Eesti loodusturismi seisundi hindamise uuring

I OSA: Küsimustikus osaleja andmed

- Seos loodusturismi ja looduses liikumisega (palun vali kõige olulisem vastusevariant):*0.00
- Seos loodushoiuga (palun vali kõige olulisem vastusevariant):*0.00

II OSA: Loodusturismi seisundi hinnang Eestis (SWOT analüüs)

1. tugevus:
2. tugevus:
3. tugevus:
1. nõrkus:
2. nõrkus:
3. nõrkus:
1. võimalus
2. võimalus:
3. võimalus:
1. oht:
2. oht:
3. oht:
- SWOT kommentaarid
1. atraktsioon:
2. atraktsioon:
3. atraktsioon:
1. sihtkoht:
2. sihtkoht:
3. sihtkoht:
1. tegevus:
2. tegevus:
3. tegevus:
1. osapool:
2. osapool:
3. osapool:
4. osapool:
A1. Ühiskondlik toetus loodusturismi arendamisele (tavakodanike poolt) on:0.00
A2. Üleüldine ühiskondlik toetus looduskaitse osas on:0.00
A3. Poliitiline toetus loodusturismi arendamiseks on järgnev (sinu hinnang poliitilisele kliimale):0.00
A4. Poliitiline toetus loodukaitsele on:0.00
A5. Õigusruumi sobivus loodusturismi arendamiseks (kõik vajalikud seadused on selged ja olemas) on:0.00
A6. Õigusruumi sobivus säästva turismi arendamiseks (kõik vajalikud seadused on selged ja olemas) on:0.00
A7. Õiguslikud regulastioonid toetavad kaitselade säästlikku külastust ja turismi:0.00
A8. Kaitsealade rahaline toetus kaitse korraldamiseks ja majandamiseks (riigieelarve, EL toetused ja teised võimalused, võrreldes teiste sektoritega):0.00
A9. Rahaline toetus loodusturismi arendamiseks on:0.00
A10. Institutsionaalne toetus loodusturismi arendamiseks (Kas on olemas kõik vajalikud korraldamise ja uurimise üksused) on:0.00
A11 Organisatsiooniline toetus loodusturismi arendamiseks (kas avalik sektor on organiseeritd efektiivselt, avalik sektor majandab kohanemisvõimeliselt ja efektiivselt ning erinevad asutused teevad koostööd asutuste sees ja omavahel ning teiste asjalisteg0.00
A12: Hindan turismisektori ja selle organisatsioonide koostöö kvaliteeti sektoris (ettevõtlussektor ja katusorganisatsioonid) järgmiselt:0.00
A13. Turismitööstuse tuntus, nähtavus ja selgitustöö (kas turismitööstuse hääl on piisavalt tugev ja otsustajad kuulevad seda):0.00
Sinu kommentaarid küsimuste A1-A13 kohta:
B1. Üldine hinnang eesti looduse seisundile:0.00
B2. Viimase aja muutused seisundis0.00
Sinu kommentaarid B1-B2
B3. Looduse olukord Eesti kaitsealadel (kaitstavatel objektidel):0.00
B4: Viimase aja muutused kaitsealade ökoloogilises seisundis (arvestades näiteks ülekasutamist, fragmenteerumist, taastamisi, elupaikade hooldust, liigikaitset jne):0.00
Sinu kommentaarid B3-B4
B5. Ökoloogilise seisundi alase info kättesaadavus ja kvaliteet rahvusparkide ja teiste väga külastatavate piirkondade kohta (kas sinu arvates kaitsekorraldus on teaduspõhine ning informatsioon kaasaegne ja arusaadav, et hinnata muutusi):0.00
B6. Ökoloogilise seisundi alase info piisavus ja kvaliteet teiste väärtuslike loodusalade kohta, et arendada säästvat loodusturismi ja vältida kahjustusi loodusele:0.00
B7. Muutused viimasel ajal pakutava informatsiooni tasemes, võrreldes vajadusega teabe järele:0.00
B8. Säästva loodusturismi jaoks vajaliku teabe kogumise kvaliteet ja kohasus (kas andmeid kogutakse asjakohaselt, kas andmebaase värskendatakse piisavalt tihti):0.00
B9. Viimaste aegade muutused andmete kogumise osas:0.00
Sinu kommentaarid B5-B9
B10. Kaitsealade ja teiste väärtuslike loodusalade seisundi seire piisavus ja kvaliteet (et tagada säästev kasutus ja varajane teavitus muutuste korral):0.00
B11. Viimaste aegade muutused kaitsealade seires, võrreldes teabevajadusega:0.00
Sinu kommentaarid B10 - B11
B12. Keskkonnahariduse olukord ja kvaliteet, mida pakutakse kaitsealade külastajatele:0.00
B13. Ökoloogilise riski hindamise olukord Eestis (arvestades standardite kasutamist taluvuspiiride ökoloogilise koormustaluvuse hindamisel):0.00
B14. Sotsiaalsete riskide hindamise olukord Eestis (arvestades näiteks külastajate rahuluolu muutusi seoses radade rohke kasutusega, konflikte külastajagruppide vahel ja kohalike elanikega):0.00
B15. Looduse seisundi hindamiseks vajaliku ökoloogilise teabe olemasolu ja kättesaadavus (nt õrnade ja tundlike piirkondade olemasolu ja asukoht, kaitsealade ja muude väärtuslike loodusalade ökoloogiline seisund):0.00
B16. Külastajate arvukuse alase teabe olemasolu ja kättesaadavus (külastajad aastas erinevate piirkondade kohta):0.00
B17. Külastajate rahulolu ja muu külastusega seotud teabe olemasolu ja kättesaadavus:0.00
B18. Hiljutised muutused sellisele teabele ligipääsu osas:0.00
Sinu kommentaarid B12-B18
C1. Kaitsealade kaitse eesmärkide selgus ja leitavus (kas kaitstavate alade majandamise põhimõtted on arusaadavad ja vabalt kõigile kättesaadavad):0.00
C2. Kaitsealade kaitse eesmärkide ja kaitse tegevuse selgus ja arusaadavus (kas keelud on arusaadavalt selgitatud):0.00
C3. Teiste väärtuslike loodusalade kaitse eesmärkide selgus ja leitavus (näiteks kitsendused turismile seoses metsanduse ja taristu arendamisega):0.00
C4. Hea tava, standardite ja sertifikaatide olemasolu ja kasutamine loodusturismi valdkonnas Eestis:0.00
C5. Üldine kaitsekorralduse planeerimise kvaliteet kaitstavatel aladel Eestis:0.00
C6. Loodusturismi asjaliste omavaheline suhtlemine enne ja pärast kaitsekorralduse planeerimist (loodusturismi ettevõtjad, teadlased, kohalikud elanikud, MTÜ-d):0.00
C7. Looduturismi ettevõtjate osalus kaitsekorralduse planeerimisel (võimekus osaleda ja mõjutada plaane):0.00
C8. Loodusturismi ettevõtjate kaasamise aktiivsus kaitsekorralduse planeerimisel (kas kaasamine on kuidagi limiteeritud seoses turismisektori enda probleemidega):0.00
C9. Teiste väärtuslike alade planeerimise kvaliteet Eestis loodusturismi seisukohalt vaadatuna (üldplaneerimine, metsamajandus jms):0.00
Sinu kommentaarid C1-C9
D1. Piisava teabe tagamine ametiasutuste poolt erinevatele osapooltele looduskaitseliste ja majandamistegevuste läbiviimisel (hinda läbipaistvust, usaldust, koostööd, eelnevat suhtlemist osapooltega enne tegevusi nagu taastamistööd, metsa tööd jne; ja iga0.00
D2. Loodusturismi tegevuste korraldajate (sh ettevõtjate) poolt jagatav teave planeeritavate ja toimuvate tegevuste kohta kaitsealadel erinevatele osapooltele, sh maaomanikele:0.00
Sinu kommentaarid D1-D2
E1. Külastajate arvude seire olemasolu ja tulemuste hindamise tase:0.00
E2. Külastajate rahulolu seire tase:0.00
E3. Külastuse trendide seire tase (klientide segmendid, erinevad tegevused):0.00
Sinu kommentaarid E1-E3
F1. Loodusturismi mõju hindamine riigi tuludele ja tööhõivele ning selle seire kohase teabe levitamine:0.00
F2. Loodusturismi mõju hindamine kohalikule majandusele ja töökohtade loomisele, selle seire kohase teabe levitamine (rahvusparkides ja nendega piirnevatel aladel):0.00
F3. Looduturismi mõju hindamine rahva tervisele ja sellekohase teabe levitamine:0.00
Sinu kommentaarid F1-F3
G1. Teabe jagamise tase loodusturismi edendavate asjaliste vahel:0.00
G2. Parimate praktikate väljaselgitamise ja jagamise tase sinu enda organisatsiooni või huvigrupi sees:0.00
G3. Kuivõrd Sinu või Sinu organisatsiooni rahvusvahelised kontaktid võimaldavad sul tutvuda parimate kogemuste ja innovatsiooniga maailma loodusturismis:0.00
G4. Sinu organisatsiooni ja huvigruppide huvi loodusturismi alaste teadusuuringute vastu, võimekus ja aktiivsus selliseid uuringuid otsida või tellida:0.00
G5. Sinu organisatsiooni ja huvigruppide usalduse ja rahulolu tase koostöö osas teadus- ja uurimisasutustega:0.00
G6. Üldine hinnang uuringutele Eestis loodusturismi valdkonnas:0.00
Sinu kommentaarid G1-G6
1. ettepanek
2. ettepanek
3. ettepanek