Keskkonnaplaneerimise ja maastikukujunduse (KJ) bakalaureuseõppe II kursus

20.-24. september 2021 - võimalik osaleda KJ3 erialapraktika läbimise järgsel esitlus- ja tagasiside seminaril

1.-4. veebruar 2022 - erialapraktika-alane instrueerimine ja eriala valikainete mooduli ainete tutvustamine.

7. jaanuar - 11. veebruar 2022 - võimalus osaleda KJ3 erialapraktika läbimise järgsel esitlus- ja tagasiside seminaril

5. aprill 2022 - tudeng esitab olukorra raporti erialapraktika koha otsimisest (millist tüüpi praktikakohta otsitakse, milliseid ettevalmistavaid tegevusi on tehtud ja mis on järgmised tegevused praktikakoha leidmiseks) õppetooli poolsele juhendajale (toomas.muru@emu.ee).

 

Keskkonnaplaneerimise ja maastikukujunduse (KJ) bakalaureuseõppe III kursus

20.-24. september 2021 - erialapraktika läbimise järgne esitlus- ja tagasiside sügissemestri seminar

22.-26. november 2021 - toimub bakalaureusetöö teemade tutvustamine juhendajate ja valimine üliõpilaste poolt

7. jaanuar - 11. veebruar 2022 - erialapraktika läbimise järgne esitlus- ja tagasiside kevadsemestri seminar

24. jaanuar 2022 - õppetool edastab õppekorraldusspetsialistile nimekirja bakalaureuse lõpuprojekti tegijatest teemal „Avaliku ruumi kujundamise projekt“, näidates ära lõputöö juhendaja(te) nimed.

24. jaanuar 2022 - enamus õppetöö võlgnevustest varasematest semestritest peavad olema likvideeritud

18. veebruar 2022 - avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks.

Avaldus

22. aprill 2022 - Lõpeb lõpetajate auditoorne õppetöö (järgneb sess – eksamid, arvestused, esitlused)

5.-6. mai 2022  - KJ bakalaureusetööde eelkaitsmine

20. mai 2022 -   Kogu õppetöö peab olema läbitud. Tudengit, kes selleks ajaks oma õppetöö võlgnevusi likvideerinud ei ole, kaitsmisele ei lubata.

20. mai 2022 -   bakalaureusetööde esitamise tähtaeg.  
Lõputöö esitatakse elektrooniliselt üliõpilase ja juhendaja digiallkirjadega Lagle Lõhmusele (lagle.lohmus@emu.ee) hiljemalt kell 14.00.

20. mai 2022 - Tudeng edastab bakalaureusetöö Maaülikooli raamatukogule: http://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmine/
Faili nimi peab kajastama töö autorit, õppekava, õppetaset, lõpetamise aastat ning kas tegu on kokkuvõtte, terviktööga või lisaga (näidised raamatukogu lehel).

30.-31. mai 2022 -   Tudeng saab tutvuda oma lõputöö retsensiooniga

31. mai - 1. juuni 2022 - KJ bakalaureusetööde kaitsmine Maastikumaja ruumis 231, algus mõlemal päeval kell 9:15

8. juuni 2022 - lõputöö hinde vaidlustamise avalduse esitamise tähtaeg

20. juuni kell 11.00 2022 - PKI lõpuaktus