Peipsi järve fosfori sisekoormuse uuringud kui teaduslik alus veemajandamis- ja kaitsemeetmete väljatöötamiseks.

Leping nr. 3-2_3/419-4/2014

Projekti algus 1.08.2014
Projekti lõpp 30.09.2015

Nii meie lühi- kui pikajalised uuringud näitasid setete olulist rolli Peipsi P bilansis. Difusioonivood näitasid suurt sesoonset varieeruvust. Märtsi väärtused moodustasid ainult 2% augusti väärtustest (12.4 mg P m-2 day-1 Suurjärves ja 9.2 mg P m-2 day-1 Lämmijärves). Difusioonivoo aastasisene dünaamika tundub olevat seotud vee TP kontsentratsiooni muutustega. TP akumuleerumine e vaadeldud kinnipeetus moodustas ainult 12% augusti difusioonivoost Suurjärves ja 37% in Lämmijärves. Setete profiili analüüsimisel põhinevate hinnangute kohaselt suurenes P sisekoormus väliskoormuse kahanemisele järel, kutsudes esile samuti kõrgemaid veesamba TP kontsentratsioone. Käesolev uuring on esimene teadusmaailmas, mis näitab tugevat positiivset seost vee kvaliteedi näitajate ja P sisekoormuse vahel.

Meie tulemused võimaldavad järeldada, et veekaitse peab võtma fookusesse ka sisekoormuse vähendamisele suunatud meetmeid. Meetmete täpsustamine vajab aga edasiseid uuringuid. Lühiajalise skaala uuringud parandavad sisekoormuse mehhanismide arusaamist ning seega on otseselt suunatud veekaitsemeetmete väljatöötamisele. Kuna sisekoormuse mehhanismid sõltuvad oluliselt ilmastikutingimustest, võib sisekoormus varieeruda aastati. Nt võimaldas käesolev projekt teha täiendavaid redokspotentsiaali mõõtmisi ja settevahelise poorivee fosfaatide määramisi. Selgus, et 2015. a. augusti keskkonnatingimused erinesid oluliselt 2014. a. tingimustest (lisa joonis 1 ja lisa joonis 2). Seetõttu peab käesoleva töö raames alustatud uuringuid jätkama.

 

Projekti aruanne (docx, 657 KB)