastutab instituudi üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest ning annab aru nõukogule, ülikooli eelarvekomisjonile, prorektorile ja  rektorile. Direktori kohustus on tagada instituudi tegevus põhimääruse, ülikooli põhikirja ja teiste õigusaktide kohaselt.

29. Direktori äraolekul täidab direktori kohuseid direktori  volitatud isik.

30. Direktor

30.1. esindab instituuti ja tegutseb instituudi nimel temale antud volituste piires ning põhimääruses sätestatud õiguste ulatuses;

30.2. täidab tööandja esindaja õigusi ja kohustusi temale antud volituste piires;

30.3. tagab ülikooli nõukogu määruste ja otsuste ning nõukogu otsuste täitmise;

30.4. annab välja korraldusi instituudi töö korraldamiseks, mis on instituudi töötajatele kohustuslikud;

30.5. esitab instituudi eelarve projekti rahandusosakonnale, tagab alaeelarvete ja nende täitmise projektide esitamise  nõukogule;

30.6. lahendab muude õigusaktidega tema pädevusse antud küsimusi.

31. Vähemalt üks kord aastas annab direktor oma tegevusest aru instituudi nõukogu istungil.

 

V. INSTITUUDI LIIKMESKOND

32. Instituudi liikmeskonna moodustavad instituudi töötajad, üliõpilased, emeriitprofessorid ja emeriitdotsendid.

33. Instituudi töötajad on instituudis töölepingu alusel töötavad õppejõud, teadustöötajad ja teised töötajad.


VI. JÄRELEVALVE, ARUANDLUS JA KONTROLL

34. Instituut esitab oma tegevuse kohta instituudi arengukavaga kooskõlas oleva eelarve ja eelarve täitmise aruanded õigusaktides kehtestatud korras ning tähtaegadel.

35. Õppetoolide ja töökorralduslike üksuste juhid annavad aru instituudi direktorile ning vastutavad oma vastutusvaldkonna üldseisundi ja arengu eest.
 

VII. PÕHIMÄÄRUSE RAKENDAMINE

36. Põhimäärus jõustub 27. veebruaril 2017. aastal.

37. Punktid 15-18 rakenduvad 1. septembrist 2017. Eelmise põhimääruse alusel moodustatud nõukogu liikmete volitused pikenevad 31. augustini 2017.