Aianduse osakonna E-kursused

Link: EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi  E-kursused Moodle keskkonnas.

PK.0380. ILUTAIMEDE ERIKURSUS (4 EAP osaliselt e-õpe)
SPECIAL COURSE IN ORNAMENTAL PLANTS

Toimumisaeg: sügissemester
Hindamisviis: eksam
Aine raames omandatud teadmised ilutaimede haljastusväärtusest, konteinerhaljastusest, rooside, poolpõõsaste, madalakasvuliste põõsaste, kanarbikuliste ja rododendronite kasvatamisest on vajalikud ilutaimedega seotud tegevustes. Õppeainega taotletakse, et üliõpilane oskaks haljastustaimede kasvatamisel ja valikul arvestada neile sobivate kasvutingimustega.

Õppejõud: dots. L. Mainla


PK.0385 Taimefüsioloogia biokeemia alustega (4EAP)
Plant physiology and biochemistry


Kursuse raames saavad üliõpilased ülevaate taimerakus ning terves organismis toimuvatest protsessidest ja nende molekulaarsetest mehhanismidest. Aines omandatavad üldised ning põllu- ja aiakultuure käsitlevad pädevused on vajalikud õppekava edukaks läbimiseks, erialaseks tööks ning jätkusuutlikuks õppeks. Õppeainega taotletakse, et üliõpilane mõistab erinevaid taimefüsioloogilisi protsesse, oskab neid omavahel seostada ning on suuteline aru saama erinevate keskkonnatingimuste mõjust taimede kasvule ja arengule.

Õppejõud: 

 

PK.0879 Ilutaimede kasutamine (6 EAP osaliselt  e-õpe)
Ornamental plants application

Ainekursuse käigus käsitletakse istutusalade ettevalmistamist, taimede istutamist ja hooldamist, paljundusmeetodeid ja puukoolide majandamise aluseid. Lähemalt vaadeldakse taimegruppe ja nende taimeliike, liikide sobivust haljastamisel ja kasvukoha iseärasusi. Analüüsitakse ilutaimi, nende turustamist ja avalikku haljasala.

Toimumisaeg: kevad- ja sügissemester

Õppejõud: 


PK.1202 Ilutaimede paljundamine (6 EAP osaliselt e-õppena)
Propagation of ornamental plants


Kursuse jooksul õpitakse tundma enam levinud ilutaimede paljundamisvõtteid. Vaatluse all on ilupõõsaste, ilupuude, oksapuude, ronitaimede ja püsikute paljundamine. Eraldi käsitletakse sibullillede paljundamist. Praktikumide käigus omandatakse praktilised oskused paljundusvõtete teostamiseks. Ainekursuse läbinu omandab puukoolide majandamise põhialused, oskab planeerida puukooli tööd. Mõne Eesti suuremate puukooli baasil tutvutakse puukooli tööga kohapeal.

PK.1040 Taimebiotehnoloogia (5 EAP osaliselt e-õppena)
Plant biotechnology

Kursuse raames saavad üliõpilased ülevaate biotehnoloogia võimalustest taimekasvatuslikus tootmises, taimede paljundamisel, säilitamisel ning ümbertöötlemisel. Aines omandatavad molekulaarsed ja tervikorganisme käsitlevad pädevused on vajalikud õppekava edukaks läbimiseks, erialaseks tööks ning jätkusuutlikuks õppeks. Õppeainega taotletakse, et üliõpilane mõistab biotehnoloogia olemust laiemas tähenduses ning teab erinevate biotehnoloogiliste rakenduste mõju kultuurtaimede produktiivsusele ja kogu agroökosüsteemile.

 

PK.1509 Aia kavandamine ja rajamine (3 EAP osaliselt  e-õpe)
Garden design and establishing

Kursusel käsitletakse aia või haljasala kavandamiseks vajalikke teadmisi ja oskusi. Täpsemalt tegeletakse aia analüüsi, funktsioonjoonise, vormikompositsiooni ning taimeplaani koostamisega.

Toimumisaeg: sügissemester

Õppejõud: 

 

PK.1324 Aiakultuuride paljundamine (6 EAP osaliselt e-õpe)

Propagation of horticultural plants

Ainekursusel käsitletakse lähemalt generatiivset ja vegetatiivset paljundamist erinevate taimerühmade puhul. Tutvutakse taimede paljundamise ja turustamisega seotud seadusandluse ja puukooli majandamise alustega.

Toimumisaeg: sügis- ja kevadsemester

Õppejõud: 

 

PK.0256 Maastikuehitus (5 EAP osaliselt e-õpe)

Landscape design

Ainekursuse käigus käsitletakse haljasala rajamist: maa ettevalmistamist, aiaelementide ehitamist, istutustöid, muru rajamist ning haljasala hooldamist. Lähemalt tegeletakse teede, piirete, veekogude, tugimüüride rajamise ja katusehaljastusega ning haljasala rajamiskulude arvestamisega. Analüüsitakse haljasalade rajamisel kasutatavaid materjale ja tööriistu.

Toimumisaeg: kevadsemester

Õppejõud: