Rahvusvaheline rakenduslik mulla- ja taimeökoloogia

“International Applied Soil and Plant Ecology Knowledge” (IntASEK)

 

Kokkuvõte

Nii mulla- kui ka taimeökoloogias kui ka majanduses tuleb ressursikasutuse otsustes arvesse võtta laialdasi geograafilisi erinevusi ning globaalseid vajadusi ning lähtuma regionaalsetest eripäradest ja kohalikest vajadustest. Seetõttu on vajalik kõrghariduses laiapõhjaline haridus, mis võtab arvesse nii globaalseid kui regionaalseid eripärasid ning aitab luua ühendust põllumajanduse, toidutöötlemise, loodustoodete tööstuse ning ka looduskaitse ja keskkonnakorraldusega.

 

Eesmärgid

  • Luua mulla ja taimeökoloogia virtuaalne õppekeskkond (learning/teaching toolbox) ja virtuaalne karjääripäev;
  • Anda riikidevaheline ülevaade mulla ja taimeressursi kasutusest ning kaitsest lähtudes erinevatest Euroopa perspektiividest;
  • Parendada tudengite praktilisi oskusi ja siduda nende haridus tööandjate ootustega, millega soodustatakse osalejate töölevõtmist nii riigisiseselt kui ka riikide vaheliselt;
  • Arendada osalevate ülikoolide õppejõudude õpetamisoskuseid.

 

Sihtrühm

Sihtrühmaks on tudengid, ülikoolide õppejõud, ettevõtted ja teadusinstitutsioonid seotud valdkondadest. Virtuaalne õppekeskkond on mõeldud erineva haridustasemega inimestele, kes tunnevad huvi mulla- ja taimeökoloogia vastu.

 

Peamised tegevused

Projekti eesmärkide saavutamiseks planeeritud tegevused on jaotatud kahte tööpaketti. Igal tööpaketil on kindel intellektuaalne väljund. Intellektuaalseks väljundiks nr 1 on virtuaalse õppekeskkonna loomine. Eelnimetatud väljund on peamiselt seotud õpetamise ja didaktiliste teemadega. Intellektuaalne väljund nr 3 virtuaalse karjääripäevaga on selle projekti rakenduslik osa, millega soovitakse suurendada tudengite töö- ja praktikahõivet.
     

Eeldatav mõju

Tahame tuua kokku Euroopa eksperdid ja ettevõtjad erineva kliima ja geograafiaga asukohtadest, et suurendada ja levitada haridust mulla ja taimeteaduse valdkondades ning samuti ka tudengite töölevõtmist. Eeltoodu sisaldab endas erinevate maakasutus- ja maa-ajaloo mustrite ning samuti ka sotsiaalsete struktuuride õpetamist. Selline laialdane rahvusvahelise koostöö edendab üldist akadeemilist kompetentsust, praktilisi oskuseid ning see omab olulist väärtust õpetamistegevustega kokkupuutuvatele osapooltele. Ühtlasi on ka ülikoolide ja ettevõtete vahel tekkinud kontaktidest kasu teadustegevuse arendamisel.

 

Partnerid

Projektis osalevad järgmised ülikoolid/asutused: Eesti Maaülikool, Lõuna-Boheemia Ülikool (Tšehhi Vabariik), Aix-Marseille Ülikool (Prantsusmaa), Prantsusmaa Riiklik Teadusuuringute Keskus ja Ulmi Ülikool (Saksamaa).

Projekt:
kood: 2017-1-EE01-KA203-034909
Erasmus+ programm, strateegiline koostöö (Key Action 2)
Projekt kestab 33 kuud (1.12.2017- 31.08.2020). 

Rahastusleping


Kontakt:


professor, õppeprorektor Endla Reintam, PhD 
endla.reintam@emu.ee, tel: +372 7313057; +372 5170121
Eesti Maaülikool
Kreutzwaldi 1, 51014 Tartu, Eesti


This homepage has been prepared for the European Commission however it reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.