EAA põhikiri

Eesti Agraarökonomistide Assotsiatsiooni Põhikiri

1.  ÜLDSÄTTED
1.1.      Eesti Agraarökonomistide Assotsiatsioon on eraõiguslik juriidiline isik, mittetulundusühing, mis oma liikmetena ühendab vabatahtlikkuse alusel agraarökonoomika ja maaelu alaseid huvilisi: õppejõude, teadlasi, üliõpilasi, praktikuid jt.
1.2.      Eesti Agraarökonomistide Assotsiatsioon (lühendina EAA) kasutatakse rahvusvahelistes suhetes ingliskeelse tõlkena: Estonian Association of Agricultural Economists ja saksakeelse tõlkena Estnische Vereinigung der Agrarökonomen.
1.3.      EAA omab pangaarveid, pitsati ja logo.
1.4.      Eesti Agraarökonomistide Assotsiatsiooni juriidiline asukoht on: 51014 Tartu, Kreutzwaldi tn 1.

2. EAA EESMÄRK JA ÜLESANDED
2.1. Eesti Agraarökonomistide Assotsiatsiooni põhikirjaline eesmärk on agraarökonoomika ja maaelu alaste teadmiste, arusaamade ja kogemuste levitamine, tutvustamine, samuti teaduslike ürituste, praktilisteseminaride ning konkursside korraldamine. 
2.2. EAA tegevuse aluseks on mittetulundusühingute seadusega kooskõlas olev põhikiri. EAA juhindub Eesti Vabariigi põhiseadusest, teistest seadustest ja normatiivaktidest ning käesolevast põhikirjast. 
2.3. EAA ülesanneteks on erialaste kogemuste, ideede ja teabe kogumine ning vahendamine agraarökonomistidele ja põllumajandusest ning maaelust huvituvaile isikuile, nii vahetute kontaktidega üritustel kui ka kirjastamisega. 
2.4. EAA ülesanneteks on veel teadusürituste, sealhulgas seminaride, konverentside ja konkursside korraldamine. Hariduse, teaduse ja praktika vaheliste sidemete arendamine ja tugevdamine teemakohast huvi pakkuvate MTÜde ja teiste institutsioonidega. Osalemine agraarökonoomika ja maaelu alaste uurimisteemade koordineerimisel ja uurimistööde läbiviimisel 
2.5. Rahvusvaheliste koostöösidemete arendamine ja tugevdamine sama valdkonna haridus-, teadus-ja praktikainstitutsioonidega välismaal, sealhulgas Euroopa Agraarökonomistide Assotsiatsiooni ja Rahvusvahelise Agraarökonomistide Assotsiatsiooniga.

 

3. EAA LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 
3.1. EAA tegevliikmeiks võivad olla käesolevat põhikirja tunnistavad füüsilised ja juriidilised isikud, kes liikmeks astumisel maksavad ülekandega sisseastumismaksu ja edasi igaaastast liikmemaksu. Sisseastumismaksu ja liikmemaksu suuruse kinnitab juhatus. Liikmemaksust on vabastatud bakalaureusetaseme üliõpilased, magistrandid, pensionärid ja EAA toetajaliikmeteks olevad füüsilised ning juriidilised isikud. 
3.2. EAA liikmeks soovijate vastuvõtmine toimub avaldusega, mille kinnitab juhatus.EAA liikmeskonnast saab välja astuda    isikliku avalduse alusel. Juhatuse otsusel saab EAA liikme välja arvata, kui liige ei ole  kahe aasta jooksul liikmemaksu tasunud. 
3.3. EAA liikmeil on õigus osa võtta juhatuse valimisest ja olla ise juhatusse valitud.
3.4. EAA liikmeil on õigus osa võtta korraldatavatest kohalikest ja välismaal toimuvatest  üritustest, tõstatada küsimusi juhatuses ja üldkoosolekutel.
 

4. EAA JUHTIMINE
4.1. EAA kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, mis kutsutakse kokku juhatuse poolt vajadusel, kuid mitte harvemini kui kord aastas. 
4.2. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole osavõtvatest liikmetest. 4.3.  Üldkoosoleku otsuseid võib vastu võtta ka koosolekut kokku kutsumata, kui hääletamine tehakse elektrooniliselt. 
4.4. EAA tööd juhib ja esindab vähemalt kolmeliikmeline juhatus, et täita presidendi, asepresidendi ja laekuri kohad. Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik. 
4.5. EAA juhatuse liikmed valitakse üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks, hääletamist võib vajadusel teha elektrooniliselt.

5. EAA VARA
5.1. EAA omandis võib olla igasugune vara, mis on ette nähtud põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks jamille omamine ei ole vastuolus seadusega. 
5.2. EAA vara tekib:   a) sisseastumis- ja liikmemaksudest, b) väljaannete müügist, c) varalistest jarahalistest annetustest kodu- ja välismaiste füüsiliste ja juriidiliste isikute poolt ning d) muust seaduslikust tulust. 
5.3. EAA ei kanna vastutust oma liikmete kohustuste eest ka juhul, kui need tekkisid nende isikute kui EAA liikmete tegevuse tulemusena. 
5.4. EAA rahalisi vahendeid kasutatakse oma väljaannete kirjastamiseks, näituste, konkursside, kursuste, seminaride, konverentside korraldamiseks, trükiste tellimiseks, lähetuskuludeks, töötasudeks ja muudeks EAA tegevusega seotud kuludeks. 
5.5. EAA finantsaasta langeb kokku kalendriaastaga. Majandusaasta aruandele kujutavad alla kõik juhatuse liikmed. 
5.6. Kontrolli EAA finantsmajandusliku tegevuse üle teostab revident, kes esitab aruande juhatuse üldkoosolekule. Revidendi arvamus lisatakse majandusaasta aruandele. 
5.7. EAA tegevuse   lõpetamisel   või likvideerimisel jaotatakse tema allesjäänud vara üldkoosoleku poolt määratud õigustatud isikute vahel.ikvideerijate otsusele. 

Eesti Agraarökonomistide Assotsiatsiooni põhikiri on vastu võetud 22. mail 1991 toimunud asutamiskoosolekul, protokoll nr. l. EAA põhikiri viidi vastavusse "Mittetulundusühingute ja nende liitude seadusega" üldkogu koosolekul 12. aprillil 1995. a. EAA on vastavalt Eesti Vabariigi Valitsuse määrusele 10. augustist 1994. a. nr. 290 registreeritud ettevõtteregistris 12. juunil 1995.a registreerimisnumbriga 64823532.Põhikiri on "Mittetulundusühingute seadusega" vastavusse viidud EAA üldkoosolekul 18. veebruaril 1999 ja 05. veebruaril 2010.  

 

EAA president Rando Värnik