Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia erialapraktika

Aine info EMÜ õppeinfosüsteemis:  PK.1573 Erialapraktika
 

Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia eriala magistriõppe üliõpilased peavad õppe käigus sooritama erialapraktika (juhend). Erialapraktika peamiseks eesmärgiks on teoreetiliste teadmiste kinnistamine ja arendamine läbi töökogemuse. Praktika käigus omandab üliõpilane nii praktilise töö kui ka tööde organiseerimise kogemusi valitud erialal

Praktika kestuseks on kolm nädalat, mis võib toimuda vaheaegadega.

Praktikale suunatakse üliõpilased instituudi (EMÜ PKI), asutuse ja praktikandi vahel sõlmitud kolmepoolse erialapraktika lepingu alusel (leping)

Igale üliõpilasele määratakse nii ülikoolipoolne kui ka asutusepoolne juhendaja. Ülikoolipoolseks juhendajaks on magistritöö juhendaja. Praktikabaasis saab kohapealseks juhendajaks olla vaid erialase ettevalmistusega isik.

Praktika ajal peab üliõpilane regulaarselt täitma päevikut (näidis vorm lisa 2). Sissekandeid päevikusse tuleb teha iga praktikal viibitud päeva kohta eraldi.

 

Praktika edukalt läbinud üliõpilane:

  • Omab süvendatud praktilisetöö kogemusi mõnes vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia kitsamas valdkonnas ja oskab neid kogemusi kriitiliselt analüüsida;
  • Mõistab õpitud teoreetiliste teadmiste vajalikkust igapäevases praktilises töös ja oskab seda selgitada;
  • Omab ülevaadet praktika sooritamise kohaks olnud asutuse või ettevõte (või selle allüksuse) erialasest rollist ühiskonnas;
  • On täiendanud oma iseseisva töö oskusi.

Üldjuhul eeldatakse, et üliõpilane leiab praktikakoha enda initsiatiivil pidades nõu oma juhendajaga. Ülikoolipoolseks kontaktisikuks on vanemteadur Sirje Vilbaste, kes annab ka vajadusel nõu. Üliõpilane peab kooskõlastama praktika koha ja erialalepingu ülikoolipoolse kontaktisikuga hiljemalt esimese õppeaasta kevadsemestril üks kuu enne praktika algust.

Erialapraktika peab toimuma riigiasutuses, omavalitsusüksuses või ettevõtteregistris registreeritud firmas erialase kõrgharidusega töötaja või kogenud praktiku järel valvel ja juhendamisel.

Praktikakohaks võiks olla üks alljärgnevaist:
a) keskkonnakaitse, planeerimise ja/ või konsultatsioonifirma;
b) munitsipaaltasandi keskkonna-, arendus- ja planeerimis- või haljastusosakond;
c) riiklik või maakondlik keskkonna-, arendus- ja planeerimisosakond;
d) keskkonnaamet;
e) keskkonnahariduskeskused;
f) keskkonnaministeerium ja selle allasutused või mõne teise ministeeriumi keskkonnakaitse osakond;


Praktika läbimise järel tuleb esitada erialapraktika kontaktisikule järgmised dokumendid:

  • Täidetud praktika päevik
  • Tagasiside ankeet üliõpilaselt (vt juhend lisa 1)
  • Juhendaja iseloomustus üliõpilase kohta ja/või tagasiside ankeet juhendajalt (vt leping lisa 2)

Praktika sooritamine lõpeb ettekandega avalikul seminaril, kus tutvustatakse praktika sisu (vt juhend). Praktika aruanne tuleb esitada vähemalt üks nädal enne seminaril esinemist. Praktika seminari toimumise aeg leitakse seminaril esineda soovivate üliõpilaste ja vastutava õppejõu vahelisel kokkuleppel ja kuulutatakse välja vähemalt neli nädalat enne seminari toimumise aega instituudi infokanalites

 

Ülikoolipoolse praktikajuhendaja kontaktid:
Sirje Vilbaste, EMÜ PKI Hüdrobioloogia ja kalanduse õppetooli vanemteadur
sirje.vilbaste@emu.ee
Kreutzwaldi 5D-134