Projekti kood:  931214780022

Projekti elluviimise aeg: 14.08.2013-30.06.2015

EKF toetussumma: 158 766,03

Projekt keskendus kuuele Loode-Eesti rannikujõele – Kloostri jõgi, Veskijõgi, Nõva jõgi, Riguldi jõgi, Höbringi oja ja Leidissoo pkr. Neis jõgedes selgitati välja vajadused ja võimalused siirdekalade ja siirdelise eluviisiga mageveekalade kudetingimuste parandamiseks, viidi läbi topogeodeetilised ja ehitusgeoloogilised uuringud ning töötati välja konkreetsed projektlahendused kalade pääsuks koelmutele ning kudealade kvaliteedi parandamiseks.

Kloostri jõel koostati projektlahendused jõe suudme avamiseks, jõel olevate rändetakistuste kõrvaldamiseks, uute kudealade rajamiseks ja olemasolevate kvaliteedi parandamiseks. Veskijõel koostati projektlahendused jõe alamjooksul olevate ritraalsete kudealade kvaliteedi parandamiseks ning setetest ummistunud jõesängi avamiseks Kurkse järve piirkonnas, Nõva jõel alamjooksu ritraalsete kudealade parandamiseks, Riguldi jõel suudme avamiseks ja alam- ning keskjooksu kudealade kvaliteedi parandamiseks, Höbringi ojal jõe tagasi suunamiseks varasemasse põhikaardi järgsesse sängi ning taastatava sängi kujundamiseks ritraalseks koelmualaks, Leidissoo pkr-s ritraalse koelmuala rajamiseks peakraavi alamjooksule.

Kõigile projektlahendustele koostati keskkonnamõjude eelhinnangud. Projektlahendused kooskõlastati maaomanike, maaparandusbüroode ja keskkonnaametiga. Valmistati ette hankedokumendid ehitushangete läbiviimiseks.

Ehitushangete läbiviimine ja projektlahenduste elluviimine on kavas projekti II etapil aastatel 2016-2020.

Projektiga hõlmatud jõgedel viidi läbi kalastiku-uuringud kalastiku praeguse seisundi ja siirdekalade taastootmistaseme hindamiseks.

Improving the breeding conditions of sea trout, river lamprey and migratory freshwater fish in the rivers of northwestern Estonia, stage I

The project focused on six coastal watercourses in northwestern Estonia – Kloostri, Veskijõgi, Nõva, Riguldi, Höbringi and Leidissoo. In these watercourses the necessity and opportunities to improve the spawning conditions of migratory fish were evaluated. After topo-geodesic and geologic research, basic designs were created in order to enable fish access spawning grounds and improve the quality of spawning grounds.

In River Kloostri basic designs were created to open the river mouth, remove migration obstacles, establish new spawning grounds and improve the existing ones. In River Veskijõgi  besic designs were established to improve the quality of rhithral spawning grounds at the lower reaches of the river and to open the sediment-clogged river bed near Lake Kurkse, in River Nõva to improve the rhithral spawning grounds in the lower reaches of the river, In River Riguldi to open the river mouth and improve the quality of spawning grounds in the lower and middle reaches of the river, in Höbringi stream to redirect the stream to its former river bed while shaping it to become a rhithral spawning ground and in Leidissoo stream to establish a rhithral spawning ground in the lower reaches of the stream.

Environmental impact assessments where implemented in case of all basic designs. Designs were negotiated and coordinated with landowners, Land Improvement Departments of the Agricutural Board and the Environmental Board Regions. State procurement documents were prepared for all construction documents.

Fisheries studies were conducted in Kloostri, Veskijõgi, Nõva, Riguldi, Höbringi and Leidissoo streams to assess the current status of the fish fauna and the reproduction rate of migratory fish.

 

Projekti aruanne 1MB