Programmi KESTA teadus-, rakendus- ja arendustegevuste alategevuse 2 Keskkonnakaitse ja -tehnoloogia valdkonnaga seotud Eesti teaduse teekaardi infrastruktuuri objektidega kaasneva teadustegevuse toetamine, projekt "Eesti veekeskkonna observatoorium" (VeeOBS - 3.2.0802.11-0043)

Lähtuvalt KESTA programmi üldeesmärkidest on alategevuse üldeesmärkideks Eesti võimekuse tõstmine veekeskkonna muutuste ja kliimatundlikkuse seire, veekeskkonna alase andmehõive, andmetöötluse, andmete teadusliku analüüsi ja tõlgenduste ning veekeskkonna riskide hindamise alal, samuti Eesti veepoliitika ja veekeskkonna kaitse teaduslik toetamine vastavalt Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu huvile.

Alategevuse eesmärkideks on kaugseire abil veekeskkonna seisundi ja kaitsekorralduse tõhususe hindamiseks optimaalse seireskeemi valjatöötamine, mis arvestab riiklikke seirekohustusi; samuti inimtekkeliste häiringute mõju operatiivne hindamine vee-elupaikade (siseveekogud, rannikumeri) seisundile.

Alategevuse konkreetseks eesmärgiks on EMÜ, TÜ, TTÜ ja TO poolt teostatavate Eesti teaduse infrastruktuuri teekaardi objektiga "Eesti Keskkonnaobservatoorium" seotud veekeskkonna seisundi kaugseire ja automatiseeritud pidevmõõtmiste süsteemide arendamine ning integreerimine ühtsesse reaalajas jälgitavasse süsteemi, laekuvate andmete kättesaadavaks muutmine veekogude seisundi teaduslikuks hindamiseks, riskihinnanguteks, ohuprognoosideks, kliimamõju uuringuteks ja veepoliitiliste otsuste kujundamiseks.

Projekti VeeOBS raames kõrgsagedusega kogutavad andmed on kättesaadavad alljärgnevatel linkidel.

https://www.dropbox.com/sh/2iut8nr6w117dp3/1ADr2nDJBq

http://ferrybox.msi.ttu.ee

https://www.dropbox.com/gallery/12453622/1/valjad?h=f2e374#gallery:9

Projekti koordinaator on Limnoloogiakeskuse teadur Alo Laas. Projektis osalevad Maaülikooli poolt veel teadurid Rene Freiberg, Kaire Toming ja Eva-Ingrid Rõõm.

Täiendav info: Alo.Laas@emu.ee