in English

     Maastikuarhitektuuri õppetooli koosseis

Simon Bell, PhD
Professor, õppetooli juht
rekreatsioon, maastiku- ja visuaalse mõju hindamine
simon.bell@emu.ee
tel. +372 7313 136, +372 50 6106
Kreutzwaldi 56/3-218

Simon Bell alustas tööalast karjääri metsanduse valdkonnas ja seejärel omandas maastikuarhitekti kraadi. Ta on ligi 20 aastat töötanud Briti Metsanduskomisjonis, tegeledes metsamaastike ja nende puhkeotstarbeliseks kujundamisega. Ta on töötanud konsultandina suuremõõtmeliste metsa- ja puhkemaastike projektidega USAs, Kanadas, erinevates Euroopa riikides ja Venemaal. Baltikumi tõid Simoni uurimistööd ja arendusprojektid. Eestis on ta tegutsenud aastast 2005. 2009. aastal sai temast maaülikooli maastikuarhitektuuri osakonna juhataja. 2011. aastal avati Simoni eestvedamisel rahvusvaheline maastikuarhitektuuri magistri programm. Hetkel suunab Simon ülikoolis maastike planeerimise ja kujundamise alast õppe- ja teadustööd, sh juhendab arvukaid magistri- ja doktoritöid. Aastatel 2012-2018 oli ta ECLASe (Euroopa maastikuarhitektuuri koolide nõukogu) president. Simon on avaldanud arvukalt raamatuid ja teadusartikleid. Ta töötab ka Edinburghi Ülikooli OPENspace teaduskeskuses. Vaata ka CVd (ETIS).

 

Mart Külvik, PhD
Elurikkuse- ja keskkonnaplaneerimise professor

maastiku elurikkuse ja pärandkultuuri korraldus, looduskaitsepoliitika ja -planeerimine 
mart.kylvik@emu.ee
tel. 731-3772, 
Kreutzwaldi 5-2C18

Bioloog, maastikuökoloog ja looduskaitsja; töötanud Tartu linnavalitsuse arhitektuuri osakonnas linnaökoloogina, keskkonnaministeeriumis ja tegutsenud keskkonnaaktivistina (ELF, Roheline liikumine, jt) ning halduslikes (Tartu linnavolikogu, Eesti kongress) ja akadeemilistes otsustuskogudes. Uurimisteemad on seotud öko- ja rohevõrgustiku, vääriselupaikade, elurikkuse erinevate aspektide korraldamise, ökosüsteemiteenuste ja looduspõhiste lahendustega. Vt CV (ETIS, ResearchGate, Google Scholar).

 

Mari Nõmmela, PhD
Dotsent

Maastikukujundus, ajaloolised alad ja mälestised
mari.nommela@emu.ee
tel. 731-3135
Kreutzwaldi 56/3-221

Mari Nõmmela on lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse (kunstiajaloo erioskus) õpetajana, kaitsnud magistri- ja doktoritöö Eesti kunstiajaloost. Ta on avaldanud Eesti kultuuriga seonduvaid raamatuid ja teadusartikleid, kirjutanud peatükke erinevatesse kogumikesse. Töötab Eesti Maaülikoolis maastikuarhitektuuri eriala õpetamise algusest (1998) peale; 1999. aastast dotsent. Õpetab ajalooliste aladega seonduvaid aineid (kultuur- ja pärandmaastikud, muinsuskaitse- ja miljööalad, maastikuarhitektuuri ajalugu) ja kompositsiooni-  ja vormiõpetust avaliku ruumi kujundamisel. Ta on osalenud mitmetes teadusprojektides, koostanud omavalitsustele teemaprojekte, miljööalade alusuuringuid ja kalmistute hoolduskavasid, eksponeerinud koos tudengitega teemanäitusi, samuti enda loomingut  isiku- ja üldnäitustel. Vaata ka CVd (ETIS).

 

Kadri Maikov, PhD
Lektor
AutoCAD 2D ja 3D, Vectorworks 2D ja 3D, maastiku modelleerimine, kujundamine taimedega, tervendavad aiad, ajalooliste alade ja mälestiste restaureerimine, aia kujundamine.
kadri.maikov@emu.ee
tel. +372 7313 135;  +372 55 598 155
Kreutzwaldi 56/3-221

Maastikuarhitekt Kadri Maikov on ’tervendavate aedade’ teema maaletooja ja spetsialist Eestis. Sellekohane eestikeelne keskkonnapsühholoogial põhinev keskne raamat “Tervendavad aiad” ilmus aastal 2011. Maastikuarhitektuuri õppetooli õppetegevusega on Kadri seotud aastast 1997, lektor aastast 2000. Erialaseid kursuseid ja loenguid on ta pidanud Soome, Hispaania, Türgi, Portugali, Leedu jt ülikoolides. Kadri juhendab magistritöid ja on magistritööde hindamiskomisjoni liige. Kadri koordineerib haigla aedadega seonduvaid projekte. Õpetamise kõrvalt tegutseb enda asutatud büroos aastast 2005. Kadri omab AutoDeski Badge kuni 1.02.2022. Kadri on Eesti Maastikuarhitektide Liidu (EMAL) asutajaliige, keskkonna psühholoogia töögrupi liige ja on olnud mitme aiandusvõistluse žüriiliige. Kadri loomingut saab näha läbi isikunäituste. Ta on ka sage kutsutud lektor avalikel üritustel. Vaata CV (ETIS).

 

Martti Veldi, PhD
Nooremteadur
martti.veldi@emu.ee

Martti kaitses bakalaureuse- (2004) ja magistrikraadi (2009) ajaloo ja arheoloogia erialalal Veldi Tartu Ülikoolis. Magistritöös “Keskused ja kommunikatsioon Kagu-Eestis rauaajal (vara)uusaegsete kaartide taustal “ uuris teid ja suhtlemisvõimalusi, kombineerides omavahel arheoloogilisi andmeid 17. sajandi kaardiandmetega. Praegu on ta Leideni Ülikooli (Holland) doktorant arheoloogilise kultuuripärandi alal.
Aastatel 2007-2011 töötas Martti Muinsuskaitseameti vaneminspektorina Lõuna-Eesti maakondades. Aastast 2015 on ta Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste nõunik. 
Martti teadus-arendustöö õppetooli juures on seotud HERA projektiga Modscapes. Tema vastutada on arhiivi-alase uurimistöö läbiviimine ja kõik, mis puudutab kaardistamist ning GIS-i. Uurimisrühma ainsa eestlasena võtab ta samuti osa välitöödel tehtavatest intervjuudest ning teostab kogutud andmete analüüsi.  Tema uurimishuvideks maastiku- ja asustusarheoloogia, GIS, ajaloolised kaardid, maastikubiograafiad, pikaajalised maastikumuutused. Vaata ka CVd (ETIS).


Joanna Storie, PhD
Teadur
Maakogukond ja maastikud  
joanna.storie@gmail.com

Joanna on doktorikandidaat, kelle uurimistöö on käsitleb: realistliku pildi loomist Läti ja Eesti maapiirkondadest, maaelu edusamme koos maastiku ja identiteedi mõistmisega ning inspireerivate juhtide rolli. Joanna töötab ka projektiga BONUS ROSEMARIE: “Läänemere sinine tervis ja rikkus - osavõtlik süsteemne ülevaade nutikate otsuste jaoks, rõhutades Läänemere pakutavate ökosüsteemide tähtsust elanike ja külastajate tervisele ja heaolule.” Joanna omandas hiljuti doktorikraadi väitekirjaga "Kui rahust ja vaikusest ei piisa: uurides kogukondade väljakutseid Eesti ja Läti maastikul". Tema peamisteks huvideks on jätkuvalt maapiirkondade elatise väljakutsed ja see, kuidas maapiirkondadest rännet saaks tagasi pöörata. Teda huvitab ka see, kuidas linna/maa vaheline liides mõjutab maastikke ja kuidas on võimalik saavutada positiivsemat dialoogi. Lisaks sellele on Joanna töötanud ka Läänemere ökosüsteemiteenuste süstemaatilise kaardistamise ja BlueHealthi juhtumiuuringute andmebaasi koostamisega. Praegu töötab ta koos ENCIVICs projektiga ka kodanike teadusprojektide ja keskkonna süstemaatilise ülevaatuse kallal.
Joannal on mitmekülgne taust ja kogemused farmakoloogia ja keemia bakalaureuse ning jätkusuutliku maaelu juhtimise magistrantidega. Ta uuris oma magistritöös metssigade majandamise konflikti Läti piirkonnas, kus ta praegu elab. Ta veedab aega koos abikaasaga nende alpakafarmis töötades, kogedes seeläbi omast käest maaelu väljakutseid.

 

Liina Jürisoo, PhD
Peaspetsialist
liina.jyrisoo@emu.ee

Liina Jürisoo on lõpetanud Leningradi Põllumajanduse Instituudi aianduse erialal (1987), täiendanud ennast maastikukujunduse, maastikuehituse ja arboristi erialal ning olnud üle 10 aasta kutseõpetaja erinevates kutseõppeasutustes. Hetkel on doktoriõppes Eesti Maaülikoolis metsapatoloogia suunal. Praegu õpetab maastikuarhitektidele puittaimi haljastuses, haljasalade hooldamist ja puittaimede inventeerimist. Vaata ka CVd (ETIS).
 
 

Toomas Muru, MSc
Õppetooli koordinaator, nooremteadur
ruumiline planeerimine, maastikuplaneerimine

toomas.muru@emu.ee
tel. +372 731 3139 , +372 506 7931
Kreutzwaldi 56/3-225

Toomas Muru on maastikuarhitekti hariduse omandanud Norra põllumajandusülikoolis, Wageningeni ülikoolis ja Eesti Maaülikoolis. Maastikuarhitektuuri kraadile lisaks on tal ka metsandusharidus. Toomas on töötanud konsultandina planeeringutega tegelevas büroos ja 25 aastat maastikuarhitektuuri õppekava arendajana ja lektorina maaülikooli maastikuarhitektuuri õppetoolis. Ta on õpetanud ka HÄMKis ja juhendanud rahvusvahelisi kursuseid Eestis ja mujal, on üldplaneeringute käsiraamatu kaasautor, Eesti Maastikuarhitektide Liidu (EMAL) asutajaliige ja maastikuarhitekti kutsekomisjoni liige. Toomase erialased huvid seostuvad metsamaastike planeerimise ja kujundamisega, maastikuplaneerimise, maastikuanalüüsi ja ruumilise planeerimisega. Vaata ka CVd (ETIS).
Doktoritöö teema: Raietest ja metsastamisest johtuva Eesti metsamaastiku muutuste tajumine ja avalikkuse hoiakud muutuste suhtes

 

Friedrich Kuhlmann, Dipl.-Ing.
Peaspetsialist

maastikuarhitektuuri teooria, maastikukujundus
friedrich.kuhlmann@emu.ee
tel. +372 509 0881
Kreutzwaldi 56/3-219

Friedrich Kuhlmann on Berliinist pärit maastikuarhitekt, kes nüüdseks on end sidunud Tartu ja maaülikooli maastikuarhitektuuri õppetooliga. Ta on töötanud Berliinis erinevates maastikuarhitektuuri büroodes, teinud teadustööd ja õpetanud Berliini tehnikaülikoolis, Rostocki ülikoolis ja Viinis. Hetkel tegutseb ta õpetamise kõrval ka vabakutselise maastikuarhitektina enda asutatud büroos. 2005-2009 oli ta maastikuarhitektuuri erakorraline dotsent ja 2009-2014 erakorraline professor. Tema erialasteks huvideks on kaasaegse maastikuarhitektuuri teooria, kaasaegne linnadisain ja sotsiaalne kestlikkus. Vaata ka CVd (ETIS).
Doktoritöö teema: Areneva linnamaastiku visualiseerimine. Panus maastikumuutuse juhtimisse

 

Peeter Vassiljev, MSc
Lektor 

planeerimine, rekreatsioon, keskkonnapsühholoogia
peeter.vassiljev@emu.ee
tel. +372 731 3139
Kreutzwaldi 56/3-225

Peeter on maastikuarhitektina tegutsenud aastast 1999. Maastikuarhitektuuri õppetoolis õpetab ta planeerimist ja maastikuehitust. Tema uurimistöö seostub metsamaastike puhkefunktsioonidega, haljasalade kasutusuuringute ja keskkonnapsühholoogiaga laiemalt. Huvialadeks on arvutigraafika ja 3d simulatsioonid, ta hoole all on ka õppetooli maastikuteater. Peeter on Eesti Maastikuarhitektuuri Üliõpilaste Seltsi (EMÜS) ja Eesti Maastikuarhitektide Liidu (EMAL) asutajaliige. Vaata ka CVd (ETIS).

 

Gloria Niin, MSc
Nooremteadur
maastikukujundus, digitaalne ja käsitsi joonistamine
gloria.niin@emu.ee
Kreutzwaldi 56/3-220

Gloria uurib Eesti linnade rohealade kasutust, majandamist ja keskkonnasõbralikkust, kus üheks oluliseks andmehankevahendiks on veebipõhine kohaspetsiifiline rohe- ja veealade kasutajaküsitlus. Õpetab maastikuarhitektuuri üldkursuse, joonistamise, avalike alade kujundamise ja maastikuhoolduse ainekursuseid. Õppetoolis täidab ta töökeskkonna ohutuse spetsialisti kohuseid. Vabal ajal on ta keskkonnaaktivist ja tegev MTÜs Elukas, mis tegeleb avaliku linnaruumi keskkonna- ja kasutajasõbralike ruumisekkumistega.Vaata ka CVd (ETIS).
Doktoritöö teema: Eesti linnametsade rekreatsiooniline kasutus ja majandamine
LISA: töökeskkonna ohutuse spetsialist

 

Jekaterina Balicka, MSc
Chief specialist
jekaterina.balicka@emu.ee
Kreutzwaldi 56/3-220

Jekaterina on Lätist pärit maastikuarhitekt, kes töötab õppetoolis teadlase ja õppejõuna. Ta on eriala praktiseerinud nii Riia kui Berliini projektbüroodes. Jekaterina oli rohealade hooldust käsitlenud projekti GreenMan koordinaator (2012-2014), koos kolleegidega on ta jätkusuutlike kuivendussüsteemide projekti DrainForLife initsiaator ja osaline. Jekaterina osaleb ka teadusprogrammi Horisont projektis BlueHealth. Praegused teadus- ja erialased huvid on seotud järgmiste teemadega: avatud ruumBalti linnades, linnamaastiku analüüs ja esitlusgraafika disain. Tema antavad kursused on lisaks seotud joonistamise, ja mitme maastikuarhitektuuri stuudio kursustega. Vaata ka CVd (ETIS).
Doktoritöö teema: Linnatühermaa ajutise kasutamise potentsiaal Baltimaade linnades

 

Kaja Veddel, MSc
Nimetatud assistent /lapsehoolduspuhkusel/
Õppetooli töö korraldus
kaja.veddel@emu.ee
tel. 731-3924
Kreutzwaldi 56/3-224

 

Kaja on maastikuarhitekti hariduse omandanud Eesti Maaülikoolis (2018) ning täiendanud end Itaalias Genova Ülikoolis. Magistritöö kirjutas ta rahvusvahelise projekti MODSCAPES raames ning uuris selles modernismi ja moderniseerumise mõju Eesti maastikele. Kaja koordineerib projekti CO-LAND – Inclusive Coastal Landscapes: Activating green and blue infrastructure for sustainable development of the urban-land interface“. Kaja õpetab joonistamise ja linnaruumi kujundamise kursusi ning koordineerib bakalaureuse-astme lõputööde ettevalmistamist. Ta haldab ja korraldab ka õppetooli tööd. 

 

Alice Närep
Projekti assistent
Õppetooli korraldus
alice.narep@emu.ee
tel. 731 3924; +372 56 613 311
Kreutzwaldi 56/3-224

Alice on omandanud keskkonnplaneerimise ja maastikuakujunduse eriala (2019) ning on hetkel omandamisel maastikuarhitektuuri magistrit. Magirstritöö hõlmab teemat: “Avalikkkuse osalemise tööriistad maastikuarhitektuuri projektide elluviimisel.” Lisaks on  täiendanud õpinguid Wageningeni ülikoolis (Holland).
Alice panustab üldsuse osalemisele maastikuarhitektuuris, linna- ja vallaplaneerimisse, jätkusuutliku elukeskkonda ja kaasamisprotsessidesse. Projekti assistendina koordineerib ja haldab õppetooli korraldust ja tegevusi. Rahvusvaheliselt koordineerib IFLA Euroopa ja ELASA tegevusi.

 

Fiona Nevzati
Doktorikraadi üliõpilane
fionanevzati@gmail.com
Kreutzwaldi 56/3-224

Fiona Nevzati on omandanud arhitektuuri ja disaini magistri eriala Türgi Izmiri Majandusülikoolis ning bakalaureuse kraadi arhitektuuris ja disainis Põhja-Makedoonias Skopjes asuvas Ameerika kolledžis.
Fiona doktoritöö teema on „Inimese heaolu, mis toetab ökosüsteemi teenuseid mööda linna gradienti (Urban-Rural-Wilderness), professor Mart Külviku juhendamisel. Tema uuringu eesmärk on välja töötada kontseptuaalne raamistik ökosüsteemiteenuste ja inimeste heaolu vahelise seose hindamiseks linna-kõrbes gradiendi ja rohelise infrastruktuuri kontekstis. Roheline infrastruktuur koos ökosüsteemiteenustega maastikuarhitektuuri uurimismetoodikate valdkonnas, mis on peamine ulatus sotsiaal-kultuuriliste väärtuste käsitlemiseks linnas, maal jakõrbes. Selles osas tuleb välja tuua silmapaistvad sidemed, mis panevad maastiku, arhitektuuri ja looduse eksisteerima.
Tema eelmised töö- ja uurimisprojektid hõlmavad teemasid, mis käsitlevad biofiilset disaini, sisearhitektuuri, haridus- ja elukeskkondi, õpilase heaolu, keskkonnapsühholoogiat jpm.

Anna Wilczyńska , MSc
Junior researcher
anna.wilczynska@gmail.com
Kreutzwaldi 56/3-224

Anna omandas magistrikraadi maastikuarhitektuuris Varssavi Maaülikoolis (WULS-SGGW) Poolas. Seejärel omandas ta töökogemuse maastikukujunduses nii Pariisis kui ka Varssavis. Anna on maastikuarhitekt, Eesti Maaülikooli (EMU) nooremteadur ja juhendaja, Varssavi Maaülikooli (WULS-SGGW) doktorikandidaat ja Miastodwa kultuuriliidu juhatuse liige.Anna keskendub üldsuse osalemisele maastiku planeerimisel ja kujundamisel, osalusel põhineva GIS-i kasutamisel, linnade aktiivsuses, jätkusuutlikus linnaplaneerimises ja -disainis, linna tühermaades ning ökosüsteemi teenuste tajumises. Õppetoolis töötab Anna projekti Blue Health Horizon 2020 raames ning vastutab tulevase linna siniste ruumide raamatu uurimistöö ja illustratsioonide eest. Tema doktoritöö uurib avaliku ruumi loomist alt üles. Tema projekti rahastavad mitmed stipendiumid ja Estophiluse stipendium, mida haldab SA Archimedes Eestis. 2019. aasta jaanuaris määrati talle Poola Riikliku Teadusfondi toetus Varssavi sinise infrastruktuuri tajumise ja kasutamise uurimiseks. Tal on laialdased kogemused osalus- ja avalikkuse kaasamise projektides, näiteks Open Jazdów algatus.