Vesiviljeluse erialapraktika

Aine info EMÜ õppeinfosüsteemis:  VL.1208 Vesiviljeluse praktika I

 

Praktika eesmärk ja sisu

Kalanduse ja vesiviljeluse bakalaureuseõppe üliõpilased peavad õppe käigus sooritama erialapraktika ülikooli poolt soovitatud vesiviljelusettevõttes, et olla pädev jätkama vesiviljeluse eriala õpinguid magistrantuuris või töötama spetsialistina vastava valdkonnaga seotud ametikohal. Praktika jooksul tehakse läbi praktiline töö läbi probleemõppe, mille käigus kinnistatakse teoreetilised teadmised, kuidas hoida ja hooldada kalade kasvukeskkonda, sh tehnoloogiliste seadmete kasutamist ja korrashoidu. Saadakse praktilised teadmised kala erinevate vanuserühmade söötmisest ja sorteerimisest, paljundamise, kalade tervisliku seisundi jälgimise ja profülaktilise töötlemise, eluskala käitlemise ja esmase töötlemise põhimõtetest, mis on olulised kasvanduse efektiivseks funktsioneerimiseks.

 

Praktika oodatavad tulemused

Praktika sooritanud üliõpilane oskab:

1. hinnata kalade kasvatamiseks sobivaid ja liigiomaseid keskkonnatingimusi, sh oskab kontrollida ja hinnata vajalikke veeparameetreid ning kasutada ja korras hoida kalakasvatuse tehnoloogilisi seadmeid ja rajatisi;

2. leida kaladele sobivad söödad ja söödanormid vastavalt kalade suurusele ja söötmistabelitele;

3. kalu suuruse järgi sorteerida ja tunneb kalade paljundamise põhimõtteid;

4.selgitada kalade terviseprobleemide põhjuseid ja leida lahendusi kalatervise probleemide lahendamiseks, tunneb profülaktilisi töövõtteid;

5. kalu käidelda ja esmatöödelda;

6. omab praktilise töö kogemusi vesiviljelusettevõttes.

 

Praktikakoha valik, aeg ja kestus

Praktikakoha valib üliõpilane õppetooli poolt soovitatud vesiviljelusettevõtete seast. Oma valitud praktikakohast ja kohapealsest juhendajast tuleb ülikoolipoolsele praktikajuhendajale Katrin Kaldrele teada anda 2. kursuse kevadsemestril.

Praktika toimub 3. õppeaasta sügissemestril 15 tööpäeva jooksul (8 h tööpäev). Kokkuleppel ettevõttega ja ülikoolipoolse praktikajuhendajaga võib praktika toimuda ka muul ajal  - näiteks suveperioodil, kuid see peab olema sooritatud hiljemalt 5. semestri lõpuks.

Praktika on lubatud sooritada ka välismaal, kui sealne ettevõte tagab praktika oodatavad tulemused.  

 

Arvestuse saamise tingimused

Praktika hindamise aluseks on:

1. Praktika jooksul täidetud erialapraktika päevik

2. Praktikakohapoolse juhendaja hinnang (praktikalepingu Lisa 2)

3. Üliõpilase poolt koostatud praktikaaruanne, mis sisaldab praktika jooksul sõnastatud probleemi analüüsi ning andmeid ettevõtte kohta.

Praktikaaruanne tuleb vormistada vastavalt EMÜ lõputöö vormistamise nõuetele.

Praktika sooritamine lõpeb ettekandega avalikul seminaril, kus tutvustatakse praktika sisu. Praktikaaruanne tuleb esitada vähemalt üks nädal enne seminaril esinemist. Praktika seminari toimumise aeg lepitakse üliõpilaste ja ülikoolipoolse juhendaja vahel kokku vähemalt neli nädalat enne seminari toimumise aega.

 

Ülikoolipoolse praktikajuhendaja kontaktid:

Katrin Kaldre

EMÜ VLI vesiviljeluse õppetooli lektor

Tel: +3727313481

Meil: katrin.kaldre@emu.ee