Huumusbilansi kalkulaator

 

 

Huumusbilansi kalkulaator

Muldade tasakaalustatud huumusseisund on nii agronoomilistest kui ka ökoloogilistest aspektidest lähtuvalt üha suurema tähelepanu keskmes. Huumusbilanss sõltub eelkõige tootmistasemest, mullast, kasvatatavast kultuurist ja väetamisest. Varasemate uuringute meta-analüüsiga töötati välja ja täiustati koefitsiente ja arvutusalgoritme, mis arvestavad erinevate agrotehnoloogiate (harimisviisid, tahe- ja vedelsõnniku kasutamine, haljasväetised, kompostid, vahekultuurid, põhu eemaldamine või muldaviimine jne) mõju mulla huumusbilansile. Kalkulaatoris on kasutajal vaja huumusvaru hetkeseisu leidmiseks lähteandmetena sisestada huumuskihi tüsedus, orgaanilise süsiniku või huumusesisaldus ja mulla lõimis.

Kalkulaatori esimest versiooni saab kasutada mineraalmuldadel huumusbilansi arvutamiseks. Kalkulaatori tulem väljendatakse huumusbilansina: huumust kg/ha aastas ja huumusvaru muutusena (% algsest huumusvarust aastas). Kalkulaator võimaldab anda tulemit konkreetse kõlviku kui ka kogu külvikorra kohta. Tulemused võimaldavad anda hinnangu rakendatud agrotehniliste võtete ja  külvikorra mõjust mullaviljakuse ja taimede toitumistingimustele ning on abiks abinõude planeerimiseks huumusemajanduse korrastamisel.

Programm on loodud tabelarvutusprogrammi MS Excel tarkvara baasil, seda on võimalik kasutada ka vabavaralise Libre Office tabelarvutusprogrammiga. Kalkulaator on tasuta kasutamiseks ja levitamiseks. Iga kaasaegne teabesüsteem, sh huumusbilansi kalkulaator, vajab järjepidevat arendamist nii sisu kui ka kasutajaliidese osas. Edasisteks arendustöödeks on väga vajalik kasutajate poolne tagasiside.

Lähem teave: Enn Lauringson enn.lauringson@emu.ee või Alar Astover alar.astover@emu.ee

 

Huumusbilansi kalkulaator avaneb siit (versioon 1.1)