Töörühmad:

1. EHE (Ehtne ja Huvitav Eesti) märgis, kellele ja milleks

Läbiviijad: Raili Mengel, Ly Siilak (MTÜ Eesti Maaturism), Aivar Ruukel (Viis Aastaaega OÜ, Soomaa.com, loodusturismi ettevõtja)

Töörühma fookuses on loodusturismitooted, mis on saanud EHE-märgise. EHE-märgise lühitutvustus/tagasiside ettevõtjatelt senine/arenguvõimalused kvaliteediekspert Ly Siilak´lt.  Tutvustatakse  2-3 EHE edulugu. Järgneb arutelu EHE märgise, loodusturismi kvaliteedi ja nõuete osas. Oodatud on ettepanekud ja ideed selles valdkonnas.


2. Loodusturismi ressurss, maht ja kasu.
Läbiviijad: Tea Perm (Eesti Loodusturismi Ühing), Marjaana Rim (Eesti Maaülikool, Loodusturismi magistrant), Tarmo Pilving (Eesti Maaülikool, nooremteadur, MTÜ Teadlikud Elamused (Experiest))

Töörühmas tutvustatakse Marjaana Rim’i uuringut, mis loob seosed klientide reisimotivatsioon/huvi ja loodusturismi pakkumise vahel ning analüüsib loodusturismi aastast mahtu. Seni on välja tulnud, et klientide huvi looduspuhkuse vastu on üsna suur aga ostuni nii tihti ei jõuta. Üheks teemaks on, kuidas potentsiaalsete klientide motivatsiooni senisest paremini ära kasutada, mis on hetkel pakkumises puudused ja mida oleks vaja, et pakkumine suureneks ja mitmekesistuks? Kuidas saada külastaja Eestis rohkem loodusturismi teenuste peale raha kulutama?
Teine teema on nii öelda ilma rahata looduses käimine. Loodusturismi ressurssi kasutatakse suures osas siseturisti poolt ja tasuta, teisalt on surve sellele ressursile suur (nii loodusele kui ka sotsiaalsele osale). Siit ka küsimus, et kuidas seda ressurssi kasutades majandada nii, et säiliks loodus/kultuuriväärtus ja et see tooks ka raha sisse? Juttu tuleb ka loodusturismi trendidest maailmas.

Töörühmas on nii ettekandeid, ajurünnakuid ja arutelusid.


3. Giidita retked looduses
Läbiviija: Maris Kivistik (Keskkonnaamet, keskkonnahariduse osakonna juhataja) 
Töötoas antakse ülevaade giidita retkede võimalustest (kodulehed, äpid ja muud rakendused), analüüsitakse loodust tutvustavaid infotahvleid, et leida vastus küsimusele, milline on hea infotahvel. Arutatakse Eestis kasutusel olevate infotahvlite piisavuse, sisu ja olukorra üle, oodatakse jagama ettepanekuid ja ideid giidita retkede paremaks korraldamiseks.


4. Ligipääsetavus (loodus)turismis
Läbiviijad: Accessible Baltics OÜ, reisikorraldaja erivajadustega inimestele: Marion Bobkov (tegevjuht ja giid), Daniel Kotsjuba (ettevõtte turundus; Eesti Kunstiakadeemia, universaaldisaini lektor, Ligipääsetavuse Nõukogu liige), Eha Kägu (tootejuht ja giid).

Puude taga on inimene. Me ei peaks rääkima puudega inimestele suunatud teenusepakkumistest kui teema puudutab kõiki. Miks oluline rääkida ligipääsetavusest?  Kui pikk samm on ligipääsetavast turismist kõiki kaasava turismini? Konverentsi viiest peaküsimusest vaatleme töötoas kaht: 1. Kas looduses viibimisega seonduvate turismitoodete ja -teenuste arendamine loob meile pikemas perspektiivis konkurentsivõime? 2. Milliseid võimalusi ja väljakutseid pakub see meie turismiettevõtjatele nüüd ja edaspidi?

Toimub praktiline kogemusõppe töötuba kus kõneleme, kuulame ja jagame kogemusi liikumisega, keskkonna ja looduse kogemisega seotud praktiliste lahenduste ja tulevikuvisioonide teemal. Kuulame sihtrühma arvamusi ning toome näiteid rohkem või vähem õnnestunud sihtkohaarendusest Eestis.
 

5. Päranditurism, pärimus ja loodus turismis
Läbiviijad: Pille Saarnits (Keskkonnaamet, looduskasutuse spetsialist, Ulgumaa OÜ), Eda Veeroja (Mooska OÜ, Mooska talu perenaine)

Töörühmas arutletakse turismi, pärimuse, looduse ja kogukonna omavaheliste mõjude üle. Kelle oma on pärand? Kes vastutab pärandi säilimise eest? Kas ja kuidas turismiteenuste tootearendus muudab kogukonda, looduskeskkonda, kohalikku kultuuri ja pärandit? Eetilised valikud pärandturismis:harviv meelelahutus, autentsus, kohalikkus, eestipärasus ja kogukonna väärtused.