< tagasi arengukava teksti juurde
  PDF 

PKI arengukava 2018–2025 lisa: instituudi strateegilised eesmärgid, tegevused ja mõõdikud

Strateegiline eesmärk Tegevus Mõõdikud
TEADUS
1. Jätkusuutlikud teadusvaldkonnad Koostöövalmidus teaduspõhise ettevõtluse toetamiseks ja ettevõtete tellitavate rakendusuuringute korraldamiseks. Ettevõtluslepingute arv, rakendusprojektide arv.
Rahvusvahelistumise suurendamine: osalemine EL-i projektides, rahvusvahelise mobiilsuse intensiivistamine, välisteadlaste kaasamine. Iga õppetool on võimeline koordineerima rahvusvahelisi projekte.

Rahvusvaheliste lepingute maht. Välisprojektide arv ja maht.
Välisteadlaste/õppejõudude arv ja osakaal. Teadus- ja õppetegevus välisteadusasutustes (alates ühest 1 nädalast).

Valdkonna mõjukate teadusartiklite osakaalu suurendamine. Avaldatakse vähemalt 1 hea tsiteeritavusega WoS 1.1 artikkel akadeemilise töötaja kohta aastas. Instituudi WoS-i artiklite arv. Artiklite arv akadeemilise töötaja kohta. Akadeemiliste töötajate h-indeks.
Rahvusvaheliste konverentside korraldamine igas vastutusvaldkonnas. Õppetool vastutab vähemalt ühe rahvusvahelise konverentsi regulaarse korraldamise eest. Ürituste arv.
2. Stabiilne teadusrahastus Instituudile eraldatava baasrahastamise vahendite jaotamine töörühmade suuruse ja teadustöö panuse järgi. Tekkepõhiselt instituudile ja õppetoolile eraldatav baasrahastamise vahendite osakaal. Baasrahastamise arvelt rahastatavate teadlaste arv.
Õppetoolide teabevahetus ja koostöö teadusrahade taotlemisel. Ühisprojektide arv ja maht.
3. Kvaliteetne ja efektiivne doktoriõpe Õppekavade arendamine. Doktorantidele paremate teadustöö tingimuste loomine.

Uuendatud õppekavade arv.
Doktorantide arv instituudis. Nominaalajal lõpetanud doktorantide protsent. Kaitsmiseni jõudmiseks kuluv aeg.

4. Uuenev ja optimaalselt kasutatav teadustaristu. Arenevad välibaasid ja külastuskeskused Koostöö teadustaristu kasutamisel. Ühisprojektide arv.
Taristu võimaluste tutvustamine teistele õppetoolidele. Ühisseminaride ja tutvustavate ürituste arv.
Õppetoolid planeerivad ja akumuleerivad vahendeid seadmepargi uuendamiseks ning remondiks. Seadmeparki. suunatav proportsioon baasrahastusest.
Loodusteaduslike kogude, EMÜ mullamuuseumi ja EMÜ Võrtsjärve õppekeskuse (järvemuuseum) arendamine. Kogude teaduskasutus, mullamuuseumi ja Võrtsjärve õppekeskuse külastatavus.
Ajakohastatud välibaasid. Rõhu katsejaama ja Puhtu uurimisjaama jätkusuutlikkuse tagamine erinevate ehitus- ja renoveerimistöödega.  SMEAR-i jaama jätkusuutliku kasutuse tagamine. Kasutajate rahulolu. Tehtud investeeringute maht.
ÕPPETÖÖ
1. Parim võimalik õpikeskkond üliõpilastele Tänapäevased õpperuumid, üliõpilasesõbralik raamatukogu ja praktilised puhkealad. Üliõpilaste positiivne tagasiside.
Eesti- ja ingliskeelsed majajuhid, viidad ning sildid.  
Tänapäevased IT-lahendused ja muud õppevahendid. Üliõpilaste positiivne tagasiside.
Aktiivselt kasutatav ja hästi planeeritud õueala. Üliõpilaste positiivne tagasiside.
2. Kvaliteetsed õppekavad ja õppepraktika, efektiivne õppetöö Õppekavade ja õppevormide pidev arendamine ühiskonnas toimuvate arengute kohaselt. Meeskonnatööd toetavate ja praktilise töö osi kaasavate õppevormide (probleemõpe) arendamine. Üliõpilaste ja tööandjate rahulolu.
Ettevõtlusõppe kvaliteedi parandamine, parimate õppejõudude leidmine ja kaasamine. Üliõpilaste rahulolu.
Ettevõtluspraktika kvaliteedi parandamine, praktikakohtade valiku mitmekesistamine. Õppetöösse kaasatud praktikute arv. Praktikaga rahulolevate või rahulolematute üliõpilaste osakaal.
Lõputööde juhendamine. Juhendaja soovitatud teemade esitamisel ja valimisel arvestatakse peale juhendaja võimekuse ka projektide olemasolu. Projektidesse kaasatute arv, projektipõhiste lõputööde arv.
3. Motiveeritud ja tunnustatud õppetöö läbiviija Õpetamiseks ja kvaliteetseks teadustööks vajalike oskuste regulaarne täiendamine.

Kursusel osalemise kordi akadeemilise töötaja  kohta

Süsteemsed arengu-/tagasisidevestlused õppetooli juhi ja akadeemiliste töötajate vahel.  
Tunnustamispõhimõtete väljatöötamine. Tunnustamispõhimõtted kinnitatud ja rakendatud.
4. Ülikooli tegevustesse kaasatud üliõpilane Tagasisideürituse korraldamine üliõpilastele. Korraldatud ürituste arv
  Üliõpilaste kaasamine projektidesse Projektidesse kaasatud üliõpilaste arv
ÜHISKONNALE SUUNATUD TEGEVUS
1. Ülikooli ja instituudi nähtavus ning hea maine Ühiskonna teavitamine: lahtiste uste päevad ja teabeseminarid ettevõtjatele, ministeeriumidele, riigiasutustele, avalikud esinemised. Arvamusartiklite ja populaarteaduslike artiklite avaldamine.  
Süsteemne turunduse planeerimine.  
Oma valdkonna nähtavuse parandamine sotsiaalvõrgustikes. Kanalite arv sotsiaalvõrgustikes, jälgijate arv.
Magistri- ja doktoritööde laiem tutvustamine (Novaator, sotsiaalmeedia, teabeseminarid, ettevõtete esindajate kutsumine lõputööde kuulamisele jms).  
2. Hinnatud koostööpartner Koostöö erinevate ametkondade ja ministeeriumidega: kaasatus erinevatesse programmidesse (seire, MEM-i pikaajalised programmid, jne) ning ministeeriumide rahastatavatesse projektidesse. Osalemine töörühmades, komisjonides ja erialaliitude tegevuses. Stabiilne tellimuste arv ja seiretöö maht, rakendusuuringute suurenev maht.
Teabepäevad ja seminarid ettevõtjatele, riigiametnikele, kooliõpetajatele. Korraldatud ürituste ja osalejate arv.
3. Õppetooli juht ja professor – oma valdkonna eestkõneleja, hinnatud ekspert ja arvamusliider Arvamusartiklite avaldamine, intervjuud meedias ühiskonnale tähtsatel teemadel. Arvamusartiklite ja esinemiste arv.
Seisukohtade tutvustamine sotsiaalvõrgustikes.  
Meediasuhtluse oskuste parandamine: meediakoolitus.  
ÜLDISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE
1. Looduslähedase maailmavaate kujundamine Õpitubade korraldamine kooliõpilastele ja laiemale üldsusele (teadlaste öö jne). Täiendkoolitus.  
Koostöö Rohelise Ülikooli töörühmaga looduslähedase maailmavaate kujundamisel.  
2. Karjäärimudeli rakendamine Läbipaistev, töötaja tulemuslikkust ja arengueeldusi arvestav personalipoliitika.  
3. Kaasamine Hankepakkumuste ja projektiideede läbiarutamine õppetoolides ning õppetoolide vahel, projektide ühistaotluste esitamine,  
  õppetoolide traditsioonide kujundamine ja ühisüritused.  
4. Töötajate tunnustamine PKI töötajate tunnustamise põhimõtete väljatöötamine ja rakendamine: aasta tegu, aasta õppejõud, parim koostööartikkel, parim teadusartikkel, teaduse populariseerija, aasta noorteadlane (tõusev täht vms) jne. Õppetooli sees: kolleegipreemia, …  
     

< tagasi arengukava teksti juurde