Finantseerija: Eesti- Šveitsi koostööprogramm 

Kaasfinantseerijad: Keskkonnainvesteeringute keskus,  Eesti Maaülikool

Aastail 2012-2016 uuendati ja kaasajastati koostööprogrammi toel Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Limnoloogiakeskuse seire seadmeparki kokku rohkem kui  835 tuhande euro väärtuses. Projekti kogueelarve oli 959 166,88 eurot, millest Šveitsi riigi osa oli 85% ning kaasfinantseerijad olid Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Eesti Maaülikool. Projekti toel on paranenud jõgede ja järvede rutiinse ülevaateseire vahendite seis ning tekkinud paremad võimalused uurimuslikuks seireks ja uute meetodite kasutuselevõtuks.

Limnoloogiakeskuse renoveeritud laborid said uue sisustuse, sh tõmbe- ja laminaarkapid, külmikuid ning puhta vee süsteemi. Laborite aparatuur täienes paljude uute seadmetega. Hangiti viis erinevate võimalustega kvaliteetset mikroskoopi ja täiendati olemasolevaid uute seadmetega, nt pildistamissüsteemidega. Seirevarustusse lisandus uusi välitööde vahendeid nagu portatiivne vee voolukiiruse mõõtja,  digitaalne teaduslik kajalood ja multisensorid, kuid ka klassikalist seirevarustust – planktonivõrke, batomeetreid veeproovide võtmiseks, Secchi kettaid vee läbipaistvuse mõõtmiseks, põhja-ammuteid ja kahvasid põhjaselgrootute uurimiseks. Kalaseire ja -uuringute vahendid täienesid kalda- ja maimunootadega ning uute mitmesektsioonsete kalavõrkudega ja Peipsi uuringute laevale Õnneleid hangiti uus põhjatraal. Uudne ruutmõrrasüsteem võimaldab leida väga täpselt kalade arvukuse ja asustustiheduse hektari suurusel alal. Seljaskantavad ja paadist kasutatavad elektripüügiagregaadid teenivad peamiselt jõgede kalastiku seire eesmärke, aga on kasutatavad ka näiteks suurjärvede kalastiku uurimisel kalda-aladel (litoraalis). Hüdromorfoloogilise seire paremaks teostamiseks järvedel ja jõgedel osteti foto-ja filmitehnikat. Lisandus mitmeid uusi pidevmõõtmiste vahendeid. Uurimusliku seire võimalused avardusid osakeste suuruse analüsaatori (asub PKI mullateaduse ja agrokeemia osakonnas), kandepaadil veetava akustilise vee voolukiiruse, sügavuse ja vooluhulga mõõtja, setteuuringute vahendite ja keskkonna DNA-uuringuid toetavate seadmete hankimisega. Projekti toel nägi trükivalgust Eesti sisevete suurselgrootute määraja, mis on abiks veekogude seirel ja sobib õppevahendiks. Siseveekogude seire turvalisus paranes hangitud ohutusvarustuse toel. 

Vastutavad täitjad: Lea Tuvikene, Külli Kangur, Anu Kisand

Eesti- Šveitsi koostööprogrammi tutvustav brošüür (7.9 Mb)

28.01.16. Toimunud seminari (programm allalaetav siit) ettekanded:

Veekogude automaatne seire - A. Laas, T. Kõiv

Eesti siseveekogude seirekorralduse senine praktika – mida hoida ja mida muuta?  - I. Ott

Uurimusliku seire uued võimalused – litoraali kalastiku uuringud toitumisahelate selgitamiseks - K. Ginter

Projekti tulemustest indikaatorite ja mõõdikute valguses - L. Tuvikene, K. Kangur

Uurimusliku seire uued võimalused - Koostöö Tallinna Ülikooliga - M. Vainu, J. Terasmaa, K. Kangur

Programm “Keskkonnaseire suutlikkuse tõstmine“ - O. Gnezdovski

Uurimusliku seire uued võimalused – analüütilised meetodid sette-vee ainevahetuse selgitamisel - O. Tammeorg

Hea mikroskoop avardab tunduvalt veekogude seire võimalusi - P. Zingel, K. Piirsoo, H. Agasild, K. Karus, M. Silm, K. Panksep

Osakeste suurusjaotuse määramine staatilise laserdifraktsiooni meetodil -  T. Tõnutare, A. Kisand