MAGISTRIÕPE

Õpe toetub bakalureuse astmes omandatud teadmistele, seetõttu on magistriõppes vähem baas-, taime-, ökoloogia- ja akadeemilisi aineid. Keskendutakse teooriale, planeerimisele, teadusele ja kujundusprojektidele. Programm päädib lõputööga, mis on teaduslik maastikuarhitektuuri alane uurimustöö või praktilisele töökogemusele toetuv uurimis- ja kujundustöö. Magistriprogramm sobib ka teistele tudengitele, kelle bakalureuse õppe teema seostub maastikuarhitektuuriga nagu näiteks: arhitektuur, metsandus, aiandus, geograafia jne. Magistriõpet on võimalik läbida Inglise keeles, mõned ained on võimalik läbida ka eesti keeles, samuti on võimalik lõputöö kirjutada ja kaitsta eesti või inglise keeles.

ÕPPESUUNAD

Erialamoodul

Maastikuarhitektuuri teooria ja metoodika

Maastikuarhitektuur kui kaasaegne kultuuripraktika

Keskkonnapsühholoogia alused

Kultuurimälestiste kaitse ja restaureerimise filosoofia

Teadustöö metodoloogia ja uurimismeetodid

Puittaimestiku inventeerimine

 

Välisruumi kujundamine ja projekteerimine

Puhkealade planeerimine ja projekteerimine

Esitlusgraafika

Tehisveekogud maastikus

Säästlikud keskkonnatehnoloogiad

Maastikuarhitektuurne projekteerimine

Ajalooliste alade ja mälestiste restaureerimine

Ruumiline planeerimine ja mõjude hindamine

 

Planeerimisteooria

Valla/ linna ruumiline planeerimine

Keskkonnamõjude hindamine

Maastiku ja visuaalse mõju hindamine

 

Eriala valikained

Maastikuarhitektuurne ehitusprojekt

Maastikukujunduse erialapraktika II

Maastikukujunduse erialapraktika III