Ökonoomika ja ettevõtluse juhtumipõhine ettevõttepraktika (magistriaste)

Aine info EMÜ õppeinfosüsteemis: MS.0829 Juhtumipõhine ettevõttepraktika (5 EAP)

1. Juhtumipõhise ettevõttepraktika eesmärk

Juhtumipõhine ettevõttepraktika (edaspidi nimetatud „praktika“) on magistriõppe õppekava „Ökonoomika ja ettevõtlus“ kohustuslik aine mahuga 5 EAP (mitteeristav hindamine).

Praktika eesmärk on õpitud erialal omandatud teoreetiliste teadmiste kinnistamine ja rakendamine ettevõttes või asutuses valitud juhtumi põhjal.

Praktika läbinud üliõpilane on saavutanud järgmised õpiväljundid:

 • oskab iseseisvalt piiritleda ja analüüsida seoses ettevõtte funktsioneerimisega tekkivaid majandusteaduslikke probleeme ja/või uurimisküsimusi;
 • oskab kavandada probleemlahenduste käiku;
 • on saanud informatsiooni kogumise ja süstematiseerimise kogemuse;
 • on omandanud meeskonnatöö kogemuse.

Praktika sisu lühikirjeldus: praktika toimub üliõpilase poolt valitud ettevõttes või asutuses. Praktika käigus tuvastab üliõpilane probleemi ja kavandab selle lahendamise. Probleem, mille lahendust üliõpilane praktika käigus kavandab on seotud üliõpilase varasemalt erialamoodulis ja valikainetes läbitud õppeainetega.

Praktika koolipoolsed koordinaatorid on: majandusarvestuse ja finantsjuhtimise erialal lektor Katrin Lemsalu ning ökonoomika ja ettevõtluse erialal lektor Katrin Kreegimäe.

 

2. Praktika sooritamise koht ja toimumise aeg

Praktikakoha valib üliõpilane ise. Praktikakoha mitteleidmisel pöördub üliõpilane praktika koolipoolse koordinaatori poole. Üliõpilane kooskõlastab praktikakoha enne praktika sooritamist praktikakoha juhtkonnaga (juhtkonna suuline nõusolek). Praktikakohaks võib olla nii äriühing, füüsilisest isikust ettevõtja, kohalik omavalitsus, ministeerium või selle allasutus, jmt organisatsioonid (edaspidi nimetatud „praktikakoht). Lubatud on praktika sooritamine ka välismaal. Samuti võib praktika kohaks olla töökoht, kus üliõpilane ise töötab.

Praktika kestvus praktikakohas on 2.5 nädalat (100 tundi). Praktika praktikakohas ei pea toimuma järjest, kuid praktika üldkestvus ei tohi jääda lühemaks ettenähtud ajast. Praktika toimub vahemikus 1.aprill kuni 31. august.

 

3. Praktikaeelne tegevus

Enne praktikale minekut üliõpilane teavitab ja kooskõlastab praktikakoha ja uuritava probleemi praktika koolipoolse koordinaatoriga. Üliõpilane esitab praktikakoha ja uurimisprobleemi kursuse Moodle´i keskkonda ning samast keskkonnast saab ka tagasisidet koolipoolselt koordinaatorilt selle kohta, kas praktikakoht ja uurimisprobleem on aktsepteeritud/mitteaktsepteeritud. Mitteaktsepteerimise korral on üliõpilasel võimalik probleemi püstitust parendada või esitada uus probleem.

Praktika sooritamiseks sõlmitakse üliõpilase, praktikakoha ja Eesti Maaülikooli vahel Praktikaleping (kättesaadav Moodle´is). Praktikaleping digiallkirjastatakse üliõpilase ja praktikakoha esindaja poolt ja edastatakse koolipoolsele praktika koordinaatorile hiljemalt 15.maiks. Erandjuhul võib praktikalepingu esitada paberkandjal. Õppedirektori poolt digiallkirjastatud praktikaleping saadetakse praktikalepingus märgitud üliõpilase ja praktikakoha meiliaadressidele.

 

 4. Praktika korraldus

 1. Praktika jooksul üliõpilane tutvub praktikakohaga ning selles toimuvate protsessidega, mis on seotud uuritava valdkonnaga.
 2. Esimeses etapis üliõpilane kirjeldab juhtumi. Juhtumi kirjelduses üliõpilane esitab ja kirjeldab probleemi, esitab taustinformatsiooni ning lähteandmed ja määratleb eesmärgiks oleva lõppseisu. Probleem määratletakse koostöös ettevõttepoolse juhendajaga.
 3. Seejärel üliõpilane viib läbi juhtumi analüüsi ehk lähtuvalt probleemi kirjeldusest otsib erinevaid viise probleemi lahendamiseks ning analüüsib erinevaid lahenduskäike sh analüüsib iga lahendusvariandiga kaasnevaid positiivseid ning negatiivseid aspekte? (esitades praktika aruandes need soovitavalt tabeli kujul).
 4. Üliõpilane valib probleemi lahendamiseks välja sobivaima variandi, põhjendab selle sobivust ning kavandab konkreetse uuritava probleemi lahenduskäigu.
 5. Üliõpilane teavitab/kooskõlastab praktikakoha poolse juhendajaga enda koostatud lahenduskäigu ning palub temalt tagasisidet lahenduskäigule ja selle rakendatavusel.

 

 5. Praktikaaruanne

Praktikaperioodi järgselt koostab üliõpilane praktikaaruande. Praktikaaruanne on kokkuvõte praktikandi tegevusest praktikakohas. Aruande maht on 8-12 lehekülge ning selle vormistamisel jälgitakse Eesti Maaülikooli lõputööde vormistamise nõudeid.

Praktikaaruande struktuur (Lisa 1):

 • Sissejuhatus
 1. Juhtum
  1. Analüüsi juhtumi (probleemi) kirjeldus, eesmärgiks olev lõppseis
  2. Probleemi lahendamiseks kasutatav metoodika
  3. Kavandatud lahenduskäik probleemi lahendamiseks ja arutelu
 2. Eneseanalüüs ning hinnang praktikakohale (sh juhendamisprotsessile ja – käigule ning praktikakoha  sobivusele praktikaeesmärkide täitmiseks)
 3. Kokkuvõte praktikast (sh ülevaade praktika käigust ning tulemustest ning hinnang praktika tulemustele ja eesmärkide täitmisele)
 • Kasutatud allikmaterjalide loetelu (kui üliõpilane on kasutanud allikmaterjale, millele on aruandes viidatud)
 • Lisad (kohustuslik lisa: Praktikakoha juhendaja hinnang üliõpilase praktika sooritusele)

Praktikaaruanne esitatakse koolipoolsele koordinaatorile hiljemalt 20. septembriks.

 

6. Praktika hindamine

Peale praktikaaruannete esitamist toimub tunniplaani järgselt avalik praktikaaruande kaitsmine, kus kõik osalevad üliõpilased peavad olema valmis tegema ettekande, milles antakse lühiülevaade praktikast. Esitluse struktuur on esitatud Moodle´is. Esitluse kestuseks on ühele üliõpilasele planeeritud 15 minutit. Praktika koolipoolne koordinaator hindab avalikul kaitsmisel praktika eesmärkide täitmist ja õpiväljundite saavutatuse taset. Hindamine toimub mitteeristavalt (arvestatud/mittearvestatud).

Praktika on „arvestatud“, kui on täidetud järgmised tingimused:

 1. üliõpilane on esitanud vormilt nõuetekohase praktikaaruande (vt p.5), milles kajastub õpiväljundite saavutamine;
 2. praktikakoha juhendaja on andnud positiivse hinnangu praktikandile;
 3. üliõpilane on esitanud vormilt nõuetekohase praktikaaruande slaidesitluse;
 4. üliõpilane on osalenud ja (valikuliselt) esinenud praktikaaruande kaitsmise seminaril;
 5. üliõpilane on osanud vastata kaitsmisel esitatud küsimustele.

 

Koostajad:

Katrin Lemsalu

e-post: Katrin.Lemsalu@emu.ee

Katriin Visnapuu
e-post: Katrin.Kreegimae@emu.ee